Projekty2021-05-21T15:47:38+02:00

Projekty

Wykorzystaj potencjał funduszy europejskich

Fascynujące pomysły zasługują na wsparcie. Pomagamy uzyskać dofinansowanie unijne na Twoje plany: strategie rozwoju, rozbudowę infrastruktury, intensyfikację prac badawczych czy wzrost kompetencji pracowniczych i inne działania w obszarze zasobów ludzkich. Zobacz nasze projekty i sprawdź, ile możesz zyskać wykorzystując dofinansowane Unii Europejskiej.

0 PLN
ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH PROJEKTÓW

Skuteczność i zaangażowanie

Projekty aktualne

WIĘCEJ…

Sprawność i efektywność

Projekty zakończone

WIĘCEJ…

Skuteczność i zaangażowanie

Projekty aktualne

WIĘCEJ…

Sprawność i efektywność

Projekty zakończone

WIĘCEJ…

Projekty zakończone

Inwestycja w kadry to ważny element w strategii rozwoju współczesnej firmy.

Gdy stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będziesz dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. A przynajmniej lepsze, niż konkurencja. Zainspiruj się zrealizowanymi przez nas projektami EFS.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VI.6.2)

Okres realizacji: 01.06.2010-29.02.2012

Wartość projektu: 870 919,63 zł

Opis projektu: Celem projektu było podjęcie przez 12 absolwentów i absolwentek aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VII / 7.2 / 7.2.1)

Okres realizacji: 01.01.2009-30.11.2009

Wartość projektu: 389 751,79 zł

Opis projektu: Celem projektu było uzyskanie zatrudnienia na stanowisku opiekuna do dzieci i opiekuna osób starszych przez min. 40 osób 50+ objętych wsparciem (szkolenia, doradztwo).

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VII / 7.2 / 7.2.1)

Okres realizacji: 01.09.2009-31.01.2010

Wartość projektu: 428 533,20 zł

Opis projektu: Celem projektu było uzyskanie zatrudnienia na stanowisku sprzedawcy przez min. 40 osób 50+ objętych wsparciem (kurs ICT, szkolenia, doradztwo).

Realizator: HRP Train Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (XI.3.1)

Okres realizacji: 01.01.2017-30.11.2018

Wartość projektu: 258 300,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było nabycie, do XI’18r., przez min. 66 osób dorosłych pracujących bądź zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami potwierdzonych certyfikatem IPMA-D.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 2.1 / 2.1.1)

Okres realizacji:01.02.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 1 394 833,59 zł

Opis projektu: Celem projektu było zwiększenie potencjału 27 małych i średnich firm do wdrożenia działań z zakresu zarządzania proekologicznego. Wsparcie w postaci analizy potrzeb przedsiębiorstwa, doradztwo, szkolenia.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII.8.1.1)

Okres realizacji: 01.11.2009-31.10.2010

Wartość projektu: 245 069,41 zł

Opis projektu: Projekt zakładał wyposażenie 28 uczestników i uczestniczek w kompetencje umożliwiające wykorzystanie metodyk PM oraz narzędzi wspierających w ramach realizacji projektów POKL poprzez organizację 80 godz. kursu.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.1)

Okres realizacji: 01.11.2008-31.12.2009

Wartość projektu: 299 097,77 zł

Opis projektu: Projekt zakładał wyposażenie 48 uczestników i uczestniczek w kompetencje umożliwiające wykorzystanie metodyk PM oraz narzędzi wspierających w ramach realizacji projektów społecznych poprzez organizację 96 godz. kursu.

Realizator: HRP Train Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2018

Wartość projektu: 294 000,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było nabycie, do końca 2018r., przez min. 220 osób dorosłych pracujących bądź zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania bądź eksploatacji urządzeń potwierdzonych odpowiednio certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Realizator: Fundacja 4Future, HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (X.2.2)

Okres realizacji: 01.09.2017-31.08.2019

Wartość projektu: 1 116 048,00 zł

Opis projektu: Celem projektu Aktywni 50+ była kontynuacja aktywności zawodowej przez min. 75% z 24 osób zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkujących bądź zatrudnionych na terenie woj. łódzkiego, objętych w okresie IX’17-VIII’19 wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, pośrednictwa pracy, subsydiowanego zatrudnienia, dotacji i wsparcia pomostowego na uruchomienie własnej firmy (dobranym w zależności od potrzeb oraz profilu).

