Przepis na Rozwój 42024-07-11T11:53:34+02:00

Przepis na Rozwój 4

Projekt: Przepis na Rozwój 4

Poznaj…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Co nowego…

Facebook

Kliknij i…

Zaloguj się

Opis projektu

Poznaj założenia Projektu Przepis na Rozwój 4.

HRP GRANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

01.02.2024 – 31.05.2027

Województwo łódzkie

Wsparcie w dostosowaniu do zmian min. 90% z 2200 pracowników zatrudnionych u 400 pracodawców z siedzibą na terenie woj. łódzkiego, objętych wsparciem w formie usług rozwojowych, realizowanych w oparciu o system bonowy za pośrednictwem BUR, dzięki nabyciu przez nich wiedzy/umiejętności/kompetencji/kwalifikacji w ramach projektu, w okresie II.24-V.27.

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 400 przedsiębiorców i innych pracodawców z siedzibą na terenie woj. łódzkiego i ich 2200 pracowników, w tym 1210 kobiet, zamieszkujących lub wykonujących pracę na terenie woj. łódzkiego.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorstw (w tym MŚP), Pracodawców posiadających siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz ich Pracownic/Pracowników, które/którzy wykonują pracę lub zamieszkują lub uczą się na terenie województwa łódzkiego.

Wsparcie w ramach Projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa:

 • Mikro i małe Przedsiębiorstwo – 85% dofinansowanie, 15% wkład własny
 • Pracodawcy niebędący Jednostkami Sektora Finansów Publicznych – 85% dofinansowanie, 15% wkład własny
 • Średnie Przedsiębiorstwo – 60% dofinansowanie, 40% wkład własny
 • Duże Przedsiębiorstwo – 50% dofinansowanie, 50% wkład własny
 • Pozostali Pracodawcy – 50% dofinansowanie, 50% wkład własny

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

 • usługi szkoleniowe i usługi doradcze – maksymalnie 100,00 zł/godz.
 • studia podyplomowe – maksymalnie 20,00 zł/godz.
 • Za pomocą bonów rozwojowych można rozliczyć także koszt egzaminu –  maksymalnie 300,00 zł/godz.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego usługi rozwojowej.

Biuro Projektu znajduje się pod adresem 90-348 Łódź, ul. Kilińskiego 185

 • Rekrutacja uczestników
 • Udzielanie wsparcia
 • Monitoring i kontrola

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach Projektu: 1980
Liczba Uczestników Instytucjonalnych, których pracownicy uzyskają kwalifikacje: 360

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące Projektu Przepis na Rozwój 4.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Baza Usług Rozwojowych (zwana dalej: BUR lub Baza) – internetowy rejestr usług rozwojowych prowadzony w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR w szczególności umożliwia prowadzenie, na podstawie art. 6aa ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462, z późn. zm.) rejestru podmiotów (Dostawców Usług) zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych, współfinansowanych ze środków publicznych. Szczegółowe zasady funkcjonowania BUR określa rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1686)

Bon rozwojowy to znak legitymacyjny o określonym limicie kwotowym i okresie ważności uprawniający pracodawcę/przedsiębiorcę lub jego pracowników do skorzystania z usług rozwojowych zamieszczonych w BUR w ramach PSF WŁ.

Dostawca Usług – oznacza to podmiot świadczący Usługi rozwojowe, przedsiębiorcę lub instytucję, prowadzące aktywną działalność, które świadczą Usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w BUR za pomocą Karty Dostawcy Usług, w trybie określonym w Regulaminie BUR

Karta Usługi – oznacza to formularz będący załącznikiem do Regulaminu BUR, określający zakres informacji umożliwiających publikacje danej usługi w BUR.

Pracownik – oznacza personel, zgodnie z definicją w par. 2 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027, przez który należy rozumieć:
a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Za kwalifikowalne uznaje się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum ½ etatu).
b) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła ta osoba z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. (W projekcie PSF udział osób wykonujących pracę jedynie na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło – jest niekwalifikowalny).
c) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze;
d) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Status pracownika musi być spełniony przynajmniej przez 3 miesiące przed rozpoczęciem usługi rozwojowej oraz przez cały okres trwania usługi rozwojowej, w której uczestniczy.

