Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych2022-07-22T11:59:18+02:00

Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Projekt: Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Poznaj
dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Pytania i odpowiedzi

FAQ

WIĘCEJ…

Zobacz
pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Masz
pytanie?

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Kliknij i zaloguj się…

Do systemu

USŁUGI

Opis projektu

Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych.

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Kompetencje dla sektorów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

01.09.2021 – 30.06.2023

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 60 Przedsiębiorstw z sektora usług rozwojowych, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 175 z 194 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do VI 2023 roku.

Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i Pracowników Przedsiębiorstw mikro, małych, średnich firm, które prowadzą działalność w ramach sektora usług rozwojowych.

Wsparcie udzielane jest na określone obszary tematyczne wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych (Rekomendacja stanowi zał. nr 3 do Regulaminu):

 • Zarządzanie procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej;
 • Zarządzanie projektem rozwojowym;
 • Zarządzanie sprzedażą usług rozwojowych;
 • Diagnozowanie i kontraktowanie potrzeb rozwojowych;
 • Identyfikowanie efektów uczenia się dla programów rozwojowych;
 • Walidowanie efektów uczenia się;
 • Prowadzenie deliberacji poprzez facylitowanie, moderowanie;
 • Projektowanie sytuacji edukacyjnych;
 • Train the trainers;

Sektor usług rozwojowych to ogół przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze PKD: P 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji. Duże Przedsiębiorstwa z Sektora usług rozwojowych są wyłączone z udziału w Projekcie.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS” (dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową wsparcia. Usługi rozwojowe muszą być zgodne z Rekomendacją Rady Sektorowej oraz muszą być realizowane zgodnie z  Regulaminem rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

W projekcie ustalono limity w postaci: limitu maksymalnej kwoty wsparcia na PESEL oraz limitu liczby osób (pracowników) które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu. Wysokość limitów jest określona w regulaminie Projektu.

FAQ

…czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać następujące kroki:

Przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia profilu użytkownika, następnie utworzenia profilu Przedsiębiorstwa oraz podłączenia Pracowników w BUR do profilu przedsiębiorstwa. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako użytkownik oraz utworzyć profil przedsiębiorstwa.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji (SR) – ciała złożone z wielu Partnerów (przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, instytucji nadzoru, instytucji rynku pracy, uczelni), do zadań których należy w szczególności:

 1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach);
 2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;
 3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań;
 4. identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji;
 5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

  

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr dostawców usług zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:

 • publikację ofert usług rozwojowych świadczonych przez Dostawców Usług wpisanych do BUR,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
 • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług

Tak. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych prowadzących do nabycia kompetencji/kwalifikacji wynikających z rekomendacji RS Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na usługi spoza BUR. Poniżej kroki jakie należy wykonać:

