Projekty2022-06-06T20:14:29+02:00

Projekty

Wykorzystaj potencjał funduszy europejskich

Fascynujące pomysły zasługują na wsparcie. Pomagamy uzyskać dofinansowanie unijne na Twoje plany: strategie rozwoju, rozbudowę infrastruktury, intensyfikację prac badawczych czy wzrost kompetencji pracowniczych i inne działania w obszarze zasobów ludzkich. Zobacz nasze projekty i sprawdź, ile możesz zyskać wykorzystując dofinansowane Unii Europejskiej.

Skuteczność i zaangażowanie

Projekty aktualne

WIĘCEJ…

Sprawność i efektywność

Projekty zakończone

WIĘCEJ…
0 PLN
ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH PROJEKTÓW

Projekty aktualne

Jeżeli istnieją sposób, by zrobić coś lepiej… znajdziemy go. Jest więcej szans na wzmocnienie Twojego przedsiębiorstwa, niż myślisz. Pomożemy zrealizować Ci Twoje projekty rozwojowe.

Projekty zakończone

Zainspiruj się zrealizowanymi przez nas projektami EFS.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VI.6.2)

Okres realizacji: 01.06.2010-29.02.2012

Wartość projektu: 870 919,63 zł

Opis projektu: Celem projektu było podjęcie przez 12 absolwentów i absolwentek aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VII / 7.2 / 7.2.1)

Okres realizacji: 01.01.2009-30.11.2009

Wartość projektu: 389 751,79 zł

Opis projektu: Celem projektu było uzyskanie zatrudnienia na stanowisku opiekuna do dzieci i opiekuna osób starszych przez min. 40 osób 50+ objętych wsparciem (szkolenia, doradztwo).

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VII / 7.2 / 7.2.1)

Okres realizacji: 01.09.2009-31.01.2010

Wartość projektu: 428 533,20 zł

Opis projektu: Celem projektu było uzyskanie zatrudnienia na stanowisku sprzedawcy przez min. 40 osób 50+ objętych wsparciem (kurs ICT, szkolenia, doradztwo).

Realizator: HRP Train Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (XI.3.1)

Okres realizacji: 01.01.2017-30.11.2018

Wartość projektu: 258 300,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było nabycie, do XI’18r., przez min. 66 osób dorosłych pracujących bądź zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami potwierdzonych certyfikatem IPMA-D.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 2.1 / 2.1.1)

Okres realizacji:01.02.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 1 394 833,59 zł

Opis projektu: Celem projektu było zwiększenie potencjału 27 małych i średnich firm do wdrożenia działań z zakresu zarządzania proekologicznego. Wsparcie w postaci analizy potrzeb przedsiębiorstwa, doradztwo, szkolenia.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII.8.1.1)

Okres realizacji: 01.11.2009-31.10.2010

Wartość projektu: 245 069,41 zł

Opis projektu: Projekt zakładał wyposażenie 28 uczestników i uczestniczek w kompetencje umożliwiające wykorzystanie metodyk PM oraz narzędzi wspierających w ramach realizacji projektów POKL poprzez organizację 80 godz. kursu.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.1)

Okres realizacji: 01.11.2008-31.12.2009

Wartość projektu: 299 097,77 zł

Opis projektu: Projekt zakładał wyposażenie 48 uczestników i uczestniczek w kompetencje umożliwiające wykorzystanie metodyk PM oraz narzędzi wspierających w ramach realizacji projektów społecznych poprzez organizację 96 godz. kursu.

Realizator: HRP Train Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2018

Wartość projektu: 294 000,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było nabycie, do końca 2018r., przez min. 220 osób dorosłych pracujących bądź zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania bądź eksploatacji urządzeń potwierdzonych odpowiednio certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Realizator: Fundacja 4Future, HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (X.2.2)

Okres realizacji: 01.09.2017-31.08.2019

Wartość projektu: 1 116 048,00 zł

Opis projektu: Celem projektu Aktywni 50+ była kontynuacja aktywności zawodowej przez min. 75% z 24 osób zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkujących bądź zatrudnionych na terenie woj. łódzkiego, objętych w okresie IX’17-VIII’19 wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, pośrednictwa pracy, subsydiowanego zatrudnienia, dotacji i wsparcia pomostowego na uruchomienie własnej firmy (dobranym w zależności od potrzeb oraz profilu).

Strona WWW projektu: http://aktywni-50plus.eu/

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.6 / 9.6.1)

Okres realizacji: 01.01.2013-31.07.2015

Wartość projektu: 867 648,80 zł

Opis projektu: Celem projektu było powstanie w 7 placówkach bazy dydaktycznej wspomagającej kształcenie ustawiczne w oparciu o formułę ITV.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.6 / 9.6.1)

Okres realizacji: 01.01.2013-31.10.2013

Wartość projektu: 275 764,22 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie przez Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych nowoczesnej i atrakcyjnej bazy dydaktycznej dla zawodu asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej poprzez opracowanie i wdrożenie pakietów edukacyjnych on-line.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.6 / 9.6.2)

Okres realizacji: 01.01.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 279 885,84 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie kompetencji ICT u 120 osób bezrobotnych 50+ w oparciu o 80 godzinny kurs zakończony certyfikacją ECDL.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (II / 2.1 / 2.1.1)

Okres realizacji: 01.11.2013-30.06.2015

Wartość projektu: 702 413,71 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie potencjału kompetencyjnego kadr zarządzających HRP Group pozwalającego podnieść efektywność funkcjonowania firmy i umożliwiającego jej dalszy rozwój.

Realizator: HRP Care Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (02 – IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT)

Okres realizacji: 01.05.2018-28.09.2020

Wartość projektu: 5 218 780,50 zł

Opis projektu: Projekt „Łódź – Miasto (Tele)Opieki” skierowany był do 40 osób niesamodzielnych 60+ i 40 opiekunów faktycznych, z terenu miasta Łodzi, poprzez utworzenie 35 nowych miejsc – w ramach długoterminowej opieki domowej oraz 2000 osób niesamodzielnych w ramach teleopieki.

Opieka długoterminowa obejmowała wsparcie pielęgniarki, opiekuna, dietetyka, fizjoterapeutów, psychologa.

Teleopieka zapewniała każdej osobie opaskę medyczną, pozwalającą weryfikować jej podstawowe czynności życiowe, weryfikować zdarzenia alarmowe oraz komunikować się z centrum i opiekunami.

Strona WWW projektu: https://hrp.com.pl/projekty/lmto/

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (VIII.2.2.)

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2019

Wartość projektu: 1 009 021,90 zł

Opis projektu: Projekt „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” skierowany był do 24 kobiet (K) po 40 r. ż., pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkiwały na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi, bądź przeniesione były w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi uczestniczących w projekcie, w roli opiekuna medycznego. Celem projektu było podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej, przez min. 75% spośród 24 uczestniczących w projekcie bezrobotnych kobiet powyżej 40 roku życia, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w mieście Łodzi bądź przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi.

Realizator: HRP Polska Sp. z o. o., Fundacja 4Future

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.01.2017-30.09.2018

Wartość projektu: 932 250,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej, przez min. 60% z 30 pozostających bez zatrudnienia, uczestniczek projektu sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Realizator: HRP Group Sp. z o. o., Fundacja 4Future

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.09.2017-31.12.2018

Wartość projektu: 1 593 486,72 zł

Opis projektu: Celem projektu było umożliwienie powrotu do pracy 48 mam, w tym 24 pozostających bez zatrudnienia i 24 przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych poprzez zapewnienie opieki dla dziecka w postaci niani, a także wsparcie w formie doradztw i kursów.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.3)

Okres realizacji: 03.01.2011-31.12.2013

Wartość projektu: 801 477,47 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie przez min. 800 pracowników i pracownic w województwie łódzkim potencjału w zakresie wdrażanie idei zarządzania wiekiem w organizacji pozwalającej na wykorzystanie kapitału osób 50+ i utrzymanie ich aktywności zawodowej.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.1 / 9.1.2)

Okres realizacji: 01.09.2010-31.07.2011

Wartość projektu: 332 162,23 zł

Opis projektu: Celem projektu było zniwelowanie deficytów edukacyjnych i rozwojowych wśród 105 uczniów Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi poprzez realizację zajęć dodatkowych o charakterze kompensacyjnym.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.2)

Okres realizacji: 01.03.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 1 520 181,98 zł

Opis projektu: Celem projektu było zwiększenie potencjału doktorantów z woj. łódzkiego kształcących się na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami w zakresie transferu swoich dokonań naukowych do strefy biznesowej.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (II / 2.1 / 2.1.1)

Okres realizacji: 01.12.2012-31.05.2015

Wartość projektu: 1 221 114,09 zł

Opis projektu: Celem było zwiększenie efektywności zespołów multigeneracyjnych funkcjonujących w ramach 14 firm z obszaru kraju.

Realizator: Fundacja 4FUTURE

Program operacyjny: RPO WŁ (VIII.2.1.)

