Projekt: Nowa Szansa 2

Ważna informacja

Prosimy o NIE zamykanie działalności gospodarczych oraz o pilny kontakt jeśli sytuacja wymaga podjęcia kroków pomocowych. Podkreślamy, że każdą sytuację rozpatrywać będziemy indywidualnie.

Dla kogo?

Opis projektu

Poznaj…

Formy wsparcia

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Uczestnicy

Do kogo skierowany jest projekt?

Wsparciem objętych zostanie 45 osób, które w dniu przystąpienia do projektu muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 2. Są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 3. Są zamieszkałe bądź zatrudnione na terenie województwa łódzkiego.
 4. Mają ukończone 18 lat.

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia dla dwóch grup uczestników:

 1. Ścieżka „Zatrudnienie” (30 osób chcących powrócić do pracy).
 2. Ścieżka „Własna firma” (15 osób chcących uruchomić i prowadzić własną działalność gospodarczą).

Aby wziąć udział w ścieżce „Własna Firma” uczestnik musi spełniać dodatkowo 1 z 5 warunków:

 1. płeć – kobieta,
 2. pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. osoba z niepełnosprawnością,
 4. osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
 5. osoba w wieku poniżej 30 roku życia.

Kryteria promujące dla obu ścieżek:

 1. osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. płeć – kobieta,
 3. osoba z niepełnosprawnością,
 4. osoba powyżej 54 roku życia.

Formy wsparcia

Wsparcie dla dwóch grup: „Zatrudnienie” i „Własna firma”.

Przewidziano następujące formy wsparcia dla grupy: „Zatrudnienie”:

 1. Doradztwo zawodowe – 4 godz./os.,
 2. Zindywidualizowane kursy zawodowe, czas trwania średnio 80 godz.(od dnia zgłoszenia do realizacji kursu min.3 tygodnie)
 3. Stypendia dla 18 uczestników bez zatrudnienia,
 4. Pośrednictwo pracy- 8 godz./osobę,
 5. Subsydiowane zatrudnienie dla 20 uczestników.
Przewidziano następujące formy wsparcia dla grupy: „Własna firma”:

 1. Doradztwo zawodowe – 4 godz./os.,
 2. Szkolenia z zakresu uruchomienia i prowadzenia dział. gosp. – 8 spotkań/4 godz.,
 3. Stypendia – 80 godz./os x 3 osoby,
 4. Doradztwo w zakresie biznesplanów – 8 godz./os.,
 5. Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej 27 000 zł,
 6. Pomostowe wsparcie finansowe – 2 200 zł/ m-c x 12 m-cy.
 7. Pomostowe wsparcia doradcze z zakresu: prawa, księgowości, marketingu – 12 godz./os.,
 8. Zindywidualizowane kursy zawodowe – 3 os. x 1 kurs.

Szkolenia i doradztwo

W ramach działań szkoleniowo-doradczych projektu zaplanowano:

Wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 12 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

4 godziny doradztwa zawodowego na osobę – indywidualne konsultacje dla osób zakwalifikowanych do projektu w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania

W ścieżce „Zatrudnienie”

80 godzin zindywidualizowanych kursów zawodowych na osobę – profil będzie określany na etapie opracowywania Indywidualnego Planu Działania.

8 godzin pośrednictwa pracy na osobę – wsparcie w procesie poszukiwania adekwatnych ofert, opracowanie dokumentów potrzebnych na etapie rekrutacji.

W ścieżce „Własna firma”

8 spotkań po 4 godziny – szkolenia z zakresu uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Zarządzanie i organizacja pracy.
 • Budowanie relacji i obsługa klienta.
 • Marketing i PR w małej firmie.
 • Obowiązki formalno – prawne.
 • Rachunkowość małej firmy.
 • Planowanie biznesu – biznesplan.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów, pośredników pracy i doradców ds. biznesplanów. Formuła spotkań: 8 spotkań po 4 godziny. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz stypendia (wypłacane w przypadku pozostawania przez uczestników bez zatrudnienia na etapie szkoleń).

8 godzin doradztwa ds. biznesplanów – wsparcie w opracowaniu biznesplanów, rozwinięcia założeń planowanej działalności gospodarczej.

Subsydiowane zatrudnienie

Projekt przewiduje subsydiowane zatrudnienie dla 18 uczestników projektu, ścieżki „Zatrudnienie”.

Udzielenie wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego jest poprzedzone procesem doradztwa zawodowego prowadzącym do wypracowania Indywidualnego Planu Działania.

Zatrudnienie subsydiowane to forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników.

Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1073).

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokości 27 000 zł) opisanym w zaakceptowanym przez beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy. Oznacza to, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 czerwca 2019 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 czerwca 2020 r. włącznie, począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.

Uczestnik odpowiada za pilnowania prawidłowości wydatkowania środków wsparcia finansowego. Realizator projektu będzie dokonywał sprawdzenia (min. 2 kontrole na miejscu realizacji działalności gospodarczej), czy Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą w sposób nieprzerwany przez wymagany okres oraz weryfikacji prawidłowości wykorzystania wsparcia finansowego.

Beneficjent określa zakres wydatków, jakie mogą być ponoszone ze środków  wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej.

Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej. Może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczo dotacja nie powinna służyć pokryciu bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym pokryciu kosztów wynagrodzeń lub składek pracowników.

W wymaganym okresie prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnikowi nie wolno zbyć przedsiębiorstwa ani dokonać przekształcenia, o którym mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Wsparcie pomostowe

Finansowe i doradcze.

Wsparcie pomostowe finansowe

Projekt zakłada przyznanie uczestnikom finansowego wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy w wysokości 2200 zł/mies./os.

Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym ma charakter pomocy de minimis,  co pociąga za sobą obowiązek wystawienia uczestnikowi stosownego zaświadczenia  o udzielonej pomocy de minimis.

Wsparcie pomostowe realizowane jest w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie  nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa  w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe doradcze

Uczestnicy projektu otrzymają pomostowe wsparcie doradcze z zakresu prawa, księgowości, marketingu w wymiarze 12 godz./os.

Wsparcie  pomostowe będzie przyznane na okres 12 miesięcy.

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów

LP Numer wniosku Średnia ocena
1 11/NS/BP/2019 94,5 ZAKWALIFIKOWANY
2 5/NS/BP/2019 94 ZAKWALIFIKOWANY
3 10/NS/BP/2019 94 ZAKWALIFIKOWANY
4 1/NS/BP/2019 93 ZAKWALIFIKOWANY
5 9/NS/BP/2019 92 ZAKWALIFIKOWANY
6 13/NS/BP/2019 91,5 ZAKWALIFIKOWANY
7 3/NS/BP/2019 90 ZAKWALIFIKOWANY
8 8/NS/BP/2019 90 ZAKWALIFIKOWANY
9 2/NS/BP/2019 89,5 ZAKWALIFIKOWANY
10 4/NS/BP/2019 89 ZAKWALIFIKOWANY
11 7/NS/BP/2019 89 ZAKWALIFIKOWANY
12 15/NS/BP/2019 88,50 ZAKWALIFIKOWANY
13 6/NS/BP/2019 87,5 NIEZAKWALIFIKOWANY
14 12/NS/BP/2019 84 NIEZAKWALIFIKOWANY
15 14/NS/BP/2019 84 NIEZAKWALIFIKOWANY

Terminy rekrutacji

Odkryj terminy rekrutacji do projektu Nowa Szansa 2.

Ścieżka – „Zatrudnienie”:

3 czerwca 2019 r.

Ścieżka – „Własna firma”:

Zakończona w dn. 26 czerwca 2019 r.

Harmonogram

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu Nowa Szansa 2.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych + powiadomienie kandydatów na stronie internetowej.

Uzupełnianie braków.

Ocena merytoryczna formularzy.

Rozmowy z doradcą zawodowym, dotyczy tylko ścieżki „Własna Firma”.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA + powiadomienie kandydatów na stronie internetowej.

Możliwość składania odwołań od oceny.

Ponowna ocena formularzy + ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Podpisywanie umów.

Doradztwo IPD (2 spotkania po 2h).

Szkolenia (4 spotkania/8h).

Doradztwo ds. biznesplanów.

Składanie biznesplanów.

Ocena biznesplanów przez ekspertów

ogłoszenie wyników

Możliwość odwołania się od oceny

Ponowna ocena

Ostateczna lista rankingowa

Podpisanie umów na wsparcie.

Otworzenie działalności gospodarczej.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji – grupa: „Zatrudnienie”

Regulamin rekrutacji – grupa: „Własna firma”

Dokumenty rekrutacyjne – grupa: „Zatrudnienie”