Projekty

Wykorzystaj potencjał funduszy europejskich

Fascynujące pomysły zasługują na wsparcie. Pomagamy uzyskać dofinansowanie unijne na Twoje plany: strategie rozwoju, rozbudowę infrastruktury, intensyfikację prac badawczych czy wzrost kompetencji pracowniczych i inne działania w obszarze zasobów ludzkich. Zobacz nasze projekty i sprawdź, ile możesz zyskać wykorzystując dofinansowane Unii Europejskiej.

Skuteczność i zaangażowanie

Projekty aktualne w perspektywie 2021-2027

Sprawność i efektywność

Projekty zakończone

0 PLN
ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH PROJEKTÓW

Projekty, które realizujemy

Jeżeli istnieją sposób, by zrobić coś lepiej… znajdziemy go. Jest więcej szans na wzmocnienie Twojego przedsiębiorstwa, niż myślisz. Pomożemy zrealizować Ci Twoje projekty rozwojowe.

Projekty zakończone

Zainspiruj się zrealizowanymi przez nas projektami EFS.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VI.6.2)

Okres realizacji: 01.06.2010-29.02.2012

Wartość projektu: 870 919,63 zł

Opis projektu: Celem projektu było podjęcie przez 12 absolwentów i absolwentek aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VII / 7.2 / 7.2.1)

Okres realizacji: 01.01.2009-30.11.2009

Wartość projektu: 389 751,79 zł

Opis projektu: Celem projektu było uzyskanie zatrudnienia na stanowisku opiekuna do dzieci i opiekuna osób starszych przez min. 40 osób 50+ objętych wsparciem (szkolenia, doradztwo).

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VII / 7.2 / 7.2.1)

Okres realizacji: 01.09.2009-31.01.2010

Wartość projektu: 428 533,20 zł

Opis projektu: Celem projektu było uzyskanie zatrudnienia na stanowisku sprzedawcy przez min. 40 osób 50+ objętych wsparciem (kurs ICT, szkolenia, doradztwo).

Realizator: HRP Train Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (XI.3.1)

Okres realizacji: 01.01.2017-30.11.2018

Wartość projektu: 258 300,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było nabycie, do XI’18r., przez min. 66 osób dorosłych pracujących bądź zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami potwierdzonych certyfikatem IPMA-D.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 2.1 / 2.1.1)

Okres realizacji:01.02.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 1 394 833,59 zł

Opis projektu: Celem projektu było zwiększenie potencjału 27 małych i średnich firm do wdrożenia działań z zakresu zarządzania proekologicznego. Wsparcie w postaci analizy potrzeb przedsiębiorstwa, doradztwo, szkolenia.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII.8.1.1)

Okres realizacji: 01.11.2009-31.10.2010

Wartość projektu: 245 069,41 zł

Opis projektu: Projekt zakładał wyposażenie 28 uczestników i uczestniczek w kompetencje umożliwiające wykorzystanie metodyk PM oraz narzędzi wspierających w ramach realizacji projektów POKL poprzez organizację 80 godz. kursu.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (VIII / 8.1 / 8.1.1)

Okres realizacji: 01.11.2008-31.12.2009

Wartość projektu: 299 097,77 zł

Opis projektu: Projekt zakładał wyposażenie 48 uczestników i uczestniczek w kompetencje umożliwiające wykorzystanie metodyk PM oraz narzędzi wspierających w ramach realizacji projektów społecznych poprzez organizację 96 godz. kursu.

Realizator: HRP Train Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2018

Wartość projektu: 294 000,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było nabycie, do końca 2018r., przez min. 220 osób dorosłych pracujących bądź zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania bądź eksploatacji urządzeń potwierdzonych odpowiednio certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Realizator: Fundacja 4Future, HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (X.2.2)

Okres realizacji: 01.09.2017-31.08.2019

Wartość projektu: 1 116 048,00 zł

Opis projektu: Celem projektu Aktywni 50+ była kontynuacja aktywności zawodowej przez min. 75% z 24 osób zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkujących bądź zatrudnionych na terenie woj. łódzkiego, objętych w okresie IX’17-VIII’19 wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, pośrednictwa pracy, subsydiowanego zatrudnienia, dotacji i wsparcia pomostowego na uruchomienie własnej firmy (dobranym w zależności od potrzeb oraz profilu).

Strona WWW projektu: http://aktywni-50plus.eu/

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.6 / 9.6.1)

Okres realizacji: 01.01.2013-31.07.2015

Wartość projektu: 867 648,80 zł

Opis projektu: Celem projektu było powstanie w 7 placówkach bazy dydaktycznej wspomagającej kształcenie ustawiczne w oparciu o formułę ITV.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.6 / 9.6.1)

Okres realizacji: 01.01.2013-31.10.2013

Wartość projektu: 275 764,22 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie przez Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych nowoczesnej i atrakcyjnej bazy dydaktycznej dla zawodu asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej poprzez opracowanie i wdrożenie pakietów edukacyjnych on-line.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (IX / 9.6 / 9.6.2)

Okres realizacji: 01.01.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 279 885,84 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie kompetencji ICT u 120 osób bezrobotnych 50+ w oparciu o 80 godzinny kurs zakończony certyfikacją ECDL.

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: POKL (II / 2.1 / 2.1.1)

Okres realizacji: 01.11.2013-30.06.2015

Wartość projektu: 702 413,71 zł

Opis projektu: Celem projektu było rozwinięcie potencjału kompetencyjnego kadr zarządzających HRP Group pozwalającego podnieść efektywność funkcjonowania firmy i umożliwiającego jej dalszy rozwój.

Realizator: HRP Care Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (02 – IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT)

Okres realizacji: 01.05.2018-28.09.2020

Wartość projektu: 5 218 780,50 zł

Opis projektu: Projekt „Łódź – Miasto (Tele)Opieki” skierowany był do 40 osób niesamodzielnych 60+ i 40 opiekunów faktycznych, z terenu miasta Łodzi, poprzez utworzenie 35 nowych miejsc – w ramach długoterminowej opieki domowej oraz 2000 osób niesamodzielnych w ramach teleopieki.

Opieka długoterminowa obejmowała wsparcie pielęgniarki, opiekuna, dietetyka, fizjoterapeutów, psychologa.

Teleopieka zapewniała każdej osobie opaskę medyczną, pozwalającą weryfikować jej podstawowe czynności życiowe, weryfikować zdarzenia alarmowe oraz komunikować się z centrum i opiekunami.

Strona WWW projektu: https://hrp.com.pl/projekty/lmto/

Realizator: HRP Group Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WŁ (VIII.2.2.)

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2019

Wartość projektu: 1 009 021,90 zł

Opis projektu: Projekt „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” skierowany był do 24 kobiet (K) po 40 r. ż., pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkiwały na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi, bądź przeniesione były w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi uczestniczących w projekcie, w roli opiekuna medycznego. Celem projektu było podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej, przez min. 75% spośród 24 uczestniczących w projekcie bezrobotnych kobiet powyżej 40 roku życia, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w mieście Łodzi bądź przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi.

Realizator: HRP Polska Sp. z o. o., Fundacja 4Future

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.01.2017-30.09.2018

Wartość projektu: 932 250,00 zł

Opis projektu: Celem projektu było podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej, przez min. 60% z 30 pozostających bez zatrudnienia, uczestniczek projektu sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Realizator: HRP Group Sp. z o. o., Fundacja 4Future

Program operacyjny: RPO WŁ

Okres realizacji: 01.09.2017-31.12.2018

Wartość projektu: 1 593 486,72 zł

Opis projektu: Celem projektu było umożliwienie powrotu do pracy 48 mam, w tym 24 pozostających bez zatrudnienia i 24 przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych poprzez zapewnienie opieki dla dziecka w postaci niani, a także wsparcie w formie doradztw i kursów.