Przepis na Rozwój – Akademia HR2024-04-11T10:46:31+02:00

Przepis na Rozwój – Akademia HR

Projekt: Przepis na Rozwój – Akademia HR

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Kliknij i…

Zaloguj się

Opis projektu

Poznaj założenia projektu Przepis na Rozwój – Akademia HR.

Operatorem w Projekcie jest HRP Grants Sp. z o.o.

Partnerami w projekcie są:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z całej Polski.

Celem projektu jest przygotowanie, w okresie I.24-VI.26, min. 90% z 919 objętych wsparciem pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną 438 firm do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy, poprzez dofinansowanie ich udziału w usługach rozwojowych w BUR.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) zgodnych z OKHR. Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów: usług rozwojowych: usług szkoleniowych oraz doradczych.

Przedsiębiorcy (w tym Podmioty Ekonomii Społecznej) i ich pracownicy (bez osób samozatrudnionych), zespoły HR, pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną firmy oraz menadżerowie lub kandydaci na menadżerów w przedsiębiorstwach.

 1. Rekrutacja uczestników
 2. Realizacja wsparcia
 3. Monitoring usług

– liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach projektu: 828

– liczba firm, których pracownicy uzyskają kwalifikacje: 395

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – Akademia HR.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy:

Kwestionariusz samooceny kompetencji HR, niezbędny do wypełnienia przez przedsiębiorcę, w celu określenia potrzeb kompetencyjnych kadr w obszarze HR, które mogą być zaspokojone w ramach konkursu.

Nie.
Autodiagnoza to formularz, który należy wypełnić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-hr-oferta-dla-przedsiebiorcow następnie pobrać wygenerowany raport.

Wykonanie autodiagnozy przed przystąpieniem do Projektu jest obligatoryjne!
Podczas składania wniosku o umowę wsparcia należy wgrać raport wynikający z kwestionariusza Autodiagnozy wraz z pieczątką firmy oraz podpisem osoby upoważnionej. Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z dofinansowania wyłącznie po pozytywnej walidacji raportu autodiagnozy przez Operatora.

 • Zespoły HR
 • Pracownicy przedsiębiorcy odpowiedzialni za politykę personalną przedsiębiorstwa lub za zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Menadżerowie lub kandydaci na menadżerów

Refundacja może dotyczyć jedynie usług rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, których zakres wynika z Opisu kompetencji menadżerskich w zakresie HR.

Na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu przypada 12 000,00 zł. Oznacza to że każda z osób biorących udział w projekcie może zrealizować usługi z BUR  maksymalnie do kwoty 12 000,00 zł. W przypadku przedsiębiorstwa w zależności od wielkości na firmę przypada:

mikroprzedsiębiorstwo – 12 000,00 zł

małe przedsiębiorstwo –  36 000,00zł

średnie przedsiębiorstwo – 72 000,00 zł

duże przedsiębiorstwo –  96 000,00 zł

W zależności od rodzaju wnoszonego wkładu różna będzie kwota wsparcia oraz kwota dofinansowania. Dla Uczestników, za których wniesiony będzie wkład w wynagrodzeniach kwota wsparcia wyniesie maksymalnie 15 000,00 zł, a dofinansowanie 12 000,00 zł. Dla uczestników za których wniesiony będzie wkład w opłacie kwota wsparcia wyniesie maksymalnie 12 000,00 zł, a kwota dofinansowania 9 600,00 zł.

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku wnoszenia udziału własnego w formie opłaty oraz do 100% kwoty wsparcia, przy wkładzie własnym w wynagrodzeniach.

Informacje o kolejnej turze naboru będą publikowane na stronie Operatora  http://www.przepisnarozwoj.eu co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru.

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Rozliczenie usługi rozwojowej nastąpi w oparciu o kwotę brutto.

Punkty premiujące (kryteria preferencyjne) Operator przyzna Przedsiębiorstwom, które:

 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego kobietą (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika powyżej 60 r.ż. (+10 punktów).

Jedynym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis.

Warunkiem złożenia wniosku jest rejestracja w BUR oraz systemie Operatora.

Po uruchomieniu naboru, w systemie Operatora pojawi się przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora. https://ahr.przepisnarozwoj.pl/

Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Pierwszy Wniosek o umowę Przedsiębiorca składa na maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na Przedsiębiorstwo. W kolejnym naborze Przedsiębiorca może złożyć kolejny wniosek, wyłącznie po rozliczeniu wsparcia otrzymanego z poprzednio złożonego wniosku, pod warunkiem nie wykorzystania w całości limitu wsparcia przyznanego w pierwszym wniosku.

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć w terminie wynikającym z umowy wsparcia, liczonym od daty jej zawarcia.

Wnioski rozpatrywane będą po zamknięciu naborów zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Punkty premiujące (kryteria preferencyjne) Operator przyzna Przedsiębiorstwom, które:

 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego kobietą (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością (+10 punktów).
 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika powyżej 60 r.ż. (+10 punktów).

Niespełnienie kryterium powoduje, że usługi będą niekwalifikowane.

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa. Przedsiębiorca opłaca ją w całości przelewem, a do systemu Operatora wgrywa kopię w celu rozliczenia. Przedsiębiorca ma obowiązek wgrać do systemu Operatora skan faktury razem z innymi dokumentami rozliczeniowymi wymaganymi przez Regulamin. Operator dokonuje refundacji na konto MŚP na podstawie przekazanych dokumentów.

Tak, jest obowiązkowe.

Ocena ta dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej.

Refundacja zostanie przyznana po zakończeniu usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania poprawnych i kompletnych dokumentów oraz po dokonaniu przez pracownika i MŚP oceny usługi rozwojowej w BUR.

Wypłata refundacji jest możliwa, gdy Operator posiada środki finansowe na subkoncie utworzonym na potrzeby realizacji Projektu.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora każdorazowo w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie, wynikający z zawartej umowy wsparcia.

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników działu HR
 • osób zajmujących się w przedsiębiorstwie działaniami w zakresie HR (jeśli nie ma komórki HR w przedsiębiorstwie)
 • kierowników oraz osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczych (HR)
 • właścicieli przedsiębiorstw, jeśli są odpowiedzialni w przedsiębiorstwie za działania HR

Kierowane na szkolenia osoby muszą być zatrudnione w przedsiębiorstwie na umowę o pracę przez cały czas trwania umowy wsparcia do momentu refundacji ostatniej zrealizowanej przez nią usługi rozwojowej.

ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Etap nr 1: REKRUTACJA

Proces rekrutacji będzie miał następujący przebieg:

 1. Przedsiębiorca wypełnia autodiagnozę, dostępną na stronie PARP w formie interaktywnego formularza oraz pobiera utworzony raport.
 2. Firma (Przedsiębiorca) w celu uzyskania wsparcia dokona rejestracji w BUR zakładając konto instytucjonalne(o ile nie posiada konta).
 3. Następnie Przedsiębiorca tworzy konto w systemie Operatora (kroki: rejestracja, aktywacja + zapoznanie się i akceptacja regulaminu rekrutacji, nadanie hasła).
 4. Po aktywowaniu konta, Przedsiębiorca składa wniosek o umowę wsparcia.
 5. Złożone wnioski zostaną umieszczane na liście rankingowej https://ahr.psfoperator.eu (tworzonej wg. przyznanej liczby punktów za kryteria premiujące z uwzględnieniem alokacji naboru) i po zakończeniu naboru będą pobierane kolejno do weryfikacji przez Specjalistów. Wnioski, które nie zakwalifikują się do wsparcia w ramach danego naboru będą umieszczone na liście rezerwowej naboru (tworzonej analogicznie jak lista rankingowa), i przyjmowane kolejno w przypadku rezygnacji z udziału Firm już zakwalifikowanych bądź odrzucenia zakwalifikowanego wniosku.
 6. Konsultant dokona weryfikacji wniosków i kwalifikowalność Firm z listy głównej. Niepoprawny wniosek będzie odrzucany.
 7. Specjalista ds. rekrutacji pozyska dokumentację (umowa o unikalnym ID wraz z załącznikami, którą wygenerował system), zweryfikuje ją a następnie podpisze z Firmą umowę w imieniu Operatora (pełnomocnictwo), po czym wgra skany do Systemu.
 8. Operator dokona weryfikacji Autodiagnozy pod kątem jej zgodności ze standardami określonymi dla konkursu.
 9. Po pozytywnej walidacji Autodiagnozy Konsultant nada ID wsparcia w BUR finalizując proces rekrutacji.

Etap nr 2: REALIZACJA

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy, zespoły HR oraz menadżerowie/kandydaci na menadżerów zainteresowani otrzymaniem refundacji na usługi rozwojowe mające na celu przygotowanie pracodawców do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Usługi rozwojowe wynikać będą z przeprowadzonej autodiagnozy oraz będą zgodne z OKHR.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia profilu użytkownika, następnie utworzenia profilu przedsiębiorstwa oraz podłączenia pracowników w BUR do profilu przedsiębiorstwa.

Z udziału w Projekcie mogą skorzystać osoby, należące do grupy docelowej, które:

 1. zarejestrowały się w BUR,
 2. zostały przypisane do profilu Przedsiębiorstwa,
 3. zgłosiły się do usługi rozwojowej w BUR – w przypadku właścicieli lub zostały zgłoszone przez Przedsi