Zwiększenie alokacji dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w Projekcie „Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym”

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Operator zdecydował się zwiększyć alokację naboru dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w Projekcie „Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym”.

NABÓR nr 5 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacją Nr 01/2021 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego z dnia 13.01.2021 r.

Zwiększona alokacja o 313 600,00 zł.

Przypominamy, że:Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski firm posiadających PKD C19, C20, C21, C22 jako główne., w których Przedsiębiorcy delegować na usługi szkoleniowe będą kobiety, osoby niepełnosprawne oraz wydelegują do projektu pracowników niekorzystających do tej pory z pomocy w ramach szkoleń lub doradztwa rekomendowanego przez RS realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Kompetencje dla sektorów” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20) oraz w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji (nr POWR.02.21.00-IP.O9-00-004/18)” realizowanych w ramach działania 2.21 typ 4 PO WR.

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o umowę zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa skutkować będzie uznaniem usług za niekwalifikowane i brakiem refundacji.

Przypominamy, że, przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww. Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

W projekcie ustalono limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) w kwocie 5 600,00 zł, przy czym jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednej usłudze rozwojowej.

W projekcie wprowadzono również limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu maksymalnie 10 osób z jednej Firmy.

W projekcie obowiązuje maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika – określona przez PARP w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu „Proces udzielania wsparcia w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów”. Na podstawie załącznika nr 11 oraz limitu w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wskazany w ust.5 Operator wskazał limit maksymalnego kwalifikowanego kosztu usług rozwojowych z rekomendacji, realizowanych w ramach projektu stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie projektu: www.kompetencjechemia.eu

Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej do dnia 31.08.2023 r.

Zapraszamy do składania wniosków.

 

Jednocześnie informujemy, że nabór dla dużych Przedsiębiorstw jest nadal otwarty.

Zespół Projektowy

Podziel się tym wpisem ze znajomymi!

Go to Top