Pomocna Dłoń2021-07-02T08:59:11+02:00

Pomocna Dłoń

Poznaj dokładny

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najświeższe

Aktualności

WIĘCEJ…

Zobacz pliki

Do pobrania

WIĘCEJ…

Masz pytania?

Kontakt

WIĘCEJ…

Poznaj dokładny

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najświeższe

Aktualności

WIĘCEJ…

Zobacz pliki

Do pobrania

WIĘCEJ…

Masz pytania?

Kontakt

WIĘCEJ…

Opis projektu

Projekt „Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne-ZIT.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych dla osób niesamodzielnych 65+ i dzieci do lat 18 oraz ich rodzin/opiekunów.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie:

– dzienne usługi opiekuńcze w ramach Klubu Seniora dla osób 65+

– opiekę długoterminową realizowaną w warunkach domowych dla osób 65+

– domową opiekę hospicyjną dla dzieci do 18-go roku życia

Do kogo skierowany jest projekt?

 1. 281 osób niesamodzielnych
 2. Zamieszkałych na terenie Łódzkiego obszaru Metropolitalnego – m. Łódź, powiat: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski
 3. Osób 65+ (osoba niesamodzielna,  która otrzyma mniej niż 60 punktów w skali Barthel)
 4. Osób, które nigdy nie skorzystały ze wsparcia podobnego typu
 5. Osób względem których nie jest świadczona opieka długoterminowa domowa w ramach NFZ
 6. Dzieci  do 18-go roku życia

Dodatkowo pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby, które:

 1. Płeć – Kobiety
 2. Złożą oświadczenie z tytułu wykazania dochodów poniżej 150% właściwego kryterium dochodowego
 3. Oświadczą, iż prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe
 4. Wynik w skali Barthel poniżej 20
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności

Organizacja i prowadzenie Klubu Seniora

– dostęp do części integracyjnej Klubu – 6 godz./dziennie, 6dni/tyg.

– rozwijanie zainteresowań w ramach 4 kółek tematycznych każde kółko: 1 spotkanie/tyg., ok. 2h

– integracja w ramach kina Seniora- 4 spotkania/m-c, ok. 2 godz./spotkanie

– zajęcia prozdrowotne- 4 spotkania/m-c, ok. 2h/spotkania

– warsztaty komputerowe– 8 zajęć/m-c, ok. 2h/zajęcia

– aktywność kulturalno-edukacyjno-integrująca poza terenem klubu – 1 wyjście/m-c

– dostęp do poradnictwa (prawnego, psychologicznego, socjalnego, rodzinnego) – każdy specjalista 1 dyżur/tyg., ok.2h/dyżur

Klub Seniora znajduje się pod adresem: Cieszkowskiego 6, 93-588 Łódź

adres e-mailowy: klubseniora@hrp.com.pl

tel. kontaktowy: 502 863 022

Klub Seniora jest czynny w godzinach: 12.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku oraz 10.00 – 16.00 w soboty.

Szczegółowe harmonogramy pracy Klubu Seniora na poszczególne miesiące dostępne są poniżej.

Zapraszamy do zapisu i udziału w zajęciach!

Realizacja opieki długoterminowej w warunkach domowych

Osoba zakwalifikowana do projektu objęta zostanie przez okres około 12 miesięcy wsparciem w zakresie:

– pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 4 wizyty/tyg., ok.2h/wizyta

– wsparcie opiekunów w zakresie funkcji towarzyszenia-śr. 1 wizyta/tyg., ok.1h/wizyta

– opieka i prowadzenie dietetyka, w zakresie diety niesamodzielnej – śr. 1 wizyta/m-c, ok. 1h/wizyta

– zabiegi rehabilitacyjne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom – śr. 2 wizyty/m-c, ok. 1h/wizyta

– wsparcie psychologiczne, na rzecz osoby niesamodzielnej jak i opiekunów – śr. 1 wizyta/m-c, ok. 1h/wizyta

