Impuls do zmian – bony rozwojowe dla osób dorosłych z Obszaru Transformacji

Projekt: Impuls do zmian – bony rozwojowe dla osób dorosłych z Obszaru Transformacji

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Kliknij i…

Zaloguj się

Opis projektu

 „Impuls do zmian – bony rozwojowe dla osób dorosłych z Obszaru Transformacji”– projekt, na który w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa otrzymała dotację. Jako jedna z największych regionalnych instytucji, zrzesza firmy z wielu branż, umożliwiając rozwój przedsiębiorców, od ponad 30 lat. Doświadczenie w realizacji projektów pozyskuje w samym sercu Łodzi.  Obecnie na potrzeby odpowiada wykwalifikowana kadra w siedzibach również w Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim oraz Pabianicach.

Na projekt „Impuls do zmian” ŁIPH zdobyła aż 14 144 214,70 zł dofinansowania, w ramach którego będzie możliwe opłacenie usług obecnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Projekt powstał z myślą o potrzebach osób dorosłych zamieszkujących uczących się lub pracujących w regionach węglowych województwa łódzkiego, w odpowiedzi na walkę z negatywnymi skutkami transformacji. Do jego realizacji, Operator wykorzystał znany wielu mieszkańcom województwa łódzkiego, system bonów rozwojowych, za pomocą których można rozliczyć usługi szkoleniowe oraz doradcze, studia podyplomowe czy też koszty egzaminu. Dodatkowym wsparciem jest doradztwo zawodowe, w ramach Bilansu Kompetencji, którym zostanie objęty każdy uczestnik projektu. Ideą doradztwa jest analiza potrzeb rozwojowych, pomoc w wyborze odpowiednich usług, budowanie motywacji do rozwoju umiejętności/kompetencji lub nabycia kwalifikacji oraz ich identyfikacja. Wychodząc naprzeciw preferencjom uczestników, udostępniamy platformę internetową oraz możliwość stacjonarnego spotkania z doradcą. Za pomocą platformy jest możliwe samodzielne lub z udziałem doradcy zawodowego, przeprowadzenie Bilansu Kompetencji. Dzięki, temu każdy może zadecydować jaka forma realizacji doradztwa, dla niego jest bardziej dogodna. Aby jeszcze bardziej kompleksowo objąć wsparciem, gwarantujemy każdemu uczestnikowi pomoc w rekrutacji. Nasi konsultanci zarówno telefonicznie jak i na indywidualnych spotkaniach w zależności od potrzeb, są do dyspozycji. Przygotowaliśmy nabory dedykowane dla: kobiet, osób zatrudnionych w sektorach górniczym, energetycznym i okołogórniczym, osób z niepełnosprawnościami oraz ogólny, a dzięki udziale w projekcie pokryjemy 93% kosztów wybranych usług.

Wszystko po to, aby umożliwić przekwalifikowanie się oraz wspomóc rozwój zawodowy, celem minimalizowania niekorzystnego wpływu transformacji na gospodarkę, społeczeństwo, zatrudnienie oraz środowisko.

Całkowita wartość projektu: 15 003 534,70 zł

#FunduszeUE lub

#FunduszeEuropejskie

„Impuls do zmian – bony rozwojowe dla osób dorosłych z Obszaru Transformacji”– projekt, współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet FELD.09 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w Transformacji, Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo W Transformacji, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027.

Liderem projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa odpowiedzialna za obsługę uczestników projektu, promocję, rekrutację.

Operatorem w Projekcie jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Biuro projektu mieści się przy ul. Kościuszki 6/212, 97-500 Radomsko.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie lub uczestnicy projektu mogą skontaktować się również w siedzibie ŁIPH w Łodzi oraz oddziałach ŁIPH w Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim i Pabianicach.

01.01.2024 – 30.06.2026r.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, które uczą się lub pracują lub zamieszkują na Obszarze Transformacji województwa łódzkiego.

Wsparcie w projekcie będzie realizowane w ramach doradztwa zawodowego, w zakresie analizy potrzeb rozwojowych, pomocy w wyborze odpowiednich usług, budowania motywacji do rozwoju umiejętności, kompetencji lub nabycia kwalifikacji oraz ich identyfikacji oraz dostępu do profesjonalnych usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych) dostępnych w BUR, z zastosowaniem systemu popytowego, w oparciu o system bonowy umożliwiających wzrost umiejętności, kompetencji oraz zdobycie kwalifikacji.

Niwelowanie niekorzystnego wpływu transformacji na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę oraz środowisko w dążeniu do realizacji celów Unii na rok 2030 oraz neutralności klimatycznej Unii do roku 2050, poprzez przekwalifikowanie się i rozwój zawodowy min. 80% z 1116 osób dorosłych z Obszaru Transformacji, poprzez dofinansowanie ich udziału w usługach rozwojowych w BUR.

1116 osób dorosłych (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą), które uczą się lub pracują lub zamieszkują na Obszarze Transformacji, które z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności/kompetencje, nabyć kwalifikacje lub przekwalifikować się z zastosowaniem podejścia popytowego z wykorzystaniem BUR.

Obszar transformacji obejmuje 35 gmin z powiatów: bełchatowski, piotrkowski, radomszczański, łaski, pajęczański, sieradzki, wieluński.

Zaplanowano, że wsparciem objętych zostanie 447 kobiet oraz 669 mężczyzn. 391 uczestników (w tym 47 kobiet) projektu to będą pracownicy zatrudnieni w sektorach górniczym, energetycznym i okołogórniczym. 893 osoby uzyskają kwalifikację po opuszczeniu programu, 90 osób uzyska zielone kwalifikacje oraz 90 – cyfrowe kwalifikacje.

 • Wsparcie w zakresie wypełnienia formularzy zgłoszeniowych, wypełnienia umów czy też w zakresie instruowania jak poszukiwać usługi w BUR, w celu minimalizowania obaw przed skomplikowanym procesem pozyskiwania środków na podnoszenie kwalifikacji.
 • Doradztwo zawodowe, Bilans kompetencji, w celu poznania możliwości, jakie daje udział w projekcie, a także zdefiniowania celów rozwojowych, w szczególności związanych z procesem transformacji na OT.
 • Dostęp do profesjonalnych usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych) dostępnych w BUR, w celu umożliwienia przekwalifikowania się i rozwoju zawodowego.
 • Dystrybucja wsparcia w oparciu o bony rozwojowe, w celu opłacenia usług rozwojowych.
 • Dofinansowanie do zakupu usług rozwojowych w wysokości 93%.
 • Objęcie wsparciem 1116 osób dorosłych, które uczą się lub pracują lub zamieszkują na Obszarze Transformacji.
 • Przekwalifikowanie się i rozwój zawodowy min. 80% z 1116 osób dorosłych, w tym min. 35% Kobiet oraz min. 35% osób zatrudnionych w sektorach górniczym, energetycznym i okołogórniczym.
 • Uzyskanie zielonych kwalifikacji oraz cyfrowych kwalifikacji u min. 90 osób.
 • Adaptacja systemu elektronicznej dystrybucji bonów.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Impuls do zmian – bony rozwojowe dla osób dorosłych z Obszaru Transformacji.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy:

Dane jakie należy podać to:

 • nazwa przedsiębiorstwa wraz z jego danymi adresowymi ,
 • nr NIP,
 • adres mailowy oraz nr telefonu do osoby wyznaczonej do kontaktu,
 • forma prawna Przedsiębiorcy
 • wielkość przedsiębiorstwa
 • typ przedsiębiorstwa
 • wartość obrotów, aktywów oraz wielkość zatrudnienia z trzech ostatnich zamkniętych okresów rozliczeniowych
 • wybór kryteriów preferencyjnych
 • status płatnika vat

Projekt skierowany jest do:

 • mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw,
 • prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie Polski, potwierdzoną aktualnym wpisem do odpowiedniego rejestru (CEiDG, KRS)
 • spełniających warunki do uzyskania pomocy de minimis
 • posiadających dział lub osoby zajmujące się HR, chcących rozwinąć potencjał kadr kierowniczych w tym zakresie.
 • osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze.
 • Właścicieli przedsiębiorstw

Do Projektu nie mogą przystąpić  jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników.