Okres realizacji: 01.01.2017-31.10.2018

Wartość projektu: 1 703 135,04 zł

Opis projektu: Projekt „Profesjonalna Opiekunka 50+” skierowany był do 40 kobiet (K) po 50 r. ż., pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkiwały na terenie Łodzi i okolic (powiaty m. Łódź, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski) uczestniczących w projekcie, w roli opiekunki dzieci bądź osób starszych. Celem projektu było podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej, przez min. 75% spośród 24 uczestniczących w projekcie bezrobotnych kobiet powyżej 40 roku życia, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w mieście Łodzi bądź przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.1)

Okres realizacji: 01.09.2010-31.08.2011

Wartość projektu: 366 863,12 zł

Opis projektu: Celem projektu było stworzenie w min. 32 MMŚP zaplecza kadry umożliwiającej efektywne zarządzanie przy wykorzystaniu metodyk PM poprzez organizację trwającego 80 godz. kursu.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VII / 7.2 / 7.2.2)

Okres realizacji: 01.07.2009-31.07.2010

Wartość projektu: 380 630,47 zł

Opis projektu: Celem projektu była promocja spółdzielczości socjalnej wśród mieszkańców oraz instytucji rynku prracy województwa łódzkiego.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.1 / 9.1.2)

Okres realizacji: 01.09.2010-31.07.2011

Wartość projektu: 435 312,50 zł

Opis projektu: Celem projektu była realizacja kompleksowego programu rozwojowego w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi niwelującego deicyty edukacyjne 70 uczniów z rodzin ubogich, w szczególności dysfunkcyjnych.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.2 / 8.2.1)

Okres realizacji: 01.01.2012-31.12.2014

Wartość projektu: 1 983 033,47 zł

Opis projektu: Celem projektu byłapoprawa komunikacji pomiędzy nauką i biznesem w woj. łódzkim poprzez wprowadzenie do praktyki min. 5002 firm i uczelni portalu umożliwiającego wymianę informacji.

Realizator: HRP Group Sp. z o. o., Fundacja 4Future

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.01.2017-31.08.2018

Wartość projektu: 1 983 612,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było umożliwienie powrotu do pracy 72 mam przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych poprzez zapewnienie opieki dla dziecka w postaci niani.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VI.6.2)

Okres realizacji: 01.01.2011-30.11.2013

Wartość projektu: 2 560 573,00 zł

Opis projektu: Projekt stanowił kompleksowy program aktywizacji zawodowej kobiet z aglomeracji łódzkiej, składający się z 60 godz. szkoleń, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia doradczego. Wsparciem objęto 84 uczestniczki.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (X.2.2)

Okres realizacji: 01.09.2017-31.08.2019

Wartość projektu: 1 884 778,08 zł

Opis projektu: Projekt „Przepis na zmianę” skierowany był do 60 osób, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych bądź zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego. Celem projektu było utrzymanie aktywności zawodowej przez min. 66% z 60 uczestniczących w projekcie osób, dzięki wsparciu ich w procesie ponownego zatrudnienia bądź w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności.

Strona WWW projektu: http://przepisnazmiane.eu/

Realizator: HRP Group Sp. z o. o.

Program operacyjny: RPO WŁ (VIII.3.1)

Okres realizacji: 01.05.2016-31.10.2018

Wartość projektu: 4 328 416,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było powstanie w okresie V’16-X’18 roku, 80 trwałych (tj. działających min. 12 m-cy), nowopowstałych przedsiębiorstw na terenie województwa łódzkiego, otwartych i prowadzonych przez kobiety oraz osoby w wieku 50+, wcześniej pozostających bez pracy.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.2)

Okres realizacji: 01.04.2011-31.03.2013

Wartość projektu: 2 521 900,03 zł

Opis projektu: Celem projektu było ponowne podjęcie zatrudnienia przez 83 osoby (w tym 54 kobiety). W ramach projektu zaoferowano wsparcie w formie szkoleń, doradztwa, pośrednictwa pracy, dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.2)

Okres realizacji: 01.01.2013-31.12.2014

Wartość projektu: 1 861 437,59 zł

Opis projektu: Celem projektu była aktywizacja zawodowa 20 osób 50+ dzięki stworzeniu im warunków do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej (szkolenia, doradztwa, dotacje, wsparcie pomostowe).

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.1)

Okres realizacji: 01.04.2012-31.01.2014

Wartość projektu: 618 992,23 zł

Opis projektu: Celem projektu było nabycie przez pracowników HRP kompleksowych kompetencji umożliwiających dalszy rozwój firmy w obszarze e-learningu.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.1)

Okres realizacji: 01.05.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 386 339,60 zł

Opis projektu: Celem projektu było nabycie przez pracowników HRP kompetencji z zakresu procesów organizacyjnych umożliwiających zwiększenie efektywności procesów organizacyjnych.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.1 / 9.1.2)

Okres realizacji: 01.09.2009-30.06.2010

Wartość projektu: 418 351,07 zł

Opis projektu: Celem projektu była realizacja programu rozwojowego kompleksowo niwelującego deficyty uczniów Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi.

Aktualności projektowe

Zobacz więcej…

Strona główna

Home

WIĘCEJ…

Poznajmy się!

O firmie

WIĘCEJ…

Co słychać?

Aktualności

WIĘCEJ…

Napisz do nas!

Kontakt

WIĘCEJ…
Go to Top