Przepis na Menedżera

„Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

Projekt: Przepis na Menedżera

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Kliknij i…

Zaloguj się

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o projekcie Przepis Menedżera.

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Akademia Menadżera MŚP” , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-00-3028/18.

1 listopada 2018 – 30 czerwca 2021 r.

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MŚP z województwa mazowieckiego i lubelskiego do czerwca 2021 roku poprzez podniesienie kompetencji menedżerów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Projekt kierowany jest do kadry menadżerskiej, w tym właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w formie refundacji poniesionych
przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i może obejmować:

 • opracowanie Diagnozy Potrzeb MŚP pod kątem strategii rozwoju organizacji i deficytów kompetencyjnych kadry menedżerskiej w tym kontekście,
 • realizację usług rozwojowych dla kadry menedżerskiej zgodnie z w/w diagnozą (opracowaną w ramach projektu bądź posiadaną).

11 136 000,00 zł

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy wykonać trzy kroki:

 • Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 • Zalogować się do systemu Przepis na Menedżera: https://przepisnamenedzera.pl/

Dopiero po wykonaniu wszystkich powyższych elementów, gdy nabór zostanie uruchomiony będzie możliwość złożenia wniosku.

Wniosek o umowę składa się z trzech części:

 • Część I wymaga uzupełnienia informacji o wielkości przedsiębiorstwa, formie prawnej przedsiębiorstwa, statusie płatnika VAT.
 • Część II zawiera oświadczenia nt preferencji w rozpatrywaniu wniosku, wnioskowaną kwotę dofinansowania oraz preferowaną formę pomocy.
 • Część III dotyczy informacji nt diagnozy oraz oświadczenia związane ze składanym Wnioskiem o Umowę.

Projekt skierowany jest do MŚP z województwa mazowieckiego i lubelskiego, chcących rozwinąć potencjał kadr kierowniczych, w tym właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze lub osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze.

W ramach projektu, dofinansowanie można otrzymać na dwie możliwości.

Pierwsza, dla MŚP, które nie posiada aktualnej diagnozy:

 • opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych,
 • realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Druga, dla MŚP, które posiada aktualną diagnozę:

 • realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.
 1. Analizy strategicznej przedsiębiorstwa, w której zostaną opisane obszary wymagające interwencji.
 2. Analizy kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii, na podstawie której można:
 • stwierdzić kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego w ramach Projektu;
 • określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych  z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Diagnoza musi być aktualna, oznacza to, że nie może być starsza niż 3 lata. Pod uwagę bierze się taki sam okres jak przy określaniu wielkości pomocy de minimis – czyli bieżący rok i dwa lata poprzedzające. Minimalny zakres diagnozy, który określa jakie dokładnie obszary mają zostać zbadane stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 1. Jest to dokument, który będzie obowiązywał podczas udzielania wsparcia, stanowiący zbiór niezbędnych kompetencji, które powinny posiadać osoby na stanowiskach menadżerskich. Jest on załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Refundacja może dotyczyć jedynie usług rozwojowych (szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych) dostępnych w Bazie Usług rozwojowych, których zakres wynika z Opisu uniwersalnych kompetencji menedżerskich (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) wynosi 10 000 zł.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – 12 500 zł (w tym 2 500 zł na przygotowanie diagnozy),
 2. małe przedsiębiorstwo – 25 000 zł (w tym 5 000 zł na przygotowanie diagnozy),
 3. średnie przedsiębiorstwo – 88 400 zł (w tym 19 400 zł na przygotowanie diagnozy).

W przypadku otrzymania pomocy de minimis dofinansowanie stanowi 80% wartości faktury w ramach limitów:

 1. Mikroprzedsiębiorstwo – kwota wsparcia nie większa niż 2 500,00 zł,
 2. Małe przedsiębiorstwo – kwota wsparcia nie większa niż 5 000,00 zł,
 3. Średnie przedsiębiorstwo – kwota wsparcia nie większa niż 19 400,00 zł.

W przypadku otrzymania pomocy publicznej dofinansowanie stanowi 50% w ramach w/w limitów. Usługa wykonania diagnozy jest usługą doradczą dla przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.

W przypadku pomocy publicznej na doradztwo Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 50% kwoty wsparcia, natomiast w przypadku pomocy publicznej na szkolenia w wysokości nie większej niż 70% kwoty wsparcia.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie www.przepisnamenedzera.eu.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. Jeśli jednak Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), może być mu udzielona pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi doradcze.

Po uruchomieniu naboru, w systemie PnM pojawi się przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system PnM.

Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Pierwszy Wniosek o umowę Przedsiębiorca składa na maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na Przedsiębiorstwo. W kolejnym naborze MŚP może złożyć kolejny wniosek, wyłącznie po rozliczeniu wsparcia otrzymanego z poprzednio złożonego wniosku.

Należy pamiętać, że po złożeniu wniosku, w ramach którego realizuje się krótkie formy usług rozwojowych, ale także studia podyplomowe, kolejny wniosek można złożyć po rozliczeniu wszystkich usług – w tym studiów.

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia (dotyczy diagnozy i usług rozwojowych).

Jeżeli diagnoza przygotowywana została w ramach projektu, pierwsza usługa rozwojowa z niej wynikająca musi rozpocząć się w ciągu 30 dni od zaakceptowania diagnozy.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, poza studiami podyplomowymi.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani będą przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy na podnoszenie kwalifikacji (bez określenia daty początkowej udzielenia wsparcia) lub skorzystali ze wsparcia z Działania 2.2 PO WER na opracowanie planu rozwoju (pod uwagę będzie brany taki sam czas, jak przy obliczaniu otrzymanej pomocy de minimis tj. w danym roku kalendarzowym i dwóch poprzedzających lat).

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa. MŚP opłaca ją w całości przelewem, a do HRP przekazuje jedynie jej kopię w celu rozliczenia. MŚP ma obowiązek wgrać do systemu PNM skan faktury razem z innymi dokumentami rozliczeniowymi wymaganymi przez Regulamin. HRP dokonuje refundacji na konto MŚP na podstawie przekazanych dokumentów.

Uzupełnienie ankiet po zakończonym kursie jest obowiązkowe, ocena ta dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej.

Refundacja zostanie przyznana po zakończeniu usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania poprawnych i kompletnych dokumentów oraz po dokonaniu przez pracownika i MŚP oceny usługi rozwojowej w BUR.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora PnM w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do menedżerów firmy oraz pracowników przewidzianych do awansu na takie stanowisko. W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy firmy, których zatrudnienie reguluje Kodeks Pracy, pracownicy tymczasowi, właściciele pełniący funkcje kierownicze oraz wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Wzory oświadczeń wymaganych przy rozliczaniu usług

Oświadczenia należy wypełnić, podpisać i wgrać do systemu PNM razem z pozostałymi dokumentami rozliczeniowymi.

Oświadczenie o frekwencji

Oświadczenie o miejscu przechowywania list obecności

Oświadczenie dotyczące usług zdalnych

Formularz wykonania usługi doradczej

Podpisywanie umowy o dofinansowanie

Umowę o dofinansowanie w imieniu firmy mogą podpisywać wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa lub posiadające pełnomocnictwo zgodne z załączonym wzorem.

Pełnomocnictwo musi być wystawione najpóźniej w dniu podpisania umowy przez osobę uprawnioną.

Wzór pełnomocnictwa

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Menedżera.