Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej2022-05-16T14:22:12+02:00

Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

Projekt: Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

Poznaj
dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Pytania i odpowiedzi

FAQ

WIĘCEJ…

Zobacz
pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Masz
pytanie?

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Kliknij i zaloguj się…

Do systemu

SYSTEM OZiPS

Opis projektu

Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

„Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”. Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Kompetencje dla sektorów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

01.01.2022 – 30.06.2023

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 160 Przedsiębiorstw z Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 288 z 320ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do VI 2023 roku.

Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i Pracowników Przedsiębiorstw mikro, małych, średnich firm, które prowadzą działalność w ramach sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (kody PKD: Q 86 Opieka zdrowotna, z wyłączeniem placówek wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki lub Q 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych)

Duże Przedsiębiorstwa z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej są wyłączone z udziału w Projekcie.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS” (dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową wsparcia. Usługi rozwojowe muszą być zgodne z Rekomendacją Rady Sektorowej oraz muszą być realizowane zgodnie z  Regulaminem rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

W projekcie ustalono limity w postaci: limitu maksymalnej kwoty wsparcia na PESEL oraz limitu liczby osób (pracowników) które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu. Wysokość limitów jest określona w regulaminie Projektu.

3 196 517,00  zł

FAQ

…czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać następujące kroki:

Sektorowe Rady ds. Kompetencji (SR) – ciała złożone z wielu Partnerów (przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, instytucji nadzoru, instytucji rynku pracy, uczelni), do zadań których należy w szczególności:

 1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach);
 2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;
 3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań;
 4. identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji;
 5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

  

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr dostawców usług zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:

 • publikację ofert usług rozwojowych świadczonych przez Dostawców Usług wpisanych do BUR,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
 • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług

Tak. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych prowadzących do nabycia kompetencji/kwalifikacji wynikających z rekomendacji RS Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na usługi spoza BUR. Poniżej kroki jakie należy wykonać:

 • W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych prowadzących do nabycia kompetencji/kwalifikacji wynikających z rekomendacji RS, Przedsiębiorca zamawia konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (giełda usług) i informuje Operatora o skutku powyższych działań.
 • Zlecenie usługi rozwojowej Podmiotowi spoza BUR może nastąpić najwcześniej po 21 dniach kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia na konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (tj. po wygaśnięciu terminu ważności ogłoszenia).
 • Jeżeli zamówienie usługi na giełdzie usług w BUR nie przyniosło skutku dla wyboru usługi rozwojowej poza Systemem BUR istnieje konieczność zastosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku zgodnie
  z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt. 6.5.
 • Weryfikacja dostępności usługi w BUR prowadzona będzie także przez Operatora – za moment stwierdzenia braku usługi traktuje się datę i godzinę wpływu mailowej informacji o braku konkretnej usługi od Przedsiębiorcy do Operatora: opiekazdrowotna@hrp.com.pl. Zgłoszenie o braku usługi polega na przesłaniu Oświadczenia o braku usługi w BUR – stanowiącego Załącznik nr 12 do Regulaminu.
 • W procesie wyboru usług rozwojowych Operator będzie wspierał Przedsiębiorcę w czynnościach określonych w § 7 ust. 1-5.

Pracownik przedsiębiorstwa – personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.) tj.:

 • pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.);
 • pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
 • osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
  o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego
  z niego korzyści finansowe.

Sektor Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej to ogół Przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, prowadzących działalność w PKD: Q 86 Opieka zdrowotna, z wyłączeniem placówek wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki lub Q 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych .

Duże Przedsiębiorstwa z Sektora usług rozwojowych są wyłączone z udziału w Projekcie.

 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia profilu użytkownika, następnie utworzenia profilu przedsiębiorstwa oraz podłączenia Pracowników w BUR do profilu przedsiębiorstwa. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako użytkownik oraz utworzyć profil przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorca dokonuje wyboru usług rozwojowych, z których chce skorzystać z BUR lub spoza BUR. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wgrania do Systemu karty usługi z BUR lub karty usługi spoza BUR (wzór karty usługi spoza BUR zawiera Załącznik nr 16 do Regulaminu), z której chce skorzystać oraz podaje Operatorowi nazwę usługi i jej ID – jeśli dotyczy usługi z BUR.
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapisu pracowników na usługę z BUR i spoza BUR przy użyciu przydzielonego ID wsparcia prze co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku usług zdalnych w czasie rzeczywistym i mieszanych zaś co najmniej 1 dzień w przypadku usług stacjonarnych. Jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg usługa może zostać uznana za niekwalifikowalną.
 • Usługi rozwojowe Przedsiębiorca musi zrealizować w terminach ważności wsparcia określonych § 4 ust. 24. Regulaminu. Czyli terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • Po zakończeniu usługi Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceniającą usługę w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. Ocena dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie – jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej. Obowiązek dokonania oceny usługi rozwojowej dotyczy również Przedsiębiorców, którzy skorzystają z usług rozwojowych realizowanych poza BUR (wzór ankiety oceniającej usługi spoza BUR stanowi Załącznik nr 13 do Regulaminu). Brak oceny skutkuje brakiem opłaty za usługę przez Operatora.

Nie. Usługi muszą być zgodne z Rekomendacją Rady ds. kompetencji sektora usług rozwojowych nr 1/2021. Po wyborze usług następuje etap oceny kart usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacją Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Wsparcie w ramach Projektu będzie polegało na refundacji przez Operatora (w oparciu o system refundacji połączony z zaliczką) poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), przy zastosowaniu podejścia popytowego, wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową Wsparcia.

Wsparcie w ramach projektu będzie  realizowane dla usług spoza BUR w formie wpłaty przez Przedsiębiorcę wkładu własnego na konto podane przez Operatora(lub w formie wkładu wnoszonego w postaci wynagrodzeń)  oraz opłaty przez Operatora kosztów usług rozwojowych Dostawcy Usług, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia. Podlega ono regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenia lub doradztwo.

Wsparcie w postaci systemu refundacyjno-zaliczkowego usług rozwojowych udzielone w projekcie Przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

 • Limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) w kwocie:
  przy wkładzie własnym wnoszonym w formie wynagrodzenia: 7 837,50 zł
  przy wkładzie własnym wnoszonym w opłacie: 6 270,00 zł ,
 • Jedna osoba może wziąć udział w kilku usługach do wysokości limitu kwoty wsparcia na PESEL,
 • Limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu:
  • Mikro przedsiębiorstwo: 1 osoba,
  • Małe przedsiębiorstwo: 3 osoby,
  • Średnie przedsiębiorstwo: 6 osób.

W projekcie obowiązuje maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny:

 • przy wkładzie własnym wnoszonym w formie wynagrodzenia: 93,75 zł – usługa szkoleniowa,
  23,75 zł studia podyplomowe
 • przy wkładzie własnym wnoszonym w opłacie: 75,00 zł – usługa szkoleniowa,
  19,00 zł – studia podyplomowe

usługi rozwojowej na pracownika – określona przez PARP w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu „Proces udzielania wsparcia w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów”. Na podstawie załącznika nr 11, min. liczby godzin wskazanej w Rekomendacji oraz rodzaju wnoszonego wkładu własnego (koszt wynagrodzeń lub opłata) Operator wskazał limit maksymalnego kwalifikowanego kosztu usług rozwojowych z rekomendacji, realizowanych w ramach projektu stanowiący Załącznik nr 11 do Regulaminu. W przypadku gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy limit wskazany powyżej, przedsiębiorca pokryje pozostałą część z własnych środków.

 • Kwota wsparcia nie może przekraczać maksymalnego limitu kwoty wsparcia na osobę określonego w § 4 ust. Koszt usługi nie może przekraczać maksymalnego kosztu usługi określonego w załączniku nr 11 do Regulaminu.

Nie, duże przedsiębiorstwa są wykluczone z udziału w projekcie.

Po zalogowaniu się do Systemu Operatora: www.opiekazdrowotna.przepisnarozwoj.pl i uruchomieniu naborów Przedsiębiorca zobaczy przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora. Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Wsparcie może być udzielone wyłącznie na realizację usług rozwojowych wynikających z Rekomendacji Rady Sektorowej ds. Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

Rekomendacja stanowi Załącznik nr 2a,2b,2c do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Nie. Usługi muszą być zgodne z Rekomendacją Rady ds. Kompetencji Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej. Po wyborze usług następuje etap oceny kart usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacją Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Zapis uczestników na usługę w BUR z użyciem ID wsparcia musi zostać dokonany co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku usług zdalnych w czasie rzeczywistym i mieszanych zaś co najmniej 1 dzień w przypadku usług stacjonarnych. Jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg usługa może zostać uznana za niekwalifikowalną.

