Przepis na Rozwój – czas na niskoemisyjną GOZpodarkę2024-06-03T08:33:45+02:00

Przepis na Rozwój – czas na niskoemisyjną GOZpodarkę

Projekt: Przepis na Rozwój – czas na niskoemisyjną GOZpodarkę

#FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE #GOZ

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Kliknij i…

Zaloguj się

GOZ

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym, zgodnie z założeniami zielonej ekonomii to model rozwoju gospodarczego, w którym przy zachowaniu warunku wydajności, spełnione są następujące podstawowe założenia:

 1. wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub
 2. ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie)

Koncepcja GOZ obejmuje każdy etap życia produktu: od projektowania, przez produkcję, dystrybucję, konsumpcję, aż do momentu, kiedy produkt traci na wartości i staje się nie odpadem, lecz surowcem do kolejnych procesów. Zmiana rynku w kierunku GOZ wymaga zaangażowania producentów, instytucji odpowiedzialnych za procesy ustawodawcze oraz świadomych konsumentów

Opis projektu

Poznaj założenia projektu Przepis na Rozwój – czas na niskoemisyjną GOZpodarkę.

11 111 276, 53 zł

Dofinansowanie wynosi 100%  (pomoc de minimis).

Operatorem w Projekcie jest HRP Grants Sp. z o.o.

Partnerem Projektu jest Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarnowski.

01.03.2024 r. – 28.02.2027 r.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z całej Polski.

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału do rozwoju w kierunku nisko- i zeroemisyjności lub gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ), poprzez rozwinięcie umiejętności/kwalifikacji/kompetencji w zakresie zielonej ekonomii przez co najmniej 1014 pracowników z 376 przedsiębiorstw, zaangażowanych lub wobec których planowane jest zaangażowanie w proces planowania lub wdrażania rozwiązań gospodarki zeroemisyjnej lub GOZ.

Zdobyta przez nich wiedza i umiejętności umożliwią dostosowanie pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorstw do wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego i jego zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu warunku wydajności i zyskowności przedsiębiorstw.

W ramach Projektu, wsparcie można otrzymać na dwie możliwości.

Pierwsza- USŁUGI SZKOLENIOWE (ścieżki szkoleniowe)

Ścieżka wsparcia to profesjonalny dobór konkretnych szkoleń i doradztw ukierunkowany na podniesienie kompetencji.

 • Ścieżka 1- Podstawy GOZ + praktyczne aspekty GOZ
 • Ścieżka 2- Praktyczne aspekty GOZ
 • Ścieżka 3- Wybrane, specjalistyczne praktyczne aspekty GOZ

Druga – DORADZTWO

Przedsiębiorcy, którzy ukończą szkolenia, będą uprawnieni do skorzystania z spersonalizowanego doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką szkoleń. To doradztwo obejmie planowanie strategii rozwoju GOZ w przedsiębiorstwie oraz ewentualne działania wdrożeniowe GOZ, jeśli wynikną one z identyfikowanych potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń.

Ścieżki wsparcia

i doradztwo

Ścieżka wsparcia– ścieżka wsparcia to profesjonalny dobór konkretnych szkoleń, które powinny uwzględniać zagadnienia z zakresu planowania strategii rozwoju i działania związane z wdrożeniem rozwiązań GOZ.

 • Ścieżka 1 – przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących łącznie:
  • kontekstu i podstaw GOZ w działalności przedsiębiorstw (część ogólna) obejmuje m.in takie tematy jak: zrównoważony rozwój w działalności przedsiębiorstw, cyrkularne modele biznesowe z przykładami dobrych praktyk, Istota regulacji unijnych (taksonomia) i krajowych oraz działań rządowych wspierających rozwój GOZ etc.
  • praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (część specjalistyczna)obejmuje m.in takie tematy jak: hierarchia postępowania z odpadami i zarządzanie odpadami, sektorowe uwarunkowania ograniczoności surowców i narzędzia do identyfikacji materiałów i odpadów, cyrkularne strategie projektowania produktów i usług z przykładami dobrych praktyk etc.
 • Ścieżka  2– przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (część specjalistyczna) – kryterium: test wiedzy
 • Ścieżka 3– przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących wybranych praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (wybrane zagadnienia tematyczne części specjalistycznej)- kryterium: test wiedzy

Doradztwo–  działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi- ścieżka 1,2,3. (o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń)

 • przedsiębiorcy, którzy zakończyli udział w szkoleniach, mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi dotyczącego planowania strategii rozwoju GOZ w przedsiębiorstwie i działań wdrożeniowych GOZ.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy wykonać 3 proste kroki

 • Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty (potwierdzenie rocznych obrotów ze sprzedaży netto, dotyczących wielkości zatrudnienia, zaświadczenie o niekaralności)
 • Gdy nabór zostanie uruchomiony, złóż odpowiedni wniosek na stronie goz.przepisnarozwoj.pl – dołóż możliwie największej staranności przy wpisywaniu danych i wypełnianiu informacji o pracownikach i przedsiębiorstwie, to znacząco skróci czas etapu weryfikacji

Program szkoleniowy jest przeznaczony dla pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z całej Polski, a także dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach Projektu, wsparcie można otrzymać na dwie możliwości.