 • usługa stacjonarna – oznacza proces uczenia się, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno Uczestników, jak i eksperta czy trenera w miejscu wyznaczonym przez Dostawcę Usług lub Uczestnika Instytucjonalnego, wskazanym w Karcie usługi,
 • usługa zdalna w czasie rzeczywistym – oznacza proces uczenia się, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno Uczestników, jak i eksperta czy trenera (osoby prowadzącej usługę) za pomocą komunikatora,
 • mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym) – proces uczenia się, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno Uczestników, jak i eksperta czy trenera w miejscu wyznaczonym przez Dostawcę Usług lub Uczestnika Instytucjonalnego, wskazanym w Karcie usługi oraz za pomocą komunikatora.
 • usługa zdalna (dawniej e-learning) – oznacza proces uczenia się opartego na interakcji uczestnika usługi z materiałem wspierającym rozwój i uczenie się bez równoczesnego udziału eksperta czy trenera (osoby prowadzącej usługę),
 • usługa mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną) – proces uczenia się, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno uczestników, jak i eksperta czy trenera w miejscu wyznaczonym przez Dostawcę Usług lub Uczestnika Instytucjonalnego wskazanym w Karcie usługi oraz zawiera elementy interakcji uczestnika usługi z materiałem wspierającym rozwój i uczenie się bez równoczesnego udziału eksperta czy trenera (osoba prowadząca usługę),
 • usługa mieszana (usługa zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym) – proces uczenia się, który zawiera elementy opierające się na interakcji uczestnika usługi z materiałem wspierającym rozwój i uczenie się bez równoczesnego udziału eksperta czy trenera oraz elementy odbywające się z równoczesnym udziałem uczestników oraz eksperta czy trenera (osoba prowadząca usługę) za pomocą komunikatora.

Zielone kwalifikacje/kompetencje – oznacza umiejętności i wiedzę w zakresie zielonej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności czystszych technologii służących osiągnięciu zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń i transformacji cyfrowej.

Zintegrowany System Kwalifikacji – oznacza wyodrębnioną część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – oznacza rejestr publiczny, prowadzony w systemie teleinformatycznym, który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), niezależnie od innych istniejących w Polsce rejestrów i spisów tworzonych na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji.

Uczestnikiem Instytucjonalnym jest Pracodawca, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorstwo. Uczestnik Instytucjonalny musi posiadać siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Uczestnik Ostateczny  – oznacza pracownika Uczestnika Instytucjonalnego, zakwalifikowanego do udziału w Projekcie. Uczestnik Ostateczny musi spełniać następujące warunki:
– być pracownikiem UI przez okres przynajmniej 3 miesięcy przed rozpoczęciem usługi rozwojowej oraz przez cały okres trwania usługi rozwojowej, w której uczestniczy oraz
– wykonywać pracę na terenie województwa łódzkiego lub
– zamieszkiwać na terenie województwa łódzkiego lub
– uczyć się na terenie województwa łódzkiego.

Powyższe warunki dotyczą również właścicieli prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy osobiście chcą wziąć udział w projekcie.

Wsparcie w ramach Projektu PSF WŁ jest skierowane do Uczestników Instytucjonalnych posiadających siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz ich Pracowników.

Jednostka sektora finansów publicznych – oznacza podmiot wymieniony w art. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 • Mikro i małe Przedsiębiorstwo – 85% dofinansowanie, 15% wkład własny
 • Pozostali pracodawcy nie będący JSFP – 85% dofinansowanie, 15% wkład własny
 • Średnie Przedsiębiorstwo – 60% dofinansowanie, 40% wkład własny
 • Duże Przedsiębiorstwo – 50% dofinansowanie, 50% wkład własny
 • Pozostali pracodawcy będący JSFP – 50% dofinansowanie, 50% wkład własny

Informacje o naborach publikowane są na stronie WWW Projektu http://www.pnr4.przepisnarozwoj.eu oraz w zakładce „Aktualności”.

Operator zwraca Uczestniczce/Uczestnikowi nadpłacony wkład w stosunku do faktycznie poniesionego kosztu usługi rozwojowej, na wskazany rachunek.

Nadwyżkę ceny za godzinę usługi reguluje Uczestniczka/Uczestnik Projektu najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia usługi rozwojowej.

ID wsparcia zostaje nadane po zatwierdzeniu umowy przez Konsultanta i wpłaceniu wkładu własnego. Nr ID pojawia się w Bazie Usług Rozwojowych.

Tak, bony mają swoją datę ważności i jeśli usługa zakończy się po tej dacie nie ma możliwości zakwalifikowania takiego wydatku i pokrycia ze środków projektowych. Dotyczy to całej usługi, nie tylko pojedynczych dni wychodzących poza okres kwalifikowalności.

 • usługi szkoleniowe i usługi doradcze;
 • studia podyplomowe;

Za pomocą bonów rozwojowych można rozliczyć także koszt egzaminu.