Walidacja karty trwa 2-5 dni roboczych.

Przedsiębiorca zobowiązuje się w zakresie realizacji umowy poddać kontroli/monitoringowi przeprowadzanej przez Operatora lub Instytucję Pośredniczącą /Instytucję Zarządzającą POWER lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnienia wyżej wymienionych instytucji oraz zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Operatora wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z korzystaniem z usług rozwojowych, w terminie określonym w wezwaniu. Kontrole mogą być przeprowadzane przez okres 10 lat podatkowych, licząc od dnia przyznania wsparcia. Operator przeprowadza monitoring lub kontrolę zgodnie z Zasadami kontroli w ramach Projektu – stanowiącymi Załącznik nr 7 do Regulaminu.

W przypadku kontroli w siedzibie Przedsiębiorcy jest on powiadamiany o kontroli na co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrola w siedzibie Przedsiębiorcy obejmuje weryfikację wszystkich dokumentów związanych z kwalifikowalnością Przedsiębiorstwa/ pracowników do projektu oraz z realizacją Usługi rozwojowej zgodnie z Regulaminem Projektu. Szczegółowy zakres kontroli wskazany zostanie w zawiadomieniu o kontroli.

Kwota wsparcia – suma środków poniesionych na zakup usług rozwojowych z BUR lub spoza BUR, zgodnych z rekomendacją Rady Sektorowej sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej w ramach Projektu, stanowiących podstawę do wyliczenia dofinasowania (w postaci zaliczki i refundacji  dla usług z Bur, bądź w postaci zapłaty za usługę pomniejszonej o wkład własny dla usługi spoza BUR). Na kwotę wsparcia składa się dofinansowanie, które stanowić będzie maksymalnie 80% kwoty wsparcia oraz wkład własny wnoszony przez Przedsiębiorcę, stanowiący minimalnie 20% kwoty wsparcia.

Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wkład własny w ramach projektu może być wnoszony w postaci:

  • Wkładu niepieniężnego, wnoszonego w postaci kosztów wynagrodzeń. Wkład w wynagrodzeniu jest liczony proporcjonalnie w odniesieniu do czasu udziału uczestnika w szkoleniu (z przerwami) oraz kosztu jednej godziny pracy. Zasady dotyczące możliwości wnoszenia wkładu w postaci wynagrodzeń lub wyłączeń z tej możliwości zawiera Załączniku nr 10 do Regulaminu Rekrutacji.
  • Wkładu pieniężnego, wnoszonego w formie opłaty za usługę, w sytuacji jeżeli Przedsiębiorca nie może pokryć kwoty całego wymaganego wkładu własnego wkładem w postaci wynagrodzeń (tj. dla usług doradztwa, jeśli wynikają z Rekomendacji, dla usług realizowanych poza godzinami pracy, dla usług, gdzie nie jest wystarczający poziom wkładu własnego, który Przedsiębiorca może wnieść w postaci wynagrodzeń)

Przedsiębiorca może złożyć dowolną ilość wniosków w całym projekcie, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich limitów obowiązujących w projekcie.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są przedsiębiorcy, którzy:

 • w CEIDG/KRS kod głównej działalności (przeważającej u danego Przedsiębiorcy) mają wpisany kod PKD
  z sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej PKD: Q86, Q88.1 (+10 punktów).
 • wydelegują do projektu pracowników, którzy nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będę uczestniczyć w usługach rozwojowych (np.: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. kompetencji realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu („Kompetencje dla sektorów”) lub w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18) – 2 konkursy realizowane w ramach działania 2.21 3 typ 4 PO WER poza projektem „Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej (+10 punktów). Weryfikacja odbędzie się podczas podpisywania Umowy Wsparcia na podstawie oświadczenia Przedsiębiorcy – stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia oraz na etapie rozliczania usługi. Aby spełnić to kryterium wszystkie wydelegowane osoby, na wszystkie usługi z których skorzysta przedsiębiorca w ramach Umowy Wsparcia muszą spełnić to kryterium.
 • wydelegują do udziału w projekcie pracownika będącego kobietą (+10 punktów). Weryfikacja odbędzie się podczas podpisywania Umowy Wsparcia na podstawie oświadczenia Przedsiębiorcy – stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia oraz na etapie rozliczania usługi.
 • wydelegują do udziału w projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością (+10 punktów).

