DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Opis projektu

Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych.

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 169 Przedsiębiorstw z sektora usług rozwojowych, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 497 z 552 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do VI 2023 roku.

Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS” (dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową wsparcia.

Projekt: Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Poznaj
dokładny…

Opis projektu

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Zobacz
pliki…

Do pobrania

Masz
pytanie?

Napisz do nas

Kliknij i zaloguj się…

Do systemu

01.09.2021 – 30.11.2023

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 169 Przedsiębiorstw z sektora usług rozwojowych, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 497 z 552 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do VI 2023 roku.

Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i Pracowników Przedsiębiorstw mikro, małych, średnich firm, które prowadzą działalność w ramach sektora usług rozwojowych.

Wsparcie udzielane jest na określone obszary tematyczne wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych (Rekomendacja stanowi zał. nr 3 do Regulaminu):

 • Zarządzanie procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej;
 • Zarządzanie projektem rozwojowym;
 • Zarządzanie sprzedażą usług rozwojowych;
 • Diagnozowanie i kontraktowanie potrzeb rozwojowych;
 • Identyfikowanie efektów uczenia się dla programów rozwojowych;
 • Walidowanie efektów uczenia się;
 • Prowadzenie deliberacji poprzez facylitowanie, moderowanie;
 • Projektowanie sytuacji edukacyjnych;
 • Train the trainers;

Sektor usług rozwojowych to ogół przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze PKD: P 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji. Duże Przedsiębiorstwa z Sektora usług rozwojowych są wyłączone z udziału w Projekcie.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS” (dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową wsparcia. Usługi rozwojowe muszą być zgodne z Rekomendacją Rady Sektorowej oraz muszą być realizowane zgodnie z  Regulaminem rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

W projekcie ustalono limity w postaci: limitu maksymalnej kwoty wsparcia na PESEL oraz limitu liczby osób (pracowników) które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu. Wysokość limitów jest określona w regulaminie Projektu.

FAQ

…czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać następujące kroki:

Przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia profilu użytkownika, następnie utworzenia profilu Przedsiębiorstwa oraz podłączenia Pracowników w BUR do profilu przedsiębiorstwa. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako użytkownik oraz utworzyć profil przedsiębiorstwa.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji (SR) – ciała złożone z wielu Partnerów (przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, instytucji nadzoru, instytucji rynku pracy, uczelni), do zadań których należy w szczególności:

 1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach);
 2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;
 3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań;
 4. identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji;
 5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

  

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr dostawców usług zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:

 • publikację ofert usług rozwojowych świadczonych przez Dostawców Usług wpisanych do BUR,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
 • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług

Tak. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych prowadzących do nabycia kompetencji/kwalifikacji wynikających z rekomendacji RS Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na usługi spoza BUR. Poniżej kroki jakie należy wykonać:

 • Przedsiębiorca zamawia konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (giełda usług) i informuje Operatora o skutku powyższych działań.
 • W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji RS. Operator ze swojego poziomu weryfikuje, czy dana usługa (zrealizowana poza BUR) nie była dostępna w BUR oraz czy zostało złożone zapytanie na ten zakres kompetencji poprzez funkcjonalność BUR „Dodaj zamówienie na usługę”
 • Zlecenie usługi rozwojowej Podmiotowi spoza BUR może nastąpić najwcześniej po 21 dniach kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia na konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (tj. po wygaśnięciu terminu ważności ogłoszenia).
 • Jeżeli zamówienie usługi na giełdzie usług w BUR nie przyniosło skutku dla wyboru usługi rozwojowej poza Systemem BUR istnieje konieczność zastosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt. 6.5.
 • Weryfikacja dostępności usługi w BUR prowadzona będzie także przez Operatora – za moment stwierdzenia braku usługi traktuje się datę i godzinę wpływu mailowej informacji o braku konkretnej usługi od Przedsiębiorcy do Operatora: uslugi@hrp.com.pl . Zgłoszenie o braku usługi polega na przesłaniu Oświadczenia o braku usługi w BUR – stanowiącego Załącznik nr 10 do Regulaminu.
 • W procesie wyboru usług rozwojowych Operator będzie wspierał Przedsiębiorcę w czynnościach określonych w § 7 ust. 1-5 Regulaminu.
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia profilu użytkownika, następnie utworzenia profilu przedsiębiorstwa oraz podłączenia Pracowników w BUR do profilu przedsiębiorstwa. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako użytkownik oraz utworzyć profil przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorca dokonuje wyboru usług rozwojowych, z których chce skorzystać z BUR lub spoza BUR. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wgrania do Systemu karty usługi z BUR lub karty usługi spoza BUR (wzór karty usługi spoza BUR zawiera Załącznik nr 5 do Regulaminu), z której chce skorzystać oraz podaje Operatorowi nazwę usługi i jej ID – jeśli dotyczy usługi z BUR.
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapisu pracowników na usługę z BUR i spoza BUR przy użyciu przydzielonego ID wsparcia prze co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku usług zdalnych w czasie rzeczywistym i mieszanych zaś co najmniej 1 dzień w przypadku usług stacjonarnych. Jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg usługa może zostać uznana za niekwalifikowalną.
 • Usługi rozwojowe Przedsiębiorca musi zrealizować w terminach ważności wsparcia określonych § 4 ust. 20. Regulaminu
 • Po zakończeniu usługi Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceniającą usługę w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. Ocena dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie – jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej. Obowiązek dokonania oceny usługi rozwojowej dotyczy również Przedsiębiorców, którzy skorzystają z usług rozwojowych realizowanych poza BUR (wzór ankiety oceniającej usługi spoza BUR stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu). Brak oceny skutkuje brakiem opłaty za usługę przez Operatora.

Nie. Usługi muszą być zgodne z Rekomendacją Rady ds. kompetencji sektora usług rozwojowych nr 1/2021. Po wyborze usług następuje etap oceny kart usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacją Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Sektor usług rozwojowych to ogół Przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, prowadzących działalność w PKD:  P 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji. Duże Przedsiębiorstwa z Sektora usług rozwojowych są wyłączone z udziału w Projekcie.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w formie refundacji połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS” (dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową wsparcia.

Dla usług spoza BUR wsparcie w ramach projektu będzie realizowane poprzez opłatę przez Operatora kosztów usług rozwojowych Dostawcy Usług, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia oraz zgodnie z podpisaną Umową trójstronną, po wpłacie przez Przedsiębiorcę wkładu własnego na konto podane przez Operatora

Usługi rozwojowe muszą być zgodne z Rekomendacją Rady Sektorowej oraz muszą być realizowane zgodnie z  Regulaminem rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

Nie, duże przedsiębiorstwa są wykluczone z udziału w projekcie.

Wsparcie może być udzielone wyłącznie na realizację usług rozwojowych wynikających z Rekomendacji Rady Sektorowej ds. kompetencji sektora usług rozwojowych nr 1/2021. Rekomendacja stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Refundacja kosztów usługi rozwojowej następuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

 1. Umowa wsparcia została podpisana przed rozpoczęciem realizacji usług rozwojowych;
 2. Przedsiębiorca najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczył wszystkie wymagane Załączniki/dokumenty, w tym Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 a do Umowy wsparcia;
 3. Przedsiębiorca najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia udziału w usłudze rozwojowej dostarczył: Formularz zgłoszeniowy uczestnika dla każdego uczestnika Projektu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do Umowy wsparcia oraz oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych dla każdego uczestnika Projektu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy wsparcia;
 4. Usługa rozwojowa została wybrana za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego Przedsiębiorcy numeru ID wsparcia;
 5. Przedsiębiorca udokumentował brak możliwości zrealizowania usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR poprzez przesłanie do Operatora Oświadczenia o braku usługi w BUR, a usługa rozwojowa wybrana poza BUR świadczona była przez Podmiot spełniający warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru Podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678) i zostało to potwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą, a Przedsiębiorca skorzystał z usług pozytywnie zwalidowanych przez Operatora, zgodnych z rekomendacją Rady Sektorowej;
 6. Wydatek na zakup usługi rozwojowej został rzeczywiście poniesiony – dla usługi z BUR;
 7. Wkład własny został wpłacony na konto Operatora i Vat (jeśli dotyczy) został wpłacony na konto Dostawcy Usług – dla usługi spoza BUR;
 8. Przedsiębiorca dokonał zapłaty w formie przelewu na rzecz Dostawcy Usług, w wysokości 100% wartości usług rozwojowych dla usługi z BUR;
 9. Wydatek został prawidłowo udokumentowany – w tym celu Operator może żądać od Przedsiębiorcy przedłożenia dodatkowych dokumentów,
 10. Usługi rozwojowe zostały zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami tj. Umową wsparcia, zgodnie z programem i rekomendacją RS, zgodnie z formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w Karcie Usługi dostępnej w BUR lub zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem i rekomendacją RS, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w karcie usługi rozwojowej spoza BUR, pozytywnie zwalidowanej przez Operatora;
 11. Ceny usług rozwojowych w dokumentach rozliczeniowych są niższe lub równe cenie wskazanej w karcie usługi rozwojowej dostępnej w BUR lub wynikającej z zamówienia na usługę rozwojową u Dostawcy usług wybranego do realizacji działań spoza BUR;
 12. Przedsiębiorca przedłożył potwierdzenie wykonania usług rozwojowych (wydane przez Dostawcę Usługi) tj. certyfikat, zaświadczenie zawierające informacje o których mowa w ust. 13.5. Regulaminu. W przypadku realizacji doradztwa Przedsiębiorca złożył dodatkowo Formularz wykonania usługi doradczej, podpisany przez doradcę oraz Przedsiębiorcę, a także raport lub analizę stanowiącą efekt usługi rozwojowej (jeżeli dotyczy). Dla usługi podlegającej przepisom prawa, np. studia podyplomowe, Przedsiębiorca złożył dokument wydany zgodnie z przepisami;
 13. Usługa rozwojowa zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych przy wykorzystaniu BUR lub usługa rozwojowa spoza BUR zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową oraz zostały one wgrane do Systemu Operatora;
 14. Raport z monitoringu/kontroli (o ile dotyczy) nie zawiera nieprawidłowości lub uchybień wpływających na realizację usług rozwojowych .

Po zalogowaniu się do Systemu Operatora: www.uslugi.przepisnarozwoj.pl i uruchomieniu naborów Przedsiębiorca zobaczy przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora. Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu.

Przedsiębiorca chcący uzyskać wsparcie składa elektronicznie wniosek o Umowę i podaje liczbę osób, które chce przeszkolić. Jedna osoba może wziąć udział w kilku usługach do limitu kwoty wsparcia na osobę (PESEL), określonego w § 4 ust.5 do Regulaminu.

Przedsiębiorca składając Wniosek o umowę powinien uwzględnić wszystkie limity obowiązujące w Projekcie.

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w Projekcie.

 • W projekcie ustalono limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) – 7 447,00 zł
 • W projekcie wprowadzono również limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu, w zależności od jego wielkości:
 • Mikro przedsiębiorstwo: 2 osoby,
 • Małe Przedsiębiorstwo: 5 osób,
 • Średnie Przedsiębiorstwo: 8 osób,
 • W projekcie obowiązuje limit maksymalnego kwalifikowanego kosztu usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu – Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Koszt kwalifikowany usługi nie może przekraczać maksymalnego limitu kwoty wsparcia na osobę określonego w § 4 ust. 5. Jeżeli koszt usługi jest niższy niż limit na osobę określony w § 4 ust. 5 to maksymalna kwota wsparcia nie może być wyższa niż maksymalny koszt usługi określony w Załączniku nr 8 do Regulaminu.

Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Kwota wsparcia – suma środków poniesionych na zakup usług rozwojowych z BUR lub spoza BUR, zgodnych z rekomendacją Rady Sektorowej sektora usług rozwojowych w ramach Projektu,  stanowiących podstawę do wyliczenia dofinasowania (w postaci zaliczki i refundacji  dla usług z Bur, bądź w postaci zapłaty za usługę pomniejszonej o wkład własny dla usługi spoza BUR). Na kwotę wsparcia składa się dofinansowanie, które stanowić będzie maksymalnie 80% wartości usługi/usług rozwojowych oraz wkład własny wnoszony przez Przedsiębiorcę, stanowiący minimalnie 20% wartości usługi/usług rozwojowych.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia usług rozwojowych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy wsparcia, nadaniu ID wsparcia przez Operatora oraz po pozytywnej walidacji karty usługi.

Wszystkie usługi muszą zakończyć się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.  Po tym terminie umowa wsparcia wygasa i zostaje zamknięta przez Operatora.

System refundacyjno – zaliczkowy polega na wypłacie zaliczki na poczet opłacenia usługi rozwojowej przez Przedsiębiorcę w wysokości maksymalnie 50% wartości kwalifikowanej netto tej usługi (na podstawie faktury otrzymanej po zakończeniu usług). Zakup usługi w BUR dokonywany jest w całości przez Przedsiębiorcę z otrzymanej zaliczki i środków własnych (co najmniej 50% wartości netto usługi). Po zakończeniu udziału i przekazaniu niezbędnych dokumentów do Operatora następuje refundacja co najmniej 30% wartości kwalifikowanej usługi netto.