Strona WWW projektu: http://aktywni-50plus.eu/

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.6 / 9.6.1)

Okres realizacji: 01.01.2013-31.07.2015

Wartość projektu: 867 648,80 zł

Opis projektu: Celem projektu było powstanie w 7 placówkach bazy dydaktycznej wspomagającej kształcenie ustawiczne w oparciu o formułę ITV.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.6 / 9.6.1)

Okres realizacji: 01.01.2013-31.10.2013

Wartość projektu: 275 764,22 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie przez Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych nowoczesnej i atrakcyjnej bazy dydaktycznej dla zawodu asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej poprzez opracowanie i wdrożenie pakietów edukacyjnych on-line.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.6 / 9.6.2)

Okres realizacji: 01.01.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 279 885,84 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie kompetencji ICT u 120 osób bezrobotnych 50+ w oparciu o 80 godzinny kurs zakończony certyfikacją ECDL.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (II / 2.1 / 2.1.1)

Okres realizacji: 01.11.2013-30.06.2015

Wartość projektu: 702 413,71 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie potencjału kompetencyjnego kadr zarządzających HRP Group pozwalającego podnieść efektywność funkcjonowania firmy i umożliwiającego jej dalszy rozwój.

Realizator: HRP Care Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (02 – IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT)

Okres realizacji: 01.05.2018-28.09.2020

Wartość projektu: 5 218 780,50 zł

Opis projektu: Projekt „Łódź – Miasto (Tele)Opieki” skierowany był do 40 osób niesamodzielnych 60+ i 40 opiekunów faktycznych, z terenu miasta Łodzi, poprzez utworzenie 35 nowych miejsc – w ramach długoterminowej opieki domowej oraz 2000 osób niesamodzielnych w ramach teleopieki.

Opieka długoterminowa obejmowała wsparcie pielęgniarki, opiekuna, dietetyka, fizjoterapeutów, psychologa.

Teleopieka zapewniała każdej osobie opaskę medyczną, pozwalającą weryfikować jej podstawowe czynności życiowe, weryfikować zdarzenia alarmowe oraz komunikować się z centrum i opiekunami.

Strona WWW projektu: https://hrp.com.pl/projekty/lmto/

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (VIII.2.2.)

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2019

Wartość projektu: 1 009 021,90 zł

Opis projektu: Projekt „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” skierowany był do 24 kobiet (K) po 40 r. ż., pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkiwały na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi, bądź przeniesione były w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi uczestniczących w projekcie, w roli opiekuna medycznego. Celem projektu było podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej, przez min. 75% spośród 24 uczestniczących w projekcie bezrobotnych kobiet powyżej 40 roku życia, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w mieście Łodzi bądź przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi.

Realizator: HRP Polska Sp. z o. o., Fundacja 4Future

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.01.2017-30.09.2018

Wartość projektu: 932 250,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej, przez min. 60% z 30 pozostających bez zatrudnienia, uczestniczek projektu sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Realizator: HRP Group Sp. z o. o., Fundacja 4Future

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.09.2017-31.12.2018

Wartość projektu: 1 593 486,72 zł

Opis projektu: Celem projektu było umożliwienie powrotu do pracy 48 mam, w tym 24 pozostających bez zatrudnienia i 24 przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych poprzez zapewnienie opieki dla dziecka w postaci niani, a także wsparcie w formie doradztw i kursów.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.3)

Okres realizacji: 03.01.2011-31.12.2013

Wartość projektu: 801 477,47 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie przez min. 800 pracowników i pracownic w województwie łódzkim potencjału w zakresie wdrażanie idei zarządzania wiekiem w organizacji pozwalającej na wykorzystanie kapitału osób 50+ i utrzymanie ich aktywności zawodowej.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.1 / 9.1.2)

Okres realizacji: 01.09.2010-31.07.2011

Wartość projektu: 332 162,23 zł

Opis projektu: Celem projektu było zniwelowanie deficytów edukacyjnych i rozwojowych wśród 105 uczniów Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi poprzez realizację zajęć dodatkowych o charakterze kompensacyjnym.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.2)

Okres realizacji: 01.03.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 1 520 181,98 zł

Opis projektu: Celem projektu było zwiększenie potencjału doktorantów z woj. łódzkiego kształcących się na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami w zakresie transferu swoich dokonań naukowych do strefy biznesowej.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (II / 2.1 / 2.1.1)

Okres realizacji: 01.12.2012-31.05.2015

Wartość projektu: 1 221 114,09 zł

Opis projektu: Celem było zwiększenie efektywności zespołów multigeneracyjnych funkcjonujących w ramach 14 firm z obszaru kraju.

Realizator: Fundacja 4FUTURE

Program operacyjny: RPO WŁ (VIII.2.1.)

Okres realizacji: 01.01.2017-31.10.2018

Wartość projektu: 1 703 135,04 zł

Opis projektu: Projekt „Profesjonalna Opiekunka 50+” skierowany był do 40 kobiet (K) po 50 r. ż., pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkiwały na terenie Łodzi i okolic (powiaty m. Łódź, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski) uczestniczących w projekcie, w roli opiekunki dzieci bądź osób starszych. Celem projektu było podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej, przez min. 75% spośród 24 uczestniczących w projekcie bezrobotnych kobiet powyżej 40 roku życia, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w mieście Łodzi bądź przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.1)

Okres realizacji: 01.09.2010-31.08.2011

Wartość projektu: 366 863,12 zł

Opis projektu: Celem projektu było stworzenie w min. 32 MMŚP zaplecza kadry umożliwiającej efektywne zarządzanie przy wykorzystaniu metodyk PM poprzez organizację trwającego 80 godz. kursu.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VII / 7.2 / 7.2.2)

Okres realizacji: 01.07.2009-31.07.2010

Wartość projektu: 380 630,47 zł

Opis projektu: Celem projektu była promocja spółdzielczości socjalnej wśród mieszkańców oraz instytucji rynku prracy województwa łódzkiego.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.1 / 9.1.2)

Okres realizacji: 01.09.2010-31.07.2011

Wartość projektu: 435 312,50 zł

Opis projektu: Celem projektu była realizacja kompleksowego programu rozwojowego w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi niwelującego deicyty edukacyjne 70 uczniów z rodzin ubogich, w szczególności dysfunkcyjnych.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.2 / 8.2.1)

Okres realizacji: 01.01.2012-31.12.2014

Wartość projektu: 1 983 033,47 zł

Opis projektu: Celem projektu byłapoprawa komunikacji pomiędzy nauką i biznesem w woj. łódzkim poprzez wprowadzenie do praktyki min. 5002 firm i uczelni portalu umożliwiającego wymianę informacji.

Realizator: HRP Group Sp. z o. o., Fundacja 4Future

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.01.2017-31.08.2018

Wartość projektu: 1 983 612,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było umożliwienie powrotu do pracy 72 mam przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych poprzez zapewnienie opieki dla dziecka w postaci niani.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VI.6.2)

Okres realizacji: 01.01.2011-30.11.2013

Wartość projektu: 2 560 573,00 zł

Opis projektu: Projekt stanowił kompleksowy program aktywizacji zawodowej kobiet z aglomeracji łódzkiej, składający się z 60 godz. szkoleń, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia doradczego. Wsparciem objęto 84 uczestniczki.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (X.2.2)

Okres realizacji: 01.09.2017-31.08.2019

Wartość projektu: 1 884 778,08 zł

Opis projektu: Projekt „Przepis na zmianę” skierowany był do 60 osób, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych bądź zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego. Celem projektu było utrzymanie aktywności zawodowej przez min. 66% z 60 uczestniczących w projekcie osób, dzięki wsparciu ich w procesie ponownego zatrudnienia bądź w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności.

Strona WWW projektu: http://przepisnazmiane.eu/

Realizator: HRP Group Sp. z o. o.

Program operacyjny: RPO WŁ (VIII.3.1)

Okres realizacji: 01.05.2016-31.10.2018

Wartość projektu: 4 328 416,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było powstanie w okresie V’16-X’18 roku, 80 trwałych (tj. działających min. 12 m-cy), nowopowstałych przedsiębiorstw na terenie województwa łódzkiego, otwartych i prowadzonych przez kobiety oraz osoby w wieku 50+, wcześniej pozostających bez pracy.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.2)

Okres realizacji: 01.04.2011-31.03.2013

Wartość projektu: 2 521 900,03 zł

Opis projektu: Celem projektu było ponowne podjęcie zatrudnienia przez 83 osoby (w tym 54 kobiety). W ramach projektu zaoferowano wsparcie w formie szkoleń, doradztwa, pośrednictwa pracy, dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.2)

Okres realizacji: 01.01.2013-31.12.2014

Wartość projektu: 1 861 437,59 zł

Opis projektu: Celem projektu była aktywizacja zawodowa 20 osób 50+ dzięki stworzeniu im warunków do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej (szkolenia, doradztwa, dotacje, wsparcie pomostowe).

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.1)

Okres realizacji: 01.04.2012-31.01.2014

Wartość projektu: 618 992,23 zł

Opis projektu: Celem projektu było nabycie przez pracowników HRP kompleksowych kompetencji umożliwiających dalszy rozwój firmy w obszarze e-learningu.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.1)

Okres realizacji: 01.05.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 386 339,60 zł

Opis projektu: Celem projektu było nabycie przez pracowników HRP kompetencji z zakresu procesów organizacyjnych umożliwiających zwiększenie efektywności procesów organizacyjnych.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.1 / 9.1.2)

Okres realizacji: 01.09.2009-30.06.2010

Wartość projektu: 418 351,07 zł

Opis projektu: Celem projektu była realizacja programu rozwojowego kompleksowo niwelującego deficyty uczniów Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi.

Aktualności projektowe

Zobacz więcej…

Strona główna

Home

WIĘCEJ…

Poznajmy się!

O firmie

WIĘCEJ…

Co słychać?

Aktualności

WIĘCEJ…

Napisz do nas!

Kontakt

WIĘCEJ…

Strona główna

Home

WIĘCEJ…

Poznajmy się!

O firmie

WIĘCEJ…

Co słychać?

Aktualności

WIĘCEJ…

Napisz do nas!

Kontakt

WIĘCEJ…
Go to Top