Przepis na Rozwój –
kompetencje szyte na miarę 2

Projekt: Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2

Poznaj dokładny

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki

Do pobrania

Po prostu

Napisz do nas

Kliknij i…

Zaloguj się!

Opis projektu

Poznaj założenia projektu Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2.

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20.

01.07.2020-30.11.2023

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 87 przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji
przez min 891 z 992 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do XI 2023 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel
szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Wsparcie może być udzielone pracownikom spełniającym warunki zgodne z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu na realizację usług rozwojowych (wynikających z Rekomendacji Rady ds. Kompetencji Mody i Innowacyjnych Tekstyliów) prowadzących do uzyskania konkretnych kwalifikacji związanych z prowadzeniem procesu produkcji odzieży w poszczególnych obszarach działalności Przedsiębiorstw z Sektora, tj.:

 • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
 • A. Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży.
  B. Konstruowanie szablonów obuwniczych”
 • A. Wytwarzanie odzieży miarowej damskie
  B. Wytwarzanie obuwia na miarę
 • Działalność badawczo rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • A. Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej
  B. Kontrola jakości w branży obuwniczej
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin
 • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży
 • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii

Liczba przedsiębiorstw przewidzianych do objęcia wsparciem: 87 przedsiębiorstwa (992 osoby) z sektora przemysłu mody oraz innowacyjnych tekstyliów (dział 13 PKD: tekstylny/włókienniczy, dział 14: odzieżowy, dział 15: skórzany) z zastrzeżeniem, że pracownicy dużych firm stanowić mogą maksymalnie 25% ogółu uczestników.

Wsparcie obejmować może usługi rozwojowe w następujących obszarach tematycznych:

 • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
 • A. Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży.
  B. Konstruowanie szablonów obuwniczych”
 • A. Wytwarzanie odzieży miarowej damskie
  B. Wytwarzanie obuwia na miarę
 • Działalność badawczo rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • A. Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej
  B. Kontrola jakości w branży obuwniczej
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin
 • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży
 • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii

dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 7 228 677,70 zł
dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 14 486,33zł

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki:

To dokument zawierający analizę stanu sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów (dalej: RS) z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych. W dokumencie zostały zawarte rekomendacje w zakresie zapotrzebowania na kompetencje/kwalifikacje w sektorze Mody.

W rekomendacji został określony obszar tematyczny rozumiany jako kompetencja/kwalifikacja (rozumiana zgodnie z ZSK), w której powinno odbywać się kształcenie z uwagi na zidentyfikowane, aktualne potrzeby przedsiębiorców sektora, dla której możliwe jest określenie efektów uczenia się (szczegółowo opisanych w następnej kolumnie) możliwych do osiągnięcia poprzez szkolenia lub doradztwo, a w przypadku kwalifikacji – dodatkowo potwierdzonych przez uprawnioną instytucję certyfikującą. Opisano oczekiwany przez przedstawicieli sektora efekt uczenia się tj. wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dla danego obszaru. Opisano także rekomendowaną grupę docelową podnoszącą/ zdobywającą kwalifikacje/kompetencje wraz z rekomendowanymi formami wsparcia oraz szacowany łączny koszt dostarczanej kompetencji/kwalifikacji.

W projekcie możemy dofinansować jedynie usługi rozwojowe wynikający z powyższych rekomendacji. Rekomendacje stanowią Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy PARP . Wsparcie w ramach Projektu dotyczy refundacji usług rozwojowych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Tak. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji RS jest możliwość skorzystania z usług spoza BUR, Przedsiębiorca w tym celu, wykonuje następujące kroki:

 • Zamawia konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (giełda usług) i informuje Operatora o skutku powyższych działań.
 • Zlecenie usługi rozwojowej Podmiotowi spoza BUR może nastąpić najwcześniej po 21 dniach kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia na konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (tj. po wygaśnięciu terminu ważności ogłoszenia).
 • Jeżeli zamówienie usługi na giełdzie usług w BUR nie przyniosło skutku dla wyboru usługi rozwojowej poza Systemem BUR istnieje konieczność zastosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku.
 • Operator może zlecić realizację usługi tylko Podmiotowi spełniającemu warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR oraz utworzenia profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako pracownik oraz jako pracodawca i utworzyć profil dla firmy. Następnie powinien on znaleźć kartę usługi z odpowiednią usługą rozwojową (zgodną z rekomendacjami RS), a następnie wysłać ją Operatorowi do walidacji. Następnym krokiem jest zapis na wybraną usługę siebie lub swoich pracowników (po pozytywnej walidacji karty). Po zakończonym szkoleniu Przedsiębiorca jest zmuszony (oraz jego pracownicy) wypełnić ankietę oceniającą szkolenie jako Przedsiębiorstwo i uczestnicy.

Nie, usługi muszą być zgodne z rekomendacjami Rady ds. Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów. Każda z wybranej przez Przedsiębiorcę usługi musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 72 przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji
przez min 194 z 216 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do XI 2023 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel
szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Wsparcie może być udzielone pracownikom z mikro, małych, średnich oraz dużych Przedsiębiorstw spełniającym warunki zgodne z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu na realizację usług rozwojowych (wynikających z Rekomendacji Rady ds. Kompetencji Mody i Innowacyjnych Tekstyliów) prowadzących do uzyskania konkretnych kwalifikacji związanych z prowadzeniem procesu produkcji odzieży w poszczególnych obszarach działalności Przedsiębiorstw z Sektora, tj.:

  • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
  • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
  • A. Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży.
   B. Konstruowanie szablonów obuwniczych”
  • A. Wytwarzanie odzieży miarowej damskie
   B. Wytwarzanie obuwia na miarę
  • Działalność badawczo rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym
  • A. Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej
   B. Kontrola jakości w branży obuwniczej
  • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin
  • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym
  • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży
  • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym
  • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
  • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym
  • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
  • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii

Wsparcie polega na udzieleniu dofinansowania maksymalnie 80% na usługi rozwojowe (szkolenia) w celu rozwijania kompetencji i kwalifikacji  zgodnych z rekomendacjami RS.

Wsparcie może być udzielone na realizację usług rozwojowych (wynikających  z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów) wyłącznie z konkretnych obszarów tematycznych oraz wybranych grup pracowników. Warunki kwalifikacji pracowników do Projektu znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu Projektu.

Aby usługi mogły być zrefundowane muszą spełnić następujące warunki:

 • Umowa wsparcia została podpisana przed rozpoczęciem realizacji usług rozwojowych,
 • Przedsiębiorca najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczył wszystkie wymagane Załączniki/dokumenty,
 • Przedsiębiorca najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia udziału w usłudze rozwojowej dostarczył doradcy lokalnemu: Formularz zgłoszeniowy uczestnika dla każdego uczestnika Projektu oraz oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych dla każdego uczestnika Projektu.
 • usługa rozwojowa została wybrana za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego Przedsiębiorcy numeru ID wsparcia[1],
 • Przedsiębiorca udokumentował brak możliwości zrealizowania usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, a usługa rozwojowa wybrana poza BUR świadczona była przez Podmiot spełniający warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych,
 • Przedsiębiorca skorzystał z usług pozytywnie zwalidowanych przez Operatora, zgodnych
  z rekomendacjami Rady Sektorowej,
 • wydatek na zakup usługi rozwojowej został rzeczywiście poniesiony,
 • Przedsiębiorca dokonał zapłaty w formie przelewu na rzecz Podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w wysokości 100% wartości usług rozwojowych,
 • wydatek został prawidłowo udokumentowany,
 • usługi rozwojowe zostały zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami tj. Umową wsparcia, zgodnie z programem i rekomendacją RS, zgodnie z formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w Karcie Usługi dostępnej w BUR lub zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem
  i rekomendacją RS, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w zamówieniu na usługę rozwojową poza BUR,
 • ceny usług rozwojowych w dokumentach rozliczeniowych są niższe lub równe cenie wskazanej
  w karcie usługi rozwojowej dostępnej w BUR lub wynikającej z zamówienia na usługę rozwojową
  u Podmiotu wybranego do realizacji działań spoza BUR,
 • Przedsiębiorca przedłożył potwierdzenie wykonania usług rozwojowych (wydane przez Podmiot świadczący usługę) tj. certyfikat, zaświadczenie,
 • usługa rozwojowa zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową,
 • raport z monitoringu/kontroli (o ile dotyczy) nie zawiera nieprawidłowości lub uchybień wpływających na realizację usług rozwojowych.
 • Dla usług możliwych do realizacji w formie zdalnej muszą zostać spełnione warunki zgodnie z aktualizacją Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę” z dnia 31.03.2020 r., https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie.
  Karta usługi musi zostać przygotowana zgodnie z Instrukcją – https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/images/do_pobrania/Koronawirus/instrukcja_wypelniania_Karty_Uslugi_zdalnej_30_03_2020.pdf.
  A usługi muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi – https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/images/do_pobrania/Koronawirus/wytyczne_dotyczace_uslugi_zdalnej_30_03_2020.pdf

[1] W przypadku realizacji usługi rozwojowej przez BUR.

Po uruchomieniu naboru, w systemie Operatora Moda (http://przepisnamode.pl/) pojawi się przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora Moda.

Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu

Przedsiębiorca składając wniosek aplikuje  o osobokursy. Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek w danym naborze oraz dowolną ilość wniosków w całym projekcie,  z zastrzeżeniem zachowania limitów osobokursów określonych dla danej wielkości Przedsiębiorstwa.

Wysokość udzielanego wsparcia (kwota na jaką zawierana jest Umowa wsparcia) jest iloczynem liczby osobokursów o jakie aplikuje Przedsiębiorca i maksymalnego, szacowanego kosztu dostarczenia usług rozwojowych (zgodnego z rekomendacją Rady ds. Kompetencji w sektorze mody i innowacyjnych tekstyliów).

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w Projekcie.

W projekcie jest określona max. ilość osobokursów zależna od wielkości Przedsiębiorstwa o jaką może aplikować Przedsiębiorca:

 • mikro Przedsiębiorstwo – limit 8 osobokursów,
 • małe Przedsiębiorstwo- limit 12 osobokursów,
 • średnie Przedsiębiorstwo – limit 20 osobokursów,
 • duże Przedsiębiorstwo- limit 20 osobokursów.

Min 20 % wartości kosztów usług o jakie wnioskuje Przedsiębiorca, przy skorzystaniu z pomocy de minimis, oraz 50 % lub 70 % wartości kosztów przy skorzystaniu z pomocy publicznej.

Kwota wsparcia to kwota na jaką zawierana jest Umowa wsparcia. Jest ona iloczynem liczby osobokursów o jakie aplikuje Przedsiębiorca i maksymalnego, szacowanego kosztu dostarczenia usług rozwojowych (zgodnego z rekomendacją Rady ds. Kompetencji w sektorze mody
i innowacyjnych tekstyliów). Kwota wsparcia to dofinansowanie (część refundowana)  i wkład własny Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR lub 60 dni kalendarzowych jeżeli są to usługi spoza BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia
z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy, poza studiami podyplomowymi, na które będą odbywały się nabory dedykowane, w których będzie podany termin ich realizacji.

Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek w danym naborze oraz dowolną ilość wniosków w całym projekcie, z zastrzeżeniem zachowania limitów osobokursów przypadających na Przedsiębiorstwo.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są Przedsiębiorcy, którzy:

 • mają PKD wiodące z branży przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów (dział PKD 13,14,15)
 • delegują do udziału w Projekcie kobietę,
 • delegują do udziału w Projekcie osobę niepełnosprawną.

Złożony wniosek zostaje zweryfikowany przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia, pod względem jego prawidłowości oraz kompletności. Jeśli wniosek jest nieprawidłowy lub niekompletny zostaje odrzucony. Operator dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku. Weryfikacji zostaje poddane prawidłowość i kompletność złożonego, wielkość Przedsiębiorstwa, wielkość otrzymanej przez Przedsiębiorstwo pomocy de minimis, oraz czy Przedsiębiorca spełnia warunki do priorytetowego rozpatrywania wniosku.

Usługi w których dane Przedsiębiorstwo ma zamiar wziąć udział waliduje Operatora pod kątem zgodności z rekomendacjami Sektorowej Rady ds. Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów oraz zakresem wsparcia. Operator waliduje wybraną usługę również pod kątem ceny wynikającej z rekomendacji, max ceny za godzinę,  minimalnej liczby godzin, adekwatności formy i obszaru kadry w odniesieniu do danego naboru. Przedsiębiorca może w ramach Projektu skorzystać tylko z usług pozytywnie zwalidowanych.

Nie, taka usługa nie będzie kwalifikowana i nie zostanie zrefundowana.

Podpisanie Umowy wsparcia następuje w miejscu ustalonym z doradcą lokalnym w terminie wskazanym przez Operatora, przypadającym nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Wniosku o Umowę przez Operatora. Przedsiębiorca podpisuje Umowę z doradcą lokalnym i dostarcza wymagane do Umowy, załączniki  w wersji papierowej. Doradca lokalny wgrywa skany dokumentów do Systemu Operatora Moda.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego Projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie www.przepisnamode2.eu w zakładce „Aktualności”.