Akademia Menedżera MMŚP 22023-06-15T07:38:02+02:00

Akademia Menedżera MMŚP 2 –
Makroregion 4

Projekt: Akademia Menedżera MMŚP 2 – Makroregion 4
Nr projektu POWR.02.21.00-00-AM13/20

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Kliknij i…

Zaloguj się

Opis projektu

Poznaj założenia projektu Akademia Menedżera MMŚP 2.

Operatorem w Projekcie jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Opolska Izba Gospodarcza, HRP Group Sp. z o.o.

01.07.2020-31.12.2022

Makroregion 4: łódzkie, śląskie, opolskie.

Celem głównym projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MMŚP z województwa: łódzkiego, śląskiego i opolskiego poprzez podniesienie przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników, kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, do grudnia 2022 roku poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem,
w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Wsparciem w ramach projektu objęte będzie 750 pracowników 375 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z terenu woj. łódzkiego (300 os.), śląskiego (300 os.) oraz opolskiego (150 os.).

Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Spośród osób objętych wsparciem min. 35% stanowić będzie kadra małych przedsiębiorstw, zaś max 25% kadra mikroprzedsiębiorstw, w tym max 10% jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Akademia Menedżera MMŚP 2 – Makroregion 4.

weryfikacja kwalifikowalności Beneficjentów

20 lipca 2022|Akademia Menedżera MMŚP 2, Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP, Aktualności projektowe, Nowoczesne kompetencje w sektorze chemicznym, Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej, Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę, Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2, Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto, Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych|

Szanowni Państwo, Z uwagi na wytyczne PARP oraz Instytucji Audytującej dotyczące weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów ostatecznych pomocy (pracowników Przedsiębiorstwa) na podstawie [...]

Zmiany w Regulaminie BUR od 01.01.2022 r.

12 stycznia 2022|Akademia Menedżera MMŚP 2, Aktualności projektowe, Nowoczesne kompetencje w sektorze chemicznym, Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę, Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2, Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto, Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych|

Szanowni Państwo, przypominamy, że od 01.01.2022 r. obowiązuje nowy Regulamin BUR. 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostaną  zmiany w Regulaminie [...]

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy wykonać trzy kroki:

 • Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 • Zalogować się do systemu Akademia Menedżera MMŚP 2 – Makroregion 4: https://akademiamenedzera2.pl

Dopiero po wykonaniu wszystkich powyższych elementów, gdy nabór zostanie uruchomiony będzie możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o umowę składa się z trzech części:

 • Część I wymaga uzupełnienia informacji o wielkości przedsiębiorstwa, formie prawnej przedsiębiorstwa.
 • Część II zawiera oświadczenia nt preferencji w rozpatrywaniu wniosku, wnioskowaną kwotę dofinansowania oraz preferowaną formę pomocy.
 • Część III dotyczy informacji nt Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz oświadczenia związane ze składanym Wnioskiem o Umowę.

Projekt skierowany jest do MŚP z województwa łódzkiego, śląskiego i opolskiego, chcących rozwinąć potencjał kadr kierowniczych, w tym właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze lub osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze. Należy jednak pamiętać, że pracowników, którzy byli szkoleni w ramach pierwszej edycji Akademii Menedżera MŚP nie można ponownie wysłać na szkolenia w ramach drugiej edycji projektu.

W ramach projektu, dofinansowanie można otrzymać na dwie możliwości.

Pierwsza, dla MMŚP, które nie posiada aktualnej analizy:

 • opracowanie analizy potrzeb rozwojowych,
 • realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Druga, dla MMŚP, które posiada aktualną analizę:

 • realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.
 1. Analizy strategicznej przedsiębiorstwa, w której zostaną opisane obszary wymagające interwencji.
 2. Analizy kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii, na podstawie której można:
 • stwierdzić kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego w ramach Projektu;
 • określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych  z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Analiza musi być aktualna, oznacza to, że nie może być starsza niż 3 lata. Pod uwagę bierze się taki sam okres jak przy określaniu wielkości pomocy de minimis – czyli bieżący rok i dwa lata poprzedzające. Minimalny zakres analizy, który określa jakie dokładnie obszary mają zostać zbadane stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 1. Jest to dokument, który będzie obowiązywał podczas udzielania wsparcia, stanowiący zbiór niezbędnych kompetencji, które powinny posiadać osoby na stanowiskach menadżerskich. Jest on załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Refundacja może dotyczyć jedynie usług rozwojowych (szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych) dostępnych w Bazie Usług rozwojowych, których zakres wynika z Opisu uniwersalnych kompetencji menedżerskich (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Maksymalna kwota wsparcia, czyli dofinansowanie wraz z wkładem własnym, przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) wynosi 9 375,00 zł.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – 13 332,09 zł (w tym 3 957,09 zł na przygotowanie analizy),
 2. małe przedsiębiorstwo – 24 103,71 zł (w tym 5 353,71 zł na przygotowanie analizy),
 3. średnie przedsiębiorstwo – 62 767,56 zł (w tym 6 517,56 zł na przygotowanie analizy).

W przypadku otrzymania pomocy de minimis dofinansowanie stanowi 80% wartości faktury w ramach limitów:

 1. Mikroprzedsiębiorstwo – kwota wsparcia nie większa niż 3 957,09 zł,
 2. Małe przedsiębiorstwo – kwota wsparcia nie większa niż 5 353,71 zł,
 3. Średnie przedsiębiorstwo – kwota wsparcia nie większa niż 6 517,56 zł.

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.

W przypadku pomocy publicznej na doradztwo Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 50% kwoty wsparcia, natomiast w przypadku pomocy publicznej na szkolenia w wysokości nie większej niż 70% kwoty wsparcia.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie projektu w sekcji „Aktualności”.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. Jeśli jednak Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), może być mu udzielona pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi doradcze.

Po uruchomieniu naboru, w systemie AM2 pojawi się przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system AM2.

Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Pierwszy Wniosek o umowę Przedsiębiorca składa na maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na Przedsiębiorstwo. W kolejnym naborze MMŚP może złożyć kolejny wniosek, wyłącznie po rozliczeniu wsparcia otrzymanego z poprzednio złożonego wniosku.

Należy pamiętać, że po złożeniu wniosku, w ramach którego realizuje się krótkie formy usług rozwojowych, ale także studia podyplomowe, kolejny wniosek można złożyć po rozliczeniu wszystkich usług – w tym studiów.

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia (dotyczy analizy i usług rozwojowych).

Jeżeli analiza przygotowywana została w ramach projektu, pierwsza usługa rozwojowa z niej wynikająca musi rozpocząć się w ciągu 30 dni od zaakceptowania analizy.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, poza studiami podyplomowymi.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani będą przedsiębiorcy, którzy:

a) do tej pory nie korzystali z pomocy na podnoszenie kwalifikacji (nie otrzymali dotychczas pomocy publicznej /pomocy de minimis na usługi rozwojowe w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych (bez określenia daty początkowej udzielenia wsparcia) lub
b) skorzystali ze wsparcia z Działania 2.2 typ 1 PO WER na opracowanie planu rozwoju. Pod uwagę będzie brany taki sam czas, jak przy obliczaniu otrzymanej pomocy de minimis (tj. w danym roku kalendarzowym i dwóch poprzedzających lat).

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa. MMŚP opłaca ją w całości przelewem, a do systemu AM2 wgrywa jedynie jej kopię w celu rozliczenia. MMŚP ma obowiązek wgrać do systemu AM2 skan faktury razem z innymi dokumentami rozliczeniowymi wymaganymi przez Regulamin. Operator dokonuje refundacji na konto MŚP na podstawie przekazanych dokumentów.

Uzupełnienie ankiet po zakończonej usłudze jest obowiązkowe, ocena ta dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej.

Refundacja zostanie przyznana po zakończeniu usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania poprawnych i kompletnych dokumentów oraz po dokonaniu przez pracownika i MŚP oceny usługi rozwojowej w BUR.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora AM2 w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do menedżerów firmy oraz pracowników przewidzianych do awansu na takie stanowisko. W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy firmy, których zatrudnienie reguluje Kodeks Pracy, pracownicy tymczasowi, właściciele pełniący funkcje kierownicze oraz wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Wzory oświadczeń wymaganych przy rozliczaniu usług

Oświadczenia należy wypełnić, podpisać i wgrać do systemu Akademia Menedżera MMŚP 2 razem z pozostałymi dokumentami rozliczeniowymi.

Oświadczenie o frekwencji