 • Przedsiębiorca zamawia konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (giełda usług) i informuje Operatora o skutku powyższych działań.
 • W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji RS. Operator ze swojego poziomu weryfikuje, czy dana usługa (zrealizowana poza BUR) nie była dostępna w BUR oraz czy zostało złożone zapytanie na ten zakres kompetencji poprzez funkcjonalność BUR „Dodaj zamówienie na usługę”
 • Zlecenie usługi rozwojowej Podmiotowi spoza BUR może nastąpić najwcześniej po 21 dniach kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia na konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (tj. po wygaśnięciu terminu ważności ogłoszenia).
 • Jeżeli zamówienie usługi na giełdzie usług w BUR nie przyniosło skutku dla wyboru usługi rozwojowej poza Systemem BUR istnieje konieczność zastosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt. 6.5.
 • Weryfikacja dostępności usługi w BUR prowadzona będzie także przez Operatora – za moment stwierdzenia braku usługi traktuje się datę i godzinę wpływu mailowej informacji o braku konkretnej usługi od Przedsiębiorcy do Operatora: uslugi@hrp.com.pl . Zgłoszenie o braku usługi polega na przesłaniu Oświadczenia o braku usługi w BUR – stanowiącego Załącznik nr 10 do Regulaminu.
 • W procesie wyboru usług rozwojowych Operator będzie wspierał Przedsiębiorcę w czynnościach określonych w § 7 ust. 1-5 Regulaminu.
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia profilu użytkownika, następnie utworzenia profilu przedsiębiorstwa oraz podłączenia Pracowników w BUR do profilu przedsiębiorstwa. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako użytkownik oraz utworzyć profil przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorca dokonuje wyboru usług rozwojowych, z których chce skorzystać z BUR lub spoza BUR. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wgrania do Systemu karty usługi z BUR lub karty usługi spoza BUR (wzór karty usługi spoza BUR zawiera Załącznik nr 5 do Regulaminu), z której chce skorzystać oraz podaje Operatorowi nazwę usługi i jej ID – jeśli dotyczy usługi z BUR.
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapisu pracowników na usługę z BUR i spoza BUR przy użyciu przydzielonego ID wsparcia prze co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku usług zdalnych w czasie rzeczywistym i mieszanych zaś co najmniej 1 dzień w przypadku usług stacjonarnych. Jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg usługa może zostać uznana za niekwalifikowalną.
 • Usługi rozwojowe Przedsiębiorca musi zrealizować w terminach ważności wsparcia określonych § 4 ust. 20. Regulaminu
 • Po zakończeniu usługi Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceniającą usługę w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. Ocena dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie – jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej. Obowiązek dokonania oceny usługi rozwojowej dotyczy również Przedsiębiorców, którzy skorzystają z usług rozwojowych realizowanych poza BUR (wzór ankiety oceniającej usługi spoza BUR stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu). Brak oceny skutkuje brakiem opłaty za usługę przez Operatora.

Nie. Usługi muszą być zgodne z Rekomendacją Rady ds. kompetencji sektora usług rozwojowych nr 1/2021. Po wyborze usług następuje etap oceny kart usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacją Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Sektor usług rozwojowych to ogół Przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, prowadzących działalność w PKD:  P 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji. Duże Przedsiębiorstwa z Sektora usług rozwojowych są wyłączone z udziału w Projekcie.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w formie refundacji połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS” (dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową wsparcia.

Dla usług spoza BUR wsparcie w ramach projektu będzie realizowane poprzez opłatę przez Operatora kosztów usług rozwojowych Dostawcy Usług, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia oraz zgodnie z podpisaną Umową trójstronną, po wpłacie przez Przedsiębiorcę wkładu własnego na konto podane przez Operatora

Usługi rozwojowe muszą być zgodne z Rekomendacją Rady Sektorowej oraz muszą być realizowane zgodnie z  Regulaminem rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

Nie, duże przedsiębiorstwa są wykluczone z udziału w projekcie.

Wsparcie może być udzielone wyłącznie na realizację usług rozwojowych wynikających z Rekomendacji Rady Sektorowej ds. kompetencji sektora usług rozwojowych nr 1/2021. Rekomendacja stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Refundacja kosztów usługi rozwojowej następuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