W ramach projektu, dofinansowanie można otrzymać na realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa w zakresie kompetencji HR dla  pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

W projekcie nie przewiduje się opracowania analizy. W zamian w ramach projektu przedsiębiorca wypełnia formularz Autoanalizy udostępniony na stronie internetowej PARP, a następnie pobiera wygenerowany na podstawie złożonych odpowiedzi raport, na podstawie którego można określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych  z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie HR.

Formularz jest dostępny na stronie https://cawi.parp.gov.pl/projects/6d4bdd52523a0894c5bff71e3ab63fbd/_current.cawi?nc=0.4100574238471325&language=pl_PL?address_id=e5eb733e79912c1e88d3825d8dd15e7e

Jest to dokument, który będzie obowiązywał podczas udzielania wsparcia, stanowiący zbiór kompetencji w zakresie HR, które powinny posiadać osoby na stanowiskach menadżerskich. Jest on załącznikiem nr …. do Regulaminu.

Refundacja może dotyczyć jedynie usług rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, których zakres wynika z Opisu kompetencji menadżerskich w zakresie HR (załącznik nr ……. do Regulaminu) oraz Autodiagnozy przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota wsparcia, czyli dofinansowanie wraz z wkładem własnym, przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) wynosi 12 000,00 zł.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia przypadająca na przedsiębiorstwo, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

mikroprzedsiębiorstwo – 12 000,00 zł

małe przedsiębiorstwo –  36 000,00zł

średnie przedsiębiorstwo – 72 000,00 zł

duże przedsiębiorstwo –  96 000,00 zł

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku wnoszenia udziału własnego w formie opłaty oraz do 100% kwoty wsparcia, przy wkładzie własnym w wynagrodzeniach.

Informacje o kolejnej turze naboru będą publikowane na stronie Operatora  http://www.przepisnarozwój.eu

co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru.

Jedynym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis.

Warunkiem złożenia wniosku jest rejestracja w BUR oraz systemie Operatora.

Po uruchomieniu naboru, w systemie Operatora pojawi się przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora.

Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Pierwszy Wniosek o umowę Przedsiębiorca składa na maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na Przedsiębiorstwo. W kolejnym naborze MMŚP może złożyć kolejny wniosek, wyłącznie po rozliczeniu wsparcia otrzymanego z poprzednio złożonego wniosku, pod warunkiem nie wykorzystania w całości limitu wsparcia przyznanego w pierwszym wniosku.

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć w terminie wynikającym z umowy wsparcia, liczonym od daty jej zawarcia.

Wnioski rozpatrywane będą po zamknięciu naborów zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Punkty premiujące (kryteria preferencyjne) Operator przyzna Przedsiębiorstwom, które:

 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego kobietą (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika powyżej 50 r.ż. (+10 punktów).

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa. Przedsiębiorca opłaca ją w całości przelewem, a do systemu Operatora wgrywa kopię w celu rozliczenia. Przedsiębiorca ma obowiązek wgrać do systemu Operatora skan faktury razem z innymi dokumentami rozliczeniowymi wymaganymi przez Regulamin. Operator dokonuje refundacji na konto MŚP na podstawie przekazanych dokumentów.

Tak, jest obowiązkowe.

Ocena ta dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej.

Refundacja zostanie przyznana po zakończeniu usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania poprawnych i kompletnych dokumentów oraz po dokonaniu przez pracownika i MŚP oceny usługi rozwojowej w BUR.

Wypłata refundacji jest możliwa, gdy Operator posiada środki finansowe na subkoncie utworzonym na potrzeby realizacji Projektu.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora każdorazowo w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie, wynikający z zawartej umowy wsparcia.

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników działu HR
 • osób zajmujących się w przedsiębiorstwie działaniami w zakresie HR (jeśli nie ma komórki HR w przedsiębiorstwie)
 • kierowników oraz osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczych (HR)
 • właścicieli przedsiębiorstw, jeśli są odpowiedzialni w przedsiębiorstwie za działania HR

Kierowane na szkolenia osoby muszą być zatrudnione w przedsiębiorstwie na umowę o pracę przez cały czas trwania umowy wsparcia do momentu refundacji ostatniej zrealizowanej przez nią usługi rozwojowej.

Etapy udziału w projekcie

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

Załącznik 1