Przepis na Rozwój – Akademia HR2024-07-15T10:29:34+02:00

Przepis na Rozwój – Akademia HR

Projekt: Przepis na Rozwój – Akademia HR

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Poznaj…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Co nowego?

Kliknij i…

Zaloguj się

Opis projektu

Poznaj założenia projektu Przepis na Rozwój – Akademia HR.

Operatorem w Projekcie jest HRP Grants Sp. z o.o.

Partnerami w projekcie są:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z całej Polski.

Celem projektu jest przygotowanie, w okresie I.24-VI.26, min. 90% z 919 objętych wsparciem pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną 438 firm do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy, poprzez dofinansowanie ich udziału w usługach rozwojowych w BUR.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) zgodnych z OKHR. Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów: usług rozwojowych: usług szkoleniowych oraz doradczych.

Przedsiębiorcy (w tym Podmioty Ekonomii Społecznej) i ich pracownicy (bez osób samozatrudnionych), zespoły HR, pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną firmy oraz menadżerowie lub kandydaci na menadżerów w przedsiębiorstwach.

 1. Rekrutacja uczestników
 2. Realizacja wsparcia
 3. Monitoring usług

– liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach projektu: 828

– liczba firm, których pracownicy uzyskają kwalifikacje: 395

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – Akademia HR.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy:

Kwestionariusz samooceny kompetencji HR, niezbędny do wypełnienia przez przedsiębiorcę, w celu określenia potrzeb kompetencyjnych kadr w obszarze HR, które mogą być zaspokojone w ramach konkursu.

Nie.
Autodiagnoza to formularz, który należy wypełnić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-hr-oferta-dla-przedsiebiorcow następnie pobrać wygenerowany raport.

Wykonanie autodiagnozy przed przystąpieniem do Projektu jest obligatoryjne!
Podczas składania wniosku o umowę wsparcia należy wgrać raport wynikający z kwestionariusza Autodiagnozy wraz z pieczątką firmy oraz podpisem osoby upoważnionej. Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z dofinansowania wyłącznie po pozytywnej walidacji raportu autodiagnozy przez Operatora.

 • Zespoły HR
 • Pracownicy przedsiębiorcy odpowiedzialni za politykę personalną przedsiębiorstwa lub za zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Menadżerowie lub kandydaci na menadżerów

Refundacja może dotyczyć jedynie usług rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, których zakres wynika z Opisu kompetencji menadżerskich w zakresie HR.

Na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu przypada 12 000,00 zł. Oznacza to że każda z osób biorących udział w projekcie może zrealizować usługi z BUR  maksymalnie do kwoty 12 000,00 zł. W przypadku przedsiębiorstwa w zależności od wielkości na firmę przypada:

mikroprzedsiębiorstwo – 12 000,00 zł

małe przedsiębiorstwo –  36 000,00zł

średnie przedsiębiorstwo – 72 000,00 zł

duże przedsiębiorstwo –  96 000,00 zł

W zależności od rodzaju wnoszonego wkładu różna będzie kwota wsparcia oraz kwota dofinansowania. Dla Uczestników, za których wniesiony będzie wkład w wynagrodzeniach kwota wsparcia wyniesie maksymalnie 15 000,00 zł, a dofinansowanie 12 000,00 zł. Dla uczestników za których wniesiony będzie wkład w opłacie kwota wsparcia wyniesie maksymalnie 12 000,00 zł, a kwota dofinansowania 9 600,00 zł.

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku wnoszenia udziału własnego w formie opłaty oraz do 100% kwoty wsparcia, przy wkładzie własnym w wynagrodzeniach.

Informacje o kolejnej turze naboru będą publikowane na stronie Operatora  http://www.przepisnarozwoj.eu co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru.

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Rozliczenie usługi rozwojowej nastąpi w oparciu o kwotę brutto.

Punkty premiujące (kryteria preferencyjne) Operator przyzna Przedsiębiorstwom, które:

 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego kobietą (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika powyżej 60 r.ż. (+10 punktów).

Jedynym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis.

Warunkiem złożenia wniosku jest rejestracja w BUR oraz systemie Operatora.

Po uruchomieniu naboru, w systemie Operatora pojawi się przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora. https://ahr.przepisnarozwoj.pl/

Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Pierwszy Wniosek o umowę Przedsiębiorca składa na maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na Przedsiębiorstwo. W kolejnym naborze Przedsiębiorca może złożyć kolejny wniosek, wyłącznie po rozliczeniu wsparcia otrzymanego z poprzednio złożonego wniosku, pod warunkiem nie wykorzystania w całości limitu wsparcia przyznanego w pierwszym wniosku.

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć w terminie wynikającym z umowy wsparcia, liczonym od daty jej zawarcia.

Wnioski rozpatrywane będą po zamknięciu naborów zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Punkty premiujące (kryteria preferencyjne) Operator przyzna Przedsiębiorstwom, które:

 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego kobietą (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika powyżej 60 r.ż. (+10 punktów).

Niespełnienie kryterium powoduje, że usługi będą niekwalifikowane.

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa. Przedsiębiorca opłaca ją w całości przelewem, a do systemu Operatora wgrywa kopię w celu rozliczenia. Przedsiębiorca ma obowiązek wgrać do systemu Operatora skan faktury razem z innymi dokumentami rozliczeniowymi wymaganymi przez Regulamin. Operator dokonuje refundacji na konto MŚP na podstawie przekazanych dokumentów.

Tak, jest obowiązkowe.

Ocena ta dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej.

Refundacja zostanie przyznana po zakończeniu usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania poprawnych i kompletnych dokumentów oraz po dokonaniu przez pracownika i MŚP oceny usługi rozwojowej w BUR.

Wypłata refundacji jest możliwa, gdy Operator posiada środki finansowe na subkoncie utworzonym na potrzeby realizacji Projektu.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora każdorazowo w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie, wynikający z zawartej umowy wsparcia.

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników działu HR
 • osób zajmujących się w przedsiębiorstwie działaniami w zakresie HR (jeśli nie ma komórki HR w przedsiębiorstwie)
 • kierowników oraz osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczych (HR)
 • właścicieli przedsiębiorstw, jeśli są odpowiedzialni w przedsiębiorstwie za działania HR

Kierowane na szkolenia osoby muszą być zatrudnione w przedsiębiorstwie na umowę o pracę przez cały czas trwania umowy wsparcia do momentu refundacji ostatniej zrealizowanej przez nią usługi rozwojowej.

ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE