Strona główna/Projekty/Srebrny Biznes
Srebrny Biznes2020-09-17T20:33:06+02:00

Srebrny Biznes

Projekt: Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Poznaj dokładnie…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Znajdź nas…

Kontakt

WIĘCEJ…

Poznaj dokładnie…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Znajdź nas…

Kontakt

WIĘCEJ…

Założenia projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Srebrny Biznes.

Cele projektu:

Celem projektu „Srebrny Biznes-rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest  zwiększenie do lipca’22, liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 36 firm działających w obszarze srebrnej gospodarki bądź prowadzone przez osoby 50+, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Projekt realizowany jest w okresie od 2020-06-01 do 2022-07-31

2 079 051,84 zł

Końcowa lista rankingowa

Lp. Nr formularza Końcowa suma punktów Statut
1 05/SB/2020 91,00 zakwalifikowany na szkolenie
2 09/SB/2020 80,50 zakwalifikowany na szkolenie
3 11/SB/2020 72,50 zakwalifikowany na szkolenie
4 15/SB/2020 71,50 zakwalifikowany na szkolenie
5 07/SB/2020 68,00 zakwalifikowany na szkolenie
6 08/SB/2020 66,50 zakwalifikowany na szkolenie
7 12/SB/2020 64,50 zakwalifikowany na szkolenie
8 26/SB/2020 60,00 zakwalifikowany na szkolenie
9 01/SB/2020 59,50 zakwalifikowany na szkolenie
10 16/SB/2020 56,50 zakwalifikowany na szkolenie
11 27/SB/2020 55,50 zakwalifikowany na szkolenie
12 21/SB/2020 49,50 zakwalifikowany na szkolenie
13 10/SB/2020 49,00 zakwalifikowany na szkolenie
14 18/SB/2020 46,50 zakwalifikowany na szkolenie
15 20/SB/2020 77,50 rezygnacja
16 22/SB/2020 74,00 rezygnacja
17 14/SB/2020 64,00 rezygnacja
18 04/SB/2020 34,00 niezakwalifikowane
19 23/SB/2020 31,00 niezakwalifikowane
20 17/SB/2020 29,50 niezakwalifikowane
21 03/SB/2020 22,50 niezakwalifikowane
22 06/SB/2020 21,00 niezakwalifikowane
23 13/SB/2020 n/d niespełnione kryterium srebrnej gospodarki
24 19/SB/2020 n/d niespełnione kryterium srebrnej gospodarki
25 24/SB/2020 n/d niespełnione kryterium srebrnej gospodarki
26 25/SB/2020 n/d niespełnione kryterium srebrnej gospodarki
27 28/SB/2020 n/d niespełnione kryterium srebrnej gospodarki
28 02/SB/2020 n/d niespełnione kryterium formalne

Wstępna lista rankingowa

Lp. Nr formularza Średnia ocen
1. 5/SN/2020 91,00 Zakwalifikowany
2. 20/SB/2020 77,50 Zakwalifikowany
3. 22/SB/2020 74,00 Zakwalifikowany
4. 11/SB/2020 72,50 Zakwalifikowany
5. 15/SB/2020 71,50 Zakwalifikowany
6. 7/SB/2020 68,00 Zakwalifikowany
7. 8/SB/2020 66,50 Zakwalifikowany
8. 12/SB/2020 64,50 Zakwalifikowany
9. 14/SB/2020 64,00 Zakwalifikowany
10. 26/SB/2020 60,00 Zakwalifikowany
11. 1/SB/2020 59,50 Zakwalifikowany
12. 16/SB/2020 56,50 Zakwalifikowany
13. 27/SB/2020 55,50 Zakwalifikowany
14. 10/SB/2020 49,00 Zakwalifikowany
15. 18/SB/2020 46,50 Zakwalifikowany
16. 4/SB/2020 54,00 Lista rezerwowa
17. 21/SB/2020 45,50 Lista rezerwowa
18. 3/SB/2020 42,50 Lista rezerwowa
19. 23/SB/2020 31,00 Lista rezerwowa
20. 17/SB/2020 29,50 Lista rezerwowa
21. 9/SB/2020 79,00 Niezakwalifikowany
22. 19/SB/2020 72,00 Niezakwalifikowany
23. 28/SB/2020 63,50 Niezakwalifikowany
24. 24/SB/2020 51,50 Niezakwalifikowany
25. 6/SB/2020 51,00 Niezakwalifikowany
26. 13/SB/2020 47,00 Niezakwalifikowany
27. 25/SB/2020 41,00 Niezakwalifikowany
28. 2/SB/2020 0,00 Niekwalifikowany

Harmonogram

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu Srebrny Biznes

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych.
Uzupełnienie braków.
Ocena merytoryczna formularzy.
Wstępna lista rankingowa.
Przyjmowanie odwołań.

Ocena odwołań.

Rozmowy z doradcą zawodowym.

Ogłoszenie ostatecznych list.

Podpisanie umów uczestnictwa.

Szkolenie z tematów:
– Zarządzanie i organizacja pracy,
– Budowanie relacji i obsługa klienta,
– Marketing i PR w małej firmie,
– Obowiązki formalno – prawne,
– Rachunkowość małej firmy,
– Planowanie biznesu – biznesplan.

Konsultacje z Doradcą DS. biznesplanów

Składanie Biznesplanów

Ocena Biznesplanów

Wstępna lista rankingowa

Przyjmowanie Odwołań

Ocena odwołań

Ogłoszenie ostatecznych list

Zakładanie działalności/podpisywanie umów

Doradztwo/szkolenia

Doradztwo zawodowe

1 godzina doradztwa zawodowego na osobę – w celu oceny predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia

Wsparcie Szkolenia z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej będą realizowane w formule 6 spotkań 8-godzinnych:

 • Zarządzanie i organizacja pracy.
 • Budowanie relacji i obsługa klienta.
 • Marketing i PR w małej firmie.
 • Obowiązki formalno – prawne.
 • Rachunkowość małej firmy.
 • Planowanie biznesu – biznesplan.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów oraz doradców ds. biznesplanów. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione materiały szkoleniowe, obiad, ciepłe i zimne napoje oraz stypendia za udział w szkoleniu.

