Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

Projekt: Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

Poznaj
dokładny…

Opis projektu

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Zobacz
pliki…

Do pobrania

Masz
pytanie?

Napisz do nas

Kliknij i zaloguj się…

Do systemu

Opis projektu

Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

„Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”. Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Kompetencje dla sektorów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

01.01.2022 – 30.11.2023

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 174 Przedsiębiorstw z Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 471 z 523 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do IX 2023 roku.

.

Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i Pracowników Przedsiębiorstw mikro, małych, średnich firm, które prowadzą lub planują prowadzenie działalności w ramach sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (kody PKD: Q 86 Opieka zdrowotna, z wyłączeniem placówek wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki lub Q 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych)

Duże Przedsiębiorstwa z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej są wyłączone z udziału w Projekcie.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS” (dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową wsparcia. Usługi rozwojowe muszą być zgodne z Rekomendacją Rady Sektorowej oraz muszą być realizowane zgodnie z  Regulaminem rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

W projekcie ustalono limity w postaci: limitu maksymalnej kwoty wsparcia na PESEL oraz limitu liczby osób (pracowników) które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu. Wysokość limitów jest określona w regulaminie Projektu.

FAQ

…czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać następujące kroki:

Sektorowe Rady ds. Kompetencji (SR) – ciała złożone z wielu Partnerów (przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, instytucji nadzoru, instytucji rynku pracy, uczelni), do zadań których należy w szczególności:

 1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach);
 2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;
 3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań;
 4. identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji;
 5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

  

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr dostawców usług zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:

 • publikację ofert usług rozwojowych świadczonych przez Dostawców Usług wpisanych do BUR,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
 • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług

Tak. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych prowadzących do nabycia kompetencji/kwalifikacji wynikających z rekomendacji RS Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na usługi spoza BUR. Poniżej kroki jakie należy wykonać:

 • W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych prowadzących do nabycia kompetencji/kwalifikacji wynikających z rekomendacji RS, Przedsiębiorca zamawia konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (giełda usług) i informuje Operatora o skutku powyższych działań.
 • Zlecenie usługi rozwojowej Podmiotowi spoza BUR może nastąpić najwcześniej po 21 dniach kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia na konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (tj. po wygaśnięciu terminu ważności ogłoszenia).
 • Jeżeli zamówienie usługi na giełdzie usług w BUR nie przyniosło skutku dla wyboru usługi rozwojowej poza Systemem BUR istnieje konieczność zastosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku zgodnie
  z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt. 6.5.
 • Weryfikacja dostępności usługi w BUR prowadzona będzie także przez Operatora – za moment stwierdzenia braku usługi traktuje się datę i godzinę wpływu mailowej informacji o braku konkretnej usługi od Przedsiębiorcy do Operatora: opiekazdrowotna@hrp.com.pl. Zgłoszenie o braku usługi polega na przesłaniu Oświadczenia o braku usługi w BUR – stanowiącego Załącznik nr 12 do Regulaminu.
 • W procesie wyboru usług rozwojowych Operator będzie wspierał Przedsiębiorcę w czynnościach określonych w § 7 ust. 1-5.

Pracownik przedsiębiorstwa – personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.) tj.:

 • pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.);
 • pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
 • osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
  o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego
  z niego korzyści finansowe.

Sektor Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej to ogół Przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, prowadzących działalność w PKD: Q 86 Opieka zdrowotna, z wyłączeniem placówek wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki lub Q 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych .

Duże Przedsiębiorstwa z Sektora usług rozwojowych są wyłączone z udziału w Projekcie.

 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia profilu użytkownika, następnie utworzenia profilu przedsiębiorstwa oraz podłączenia Pracowników w BUR do profilu przedsiębiorstwa. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako użytkownik oraz utworzyć profil przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorca dokonuje wyboru usług rozwojowych, z których chce skorzystać z BUR lub spoza BUR. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wgrania do Systemu karty usługi z BUR lub karty usługi spoza BUR (wzór karty usługi spoza BUR zawiera Załącznik nr 16 do Regulaminu), z której chce skorzystać oraz podaje Operatorowi nazwę usługi i jej ID – jeśli dotyczy usługi z BUR.
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapisu pracowników na usługę z BUR i spoza BUR przy użyciu przydzielonego ID wsparcia prze co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku usług zdalnych w czasie rzeczywistym i mieszanych zaś co najmniej 1 dzień w przypadku usług stacjonarnych. Jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg usługa może zostać uznana za niekwalifikowalną.
 • Usługi rozwojowe Przedsiębiorca musi zrealizować w terminach ważności wsparcia określonych § 4 ust. 24. Regulaminu. Czyli terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • Po zakończeniu usługi Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceniającą usługę w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. Ocena dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie – jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej. Obowiązek dokonania oceny usługi rozwojowej dotyczy również Przedsiębiorców, którzy skorzystają z usług rozwojowych realizowanych poza BUR (wzór ankiety oceniającej usługi spoza BUR stanowi Załącznik nr 13 do Regulaminu). Brak oceny skutkuje brakiem opłaty za usługę przez Operatora.

Nie. Usługi muszą być zgodne z Rekomendacją Rady ds. kompetencji sektora usług rozwojowych nr 1/2021. Po wyborze usług następuje etap oceny kart usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacją Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Wsparcie w ramach Projektu będzie polegało na refundacji przez Operatora (w oparciu o system refundacji połączony z zaliczką) poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), przy zastosowaniu podejścia popytowego, wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową Wsparcia.

Wsparcie w ramach projektu będzie  realizowane dla usług spoza BUR w formie wpłaty przez Przedsiębiorcę wkładu własnego na konto podane przez Operatora(lub w formie wkładu wnoszonego w postaci wynagrodzeń)  oraz opłaty przez Operatora kosztów usług rozwojowych Dostawcy Usług, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia. Podlega ono regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenia lub doradztwo.

Wsparcie w postaci systemu refundacyjno-zaliczkowego usług rozwojowych udzielone w projekcie Przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

 • Limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) w kwocie:
  przy wkładzie własnym wnoszonym w formie wynagrodzenia: 7 837,50 zł
  przy wkładzie własnym wnoszonym w opłacie: 6 270,00 zł ,
 • Jedna osoba może wziąć udział w kilku usługach do wysokości limitu kwoty wsparcia na PESEL,
 • Limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu:
  • Mikro przedsiębiorstwo: 8 osób,
  • Małe przedsiębiorstwo: 12 osób,
  • Średnie przedsiębiorstwo: 20 osób.

W projekcie obowiązuje maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny:

 • przy wkładzie własnym wnoszonym w formie wynagrodzenia: 93,75 zł – usługa szkoleniowa,
  23,75 zł studia podyplomowe
 • przy wkładzie własnym wnoszonym w opłacie: 75,00 zł – usługa szkoleniowa,
  19,00 zł – studia podyplomowe

usługi rozwojowej na pracownika – określona przez PARP w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu „Proces udzielania wsparcia w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów”. Na podstawie załącznika nr 11, min. liczby godzin wskazanej w Rekomendacji oraz rodzaju wnoszonego wkładu własnego (koszt wynagrodzeń lub opłata) Operator wskazał limit maksymalnego kwalifikowanego kosztu usług rozwojowych z rekomendacji, realizowanych w ramach projektu stanowiący Załącznik nr 11 do Regulaminu. W przypadku gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy limit wskazany powyżej, przedsiębiorca pokryje pozostałą część z własnych środków.

 • Kwota wsparcia nie może przekraczać maksymalnego limitu kwoty wsparcia na osobę określonego w § 4 ust. Koszt usługi nie może przekraczać maksymalnego kosztu usługi określonego w załączniku nr 11 do Regulaminu.

Nie, duże przedsiębiorstwa są wykluczone z udziału w projekcie.

Po zalogowaniu się do Systemu Operatora: www.opiekazdrowotna.przepisnarozwoj.pl i uruchomieniu naborów Przedsiębiorca zobaczy przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora. Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Wsparcie może być udzielone wyłącznie na realizację usług rozwojowych wynikających z Rekomendacji Rady Sektorowej ds. Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

Rekomendacja stanowi Załącznik nr 2a,2b,2c do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Nie. Usługi muszą być zgodne z Rekomendacją Rady ds. Kompetencji Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej. Po wyborze usług następuje etap oceny kart usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacją Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Zapis uczestników na usługę w BUR z użyciem ID wsparcia musi zostać dokonany co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku usług zdalnych w czasie rzeczywistym i mieszanych zaś co najmniej 1 dzień w przypadku usług stacjonarnych. Jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg usługa może zostać uznana za niekwalifikowalną.

Walidacja karty trwa 2-5 dni roboczych.

Przedsiębiorca zobowiązuje się w zakresie realizacji umowy poddać kontroli/monitoringowi przeprowadzanej przez Operatora lub Instytucję Pośredniczącą /Instytucję Zarządzającą POWER lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnienia wyżej wymienionych instytucji oraz zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Operatora wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z korzystaniem z usług rozwojowych, w terminie określonym w wezwaniu. Kontrole mogą być przeprowadzane przez okres 10 lat podatkowych, licząc od dnia przyznania wsparcia. Operator przeprowadza monitoring lub kontrolę zgodnie z Zasadami kontroli w ramach Projektu – stanowiącymi Załącznik nr 7 do Regulaminu.

W przypadku kontroli w siedzibie Przedsiębiorcy jest on powiadamiany o kontroli na co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrola w siedzibie Przedsiębiorcy obejmuje weryfikację wszystkich dokumentów związanych z kwalifikowalnością Przedsiębiorstwa/ pracowników do projektu oraz z realizacją Usługi rozwojowej zgodnie z Regulaminem Projektu. Szczegółowy zakres kontroli wskazany zostanie w zawiadomieniu o kontroli.

Kwota wsparcia – suma środków poniesionych na zakup usług rozwojowych z BUR lub spoza BUR, zgodnych z rekomendacją Rady Sektorowej sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej w ramach Projektu, stanowiących podstawę do wyliczenia dofinasowania (w postaci zaliczki i refundacji  dla usług z Bur, bądź w postaci zapłaty za usługę pomniejszonej o wkład własny dla usługi spoza BUR). Na kwotę wsparcia składa się dofinansowanie, które stanowić będzie maksymalnie 80% kwoty wsparcia oraz wkład własny wnoszony przez Przedsiębiorcę, stanowiący minimalnie 20% kwoty wsparcia.

Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wkład własny w ramach projektu może być wnoszony w postaci:

  • Wkładu niepieniężnego, wnoszonego w postaci kosztów wynagrodzeń. Wkład w wynagrodzeniu jest liczony proporcjonalnie w odniesieniu do czasu udziału uczestnika w szkoleniu (z przerwami) oraz kosztu jednej godziny pracy. Zasady dotyczące możliwości wnoszenia wkładu w postaci wynagrodzeń lub wyłączeń z tej możliwości zawiera Załączniku nr 10 do Regulaminu Rekrutacji.
  • Wkładu pieniężnego, wnoszonego w formie opłaty za usługę, w sytuacji jeżeli Przedsiębiorca nie może pokryć kwoty całego wymaganego wkładu własnego wkładem w postaci wynagrodzeń (tj. dla usług doradztwa, jeśli wynikają z Rekomendacji, dla usług realizowanych poza godzinami pracy, dla usług, gdzie nie jest wystarczający poziom wkładu własnego, który Przedsiębiorca może wnieść w postaci wynagrodzeń)

Przedsiębiorca może złożyć dowolną ilość wniosków w całym projekcie, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich limitów obowiązujących w projekcie.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są przedsiębiorcy, którzy:

 • w CEIDG/KRS kod głównej działalności (przeważającej u danego Przedsiębiorcy) mają wpisany kod PKD
  z sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej PKD: Q86, Q88.1 (+10 punktów).
 • wydelegują do projektu pracowników, którzy nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będę uczestniczyć w usługach rozwojowych (np.: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. kompetencji realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu („Kompetencje dla sektorów”) lub w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18) – 2 konkursy realizowane w ramach działania 2.21 3 typ 4 PO WER poza projektem „Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej (+10 punktów). Weryfikacja odbędzie się podczas podpisywania Umowy Wsparcia na podstawie oświadczenia Przedsiębiorcy – stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia oraz na etapie rozliczania usługi. Aby spełnić to kryterium wszystkie wydelegowane osoby, na wszystkie usługi z których skorzysta przedsiębiorca w ramach Umowy Wsparcia muszą spełnić to kryterium.
 • wydelegują do udziału w projekcie pracownika będącego kobietą (+10 punktów). Weryfikacja odbędzie się podczas podpisywania Umowy Wsparcia na podstawie oświadczenia Przedsiębiorcy – stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia oraz na etapie rozliczania usługi.
 • wydelegują do udziału w projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością (+10 punktów).

Podpisanie Umowy wsparcia następuje w miejscu ustalonym z Doradcą w terminie wskazanym przez Operatora, przypadającym nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Wniosku o Umowę przez Operatora.

Istnieje możliwość zdalną formę podpisywania Umowy Wsparcia wg. procedur funkcjonujących u Operatora, uwzględniających weryfikację tożsamości, skutkującą dostarczeniem do Operatora oryginałów dokumentów w formie papierowej.