Podpisanie Umowy wsparcia następuje w miejscu ustalonym z Doradcą w terminie wskazanym przez Operatora, przypadającym nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Wniosku o Umowę przez Operatora.

Istnieje możliwość zdalną formę podpisywania Umowy Wsparcia wg. procedur funkcjonujących u Operatora, uwzględniających weryfikację tożsamości, skutkującą dostarczeniem do Operatora oryginałów dokumentów w formie papierowej.

Operator dokonuje weryfikacji Wniosku o Umowę w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek o Umowę został wypełniony niepoprawnie lub niekompletnie lub zostały w nim przedstawione nieprawdziwe informacje wniosek o Umowę zostaje odrzucony, a Przedsiębiorca w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia Wniosku o Umowę otrzymuje informację o odrzuceniu.

Wkład własny niepieniężny – wkład przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu lub pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorcę na szkolenie wyliczony w odniesieniu do czasu udziału uczestnika w szkoleniu. Wysokość tego wkładu oblicza się proporcjonalnie do wartości jednej godziny pracy przedsiębiorcy/pracownika. Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia uczestników projektu są wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, powiększone o ewentualne premie/dodatki zgodne z regulaminem wynagrodzeń. Oznacza to, że wkład własny rozliczany jest w postaci wypłaconego pracownikom wynagrodzenia, a dla Przedsiębiorstwa może to oznaczać brak ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych. Jeżeli wysokość wynagrodzenia nie będzie wystarczająca na pokrycie wkładu własnego za zgodą Operatora można rozliczyć wkład mieszany, czyli częściowo wniesiony w postaci wynagrodzeń, a częściowo w postaci opłaty . Środki na wynagrodzenia nie mogły zostać uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z otrzymanymi wcześniej innymi środkami publicznymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi).

We Wniosku o Umowę Przedsiębiorca podaje liczbę osób, które chce przeszkolić, System zaś generuje maksymalną kwotę wsparcia (będącą iloczynem liczby osób przewidzianych do wsparcia oraz limitu wsparcia na osobę

Przedsiębiorca składając Wniosek o umowę powinien uwzględnić wszystkie limity obowiązujące w Projekcie.

Przedsiębiorca dokonuje wyboru usług rozwojowych, z których chce skorzystać z BUR lub spoza BUR. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wgrania do Systemu karty usługi z BUR lub karty usługi spoza BUR (wzór karty usługi spoza BUR zawiera Załącznik nr 16 do Regulaminu) z której chce skorzystać oraz podania Operatorowi nazwy usługi i jej ID, jeśli dotyczy usługi z BUR. Po wyborze usług następuje etap oceny karty usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacją Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Podczas walidacji Operator zatwierdza lub nie zatwierdza określone usługi oraz uczestników przypisanych do danej usługi. Po zakończeniu walidacji Przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie od Operatora o wyniku weryfikacji.

Nie, taka usługa nie będzie kwalifikowana i nie zostanie zrefundowana.

System refundacyjno – zaliczkowy polega na wypłacie zaliczki na poczet opłacenia usługi rozwojowej przez Przedsiębiorcę w wysokości maksymalnie 50% wartości netto tej usługi (na podstawie faktury otrzymanej po zakończeniu usług). Zakup usługi w BUR dokonywany jest w całości przez Przedsiębiorcę z otrzymanej zaliczki i środków własnych (co najmniej 50% wartości netto usługi). Po zakończeniu udziału i przekazaniu niezbędnych dokumentów do Operatora następuje refundacja co najmniej 30% kosztu usługi netto.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie www.opiekazdrowotna.eu w zakładce „Aktualności”.

 1. ID wsparcia – unikatowy numer wsparcia przydzielany do umowy o dofinasowanie przez Administratora Regionalnego (Operatora), którego Przedsiębiorca używa podczas zapisywania się na usługi w ramach BUR ujęte w umowie wsparcia.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia usług rozwojowych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy wsparcia, nadaniu ID wsparcia przez Operatora oraz po pozytywnej walidacji karty usługi.

Wszystkie usługi muszą zakończyć się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.  Po tym terminie umowa wsparcia wygasa i zostaje zamknięta przez Operatora.