Doradztwo – pisanie biznes planów

4 godziny doradztwa ds. biznesplanów – wsparcie w opracowaniu biznesplanów.

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej (w maksymalnej wysokości 23 050 zł) opisanej w zaakceptowanym przez Beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Oznacza to, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 czerwca 2020 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 czerwca 2021 r. włącznie, począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.

Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej. Może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczo dotacja nie powinna służyć pokryciu bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uczestnik ma obowiązek wydatkować środki w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania.

W wymaganym okresie prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnikowi nie wolno zbyć przedsiębiorstwa ani dokonać przekształcenia, o którym mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Ważne!

W sytuacji powołania przez przedsiębiorcę zarządcy sukcesyjnego, który zarządza przedsiębiorstwem w przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia dotowanej działalności gospodarczej, nie jest wymagany zwrot otrzymanego wsparcia finansowego na rozpoczęcie tej działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe

Projekt zakłada przyznanie uczestnikom finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy w wysokości 2250 zł/mies./os. Po 6 miesiącach, 8 uczestników/edycję otrzyma dodatkowo finansowe wsparcie pomostowe przedłużone, na okres kolejnych 6-ciu m-cy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej ma charakter pomocy de minimis (Uczestnik otrzymuje zaświadczenia  o udzielonej pomocy de minimis).

Finansowe wsparcie pomostowe może być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie niezbędnych, bieżących wydatków, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Kontrola

Prowadzenie działalności gospodarczej podlega minimum 2 kontrolom na miejscu prowadzenia działalności. Podczas kontroli nie są weryfikowane dokumenty księgowe oraz zgodność wysokości poniesionych wydatków z szacunkowym budżetem z biznesplanu.

Przedmiotem kontroli jest ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona. W tym celu kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności lub w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od charakteru prowadzonej działalności). Sprawdzeniu podlega np. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia (np. księga przychodów i rozchodów), czy są odprowadzane składki ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej, itp.

W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej wsparcie finansowe podlega zwrotowi.

Terminy rekrutacji

UWAGA! Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.
Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

I edycja

22 CZERWIEC-21 LIPIEC 2020

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy w godz. 09:00-15:00

Termin składania dokumentów od 29.06.2020-21.07.2020 lub do złożenia 30 formularzy rekrutacyjnych.

II edycja

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2020

III edycja

LUTY-MARZEC 2021

Kryteria rekrutacji

Sprawdź się:

Czy spełniasz  łącznie wymagania:

 • pozostająca bez zatrudnienia,
 • powyżej 30 roku życia,
 • zamieszkała (w rozumieniu KC) na terenie ŁOM,
 • zamierzająca podjąć prowadzenie działalności na terenie ŁOM.

jeśli tak to:

Czy spełniasz jeden z warunków tj.:

 • wiek powyżej 50 roku życia,
 • profil planowanej działalności gospodarczej w obszarze srebrnej gospodarki.

Jeśli tak to:

Czy należysz do jednej z poniższych grup:

 • kobieta,
 • wiek powyżej 50 roku życia
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba o niskich kwalifikacjach max ISCED 3,
 • osoba długotrwale bezrobotna.

W przypadku bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych udział tej grupy w projekcie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem.

Kryteria premiujące do udziału w projekcie obejmują:

 • status osoby niepełnosprawnej (10 pkt, orzeczenie),
 • status osoby długotrwale bezrobotnej (10 pkt oświadczenie),
 • dochód na osobę max. 700,00 zł (10 pkt oświadczenie),
 • status osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do maksymalnego poziomu ISCED3) (10 pkt oświadczenie),
 • osoby zamieszkujące na terenie rewitalizacji (10 pkt oświadczenie),
 • planowanie działalności na terenie rewitalizacji (10 pkt oświadczenie).

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Czym jest srebrna gospodarka

POBIERZ

Regulamin
rekrutacji

POBIERZ

Zał. 1 – Formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Zał. 2a – Ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2b – Ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2c – Karta oceny/Opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2d – Karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – Formularz odwołania

POBIERZ

WEKSEL

POBIERZ

REGULACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM

POBIERZ

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

POBIERZ

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA WRAZ Z BIZNESPLANEM

POBIERZ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POBIERZ

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA

POBIERZ

LISTA SEKTORÓW CO DO KTÓRYCH POMOC DE MINIMIS JEST OGRANICZONA LUB WYKLUCZONA

POBIERZ

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Czym jest srebrna gospodarka

POBIERZ

Regulamin
rekrutacji

POBIERZ

Zał. 1 – Formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Zał. 2a – Ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2b – Ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2c – Karta oceny/Opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2d – Karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – Formularz odwołania

POBIERZ

WEKSEL

POBIERZ

REGULACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM

POBIERZ

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

POBIERZ

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA WRAZ Z BIZNESPLANEM

POBIERZ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

POBIERZ

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA 

POBIERZ

LISTA SEKTORÓW CO DO KTÓRYCH POMOC DE MINIMIS JEST OGRANICZONA LUB WYKLUCZONA

POBIERZ

Aktualności projektowe

Odkryj najświeższe informacje dotyczące projektu Srebrny Biznes.

Pokaż więcej...

Gdzie i jak nas znaleźć?

Im dużej zwlekasz, tym więcej tracisz!

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.