Bony rozwojowe dla pracodawców z terenu województwa łódzkiego

Projekt: Bony rozwojowe dla pracodawców z terenu województwa łódzkiego

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Kliknij i…

Zaloguj się

Opis projektu

Poznaj założenia projektu Bony rozwojowe dla pracodawców z terenu województwa łódzkiego.

„Bony rozwojowe dla pracodawców z terenu województwa łódzkiego” – jest to kolejny projekt przygotowany przez Łódzka Izbę Przemysłowo-Handlową, współfinansowany ze środków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. ŁIPH od ponad 30 lat zajmuje się realizacją projektów zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców z województwa Łódzkiego i nie tylko. Jest wielokrotnie nagradzaną instytucją, umacniającą rozwój przedsiębiorczości.

Dotacja jaką udało się uzyskać z funduszy Unijnych to aż 18 222 498,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone w postaci bonów rozwojowych, na finansowanie usług z Bazy Usług Rozwojowych, dla przedsiębiorców oraz pracodawców z województwa łódzkiego i ich pracowników, umożliwiając im, dostosowanie do zmian, zwiększenie potencjału adaptacyjnego firm oraz wzmocnienie gospodarki regionalnej.

Wsparcie jest udzielane co około 3 miesiące w trakcie trwania dedykowanych naborów: ogólnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; dla uczestników chcących skorzystać z usług, prowadzących do nabycia kwalifikacji oraz usług ukierunkowanych na rozwój wiedzy w zakresie zielonej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym; W celu większej aktywizacji kobiet zaplanowane są również nabory dla firm, chcących oddelegować kobiety. Wykwalifikowana kadra pomaga w rekrutacji w zakresie wypełniania dokumentów bądź w wyborze usług z BUR, także bezpośrednio dojeżdżając do przedsiębiorców, którzy takiego wsparcia potrzebują.

Wysokość dofinansowania wynosi w zależności od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa nawet 85%. Wartość bonu, jest jednakowa, jest to 100zł, a jednemu pracownikowi, przysługuje 80 bonów, co daję kwotę wsparcia 8 000zł na osobę. Liczba pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie to od 5 do 25, co umożliwia zdobycie wartości wsparcia w wysokości: dla mikro i małych przedsiębiorców – 40 000zł – dofinansowanie na poziomie 85%; dla średnich – 120 000zł – dofinansowanie na poziomie 60%;  dużych – 120 000zł – dofinansowanie na poziomie 50%;  jednostek sektora finansów publicznych – 200 000zł – dofinansowanie na poziomie 50%.

W ramach projektu, możliwa jest realizacja szkoleń, doradztw, studiów podyplomowych oraz finansowanie egzaminów, będących ofertą ponad 2000 dostawców usług, znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych. Dodatkowo spełniając oczekiwania uczestników możliwa jest realizacja usług zarówno stacjonarnie jak i zdalnie w czasie rzeczywistym oraz łączącej obie wymienione formy – mieszanej, tak aby dostosować się do potrzeb grupy docelowej.

Przedsiębiorco! Sam w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby, możesz wybrać usługi, z których chcesz skorzystać, prowadzące do podniesienia kwalifikacji i kompetencji Twoich pracowników.

Biuro projektu znajduje się w siedzibie ŁIPH: Plac Wolności 5 w Łodzi.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie lub uczestnicy projektu będą mogli skontaktować się również w siedzibie ŁIPH w Łodzi oraz oddziałach ŁIPH w Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim i Pabianicach.

Operatorem jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Grupę docelową stanowi 370 podmiotów, w tym 310 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych); 15 dużych przedsiębiorstw oraz 45 pozostałych pracodawców, posiadających siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz 2400 ich pracowników, którzy zamieszkują lub wykonują pracę na terenie województwa łódzkiego, chcących zdobyć lub rozwinąć umiejętności/kwalifikacje/kompetencje umożliwiające im dostosowanie się do zachodzących zmian, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, poprzez uczestnictwo w usługach rozwojowych dostępnych w BUR.

01.02.2024 r. – 30.09.2027 r.

Celem projektu jest wzrost odporności na zmiany 334 z 370 pracodawców z terenu województwa łódzkiego poprzez dystrybucję bonów pozwalających na dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w BUR w ramach PSF prowadzących do podniesienia kwalifikacji i kompetencji min. 90% z 2400 ich pracowników.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w zakresie dostępu do profesjonalnych usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych) dostępnych w BUR z zastosowaniem systemu popytowego w oparciu o system bonowy umożliwiających zdobycie kompetencji i kwalifikacji będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby w zakresie zwiększenia potencjału adaptacyjnego firmy.

 • Wsparcie w zakresie wypełnienia formularzy zgłoszeniowych,  czy też w zakresie instruowania jak poszukiwać usługi w BUR, w celu minimalizowania obaw przed skomplikowanym procesem pozyskiwania środków na podnoszenie kwalifikacji.
 • Dostęp do profesjonalnych usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych) dostępnych w BUR, w celu umożliwienia adaptacji pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
 • Dystrybucja wsparcia w oparciu o bony rozwojowe, w celu opłacenia usług rozwojowych.
 • Dofinansowanie do zakupu usług rozwojowych w wysokości od 50 do 85%.
 • Objęcie wsparciem 370 pracodawców z terenu województwa łódzkiego w tym: objęcie wsparciem 310 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych). Wsparciem objętych zostanie również 15 dużych przedsiębiorstw.
 • Uzyskanie kwalifikacji u 2160 osób, w tym 55% Kobiet.
 • Uzyskanie zielonych kwalifikacji u 120 osób.
 • Adaptacja systemu elektronicznej dystrybucji bonów.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Bony rozwojowe dla pracodawców z terenu województwa łódzkiego.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy:

 • Zarejestrować przedsiębiorstwo w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Zarejestrować przedsiębiorstwo w systemie Operatora Projektu … podając numer NIP.
 • Po ogłoszeniu naboru, zalogować się w systemie Operatora i złożyć Wniosek o udzielenie wsparcia.

Dane jakie należy podać to:

 • nazwa przedsiębiorstwa wraz z jego danymi adresowymi ,
 • nr NIP,
 • adres mailowy oraz nr telefonu do osoby wyznaczonej do kontaktu,
 • forma prawna Przedsiębiorcy
 • wielkość przedsiębiorstwa
 • typ przedsiębiorstwa
 • wartość obrotów, aktywów oraz wielkość zatrudnienia z trzech ostatnich zamkniętych okresów rozliczeniowych

Projekt skierowany jest do:

 • mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa łódzkiego

W ramach projektu, dofinansowanie można otrzymać na realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa w zakresie kompetencji HR dla  pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

W projekcie nie przewiduje się opracowania analizy. W zamian w ramach projektu przedsiębiorca wypełnia formularz Autoanalizy udostępniony na stronie internetowej PARP, a następnie pobiera wygenerowany na podstawie złożonych odpowiedzi raport, na podstawie którego można określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych  z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie HR.

Formularz jest dostępny na stronie https://cawi.parp.gov.pl/projects/6d4bdd52523a0894c5bff71e3ab63fbd/_current.cawi?nc=0.4100574238471325&language=pl_PL?address_id=e5eb733e79912c1e88d3825d8dd15e7e

Jest to dokument, który będzie obowiązywał podczas udzielania wsparcia, stanowiący zbiór kompetencji w zakresie HR, które powinny posiadać osoby na stanowiskach menadżerskich. Jest on załącznikiem nr …. do Regulaminu.

Refundacja może dotyczyć jedynie usług rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, których zakres wynika z Opisu kompetencji menadżerskich w zakresie HR (załącznik nr ……. do Regulaminu) oraz Autodiagnozy przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota wsparcia, czyli dofinansowanie wraz z wkładem własnym, przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) wynosi 12 000,00 zł.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia przypadająca na przedsiębiorstwo, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

mikroprzedsiębiorstwo – 12 000,00 zł

małe przedsiębiorstwo –  36 000,00zł

średnie przedsiębiorstwo – 72 000,00 zł

duże przedsiębiorstwo –  96 000,00 zł

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku wnoszenia udziału własnego w formie opłaty oraz do 100% kwoty wsparcia, przy wkładzie własnym w wynagrodzeniach.

Informacje o kolejnej turze naboru będą publikowane na stronie Operatora  http://www.przepisnarozwój.eu

co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru.

Jedynym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis.

Warunkiem złożenia wniosku jest rejestracja w BUR oraz systemie Operatora.

Po uruchomieniu naboru, w systemie Operatora pojawi się przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora.

Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Pierwszy Wniosek o umowę Przedsiębiorca składa na maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na Przedsiębiorstwo. W kolejnym naborze MMŚP może złożyć kolejny wniosek, wyłącznie po rozliczeniu wsparcia otrzymanego z poprzednio złożonego wniosku, pod warunkiem nie wykorzystania w całości limitu wsparcia przyznanego w pierwszym wniosku.

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć w terminie wynikającym z umowy wsparcia, liczonym od daty jej zawarcia.

Wnioski rozpatrywane będą po zamknięciu naborów zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Punkty premiujące (kryteria preferencyjne) Operator przyzna Przedsiębiorstwom, które:

 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego kobietą (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika powyżej 50 r.ż. (+10 punktów).

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa. Przedsiębiorca opłaca ją w całości przelewem, a do systemu Operatora wgrywa kopię w celu rozliczenia. Przedsiębiorca ma obowiązek wgrać do systemu Operatora skan faktury razem z innymi dokumentami rozliczeniowymi wymaganymi przez Regulamin. Operator dokonuje refundacji na konto MŚP na podstawie przekazanych dokumentów.

Tak, jest obowiązkowe.

Ocena ta dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej.

Refundacja zostanie przyznana po zakończeniu usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania poprawnych i kompletnych dokumentów oraz po dokonaniu przez pracownika i MŚP oceny usługi rozwojowej w BUR.

Wypłata refundacji jest możliwa, gdy Operator posiada środki finansowe na subkoncie utworzonym na potrzeby realizacji Projektu.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora każdorazowo w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie, wynikający z zawartej umowy wsparcia.

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników działu HR
 • osób zajmujących się w przedsiębiorstwie działaniami w zakresie HR (jeśli nie ma komórki HR w przedsiębiorstwie)
 • kierowników oraz osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczych (HR)
 • właścicieli przedsiębiorstw, jeśli są odpowiedzialni w przedsiębiorstwie za działania HR

Kierowane na szkolenia osoby muszą być zatrudnione w przedsiębiorstwie na umowę o pracę przez cały czas trwania umowy wsparcia do momentu refundacji ostatniej zrealizowanej przez nią usługi rozwojowej.

Etapy udziału w projekcie

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

Załącznik 1

Załącznik 1