Przepis na Menedżera2021-08-27T09:57:03+02:00

Przepis na Menedżera

„Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

Projekt: Przepis na Menedżera

Poznaj dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Pytania?

FAQ

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Kliknij i…

Zaloguj się

SYSTEM PNM

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o projekcie Przepis Menedżera.

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Akademia Menadżera MŚP” , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-00-3028/18.

1 listopada 2018 – 30 czerwca 2021 r.

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MŚP z województwa mazowieckiego i lubelskiego do czerwca 2021 roku poprzez podniesienie kompetencji menedżerów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Projekt kierowany jest do kadry menadżerskiej, w tym właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w formie refundacji poniesionych
przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i może obejmować:

 • opracowanie Diagnozy Potrzeb MŚP pod kątem strategii rozwoju organizacji i deficytów kompetencyjnych kadry menedżerskiej w tym kontekście,
 • realizację usług rozwojowych dla kadry menedżerskiej zgodnie z w/w diagnozą (opracowaną w ramach projektu bądź posiadaną).

11 136 000,00 zł

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy wykonać trzy kroki:

 • Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 • Zalogować się do systemu Przepis na Menedżera: https://przepisnamenedzera.pl/

Dopiero po wykonaniu wszystkich powyższych elementów, gdy nabór zostanie uruchomiony będzie możliwość złożenia wniosku.

Wniosek o umowę składa się z trzech części:

 • Część I wymaga uzupełnienia informacji o wielkości przedsiębiorstwa, formie prawnej przedsiębiorstwa, statusie płatnika VAT.
 • Część II zawiera oświadczenia nt preferencji w rozpatrywaniu wniosku, wnioskowaną kwotę dofinansowania oraz preferowaną formę pomocy.
 • Część III dotyczy informacji nt diagnozy oraz oświadczenia związane ze składanym Wnioskiem o Umowę.

Projekt skierowany jest do MŚP z województwa mazowieckiego i lubelskiego, chcących rozwinąć potencjał kadr kierowniczych, w tym właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze lub osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze.

W ramach projektu, dofinansowanie można otrzymać na dwie możliwości.

Pierwsza, dla MŚP, które nie posiada aktualnej diagnozy:

 • opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych,
 • realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Druga, dla MŚP, które posiada aktualną diagnozę:

 • realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.
 1. Analizy strategicznej przedsiębiorstwa, w której zostaną opisane obszary wymagające interwencji.
 2. Analizy kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii, na podstawie której można:
 • stwierdzić kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego w ramach Projektu;
 • określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych  z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Diagnoza musi być aktualna, oznacza to, że nie może być starsza niż 3 lata. Pod uwagę bierze się taki sam okres jak przy określaniu wielkości pomocy de minimis – czyli bieżący rok i dwa lata poprzedzające. Minimalny zakres diagnozy, który określa jakie dokładnie obszary mają zostać zbadane stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 1. Jest to dokument, który będzie obowiązywał podczas udzielania wsparcia, stanowiący zbiór niezbędnych kompetencji, które powinny posiadać osoby na stanowiskach menadżerskich. Jest on załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Refundacja może dotyczyć jedynie usług rozwojowych (szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych) dostępnych w Bazie Usług rozwojowych, których zakres wynika z Opisu uniwersalnych kompetencji menedżerskich (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) wynosi 10 000 zł.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – 12 500 zł (w tym 2 500 zł na przygotowanie diagnozy),
 2. małe przedsiębiorstwo – 25 000 zł (w tym 5 000 zł na przygotowanie diagnozy),
 3. średnie przedsiębiorstwo – 88 400 zł (w tym 19 400 zł na przygotowanie diagnozy).

W przypadku otrzymania pomocy de minimis dofinansowanie stanowi 80% wartości faktury w ramach limitów:

 1. Mikroprzedsiębiorstwo – kwota wsparcia nie większa niż 2 500,00 zł,
 2. Małe przedsiębiorstwo – kwota wsparcia nie większa niż 5 000,00 zł,
 3. Średnie przedsiębiorstwo – kwota wsparcia nie większa niż 19 400,00 zł.

W przypadku otrzymania pomocy publicznej dofinansowanie stanowi 50% w ramach w/w limitów. Usługa wykonania diagnozy jest usługą doradczą dla przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.

W przypadku pomocy publicznej na doradztwo Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 50% kwoty wsparcia, natomiast w przypadku pomocy publicznej na szkolenia w wysokości nie większej niż 70% kwoty wsparcia.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie www.przepisnamenedzera.eu.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. Jeśli jednak Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), może być mu udzielona pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi doradcze.

Po uruchomieniu naboru, w systemie PnM pojawi się przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system PnM.

Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Pierwszy Wniosek o umowę Przedsiębiorca składa na maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na Przedsiębiorstwo. W kolejnym naborze MŚP może złożyć kolejny wniosek, wyłącznie po rozliczeniu wsparcia otrzymanego z poprzednio złożonego wniosku.

Należy pamiętać, że po złożeniu wniosku, w ramach którego realizuje się krótkie formy usług rozwojowych, ale także studia podyplomowe, kolejny wniosek można złożyć po rozliczeniu wszystkich usług – w tym studiów.

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia (dotyczy diagnozy i usług rozwojowych).

Jeżeli diagnoza przygotowywana została w ramach projektu, pierwsza usługa rozwojowa z niej wynikająca musi rozpocząć się w ciągu 30 dni od zaakceptowania diagnozy.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, poza studiami podyplomowymi.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani będą przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy na podnoszenie kwalifikacji (bez określenia daty początkowej udzielenia wsparcia) lub skorzystali ze wsparcia z Działania 2.2 PO WER na opracowanie planu rozwoju (pod uwagę będzie brany taki sam czas, jak przy obliczaniu otrzymanej pomocy de minimis tj. w danym roku kalendarzowym i dwóch poprzedzających lat).

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa. MŚP opłaca ją w całości przelewem, a do HRP przekazuje jedynie jej kopię w celu rozliczenia. MŚP ma obowiązek wgrać do systemu PNM skan faktury razem z innymi dokumentami rozliczeniowymi wymaganymi przez Regulamin. HRP dokonuje refundacji na konto MŚP na podstawie przekazanych dokumentów.

Uzupełnienie ankiet po zakończonym kursie jest obowiązkowe, ocena ta dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej.

Refundacja zostanie przyznana po zakończeniu usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania poprawnych i kompletnych dokumentów oraz po dokonaniu przez pracownika i MŚP oceny usługi rozwojowej w BUR.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora PnM w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do menedżerów firmy oraz pracowników przewidzianych do awansu na takie stanowisko. W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy firmy, których zatrudnienie reguluje Kodeks Pracy, pracownicy tymczasowi, właściciele pełniący funkcje kierownicze oraz wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Wzory oświadczeń wymaganych przy rozliczaniu usług

Oświadczenia należy wypełnić, podpisać i wgrać do systemu PNM razem z pozostałymi dokumentami rozliczeniowymi.

Oświadczenie o frekwencji

POBIERZ

Oświadczenie o miejscu przechowywania list obecności

POBIERZ

Oświadczenie dotyczące usług zdalnych

POBIERZ

Formularz wykonania usługi doradczej

POBIERZ

Podpisywanie umowy o dofinansowanie

Umowę o dofinansowanie w imieniu firmy mogą podpisywać wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa lub posiadające pełnomocnictwo zgodne z załączonym wzorem.

Pełnomocnictwo musi być wystawione najpóźniej w dniu podpisania umowy przez osobę uprawnioną.

Wzór pełnomocnictwa

POBIERZ

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Menedżera.

Awaria systemów

11 marca 2021|Akademia Menedżera MMŚP 2, Aktualności projektowe, Przepis na Menedżera, Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego, Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę, Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto, Wyróżnione wpisy|

Szanowni Państwo! W wyniku pożaru w serwerowni OVH, w mieście Strasburg nasze serwery zostały wyłączone. Mamy potwierdzenie, że dane są [...]

Sekcja dla Podmiotów Świadczących Usługi Rozwojowe

Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje przydatne dla PŚUR.

Jak uzyskać walidację kart

POBIERZ

Zasady
kontroli

POBIERZ

Wytyczne do realizacji usług zdalnych do 31.07.2020

POBIERZ

Wytyczne do realizacji usług zdalnych od 1.08.2020

POBIERZ

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

POBIERZ

Regulamin rekrutacji – załączniki

POBIERZ

Formularz
wniosku

POBIERZ

Umowa wsparcia – załączniki

POBIERZ

Instrukcja rejestracji konta w PnM

POBIERZ

Krok po kroku – instrukcja postępowania

POBIERZ

Instrukcja rejestracji BUR i zapisu na usługę

POBIERZ

FAQ, czyli pytania i odpowiedzi

POBIERZ

Dane kontaktowe

Na potrzeby realizacji Projektu Operator uruchomił Punkty doradczo-informacyjne:

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

  Go to Top