Pierwsza- USŁUGI SZKOLENIOWE (ścieżki szkoleniowe)

Ścieżka wsparcia to profesjonalny dobór konkretnych szkoleń i doradztw ukierunkowany na podniesienie kompetencji.

 • Ścieżka 1- Podstawy GOZ + praktyczne aspekty GOZ
 • Ścieżka 2- Praktyczne aspekty GOZ
 • Ścieżka 3- Wybrane, specjalistyczne praktyczne aspekty GOZ

Druga – DORADZTWO

Przedsiębiorcy, którzy ukończą szkolenia, będą uprawnieni do skorzystania z spersonalizowanego doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką szkoleń. To doradztwo obejmie planowanie strategii rozwoju GOZ w przedsiębiorstwie oraz ewentualne działania wdrożeniowe GOZ, jeśli wynikną one z identyfikowanych potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń.

Każde przedsiębiorstwo może złożyć tylko jeden wniosek w toku trwania całego projektu.

Wszelkie niezbędne pliki, takie jak regulamin rekrutacji czy aktualne wzory załączników znajdą Państwo w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie projektu oraz w dedykowanej do tego zakładce po zalogowaniu do systemu projektu.

Projekt przewiduje limity w postaci maksymalnej liczby osób, jakie może wydelegować Przedsiębiorstwo wg. wielkości:

 • Mikroprzedsiębiorstwo- 2 osoby
 • Małe Przedsiębiorstwo- 4 osoby
 • Średnie Przedsiębiorstwo- 6 osób
 • Duże Przedsiębiorstwo- 10 osób

Projekt nie przewiduje wkładu własnego. Dofinansowanie wynosi 100%, a wsparciem objęte jest przeprowadzenie usług w ramach wybranych ścieżek i doradztwa.

Wszystkie informacje na temat Projektu oraz terminy naborów znajdują się na stronie projektu w zakładce „Aktualności”.

Projekt uwzględnia specyficzne potrzeby różnych branż poprzez dostosowanie szkoleń do konkretnych obszarów działalności przedsiębiorstw.

Tak, tylko ta forma pomocy jest w nim przewidziana. Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro.

Nie, wyspecjalizowaną kadrę trenerską zapewnia organizator Projektu- HRP Grants sp. z o.o. Gwarantem wysokiej jakości usług jest rzetelna weryfikacja personelu o wykwalifikowanej wiedzy merytorycznej, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia z określonego zakresu tematycznego. Dla szkoleń ogólnych będzie 1 trener, a dla specjalistycznych 2 trenerów, zapewniając odpowiednie wsparcie i jakość nauczania.

Dostarczanie wszystkich wymaganych dokumentów odbywa się za pomocą specjalnie do tego przeznaczonej platformy (system Realizatora), która ma na celu usprawnienie obiegu dokumentów. Tylko w wyjątkowych sytuacjach dokumenty można przekazać Konsultantowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przedsiębiorca może podpisać Umowę wsparcia w formie papierowej lub w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 • Umowa elektroniczna musi zostać przesłana przez Przedsiębiorcę na adres e-mail wskazany przez konsultanta weryfikującego wniosek
 • Umowa papierowa musi zostać złożona w biurze lub wysłana na adres wskazany przez konsultanta

Po uruchomieniu naboru, w systemie pojawi się przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system.

Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Po zakończonym naborze na stronie Projektu zostanie opublikowana lista rankingowa.. Na liście rankingowej zostaną umieszczone wszystkie złożone wnioski zgodnie z uzyskaną punktacją za kryteria premiujące. W przypadku uzyskania tej samej punktacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia będą prowadzone tylko w formie zdalnej. Doradztwo może być prowadzone w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Dla każdego uczestnika przypisana jest TYLKO JEDNA ścieżka wsparcia.

Nie, Ścieżki wsparcia nie można zmienić podczas trwania projektu.

Aby wziąć udział w 2 lub 3 Ścieżce niezbędne jest wypełnienie ankiety, która pozwoli zakwalifikować Pracownika do danej Ścieżki.

Uczestnicy mogą skorzystać ze ścieżek 2 i 3 po potwierdzeniu znajomości ogólnych zagadnień GOZ w ankiecie.

Działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie.

Do udziału w projekcie przedsiębiorca będzie mógł delegować pracownika, który na dzień przystąpienia do projektu jest zatrudniony w przedsiębiorstwie.

Zaleca się, aby w projekcie uczestniczyły co najmniej dwie osoby z przedsiębiorstwa, które w ramach swoich stanowisk pracy będą mogły zaplanować lub wdrożyć rozwiązania będące przedmiotem szkoleń (w tym co najmniej jedna osoba na stanowisku menadżerskim).

Przedsiębiorca zobowiązany będzie w umowie wsparcia złożyć oświadczenie, że pracownicy delegowani do udziału w projekcie będą zaangażowani lub planowane jest ich zaangażowanie w proces planowania lub wdrażania rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej lub GOZ.

Zgodnie z regulaminem projektu przez pracownika należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującej pracę na rzecz Przedsiębiorcy:
a. pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465),
b. pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1110),
c. osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
d. właściciela pełniącego funkcje kierownicze,
e. wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Tak, projekt zapewni możliwość kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację poprzez kanały dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniając równy dostęp do informacji i wsparcia.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – czas na niskoemisyjną GOZpodarkę.