 1. Umowa wsparcia została podpisana przed rozpoczęciem realizacji usług rozwojowych;
 2. Przedsiębiorca najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczył wszystkie wymagane Załączniki/dokumenty, w tym Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 a do Umowy wsparcia;
 3. Przedsiębiorca najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia udziału w usłudze rozwojowej dostarczył: Formularz zgłoszeniowy uczestnika dla każdego uczestnika Projektu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do Umowy wsparcia oraz oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych dla każdego uczestnika Projektu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy wsparcia;
 4. Usługa rozwojowa została wybrana za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego Przedsiębiorcy numeru ID wsparcia;
 5. Przedsiębiorca udokumentował brak możliwości zrealizowania usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR poprzez przesłanie do Operatora Oświadczenia o braku usługi w BUR, a usługa rozwojowa wybrana poza BUR świadczona była przez Podmiot spełniający warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru Podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678) i zostało to potwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą, a Przedsiębiorca skorzystał z usług pozytywnie zwalidowanych przez Operatora, zgodnych z rekomendacją Rady Sektorowej;
 6. Wydatek na zakup usługi rozwojowej został rzeczywiście poniesiony – dla usługi z BUR;
 7. Wkład własny został wpłacony na konto Operatora i Vat (jeśli dotyczy) został wpłacony na konto Dostawcy Usług – dla usługi spoza BUR;
 8. Przedsiębiorca dokonał zapłaty w formie przelewu na rzecz Dostawcy Usług, w wysokości 100% wartości usług rozwojowych dla usługi z BUR;
 9. Wydatek został prawidłowo udokumentowany – w tym celu Operator może żądać od Przedsiębiorcy przedłożenia dodatkowych dokumentów,
 10. Usługi rozwojowe zostały zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami tj. Umową wsparcia, zgodnie z programem i rekomendacją RS, zgodnie z formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w Karcie Usługi dostępnej w BUR lub zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem i rekomendacją RS, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w karcie usługi rozwojowej spoza BUR, pozytywnie zwalidowanej przez Operatora;
 11. Ceny usług rozwojowych w dokumentach rozliczeniowych są niższe lub równe cenie wskazanej w karcie usługi rozwojowej dostępnej w BUR lub wynikającej z zamówienia na usługę rozwojową u Dostawcy usług wybranego do realizacji działań spoza BUR;
 12. Przedsiębiorca przedłożył potwierdzenie wykonania usług rozwojowych (wydane przez Dostawcę Usługi) tj. certyfikat, zaświadczenie zawierające informacje o których mowa w ust. 13.5. Regulaminu. W przypadku realizacji doradztwa Przedsiębiorca złożył dodatkowo Formularz wykonania usługi doradczej, podpisany przez doradcę oraz Przedsiębiorcę, a także raport lub analizę stanowiącą efekt usługi rozwojowej (jeżeli dotyczy). Dla usługi podlegającej przepisom prawa, np. studia podyplomowe, Przedsiębiorca złożył dokument wydany zgodnie z przepisami;
 13. Usługa rozwojowa zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych przy wykorzystaniu BUR lub usługa rozwojowa spoza BUR zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową oraz zostały one wgrane do Systemu Operatora;
 14. Raport z monitoringu/kontroli (o ile dotyczy) nie zawiera nieprawidłowości lub uchybień wpływających na realizację usług rozwojowych .

Po zalogowaniu się do Systemu Operatora: www.uslugi.przepisnarozwoj.pl i uruchomieniu naborów Przedsiębiorca zobaczy przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora. Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu.

Przedsiębiorca chcący uzyskać wsparcie składa elektronicznie wniosek o Umowę i podaje liczbę osób, które chce przeszkolić. Jedna osoba może wziąć udział w kilku usługach do limitu kwoty wsparcia na osobę (PESEL), określonego w § 4 ust.5 do Regulaminu.

Przedsiębiorca składając Wniosek o umowę powinien uwzględnić wszystkie limity obowiązujące w Projekcie.

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w Projekcie.

 • W projekcie ustalono limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) – 7 447,00 zł
 • W projekcie wprowadzono również limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu, w zależności od jego wielkości:
 • Mikro przedsiębiorstwo: 2 osoby,
 • Małe Przedsiębiorstwo: 5 osób,
 • Średnie Przedsiębiorstwo: 8 osób,
 • W projekcie obowiązuje limit maksymalnego kwalifikowanego kosztu usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu – Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Koszt kwalifikowany usługi nie może przekraczać maksymalnego limitu kwoty wsparcia na osobę określonego w § 4 ust. 5. Jeżeli koszt usługi jest niższy niż limit na osobę określony w § 4 ust. 5 to maksymalna kwota wsparcia nie może być wyższa niż maksymalny koszt usługi określony w Załączniku nr 8 do Regulaminu.

Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Kwota wsparcia – suma środków poniesionych na zakup usług rozwojowych z BUR lub spoza BUR, zgodnych z rekomendacją Rady Sektorowej sektora usług rozwojowych w ramach Projektu,  stanowiących podstawę do wyliczenia dofinasowania (w postaci zaliczki i refundacji  dla usług z Bur, bądź w postaci zapłaty za usługę pomniejszonej o wkład własny dla usługi spoza BUR). Na kwotę wsparcia składa się dofinansowanie, które stanowić będzie maksymalnie 80% wartości usługi/usług rozwojowych oraz wkład własny wnoszony przez Przedsiębiorcę, stanowiący minimalnie 20% wartości usługi/usług rozwojowych.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia usług rozwojowych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy wsparcia, nadaniu ID wsparcia przez Operatora oraz po pozytywnej walidacji karty usługi.

Wszystkie usługi muszą zakończyć się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.  Po tym terminie umowa wsparcia wygasa i zostaje zamknięta przez Operatora.

System refundacyjno – zaliczkowy polega na wypłacie zaliczki na poczet opłacenia usługi rozwojowej przez Przedsiębiorcę w wysokości maksymalnie 50% wartości kwalifikowanej netto tej usługi (na podstawie faktury otrzymanej po zakończeniu usług). Zakup usługi w BUR dokonywany jest w całości przez Przedsiębiorcę z otrzymanej zaliczki i środków własnych (co najmniej 50% wartości netto usługi). Po zakończeniu udziału i przekazaniu niezbędnych dokumentów do Operatora następuje refundacja co najmniej 30% wartości kwalifikowanej usługi netto.

Walidacja karty trwa 2-5 dni roboczych.

Przedsiębiorca może złożyć dowolną ilość wniosków w całym projekcie, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich limitów obowiązujących w projekcie.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są przedsiębiorcy, którzy:

 • w CEIDG/KRS kod głównej działalności (przeważającej u danego Przedsiębiorcy) mają wpisany kod PKD z sektora usług rozwojowych (PKD: P85.5),
 • wydelegują do projektu pracowników niekorzystających do tej pory z pomocy w ramach szkoleń lub doradztwa rekomendowanego przez RS realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Kompetencje dla sektorów” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20) oraz w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji (nr POWR.02.21.00-IP.O9-00-004/18)” realizowanych w ramach działania 2.21 typ 4 PO WR. Weryfikacja odbędzie się podczas podpisywania umowy wsparcia na podstawie oświadczenia Przedsiębiorcy – stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia oraz na etapie rozliczania usługi.
 • wydelegują do udziału w projekcie pracownika będącego kobietą. Weryfikacja odbędzie się podczas podpisywania umowy wsparcia na podstawie oświadczenia Przedsiębiorcy – stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia oraz na etapie rozliczania usługi.
 • wydelegują do udziału w projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością. Weryfikacja odbędzie się podczas podpisywania Umowy Wsparcia na podstawie oświadczenia Przedsiębiorcy – stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia oraz na etapie rozliczania usługi, gdzie obligatoryjne będzie przedłożenie kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Operator dokonuje weryfikacji Wniosku o Umowę w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek o Umowę został wypełniony niepoprawnie lub niekompletnie lub zostały w nim przedstawione nieprawdziwe informacje wniosek o Umowę zostaje odrzucony, a Przedsiębiorca w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia Wniosku o Umowę otrzymuje informację o odrzuceniu.

Przedsiębiorca dokonuje wyboru usług rozwojowych, z których chce skorzystać z BUR lub spoza BUR. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wgrania do Systemu karty usługi z BUR lub karty usługi spoza BUR (wzór karty usługi spoza BUR zawiera Załącznik nr 5 do Regulaminu) z której chce skorzystać oraz podania Operatorowi nazwy usługi i jej ID, jeśli dotyczy usługi z BUR. Po wyborze usług następuje etap oceny karty usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacją Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Podczas walidacji Operator zatwierdza lub nie zatwierdza określone usługi oraz uczestników przypisanych do danej usługi. Po zakończeniu walidacji Przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie od Operatora o wyniku weryfikacji.

Nie, taka usługa nie będzie kwalifikowana i nie zostanie zrefundowana.

Podpisanie Umowy wsparcia następuje w miejscu ustalonym ze Specjalistą ds. rekrutacji w terminie wskazanym przez Operatora, przypadającym nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Wniosku o Umowę przez Operatora.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie www.kompetencjeuslugi.eu w zakładce „Aktualności”.

ID wsparcia to – unikatowy identyfikator przydzielany do umowy wsparcia przez Administratora Regionalnego BUR, którego Przedsiębiorca używa podczas zapisywania się na usługi w ramach BUR (lub spoza BUR) ujęte w umowie wsparcia.

Po zakończeniu usługi Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceniającą usługę w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. Ocena dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie – jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej. Obowiązek dokonania oceny usługi rozwojowej dotyczy również Przedsiębiorców, którzy skorzystają z usług rozwojowych realizowanych poza BUR (wzór ankiety oceniającej usługi spoza BUR stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu). Brak oceny skutkuje brakiem opłaty za usługę przez Operatora.

PROCES REFUNDACJI USŁUG Z BUR

 • Po realizacji usługi rozwojowej wykonawca (Dostawca Usług) wystawi fakturę VAT na Przedsiębiorcę.
 • Przedsiębiorca w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej z BUR wgrywa do systemu Operatora Wniosek o zaliczkę wraz z fakturą VAT (stanowiącą załącznik do wniosku o zaliczkę).
 • Operator przelewa na rachunek bankowy Przedsiębiorcy (podany we wniosku o zaliczkę) kwotę zaliczki stanowiącą maksymalnie 50 % wartości usługi netto w terminie do 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania dokumentów.
 • Przedsiębiorca dokonuje przelewem płatności za usługę rozwojową do Dostawcy Usług w wysokości 100% wartości usługi (ze środków własnych oraz ze środków zaliczki).
 • Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zaliczki za usługę rozwojową
 • Operator w terminie 14 dni roboczych od otrzymania od Przedsiębiorcy wszystkich wymaganych dokumentów wskazanych dokona ich weryfikacji pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.
 • W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez Operatora terminie.
 • Operator dokonuje refundacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania kompletnych i poprawnych dokumentów oraz po zweryfikowaniu dokonania przez uczestnika i pracodawcę oceny usługi rozwojowej.

PROCES REFUNDACJI USŁUG SPOZA BUR

 • Po realizacji usługi rozwojowej wykonawca (Dostawca Usług) wystawi fakturę VAT na Przedsiębiorcę.
 • Przedsiębiorca w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej wpłaca wkład własny na konto Operatora oraz podatek VAT (jeśli dotyczy) na konto Dostawcy Usług.
 • Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora do 5 dni roboczych od zakończenia usługi.
 • Operator w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania od Przedsiębiorcy wszelkich wymaganych dokumentów dokona ich weryfikacji pod względem formalnym, rachunkowym
  i merytorycznym.
 • W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez Operatora terminie.
 • Operator dokonuje opłaty na konto Dostawcy usług w terminie do 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania kompletnych i poprawnych dokumentów oraz po zweryfikowaniu dokonania przez uczestnika i pracodawcę oceny usługi rozwojowej.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora do 5 dni roboczych od otrzymania zaliczki na usługę rozwojową (dla usługi z BUR) i w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia usługi (dla usługi spoza BUR).

Przedsiębiorca zobowiązuje się w zakresie realizacji umowy poddać kontroli/monitoringowi przeprowadzanej przez Operatora lub Instytucję Pośredniczącą /Instytucję Zarządzającą POWER lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnienia wyżej wymienionych instytucji oraz zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Operatora wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z korzystaniem z usług rozwojowych, w terminie określonym w wezwaniu. Kontrole mogą być przeprowadzane przez okres 10 lat podatkowych, licząc od dnia przyznania wsparcia. Operator przeprowadza monitoring lub kontrolę zgodnie z Zasadami kontroli w ramach Projektu – stanowiącymi Załącznik nr 6 do Regulaminu.

W przypadku kontroli w siedzibie Przedsiębiorcy jest on powiadamiany o kontroli na co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrola w siedzibie Przedsiębiorcy obejmuje weryfikację wszystkich dokumentów związanych z kwalifikowalnością Przedsiębiorstwa/ pracowników do projektu oraz z realizacją Usługi rozwojowej zgodnie z Regulaminem Projektu. Szczegółowy zakres kontroli wskazany zostanie w zawiadomieniu o kontroli.

 • kopia faktury/rachunku za usługi rozwojowe wystawiona przez Dostawcę Usług na Przedsiębiorcę jako nabywcę;
 • dokument potwierdzający dokonanie płatności przelewem za usługę rozwojową, tj. potwierdzenie dokonania przelewu kwoty brutto (opłata za usługi rozwojowe musi zostać dokonana w całości) – dla usługi z BUR;
 • dokument potwierdzający wpłatę wkładu własnego na konto Operatora – dla usługi spoza BUR;
 • dokument potwierdzający dokonanie płatności VAT przelewem na konto Dostawcy Usług- jeśli dotyczy dla usług spoza BUR;
 • dokument potwierdzający zakończenie usługi rozwojowej, tj. certyfikat, zaświadczenie zawierające następujące informacje: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w Systemie informatycznym (ID wsparcia), dane Przedsiębiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 stycznia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w sposób określony w tej ustawie), podpisany przez Dostawcę Usług. W przypadku doradztwa dodatkowo wymagany jest Formularz wykonania usługi doradczej stanowiący Załącznik nr 12 do Regulaminu, podpisany przez Doradcę oraz Przedsiębiorcę. Dla usługi podlegającej przepisom prawa dokument powinien być wydany zgodnie z przepisami;
 • oświadczenie o frekwencji oraz miejscu przechowywania oryginałów list obecności wystawione przez Przedsiębiorcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie potwierdza obecność pracowników na minimum 80% godzin usług rozwojowych oraz zobowiązuje Przedsiębiorstwo do przechowywania oryginałów list obecności,
 • wypełniona ankieta oceniająca usługę z BUR;
 • dla usługi spoza BUR: wypełniona i wgrana do systemu ankieta oceniająca usługę spoza BUR wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu,
 • dla usługi spoza BUR: skanu umowy trójstronnej o świadczenie usługi rozwojowej, którą Przedsiębiorca zawarł z Dostawcą Usług i Operatorem.

Pracownik Przedsiębiorstwa – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującą pracę na rzecz mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć:

 • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1320, z późn. zm.),
 • pracownika tymczasowego w rozumieniu art.2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563),
 • osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
  o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
 • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. Jeśli jednak Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), może być mu udzielona pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi doradcze.

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia Dostawca Usług.

Przedsiębiorca może skorzystać z usług zgodnych z Rekomendacją Rady Sektorowej ds. kompetencji sektora usług rozwojowych. Rekomendacja nr 1/2021 wskazuje zapotrzebowanie na następujące kompetencje/kwalifikacje:

 • Zarządzanie procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej;
 • Zarządzanie projektem rozwojowym;
 • Zarządzanie sprzedażą usług rozwojowych;
 • Diagnozowanie i kontraktowanie potrzeb rozwojowych;
 • Identyfikowanie efektów uczenia się dla programów rozwojowych;
 • Walidowanie efektów uczenia się;
 • Prowadzenie deliberacji poprzez facylitowanie, moderowanie;
 • Projektowanie sytuacji edukacyjnych;
 • Train the trainers.

Przed zapisem każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi zostać pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Zapis uczestników na usługę w BUR z użyciem ID wsparcia musi zostać dokonany co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku usług zdalnych w czasie rzeczywistym i mieszanych zaś co najmniej 1 dzień w przypadku usług stacjonarnych. Jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg usługa może zostać uznana za niekwalifikowalną.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych.

weryfikacja kwalifikowalności Beneficjentów

20 lipca 2022|Akademia Menedżera MMŚP 2, Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP, Aktualności projektowe, Nowoczesne kompetencje w sektorze chemicznym, Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej, Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę, Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2, Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto, Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych|

Szanowni Państwo, Z uwagi na wytyczne PARP oraz Instytucji Audytującej dotyczące weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów ostatecznych pomocy (pracowników Przedsiębiorstwa) na podstawie [...]

Podpisywanie umowy o dofinansowanie

Umowę o dofinansowanie w imieniu firmy mogą podpisywać wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa lub posiadające pełnomocnictwo zgodne z załączonym wzorem.

Pełnomocnictwo musi być wystawione najpóźniej w dniu podpisania umowy przez osobę uprawnioną.

Wzór pełnomocnictwa

POBIERZ

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

POBIERZ

Regulamin rekrutacji – załączniki

POBIERZ

Umowa wsparcia – załączniki

POBIERZ

Rekomendacja Nr 1/2021 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych

POBIERZ

Maksymalne dofinansowanie osobogodziny usługi rozwojowej

POBIERZ

Oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia

POBIERZ

Zasady Realizacji Usług Zdalnych

POBIERZ

Odpowiedzi Rady Sektorowej

POBIERZ

Dane kontaktowe

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

  Go to Top