Przepis na Rozwój –
kompetencje szyte na miarę

Projekt: Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę

Poznaj dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Pytania i odpowiedzi

FAQ

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Poznaj dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Pytania i odpowiedzi

FAQ

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Opis projektu

Poznaj założenia projektu Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę.

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18.

01.01.2020-31.12.2022

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 135 przedsiębiorstw z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% z 665 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do grudnia 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt kierowany jest do kadry:

  • zarządczej,
  • technicznej,
  • odpowiadającej za realizację procesów wsparcia
  • pracowników produkcyjnych sektora.

Liczba przedsiębiorstw przewidzianych do objęcia wsparciem: 135 przedsiębiorstw (665 osób) z sektora przemysłu mody oraz innowacyjnych tekstyliów (dział 13 PKD: tekstylny/włókienniczy, dział 14: odzieżowy, dział 15: skórzany) z zastrzeżeniem, że pracownicy dużych firm stanowić mogą maksymalnie 25% ogółu uczestników.

Wsparcie obejmować może usługi rozwojowe w następujących obszarach tematycznych:

  • OBSZAR I – Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
  • OBSZAR II – Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
  • OBSZAR III – Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
  • OBSZAR IV – Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi pojawią się wkrótce…

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Niezbędne dokumenty pojawią się wkrótce…

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Niezbędne dokumenty pojawią się wkrótce…

Dane kontaktowe

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.