 1. Refundacja kosztów usługi rozwojowej następuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
 • Umowa Wsparcia została podpisana przed rozpoczęciem realizacji usług,
 • Przedsiębiorca najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczył wszystkie wymagane Załączniki/dokumenty, w tym Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 a do Umowy Wsparcia,
 • Przedsiębiorca najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia udziału w usłudze rozwojowej dostarczył: Formularz zgłoszeniowy uczestnika dla każdego uczestnika Projektu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do Umowy Wsparcia oraz oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych dla każdego uczestnika Projektu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy Wsparcia,
 • usługa rozwojowa została wybrana za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego Przedsiębiorcy numeru ID wsparcia,
 • Przedsiębiorca udokumentował brak możliwości zrealizowania usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, a usługa rozwojowa wybrana poza BUR świadczona była przez podmiot spełniający warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678) i zostało to potwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą,
 • Wydatek na zakup usługi rozwojowej został rzeczywiście poniesiony – dla usługi z BUR,
 • Przedsiębiorca dokonał zapłaty w formie przelewu na rzecz Dostawcy Usług, w wysokości 100% wartości  usług rozwojowych dla usługi z BUR,
 • Wkład własny został wpłacony na konto Operatora i Vat (jeśli dotyczy) został wpłacony na konto Dostawcy Usług – dla usługi spoza BUR,
 • Wydatek został prawidłowo udokumentowany – w tym celu Operator może żądać od Przedsiębiorcy przedłożenia dodatkowych dokumentów,
 • Usługi rozwojowe zostały zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem
  i rekomendacją RS, zgodnie z formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w Karcie Usługi dostępnej w BUR lub zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem i rekomendacją RS, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi; określonymi w karcie usługi rozwojowej spoza BUR, pozytywnie zwalidowanej przez Operatora,
 • ceny usług rozwojowych w dokumentach rozliczeniowych są niższe lub równe cenie wskazanej
  w karcie usługi rozwojowej dostępnej w BUR lub wynikającej z zamówienia na usługę rozwojową
  u podmiotu wybranego do realizacji działań poza BUR,
 • Przedsiębiorca przedłożył potwierdzenie wykonania usług rozwojowych (wydane przez Dostawcę Usługi) tj. certyfikat, zaświadczenie zawierające informacje o których mowa w ust. 13.6. Dla usługi podlegającej przepisom prawa, np. studia podyplomowe, Przedsiębiorca złożył dokument wydany zgodnie z przepisami,
 • Usługa rozwojowa zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową, zgodnie
  z Systemem Oceny Usług Rozwojowych przy wykorzystaniu BUR lub usługa rozwojowa spoza BUR zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających
  z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową oraz zostały one wgrane do Systemu Operatorapracownik delegowany na usługę rozwojową uczestniczył w co najmniej 80% czasu trwania usługi rozwojowej oraz zaliczył zajęcia, np. w formie testu, jeśli taka procedura została przewidziana (chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej raport z monitoringu/kontroli (o ile dotyczy) nie zawiera nieprawidłowości lub uchybień wpływających na realizację usług rozwojowych;
 • Przedsiębiorca wniósł wkład własny w wymaganej wysokości oraz formie i potwierdził jego wniesienie wymaganymi dokumentami.
 • Kryteria premiujące, które zostały zaznczone na etapie składania Wniosku o Umowę zostały spełnione w trakcie trwania Umowy.

Po zakończeniu usługi Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceniającą usługę w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. Ocena dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie – jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej. Obowiązek dokonania oceny usługi rozwojowej dotyczy również Przedsiębiorców, którzy skorzystają z usług rozwojowych realizowanych poza BUR (wzór ankiety oceniającej usługi spoza BUR stanowi Załącznik nr 16 do Regulaminu). Brak oceny skutkuje brakiem opłaty za usługę przez Operatora.

Nie, działalność musi mieć status aktywny przez cały okres udziału w projekcie.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. Jeśli jednak Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), może być mu udzielona pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi doradcze.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zaliczki na usługę rozwojową (dla usługi z BUR) i w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia usługi (dla usługi spoza BUR)

 • dla wkładu wnoszonego w postaci wynagrodzeń oraz opłaty (dotyczy przypadku wnoszenia części wkładu w formie mieszanej): dokument potwierdzający dokonanie płatności przelewem za usługę rozwojową, tj. potwierdzenie dokonania przelewu kwoty brutto (opłata za usługi rozwojowe musi zostać dokonana w całości) – dla usługi z BUR,
 • dla wkładu wnoszonego w postaci wynagrodzeń oraz opłaty (dotyczy przypadku wnoszenia części wkładu w formie mieszanej): dokument potwierdzający wpłatę wkładu własnego  na konto Operatora wskazane w § 9 ust. 3 oraz dokument potwierdzający dokonanie płatności VAT przelewem na konto Dostawcy Usług- jeśli dotyczy – dla usługi spoza BUR,
 • fakturę VAT wystawioną przez Dostawcę Usługi na Przedsiębiorcę- dla usług spoza BUR,
 • dla wkładu wnoszonego w postaci kosztów wynagrodzeń – Załącznik nr 4 do Regulaminu: Rozliczenie kosztów wynagrodzeń uczestników jako wkład w wynagrodzeniu. Przedsiębiorca akceptuje, że w przypadku kontroli w Projekcie, zgodnie z §10 ust. 5 może on zostać zobowiązany dodatkowo do przedstawienia w zakresie wkładu własnego  następujących dokumentów: lista płac z numerem księgowym za miesiąc, w którym odbywało się szkolenie, potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia netto, ZUSu,  PITu dla pracownika z podanymi wartościami kwoty ZUS i PIT dla danego pracownika, ewidencja czasu pracy/lista obecności za dany miesiąc, w którym pracownik był na szkoleniu,pod rygorem uznania nie kwalifikowalności kosztu usługi rozwojowej i obowiązku zwrotu jego refundacji lub odmowy wypłaty refundacji.
 • dokument potwierdzający zakończenie usługi rozwojowej, tj. certyfikat, zaświadczenie zawierające następujące informacje: logotypy Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i PARP, tytuł usługi rozwojowej, numer usługi rozwojowej z BUR (ID usługi) oraz identyfikatory nadane w Systemie informatycznym (ID wsparcia), dane Przedsiębiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 stycznia 2015r.
  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w sposób określony w tej ustawie), podpisany przez Dostawcę Usług zawierający datę wystawienia dokumentu. Dla usługi podlegającej przepisom prawa dokument powinien być wydany zgodnie z przepisami. Potwierdzenie zawierające powyższe elementy może być wystawione jako dodatkowy dokument,
 • oświadczenie o frekwencji oraz miejscu przechowywania oryginałów list obecności wystawione przez Przedsiębiorcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Oświadczenie potwierdza obecność pracowników na minimum 80% godzin usług rozwojowych oraz zobowiązuje Przedsiębiorstwo do przechowywania oryginałów list obecności przez okres dziesięciu lat podatkowych od daty zawarcia Umowy Wsparcia,
 • dla usługi spoza BUR: ankietę oceniająca usługę spoza BUR wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do Regulaminu,
 • dla usługi spoza BUR: skanu umowy trójstronnej o świadczenie usługi rozwojowej, którą Przedsiębiorca zawarł z Dostawcą Usług i Operatorem.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

Informacje dla przedsiębiorców

Informacje, które mogą być przydatne dla Przedsiębiorców w pierwszych krokach.

Instrukcja rejestracji konta

POBIERZ

Instrukcja pomagająca określić wielkość przedsiębiorstwa

POBIERZ

Instrukcja rejestracji konta w BUR i zapisu na usługę

POBIERZ

Listy Rankingowe

Listy rankingowe wniosków po zamknięciu naborów

Lista rankingowa – mikro Przedsiębiorstwa

POBIERZ

Lista rankingowa – małe Przedsiębiorstwa

POBIERZ

Lista rankingowa – średnie Przedsiębiorstwa

POBIERZ

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

POBIERZ

Regulamin rekrutacji – załączniki

POBIERZ

Umowa wsparcia – załączniki

POBIERZ

Rekomendacje Rady Sektorowej

POBIERZ

Wzór wniosku

POBIERZ

Zasady Realizacji Usług Zdalnych

POBIERZ

Kalkulator wkładu własnego

POBIERZ

Zasady dot. wkładu w wynagrodzeniu

POBIERZ

Usługi z rekomendacji oraz ich koszt

POBIERZ

Dane kontaktowe

Partnerzy Projektu

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

  Go to Top