Szanowni Państwo,

Z uwagi na wytyczne PARP oraz Instytucji Audytującej dotyczące weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów ostatecznych pomocy (pracowników Przedsiębiorstwa) na podstawie dokumentów źródłowych

Operator będzie weryfikował status pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie na podstawie następujących dokumentów:

  • Na etapie zgłoszenia pracownika do udziału w projekcie:

Kopia Umowy o pracę (dane takie jak: wynagrodzenie mogą być zanonimizowane) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę.

  • Na etapie rozliczenia usługi przedsiębiorca powinien dostarczyć jeden z poniższych dokumentów dla każdego pracownika:
  1. Deklaracja ZUS ZUA- dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia.
  2. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej pobrana z PUE ZUS – za ostatni zakończony miesiąc przed zakończeniem szkolenia.
  3. Dane ubezpieczenia- dokument wygenerowany przez Płatnika lub przez Ubezpieczonego w systemie PUE ZUS.
  4. ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – za ostatni zakończony miesiąc przed zakończeniem szkolenia – z zanonimizowanymi danymi pracowników nie biorących udziału w projekcie.
  5. ZUS DRA – za ostatni zakończony miesiąc przed zakończeniem szkolenia – Dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

 

Zespół Projektowy