Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Projekt: Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Ważna informacja

Prosimy o NIE zamykanie działalności gospodarczych oraz o pilny kontakt jeśli sytuacja wymaga podjęcia kroków pomocowych. Podkreślamy, że każdą sytuację rozpatrywać będziemy indywidualnie.

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Celem projektu „Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkiem Obszarze Metropolitalnym” jest zwiększenie do XII’20 liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego o 84 firmy, w tym 42 na obszarach rewitalizowanych, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Projekt realizowany jest w okresie 2019-01-01 do 2020-12-31.

4 891 134,00 zł.

Terminy rekrutacji

Uwaga! Start rekrutacji III edycji rozpoczyna się w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00. (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)
Nowa rekrutacja w projekcie:

Formularze rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu, ul. Tymienieckiego 19A.

I edycja

27 marca 2019 – 19 kwietnia 2019 r.

II edycja

29 maja 2019 – 25 czerwca 2019 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy w godz. 09:00-15:00

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji § 5. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie

pkt. 5.9 – w przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy przekroczy liczbę 60 w danej edycji nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie przekroczona.

Rekrutacja zostanie zamknięta w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00.

III edycja

5-30 sierpnia 2019 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy w godz. 09:00-15:00

Kryteria rekrutacji

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 108 osób (65 kobiet i 43 mężczyzn), w tym co najmniej połowa należąca do obszaru objętego programem rewitalizacji.

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia poniższe kryteria formalne:

 1. pozostaje bez zatrudnienia;
 2. jest w wieku 30 lat i więcej;
 3. zamieszkanie (w rozumieniu KC) na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski;
 4. zamiar podjęcia aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej na terenie ŁOM, należąca do jednej z następujących grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie ISCED 3 i niższym);
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (zakłada się ich udział na poziomie nie wyższym niż 20% ogółu uczestników).
 1. Opis planowanej działalności gospodarczej (max. 40 pkt).
 2. Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności (max. 20 pkt).
 1. Niepełnosprawność (orzeczenie 10 pkt).
 2. Długotrwałe bezrobocie (oświadczenie 10 pkt).
 3. Dochód na osobę max. 700,00 zł (oświadczenie 10 pkt).
 4. Wiek 50+ (oświadczenie 10 pkt).
 5. Wykształcenie do ISCED 3 włącznie (oświadczenie 10 pkt).
 6. Zamieszkanie na terenie rewitalizacji (oświadczenie 20 pkt).

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z pojawieniem się wirusa COVID-19, prosimy o nie przyjeżdżanie do biura projektu.
Przyjmowanie wszelkich dokumentów odbywać się będzie drogą mailową.

II edycja

12.03.2020 r.

Opublikowanie wyników na stronie
projektu dla 2 edycji.

III edycja

11 – 13 maja 2020 r.

Składanie wniosków o przedłużenie wsparcia pomostowego finansowego.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego w projekcie Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym – 3 edycja

Lp Nr wniosku Punkty Status
1 8/3/WPWPFP/2020 29,5 zakwalifikowany
2 23/3/WPWPFP/2020 29,5 zakwalifikowany
3 2/3/WPWPFP/2020 29,5 zakwalifikowany
4 12/3/WPWPFP/2020 28,5 zakwalifikowany
5 14/3/WPWPFP/2020 28,5 zakwalifikowany
6 22/3/WPWPFP/2020 28,0 zakwalifikowany
7 25/3/WPWPFP/2020 27,5 zakwalifikowany
8 10/3/WPWPFP/2020 27,5 zakwalifikowany
9 13/3/WPWPFP/2020 27,5 zakwalifikowany
10 9/3/WPWPFP/2020 26,5 zakwalifikowany
11 24/3/WPWPFP/2020 26,5 zakwalifikowany
12 15/3/WPWPFP/2020 26,5 zakwalifikowany
13 16/3/WPWPFP/2020 26,5 zakwalifikowany
14 20/3/WPWPFP/2020 26,5 zakwalifikowany
15 18/3/WPWPFP/2020 26,0 zakwalifikowany
16 19/3/WPWPFP/2020 25,5 zakwalifikowany
17 3/3/WPWPFP/2020 25,0 niezakwalifikowany
18 11/3/WPWPFP/2020 24,0 niezakwalifikowany
19 4/3/WPWPFP/2020 23,5 niezakwalifikowany
20 6/3/WPWPFP/2020 21,5 niezakwalifikowany
21 17/3/WPWPFP/2020 20,0 niezakwalifikowany
22 7/3/WPWPFP/2020 19,5 niezakwalifikowany
23 26/3/WPWPFP/2020 19,0 niezakwalifikowany
24 27/3/WPWPFP/2020 19,0 niezakwalifikowany
25 1/3/WPWPFP/2020 19,0 niezakwalifikowany
26 28/3/WPWPFP/2020 16,0 niezakwalifikowany
27 21/3/WPWPFP/2020 15,5 niezakwalifikowany
28 5/3/WPWPFP/2020 14,0 niezakwalifikowany

Doradztwo i szkolenia

Wybierz między doradztwem a szkoleniami.

Szkolenia

Szkolenia realizowane będą w formule 6 spotkań po 8 godzin średnio 2 razy w tygodniu.

Tematy szkoleń:

 • zarządzanie i organizacja pracy,
 • budowanie relacji i obsługa klienta,
 • marketing i PR w małej firmie,
 • obowiązki formalno-prawne,
 • rachunkowość małej firmy,
 • planowanie biznesu – biznesplan.

Doradztwo

W ramach projektu zaplanowano 2 typy doradztwa:

 • 4 godziny doradcze na osobę – indywidualne konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenia i przygotowują biznes plan. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu) w godzinach indywidualnie ustalanych.
 • 9 godzin doradczych na osobę, do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu tj. HRP Group) w godzinach indywidualnie ustalanych.

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje środki na uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (co oznacza, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 stycznia 2019 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 stycznia 2020 r. włącznie. Patrz art. 112 Kodeksu cywilnego) począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uszestnictwa

Zał. 1 – Formularz rekturacyjny

Zał. 2A – Ocena formalna formularza

Zał. 2B – Ocena merytoryczna formularza

Zał. 2C – Karta oceny / Opinia doradcy

Zał. 2D – Karta oceny końcowej

Zał. 3 – Formularz odwołania

Biznesplan

Zał. 1 – do Biznesplanu

Zał. 2 – do Biznesplanu

Formularz zmian w Biznesplanie

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego