Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji

Projekt: Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Kliknij i…

Zaloguj się

Opis projektu

Poznaj założenia Projektu Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji.

32 999 761,30 zł

Operatorem w Projekcie jest HRP Grants” Sp. z o.o.

Partnerem Projektu jest Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku

01.01.2024 – 30.06.2026r.

Osoby dorosłe, które uczą się lub pracują, lub zamieszkują na OT  i z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje. Osoby dorosłe, które są zatrudnione i jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą nie mogą zostać objęte wsparciem w Projekcie.

Obszar Transformacji woj. łódzkiego

Rozwój potencjału zawodowego niwelującego skutki transformacji u min. 70% z 2442 osób dorosłych (w tym 30% kobiet), które uczą się lub pracują, lub zamieszkują na Obszarze Transformacji woj. łódzkiego (OT – obszar Transformacji), które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje lub przekwalifikować się, poprzez doradztwo zawodowe i usługi rozwojowe (w oparciu o podejście popytowe, z wykorzystaniem systemu bonowego i BUR), w okresie I.24-VI.26. Cel wpisuje się bezpośrednio w cel szczegółowy działania FELD.09.02.

Wsparcie w ramach Projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wynikających z Bilansu Kompetencji.

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

 • usługi szkoleniowe i doradcze;
 • studia podyplomowe.

Za pomocą bonu można również rozliczyć koszt egzaminu.

 • Rekrutacja
 • Konsultacje
 • Doradztwo Zawodowe
 • Usługi Rozwojowe
 • Kontrola

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach projektu: 1710

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Obszar Transformacji (OT) – oznacza obszar określony w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, tj. obszar 35 gmin: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski.

Bon rozwojowym – oznacza to znak legitymacyjny o określonym limicie kwotowym i okresie ważności uprawniający Uczestniczkę/Uczestnika Projektu do skorzystania z usług rozwojowych zamieszczonych w BUR w ramach PSF WŁ.

Baza Usług Rozwojowych (zwanym dalej: BUR lub Baza) – oznacza to internetowy rejestr usług rozwojowych, prowadzony w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR w szczególności umożliwia prowadzenie, na podstawie art. 6aa ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rejestru podmiotów (Dostawców Usług) zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych, współfinansowanych ze środków publicznych. Szczegółowe zasady funkcjonowania BUR określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Bilans Kompetencji – oznacza to proces doradztwa zawodowego, polegający na zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osoby, w tym jej uzdolnień i motywacji, w celu opracowania planu rozwoju zawodowego lub dalszego uczenia się. Bilans Kompetencji obligatoryjnie kończy się opracowaniem informacji zwrotnej.

Po zweryfikowaniu formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowaniu Uczestniczki/Uczestnika do udziału w Projekcie, Operator kieruje go na spotkanie z Doradcą Zawodowym (które obligatoryjnie kończy się otrzymaniem informacji zwrotnej) lub umożliwia samodzielną realizację Bilansu Kompetencji na platformie internetowej – jest to pierwszy etap uczestnictwa w Projekcie. Samodzielna realizacja Bilansu Kompetencji kończy się wygenerowaniem z systemu podsumowującej informacji zwrotnej, która jest opiniowana i zatwierdzana przez Doradcę Zawodowego.

Cena rynkowa usługi rozwojowej – oznacza to cenę nieprzekraczającą III kwartyla dla danej podkategorii usług (tj. miary oznaczającej, że trzy czwarte cen usług ma cenę równą lub niższą, a jedna czwarta cen usług znajduje się powyżej wskazanej wartości) w BUR; cena jest weryfikowana w oparciu o porównywarkę dostępną pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka przez Uczestniczkę/Uczestnika Projektu.

Dostawca Usług (Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe) – oznacza to przedsiębiorcę lub instytucję, która świadczy usługi rozwojowe i dokonuje rejestracji w BUR za pomocą Karty Dostawcy Usług w trybie określonym w regulaminie BUR.

Karta Usługi – oznacza to formularz będący załącznikiem do Regulaminu BUR, określający zakres informacji umożliwiających publikacje danej usługi w BUR.

Sektor okołogórniczy oznacza to firmy/podmioty świadczące usługi lub produkcję na rzecz górnictwa na obszarze OT.

Kryteria premiujące w Projekcie:

 • zatrudnienie w Sektorach (zaśw. o zatrudnieniu) +10pkt
 • płeć – K (PESEL) +10 pkt
 • status OzN (orzecz/zaśw) +10pkt
 • usługi prowadzące do nabycia kwalifikacji posiadających kod w ZSK (ID usługi) +10pkt
 • Usługi Preferowane  +10pkt

W przypadku uzyskania tej samej punktacji decydować będzie kolejność zgłoszeń; spełnienie zadeklarowanych kryteriów premiujących będzie wymogiem do uznania kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji wsparcia.

Uczestniczka/Uczestnik Projektu – oznacza to osobę dorosłą zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, która uczy się lub pracuje lub zamieszkuje OT i z własnej inicjatywy chce podnieść umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje.

Osoby dorosłe, które są zatrudnione i jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą nie mogą zostać objęte wsparciem w Projekcie.

Limit kwotowy – oznacza to maksymalną dla danej kategorii usługi rozwojowej kwotę dofinansowania wraz z wkładem własnym możliwą do uzyskania przez osobę dorosłą za jedną godzinę świadczonej usługi rozwojowej.

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa.

Zielone kwalifikacje/kompetencje – oznacza umiejętności i wiedzę w zakresie zielonej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności czystszych technologii służących osiągnięciu zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń i transformacji cyfrowej.

Zintegrowany System Kwalifikacji – oznacza wyodrębnioną część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – oznacza rejestr publiczny, prowadzony w systemie teleinformatycznym, który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), niezależnie od innych istniejących w Polsce rejestrów i spisów tworzonych na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji.

Informacje o naborach publikowane są na stronie WWW Projektu  http://www.fst.przepisnarozwoj.eu oraz w zakładce „Aktualności”.

 • usługa stacjonarna – oznacza proces uczenia się, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno Uczestników, jak i eksperta czy trenera w miejscu wyznaczonym przez Dostawcę Usług, wskazanym w Karcie usługi;
 • usługa zdalna w czasie rzeczywistym – oznacza proces uczenia się, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno Uczestników, jak i eksperta czy trenera (osoby prowadzącej usługę) za pomocą komunikatora;
 • mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym) – proces uczenia się, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno Uczestników, jak i eksperta czy trenera w miejscu wyznaczonym przez Dostawcę Usług, wskazanym w Karcie usługi oraz za pomocą komunikatora.
 • usługa zdalna (dawniej e-learning) – oznacza proces uczenia się opartego na interakcji Uczestniczki/Uczestnika usługi z materiałem wspierającym rozwój i uczenie się bez równoczesnego udziału eksperta czy trenera (osoby prowadzącej usługę);
 • usługa mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną) – proces uczenia się, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno Uczestników, jak i eksperta czy trenera w miejscu wyznaczonym przez Dostawcę Usług wskazanym w Karcie usługi oraz zawiera elementy interakcji Uczestniczki/Uczestnika usługi z materiałem wspierającym rozwój i uczenie się bez równoczesnego udziału eksperta czy trenera (osoba prowadząca usługę);
 • usługa mieszana (usługa zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym) – proces uczenia się, który zawiera elementy opierające się na interakcji Uczestniczki/Uczestnika usługi z materiałem wspierającym rozwój i uczenie się bez równoczesnego udziału eksperta czy trenera oraz elementy odbywające się z równoczesnym udziałem Uczestników oraz eksperta czy trenera (osoba prowadząca usługę) za pomocą komunikatora.

PSF WŁ gwarantuje Uczestnikom Projektu możliwość dokonania swobodnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w BUR, odpowiadających na ich potrzeby określone w Bilansie Kompetencji.

W oparciu o wyniki Bilansu Kompetencji Uczestnik/Uczestniczka Projektu wybiera usługę rozwojową, o czym niezwłocznie informuje Operatora. Operator weryfikuje zgodność wyboru usługi z Bilansem Kompetencji.

ID wsparcia zostaje nadane po zatwierdzeniu Umowy Wsparcia przez Konsultanta i wpłaceniu wkładu własnego. Nr ID pojawia się w Bazie Usług Rozwojowych.

Tak, bony mają swoją datę ważności i jeśli usługa zakończy się po tej dacie nie ma możliwości zakwalifikowania takiego wydatku i pokrycia ze środków projektowych. Dotyczy to całej usługi, nie tylko pojedynczych dni wychodzących poza okres kwalifikowalności.

Nabory będą ogłaszane w rundach, średnio co 2 m-ce i będą trwały min.2 tygodnie.

Nie. Zgłoszenie na usługę musi nastąpić na minimum 3 dni przed rozpoczęciem usługi.

Każda firma zarejestrowana w BUR (Bazie Usług Rozwojowych, uslugirozwojowe.parp.gov.pl), która otrzymała taką możliwość jest oznaczona w BUR jako firma, która może świadczyć usługi dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Jeżeli w Bazie Usług Rozwojowych cena netto jest równa cenie brutto, znaczy to że usługa jest zwolniona z VAT-u. Warto jednak upewnić się i zapytać Dostawcę Usług. W przypadku wystąpienia podatku VAT od Usług rozwojowych realizowanych w Projekcie nie jest on objęty Dofinasowaniem zaś Uczestniczka/Uczestnik zobowiązana/y jest do wpłaty pełnej kwoty podatku VAT bezpośrednio do Dostawcy Usług oraz okazać Operatorowi potwierdzenie zapłaty.

Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności bonów.

Ankietę można znaleźć na profilu indywidualnym w BUR, ankiety wysyłane zostają także na podany przy rejestracji w BUR adres e-mail.

Usługi rozwojowe rozliczane za pomocą bonów rozwojowych dzielą się na następujące kategorie usług:

 • usługi szkoleniowe i doradcze;
 •  studia podyplomowe.

Za pomocą bonu można również rozliczyć koszt egzaminu.