Nowoczesne kompetencje w sektorze chemicznym

Projekt: Nowoczesne kompetencje w sektorze chemicznym

Poznaj
dokładny…

Opis projektu

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Zobacz
pliki…

Do pobrania

Masz
pytanie?

Napisz do nas

Zaloguj
się…

Do systemu

Opis projektu

Nowoczesne kompetencje w sektorze chemicznym.

„Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym”. Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Kompetencje dla sektorów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

01.09.2021- 30.11.2023

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektora chemicznego lub planujących prowadzenie działalności  w ramach sektora chemicznego (zakłada się, że maksymalnie 25% uczestników stanowić będą pracownicy dużych firm, zgodnie z definicją § 1, ust.6  do regulaminu) poprzez refundację (lub poprzez opłatę dla usług spoza BUR) usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i pracowników Przedsiębiorstw, w przypadku których RS zidentyfikowała potrzeby kompetencyjne do wdrożenia, spełniających następujące warunki:

 • są mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą (status przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, z zastrzeżeniem, iż uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami jedynie w przypadku sektorów przemysłowych związanych z reindustrializacją ,
 • prowadzą czynną działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora chemicznego w następujących obszarach PKD: C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej; C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych; C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych.
 • Planują prowadzenie działalności (mają uruchomioną procedurę wpisu do odpowiedniego rejestru) w ramach sektora chemicznego w następujących obszarach PKD: C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej; C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych; C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych i mają rozpoczętą procedurę wpisu kodu PKD do CEiDG/KRS,
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Łącznie w Projekcie wsparciem zostanie objętych 74 przedsiębiorstwa z sektora chemii, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 673 z 747 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do 30.11.2023 r.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane dla usług z BUR w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane dla usług spoza BUR w formie wpłaty przez Przedsiębiorcę wkładu własnego na konto podane przez Operatora oraz opłaty przez Operatora kosztów usług rozwojowych Dostawcy Usług, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia.

Wsparcie w postaci systemu refundacyjno-zaliczkowego oraz w postaci opłaty usług rozwojowych udzielane w projekcie Przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

FAQ

…czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki:

Sektor chemiczny – ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, prowadzących działalność w następujących obszarach PKD: C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej; C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych; C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych.  

Ciała złożone z wielu Partnerów (przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, instytucji nadzoru, instytucji rynku pracy, uczelni), do zadań których należy w szczególności:

 • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach);
 • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;
 • określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań;
 • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji;
 • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr dostawców usług zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:

 • publikację ofert usług rozwojowych świadczonych przez Dostawców Usług wpisanych do BUR,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
 • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług.

TAK. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych prowadzących do nabycia kompetencji/kwalifikacji wynikających z rekomendacji RS Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na usługi spoza BUR. Poniżej warunki realizacji:

 • zlecenie usługi rozwojowej Podmiotowi spoza BUR może nastąpić najwcześniej po 21 dniach kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia na konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (tj. po wygaśnięciu terminu ważności ogłoszenia na giełdzie usług),
 • jeżeli zamówienie usługi na giełdzie usług w BUR nie przyniosło skutku dla wyboru usługi rozwojowej poza Systemem BUR istnieje konieczność zastosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt. 6.5,
 • weryfikacja dostępności usługi w BUR prowadzona będzie także przez Operatora – za moment stwierdzenia braku usługi traktuje się datę i godzinę wpływu mailowej informacji o braku konkretnej usługi od Przedsiębiorcy do Operatora: nowoczesnekompetencje.chemia@hrp.com.pl Zgłoszenie o braku usługi polega na przesłaniu Oświadczenia o braku usługi w BUR – stanowiącego Załącznik nr 10 do Regulaminu,
 • w procesie wyboru usług rozwojowych Operator będzie wspierał Przedsiębiorcę w czynnościach określonych w § 7 ust. 1-5,
 • zakup usługi rozwojowej poza BUR będzie możliwy tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy usługa nie będzie dostępna w BUR, zaś firma szkoleniowa/doradcza będzie zobowiązana:

– spełnić wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu BUR w celu zapewnienia prawidłowej jakości realizowanych usług (w tym ich        monitorowania i oceny) oraz

– wypełnić kartę usługi rozwojowej, stanowiącą Załącznik nr 5 do Regulaminu, zgodnie z wymaganiami Regulaminu BUR.

