//Przepis na Biznes
Przepis na Biznes2019-07-18T11:38:19+02:00

Przepis na Biznes

Projekt: Przepis na Biznes

Poznaj dokładnie…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Poznaj dokładnie…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Założenia projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Biznes.

Celem projektu „Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkiem Obszarze Metropolitalnym” jest zwiększenie do XII’20 liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego o 84 firmy, w tym 42 na obszarach rewitalizowanych, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Projekt realizowany jest w okresie 2019-01-01 do 2020-12-31.

4 891 134,00 zł.

Terminy rekrutacji

Uwaga! Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej. Tutaj także pojawią się konkretne dane dotyczące rekrutacji.

I edycja

27 marca 2019 – 19 kwietnia 2019 r.

II edycja

29 maja 2019 – 25 czerwca 2019 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy w godz. 09:00-15:00

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji § 5. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie

pkt. 5.9 – w przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy przekroczy liczbę 60 w danej edycji nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie przekroczona.

Rekrutacja zostanie zamknięta w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00.

III edycja

sierpień 2019 r.

Kryteria rekrutacji

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 108 osób (65 kobiet i 43 mężczyzn), w tym co najmniej połowa należąca do obszaru objętego programem rewitalizacji.

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia poniższe kryteria formalne:

 1. pozostaje bez zatrudnienia;
 2. jest w wieku 30 lat i więcej;
 3. zamieszkanie (w rozumieniu KC) na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski;
 4. zamiar podjęcia aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej na terenie ŁOM, należąca do jednej z następujących grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie IESCD3 i niższym);
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (zakłada się ich udział na poziomie nie wyższym niż 20% ogółu uczestników).
 1. Opis planowanej działalności gospodarczej (max. 40 pkt).
 2. Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności (max. 20 pkt).
 1. Niepełnosprawność (orzeczenie 10 pkt).
 2. Długotrwałe bezrobocie (oświadczenie 10 pkt).
 3. Dochód na osobę max. 700,00 zł (oświadczenie 10 pkt).
 4. Wiek 50+ (oświadczenie 10 pkt).
 5. Wykształcenie do IESCD 3 włącznie (oświadczenie 10 pkt).
 6. Zamieszkanie na terenie rewitalizacji (oświadczenie 20 pkt).

Wyniki

Wstępna ocena formularzy po rozmowie z doradcą zawodowym oraz ocenie merytorycznej w II turze rekrutacji

LPNumer wnioskuPunktacja
135/2/PnB/201998,5
234/2/PnB/201995,5
368/2/PnB/201994,5
42/2/PnB/201990,5
519/2/PnB/201986,5
614/2/PnB/201985
729/2/PnB/201981
841/2/PnB/201977,5
912/2/PnB/201975
1026/2/PnB/201973,5
1160/2/PnB/201973
1245/2/PnB/201971,5
1327/2/PnB/201971
1439/2/PnB/201969
1565/2/PnB/201967,5
1663/2/PnB/201966
1762/2/PnB/201965,5
1869/2/PnB/201963,5
199/2/PnB/201962
2030/2/PnB/201961,5
217/2/PnB/201957
226/2/PnB/201956,5
2313/2/PnB/201956,5
2416/2/PnB/201952,5
2553/2/PnB/201951,5
2664/2/PnB/201950,5
2725/2/PnB/201949,5
2840/2/PnB/201949
2910/2/PnB/201948,5
3043/2/PnB/201948,5
3157/2/PnB/201946
3247/2/PnB/201946
335/2/PnB/201945,5
341/2/PnB/201945
3517/2/PnB/201945
3656/2/PnB/201945
3732/2/PnB/201943,5
3858/2/PnB/201943
3959/2/PnB/201943
4021/2/PnB/201942,5
4166/2/PnB/201940
4215/2/PnB/201939,5
4324/2/PnB/201939,5
4431/2/PnB/201936
4542/2/PnB/201928,5
463/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
478/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
4820/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
4923/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
5033/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
5136/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
5237/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
5338/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
5446/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
5548/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
5650/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
5752/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
5854/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
5955/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY
6067/2/PnB/2019NIEZAKWALIFIKOWANY

Harmonogram

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu Przepis na Biznes.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych.

Powiadomienie Kandydatów na stronie internetowej projektu o wynikach oceny formalnej.

Uzupełnienie braków formalnych przez Kandydatów.

Rozmowy z doradcą zawodowym.

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych.

Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej i rezerwowej.

Przyjmowanie odwołań w biurze projektu.

Ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych.

Podpisanie umów uczestnictwa szkoleniowo-doradczych.

Szkolenia (6 spotkań/8h) oraz indywidualne konsultacje z doradcami ds. biznesplanów.

Szkolenia (6 spotkań/8h).

Pisanie biznesplanów oraz indywidualne konsultacje z doradcami ds. biznesplanów.

Składanie biznesplanów.

Ocena biznesplanów przez ekspertów.

Ogłoszenie wyników.

Możliwość odwołania się od oceny.

Ewentualna ponowna ocena.

Ostateczna lista rankingowa.

Otworzenie działalności gospodarczych przez uczestników.

Podpisanie umów na wsparcie.

Doradztwo i szkolenia

Wybierz między doradztwem a szkoleniami.

Szkolenia

Szkolenia realizowane będą w formule 6 spotkań po 8 godzin średnio 2 razy w tygodniu.

 

Tematy szkoleń:

 • zarządzanie i organizacja pracy,
 • budowanie relacji i obsługa klienta,
 • marketing i PR w małej firmie,
 • obowiązki formalno-prawne,
 • rachunkowość małej firmy,
 • planowanie biznesu – biznesplan.

Doradztwo

W ramach projektu zaplanowano 2 typy doradztwa:

 • 4 godziny doradcze na osobę – indywidualne konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenia i przygotowują biznes plan. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu) w godzinach indywidualnie ustalanych.
 • 6 godzin doradczych na osobę, do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu tj. HRP Group) w godzinach indywidualnie ustalanych.

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje środki na uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (co oznacza, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 stycznia 2019 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 stycznia 2020 r. włącznie. Patrz art. 112 Kodeksu cywilnego) począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 1 – formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Zał. 2a – ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2b – ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2c – karta oceny / opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2d – karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – formularz odwołania

POBIERZ

Biznesplan

POBIERZ

Zał. 1 – do
biznesplanu

POBIERZ

Zał. 2 – do biznesplanu

POBIERZ

Formularz zmian w biznesplanie

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

POBIERZ

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

POBIERZ

Karta oceny
formalnej
biznesplanu

POBIERZ

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 1 – formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Zał. 2a – ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2b – ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2c – karta oceny / opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2d – karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – formularz odwołania

POBIERZ

Biznesplan

POBIERZ

Zał. 1 – do
biznesplanu

POBIERZ

Zał. 2 – do biznesplanu

POBIERZ

Formularz zmian w biznesplanie

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

POBIERZ

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

POBIERZ

Karta oceny
formalnej
biznesplanu

POBIERZ

Aktualności projektowe

Odkryj najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Biznes.

Zobacz więcej

Gdzie i jak nas znaleźć?

Im dużej zwlekasz, tym więcej tracisz!

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Oczywiście w każdej chwili możesz zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce. ROZUMIEM