Realizacja opieki hospicyjnej w warunkach domowych:

– wspieranie rodzin w czasie trwania choroby przez wolontariuszy śr. 4 wizyty/m-c,  ok. 2h/wizyta

– pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych – śr. 4 wizyty/m-c, ok. 1,5h/wizyta

– edukacja i poradnictwo zdrowotne (medyczne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, dietetyczne, logopedyczne) – śr. 6 wizyt/m-c, ok. 1h/wizyta

– spotkania terapeutyczne dla rodzeństw dzieci chorych – 1 spotkanie/m-c, 4h/spotkanie

– wsparcie psychologiczne rodzin w czasie żałoby – 16 godz./rodzina,3 rodziny/rocznie

– udostępnianie niezbędnych urządzeń i wymienialnych materiałów do opieki

Kontakt w sprawie Klubu Seniora : Fundacja 4Future

Kontakt w sprawie Opieki Długoterminowej: HRP Care Sp. z o.o.

Kontakt w sprawie Długoterminowej Opieki Hospicyjnej: Fundacja Gajusz

Projekt realizowany jest od 01.07.2018 do 30.06.2021.

Wartość projektu : 4 332 733,68 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 899 460,31 zł

Harmonogram

Rekrutacja do zapewnienia Opieki długoterminowej:

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie w trzech turach :

I tura – rozpocznie się od 16.08.2018 i zakończy się 30.09.2018. Opieką przez ok. 10 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych

II tura – rozpocznie się od 27.05.2019 i zakończy się 30.06.2019.  Opieką przez ok. 10 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych

III tura – rozpocznie się od 01.07.2020 i zakończy się 03.08.2020.  Opieką przez ok. 10 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych

Rekrutacja do Klubu Seniora jest prowadzona na bieżąco od IX.2018 – VI.2021 roku do momentu zrekrutowania 200 osób niesamodzielnych, które spełniają kryteria udziału w projekcie, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Klubu Seniora.

Rekrutacja Uczestników do domowej opieki hospicyjnej trwa od VII.2018 do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby Uczestników. W przypadku rezygnacji, zgonu lub innej sytuacji losowej, uniemożliwiającej Uczestnikowi dalsze korzystanie ze wsparcia w ramach opieki hospicyjnej w warunkach domowych w projekcie, na listę uczestników wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej bądź zrekrutowane zostaną nowe osoby, spełniające kryteria udziału w projekcie.

Klub Seniora

Poznaj szczegółowy harmonogram:

07/2021

06/2021

05/2021

04/2021

03/2021

02/2021

01/2021

12/2020

11/2020

10/2020

09/2020

08/2020

03/2020

02/2020

01/2020

12/2019

11/2019

10/2019

09/2019

08/2019

07/2019

06/2019

05/2019

04/2019

03/2019

02/2019

01/2019

Długoterminowa opieka domowa

Poznaj szczegółowy harmonogram:

11-12/2019

9-10/2019

6-8/2019

3-5/2019

1-2/2019

11-12/2018

Długoterminowa opieka hospicyjna

Poznaj szczegółowy harmonogram:

03-04/2019

01-02/2019

11-12/2018

Aktualności projektowe

Materiały do pobrania

Klub Seniora

 

POBIERZ

Długoterminowa opieka domowa

POBIERZ

Długoterminowa opieka hospicyjna

POBIERZ

Materiały do pobrania

Klub Seniora

 

POBIERZ

Długoterminowa opieka domowa

POBIERZ

Długoterminowa opieka hospicyjna

POBIERZ

Dane kontaktowe

Kontakt w sprawie Klubu Seniora : Fundacja 4Future

Kontakt w sprawie Opieki Długoterminowej: HRP Care Sp. z o.o.

Kontakt w sprawie Długoterminowej Opieki Hospicyjnej: Fundacja Gajusz

Go to Top