Przepis na Rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich2021-10-20T13:50:06+02:00

Przepis na Rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Projekt: Przepis na Rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Poznaj dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Odkryj najświeższe…

Aktualności

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Założenia projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich.

Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w makroregionie obejmującym województwa mazowieckie i lubelskie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku; nr POWR.02.02.00-00-ZP03/19.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności min. 90% spośród 648 MMŚP z woj. mazowieckiego i lubelskiego (w szczególności nie mających doświadczenia na rynku zamówień publicznych), poprzez rozwój kompetencji ich kadr w obszarze zamówień publicznych, do XII 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER dla konkursu, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw i ich pracowników objętych działaniami rozwojowymi w celu uzyskania przewag konkurencyjnych, pozyskania nowych rynków (zamówienia publiczne). Cel projektu jest również zgodny z rekomendacjami raportu z badania „Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych”, m.in. poprzez koncentrację na podmiotach nie mających doświadczenia na rynku zamówień publicznych

Projekt realizowany jest w okresie od 2020-03-01 do 2022-12-31

3 520 389,20 zł

Rodzaje wsparcia

Szkolenie – forma wsparcia, zakładająca kształcenie w zakresie umiejętności i nawyków praktycznych poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności.

W ramach projektu szkolenia będą:

 • Zamknięte – tylko dla Uczestników projektu pn. „Przepis na rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, organizowane na potrzeby konkretnych obszarów tematycznych.
 • Wewnętrzne (wewnątrzprojektowe) – prowadzone przy pomocy odpowiedniej pod względem merytorycznym i doświadczenia zawodowego kadry szkoleniowej, zapewnionej przez Operatora.
 • Grupowe – skierowane do grup od 8 do 16 osób i prowadzone przez 1 trenera metodami interaktywnymi.
 • Prowadzone według kalendarza szkoleń – dzielone według tematyki i stopnia zaawansowania
 • 8 godzinne – jednodniowe i 16 godzinne- dwudniowe, za 1h szkolenia przyjmuje się 45 minut
Doradztwo – forma wsparcia, zakładająca bezpośrednią pracę uczestnika i trenera, celem opracowania konkretnych przypadków, dokumentacji. Za 1 godzinę doradztwa przyjmuje się 60 minut. Minimalny czas pracy doradcy z Uczestnikiem to 50%, pozostały czas doradztwa może przewidywać samodzielną prace doradcy/trenera – udokumentowaną opracowanymi materiałami.

Cel doradztwa – praktyka (omówienie konkretnych caesów) uwzględniając zamówienia na usługi społeczne, klauzule społeczne.

 • Opracowanie lub zweryfikowanie pisma na potrzeby uczestnictwa ZP:
  • sporządzenie wniosku/ protokołu z otwarcia oferty,
  • weryfikacja dokumentacji z postępowania odwoławczego KIO
  • konsultacja w zakresie realizacji umowy o ZP (kary umowne, możliwość zmiany umowy, udzielenie zamówień uzupełniających, zatrzymanie wadium, okres gwarancji)
 • Za 1h doradztwa przyjmuje się 60 minut.

Zakres szkoleń

Liczba godzin Dni Tematyka Dodatkowe doradztwo
16 2 Szkolenie z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne i partnerstwa publiczno-prywatnego
Tak
8 1 Szkolenie z zakresu e-zmówień Tak
8 1 Szkolenie z zakresu aspektów prawnych Tak

Ścieżki wsparcia

 • szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego: 2 dni szkoleniowe czas trwania 16 godzin;
 • zindywidualizowane doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne – czas trwania 4 godziny;
 • szkolenia połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień w Polsce: 1 dzień szkoleniowy – czas trwania 8 godzin;
 • zindywidualizowane doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień – czas trwania 2 godziny.
 • szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego: 2 dni szkoleniowe – czas trwania 16 godzin;
 • zindywidualizowane doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne – czas trwania 4 godziny;
 • szkolenia z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych, 1 dzień szkoleniowy – czas trwania 8 godzin;
 • zindywidualizowane doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności – czas trwania 2 godziny.
 • szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego: 2 dni szkoleniowe – czas trwania 16 godzin;
 • zindywidualizowane doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne – czas trwania 4 godziny;
 • zindywidualizowane doradztwo (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne – czas trwania 10 godzin.

Harmonogram szkoleń

Harmonogram
21.06.2021-22.06.2021 – szkolenie on-line
20.07.2021-21.07.2021 – szkolenie on-line
05.08.2021-06.08.2021 – szkolenie on-line
09.08.2021-10.08.2021 – szkolenie on-line
26.08.2021-27.08.2021 – szkolenie on-line
16.09.2021-17.09.2021 – szkolenie on-line
28.09.2021-29.09.2021 – szkolenie on-line
14.10.2021-15.10.2021 – szkolenie on-line
28.10.2021-29.10.2021 – szkolenie on-line
02.11.2021-03.11.2021 – szkolenie on-line
17.11.2021-18.11.2021 – szkolenie on-line
08.12.2021-09.12.2021 – szkolenie on-line
Harmonogram
04.08.2021 – szkolenie on-line
31.08.2021 – szkolenie on-line
21.09.2021 – szkolenie on-line
25.10.2021 – szkolenie on-line
12.11.2021 – szkolenie on-line
14.12.2021 – szkolenie on-line
Harmonogram
09.08.2021 – szkolenie on-line
01.09.2021 – szkolenie on-line
13.10.2021 – szkolenie on-line
23.11.2021 – szkolenie on-line
08.12.2021 – szkolenie on-line

Terminy naborów

UWAGA! Terminy naborów mogą ulec zmianie.
Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

Nabór do I edycji

Od 01.05.2021 do 30.06.2021

Nabór do II edycji

Od 01.07.2021 do 31.08.2021

Nabór do III edycji

Od 01.09.2021 do 31.10.2021

Kryteria premiujące do naborów

Kobieta +10 pkt

Powyżej 50 +10 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności +20 pkt

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z pojawieniem się wirusa COVID-19, prosimy o nie przyjeżdżanie do biura projektu.
Przyjmowanie wszelkich dokumentów odbywać się będzie drogą mailową.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin
rekrutacji

POBIERZ

Umowa wsparcia wraz z załącznikami

POBIERZ

Kalendarz
szkoleń

POBIERZ

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich.

FAQ

Jeśli chcesz zadać inne pytanie, po prostu skorzystaj z formularza kontaktowego.

Projekt skierowany jest do MŚP z województwa mazowieckiego i lubelskiego, chcących wejść na rynek zamówień publicznych w Polsce.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie wystarczy wysłać go na wskazany adres mailowy.

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Szkolenia i doradztwo odbywają według zaplanowanego harmonogramu, nie ma możliwości indywidualnej zmiany terminu szkolenia.

Ścieżka wsparcia to profesjonalny dobór konkretnych szkoleń i doradztw ukierunkowany na podniesienie kompetencji w obszarze zamówień publicznych.

Każde MŚP przystępujące do projektu może wziąć udział w jednej wybranej Ścieżce wsparcia.

Po podpisaniu Umowy wsparcia, nie ma możliwości zmiany wybranej Ścieżki wsparcia.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. Jeśli jednak Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), może być mu udzielona pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi doradcze.

Wniosek można złożyć w trakcie trwania naboru wysyłając go na adres mailowy: zamowienia.publiczne@hrp.com.pl.

Jedno Mikro, Małe, Średnie Przedsiębiorstwo może złożyć jeden wniosek.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani będą przedsiębiorcy, którzy spełnią oddelegowując Pracownika do udziału w Projekcie – spełnią preferencje.

Podpisanie Umowy wsparcia następuje w miejscu ustalonym z doradcą lokalnym w terminie wskazanym przez Organizatora, przypadającym nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Wniosku o Umowę przez Organizatora. Przedsiębiorca podpisuje Umowę z doradcą lokalnym i dostarcza wymagane do Umowy, załączniki  w wersji papierowej.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego Projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie www.hrp.com.pl.

Gdzie i jak nas znaleźć?

Im dużej zwlekasz, tym więcej tracisz!

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

  Go to Top