 • w przypadku realizacji usługi spoza BUR Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawarcia trójstronnej umowy o świadczenie usługi rozwojowej z Dostawcą Usług i Operatorem oraz do dostarczenia jej skanu wraz z dokumentami rozliczeniowymi Operatorowi.
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia profilu użytkownika, następnie utworzenia profilu przedsiębiorstwa oraz podłączenia Pracowników w BUR do profilu przedsiębiorstwa. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako użytkownik oraz utworzyć profil przedsiębiorstwa;
 • Przedsiębiorca dokonuje wyboru usług rozwojowych, z których chce skorzystać z BUR lub spoza BUR. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wgrania do Systemu karty usługi z BUR lub karty usługi spoza BUR (wzór karty usługi spoza BUR zawiera Załącznik nr 5 do Regulaminu) z której chce skorzystać oraz podania Operatorowi nazwy usługi i jej ID, jeśli dotyczy usługi z BUR;
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapisu pracowników na usługę z BUR i spoza BUR przy użyciu przydzielonego ID wsparcia przed rozpoczęciem usługi rozwojowej;
 • Po zakończeniu usługi Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceniającą usługę w BUR zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. Ocena dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie – jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej. Obowiązek dokonania oceny usługi rozwojowej dotyczy również Przedsiębiorców, którzy skorzystają z usług rozwojowych realizowanych poza BUR (wzór ankiety oceniającej usługi spoza BUR stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu). Brak oceny skutkuje brakiem opłaty za usługę przez Operatora.
 • rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona jest w ramach kolejnych naborów dedykowanych do VIII 2023r.,
 • dany nabór będzie prowadzony aż do wyczerpania określonej kwoty alokacji przewidzianej w ramach naboru,
 • nabory będą prowadzone również po wykorzystaniu alokacji, w ramach puli rezerwowej,
 • w przypadku niewykorzystania całości alokacji dla danego naboru uruchamiane będą nabory uzupełniające.

Zapis uczestników na usługę w BUR z użyciem ID wsparcia musi zostać dokonany co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku usług zdalnych w czasie rzeczywistym i mieszanych zaś co najmniej 1 dzień w przypadku usług stacjonarnych. Jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg usługa może zostać uznana za niekwalifikowalną.

Walidacja karty trwa  2-5 dni roboczych.

Nie, usługi muszą być zgodne z Rekomendacją Sektorowej Rady ds. Kompetencji sektora chemicznego nr 1/2021. Po wyborze usług następuje etap oceny kart usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacją Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektora chemicznego lub planujących prowadzenie działalności  w ramach sektora chemicznego (zakłada się, że maksymalnie 25% uczestników stanowić będą pracownicy dużych firm, zgodnie z definicją § 1, ust.6) poprzez refundację (lub poprzez opłatę dla usług spoza BUR) usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

WSPARCIE DLA USŁUG Z BUR

 • Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane dla usług z BUR w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia;
 • Wysokość udzielanego wsparcia (kwota na jaką zawierana jest Umowa wsparcia) jest kwotą wsparcia o którą aplikuje Przedsiębiorca we wniosku o umowę i powinna być zgodna z szacowanym kosztem dostarczenia usług rozwojowych (zgodnym z Rekomendacją RS oraz limitami w projekcie);
 • Kwota wsparcia to dofinansowanie (część zaliczkowa i refundowana) oraz wkład własny;
 • Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

WSPARCIE DLA USŁUG SPOZA BUR

 • Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane dla usług spoza BUR w formie wpłaty przez Przedsiębiorcę wkładu własnego na konto podane przez Operatora oraz opłaty przez Operatora kosztów usług rozwojowych Dostawcy Usług, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia;
 • Wysokość udzielanego wsparcia (kwota na jaką zawierana jest Umowa wsparcia) jest kwotą wsparcia o którą aplikuje Przedsiębiorca we wniosku o umowę i powinna być zgodna z szacowanym kosztem dostarczenia usług rozwojowych (zgodnym z Rekomendacją RS oraz limitami w projekcie);
 • Kwota wsparcia to opłata Operatora (minus wkład własny wpłacony przez Przedsiębiorcę) i wkład własny;
 • Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

Wsparcie może być udzielone na realizację usług rozwojowych wynikających wyłącznie z Rekomendacji Rady Sektorowej ds. kompetencji sektora chemicznego. Rekomendacja stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Refundacja kosztów usługi rozwojowej następuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

 • Umowa wsparcia została podpisana przed rozpoczęciem realizacji usług rozwojowych;
 • Przedsiębiorca najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczył wszystkie wymagane Załączniki/dokumenty, w tym Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do Umowy wsparcia;
 • Przedsiębiorca najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia udziału w usłudze rozwojowej dostarczył: Formularz zgłoszeniowy uczestnika dla każdego uczestnika Projektu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do Umowy wsparcia oraz oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych dla każdego uczestnika Projektu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy wsparcia;
 • Usługa rozwojowa została wybrana za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego Przedsiębiorcy numeru ID wsparcia;
 • Przedsiębiorca udokumentował brak możliwości zrealizowania usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR poprzez przesłanie do Operatora Oświadczenia o braku usługi w BUR, a usługa rozwojowa wybrana poza BUR świadczona była przez Podmiot spełniający warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru Podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. z 2017 r. poz. 1678) i zostało to potwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą Przedsiębiorca skorzystał z usług pozytywnie zwalidowanych przez Operatora, zgodnych z rekomendacją Rady Sektorowej;
 • Wydatek na zakup usługi rozwojowej został rzeczywiście poniesiony – dla usługi z BUR;
 • Wkład własny został wpłacony na konto Operatora i Vat (jeśli dotyczy) został wpłacony na konto Dostawcy Usług – dla usługi spoza BUR;
 • Przedsiębiorca dokonał zapłaty w formie przelewu na rzecz Dostawcy Usług, w wysokości 100% wartości usług rozwojowych dla usługi z BUR;
 • Wydatek został prawidłowo udokumentowany – w tym celu Operator może żądać od Przedsiębiorcy przedłożenia dodatkowych dokumentów;
 • Usługi rozwojowe zostały zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami tj. Umową wsparcia, zgodnie z programem i rekomendacją RS, zgodnie z formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w Karcie Usługi dostępnej w BUR lub zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem i rekomendacją RS, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w karcie usługi rozwojowej spoza BUR, pozytywnie zwalidowanej przez Operatora;
 • Ceny usług rozwojowych w dokumentach rozliczeniowych są niższe lub równe cenie wskazanej w karcie usługi rozwojowej dostępnej w BUR lub wynikającej z zamówienia na usługę rozwojową u Dostawcy usług wybranego do realizacji działań spoza BUR;
 • Przedsiębiorca przedłożył potwierdzenie wykonania usług rozwojowych (wydane przez Dostawcę Usługi) tj. certyfikat, zaświadczenie zawierające informacje o których mowa w ust. 13.5 do Regulaminu. W przypadku realizacji doradztwa Przedsiębiorca złożył dodatkowo Formularz wykonania usługi doradczej, podpisany przez doradcę oraz Przedsiębiorcę, a także raport lub analizę stanowiącą efekt usługi rozwojowej (jeżeli dotyczy). Dla usługi podlegającej przepisom prawa, np. studia podyplomowe, Przedsiębiorca złożył dokument wydany zgodnie z przepisami;
 • Usługa rozwojowa zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych przy wykorzystaniu BUR lub usługa rozwojowa spoza BUR zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową oraz zostały one wgrane do Systemu Operatora;
 • Raport z monitoringu/kontroli (o ile dotyczy) nie zawiera nieprawidłowości lub uchybień wpływających na realizację usług rozwojowych.

Po zalogowaniu się do Systemu Operatora: https://chemia.przepisnarozwoj.pl/ i uruchomieniu naborów Przedsiębiorca zobaczy przycisk „złóż wniosek”. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora. Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu.

Przedsiębiorca chcący uzyskać wsparcie składa elektronicznie wniosek o Umowę i podaje liczbę osób, które chce przeszkolić. Jedna osoba może wziąć udział w kilku usługach do limitu kwoty wsparcia na osobę (PESEL), określonego w § 4 ust.5 do Regulaminu.

Przedsiębiorca składając Wniosek o umowę powinien uwzględnić wszystkie limity obowiązujące w Projekcie.

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie.

 • limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wysokości 5 600,00 zł ,
 • maksymalna liczba osób –Udział w projekcie weźmie maksymalnie 10 osób z jednej Firmy,
 • jedna osoba może wziąć udział w kilku usługach do wysokości limitu kwoty wsparcia na PESEL,
 • maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika – określona przez PARP w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu „Proces udzielania wsparcia w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów”. Na podstawie załącznika nr 11 oraz limitu w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) Operator wskazał limit maksymalnego kwalifikowanego kosztu usług rozwojowych z rekomendacji, realizowanych w ramach projektu stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Kwota wsparcia to suma środków poniesionych na zakup usług rozwojowych z BUR lub spoza BUR, zgodnych z rekomendacją Rady Sektorowej sektora chemicznego w ramach Projektu,  stanowiących podstawę do wyliczenia dofinasowania (w postaci zaliczki i refundacji  dla usług z Bur, bądź w postaci zapłaty za usługę pomniejszonej o wkład własny dla usługi spoza BUR). Na kwotę wsparcia składa się dofinansowanie, które stanowić będzie maksymalnie 80% wartości usługi/usług rozwojowych oraz wkład własny wnoszony przez Przedsiębiorcę, stanowiący minimalnie 20% wartości usługi/usług rozwojowych.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia usług rozwojowych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy wsparcia, nadaniu ID wsparcia przez Operatora oraz po pozytywnej walidacji karty usługi.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedsiębiorca może złożyć dowolną ilość wniosków w całym projekcie, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich limitów obowiązujących w projekcie.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są przedsiębiorcy, którzy mają:

 • w CEIDG/KRS kod głównej działalności (przeważającej u danego Przedsiębiorcy) mają wpisany kod PKD z sektora chemicznego (PKD: C19, C20, C21, C22),
 • wydelegują do projektu pracowników niekorzystających do tej pory z pomocy w ramach szkoleń lub doradztwa rekomendowanego przez RS realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Kompetencje dla sektorów” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20) oraz w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad