Przepis na Rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich2021-07-19T15:53:19+02:00

Przepis na Rozwój – Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Projekt: Przepis na Rozwój – Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Poznaj dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Znajdź nas…

Kontakt

WIĘCEJ…

Poznaj dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Znajdź nas…

Kontakt

WIĘCEJ…

Założenia projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Rozwój – Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich.

Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w makroregionie obejmującym województwa mazowieckie i lubelskie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku; nr POWR.02.02.00-00-ZP03/19.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności min. 90% spośród 648 MMŚP z woj. mazowieckiego i lubelskiego (w szczególności nie mających doświadczenia na rynku zamówień publicznych), poprzez rozwój kompetencji ich kadr w obszarze zamówień publicznych, do XII 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER dla konkursu, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw i ich pracowników objętych działaniami rozwojowymi w celu uzyskania przewag konkurencyjnych, pozyskania nowych rynków (zamówienia publiczne). Cel projektu jest również zgodny z rekomendacjami raportu z badania "Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych", m.in. poprzez koncentrację na podmiotach nie mających doświadczenia na rynku zamówień publicznych

Projekt realizowany jest w okresie od 2020-03-01 do 2022-12-31

3 520 389,20 zł

Rodzaje wsparcia

Szkolenia

Szkolenie – forma wsparcia, zakładająca kształcenie w zakresie umiejętności i nawyków praktycznych poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności.

W ramach projektu szkolenia będą:

 • Zamknięte – tylko dla Uczestników projektu pn. „Przepis na rozwój - zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, organizowane na potrzeby konkretnych obszarów tematycznych.
 • Wewnętrzne (wewnątrzprojektowe) – prowadzone przy pomocy odpowiedniej pod względem merytorycznym i doświadczenia zawodowego kadry szkoleniowej, zapewnionej przez Operatora.
 • Grupowe – skierowane do grup od 8 do 16 osób i prowadzone przez 1 trenera metodami interaktywnymi.
 • Prowadzone według kalendarza szkoleń - dzielone według tematyki i stopnia zaawansowania
 • 8 godzinne – jednodniowe i 16 godzinne- dwudniowe, za 1h szkolenia przyjmuje się 45 minut

Doradztwo

Doradztwo – forma wsparcia, zakładająca bezpośrednią pracę uczestnika i trenera, celem opracowania konkretnych przypadków, dokumentacji. Za 1 godzinę doradztwa przyjmuje się 60 minut. Minimalny czas pracy doradcy z Uczestnikiem to 50%, pozostały czas doradztwa może przewidywać samodzielną prace doradcy/trenera – udokumentowaną opracowanymi materiałami.

Cel doradztwa – praktyka (omówienie konkretnych caesów) uwzględniając zamówienia na usługi społeczne, klauzule społeczne.

 • Opracowanie lub zweryfikowanie pisma na potrzeby uczestnictwa ZP:
  • sporządzenie wniosku/ protokołu z otwarcia oferty,
  • weryfikacja dokumentacji z postępowania odwoławczego KIO
  • konsultacja w zakresie realizacji umowy o ZP (kary umowne, możliwość zmiany umowy, udzielenie zamówień uzupełniających, zatrzymanie wadium, okres gwarancji)
 • Za 1h doradztwa przyjmuje się 60 minut.

Zakres szkoleń

Liczba godzin Dni Tematyka Dodatkowe doradztwo
16 2 Szkolenie z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne i partnerstwa publiczno-prywatnego
Tak
8 1 Szkolenie z zakresu e-zmówień Tak
8 1 Szkolenie z zakresu aspektów prawnych Tak

Ściezki wsparcia

Ścieżka wsparcia nr 1

 • szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego: 2 dni szkoleniowe czas trwania 16 godzin;
 • zindywidualizowane doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne – czas trwania 4 godziny;
 • szkolenia połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień w Polsce: 1 dzień szkoleniowy – czas trwania 8 godzin;
 • zindywidualizowane doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień – czas trwania 2 godziny.

Ścieżka wsparcia nr 2

 • szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego: 2 dni szkoleniowe – czas trwania 16 godzin;
 • zindywidualizowane doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne – czas trwania 4 godziny;
 • szkolenia z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych, 1 dzień szkoleniowy – czas trwania 8 godzin;
 • zindywidualizowane doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności – czas trwania 2 godziny.

Ścieżka wsparcia nr 3

 • szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego: 2 dni szkoleniowe – czas trwania 16 godzin;
 • zindywidualizowane doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne – czas trwania 4 godziny;
 • zindywidualizowane doradztwo (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne – czas trwania 10 godzin.

Kalendarz szkoleń

Harmonogram

Temat szkolenia:

Szkolenie z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych

21.06.2021-22.06.2021 - szkolenie on-line

20.07.2021-21.07.2021 - szkolenie on-line

05.08.2021-06.08.2021 - szkolenie on-line

09.08.2021-10.08.2021 - szkolenie on-line

26.08.2021-27.08.2021 - szkolenie on-line

16.09.2021-17.09.2021 - szkolenie on-line

29.09.2021-30.09.2021 - szkolenie on-line

14.10.2021-15.10.2021 - szkolenie on-line

19.10.2021-20.10.2021 - szkolenie on-line

02.11.2021-03.11.2021 - szkolenie on-line

17.11.2021-18.11.2021 - szkolenie on-line

08.12.2021-09.12.2021 - szkolenie on-line

Temat szkolenia:

Szkolenie z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych

04.08.2021 - szkolenie on-line

31.08.2021 - szkolenie on-line

21.09.2021 - szkolenie on-line

19.10.2021 - szkolenie on-line

24.11.2021 - szkolenie on-line

14.12.2021 - szkolenie on-line

Temat szkolenia:

Szkolenie z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego

09.08.2021 - szkolenie on-line

01.09.2021 - szkolenie on-line

13.10.2021 - szkolenie on-line

23.11.2021 - szkolenie on-line

08.12.2021 - szkolenie on-line

Terminy rekrutacji

UWAGA! Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.
Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

I edycja

MAJ - CZERWIEC 2021

II edycja

LIPIEC - SIERPIEŃ 2021

III edycja

WRZESIEŃ- PAŹDZIERNIK 2021

Kryteria premiujące rekrutacji

Kobieta +10 pkt

Powyżej 50 +10 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności +20 pkt

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z pojawieniem się wirusa COVID-19, prosimy o nie przyjeżdżanie do biura projektu.
Przyjmowanie wszelkich dokumentów odbywać się będzie drogą mailową.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin
rekrutacji

POBIERZ

Umowa wsparcia wraz z załącznikami

POBIERZ

Kalendarz
szkoleń

POBIERZ

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin
rekrutacji

POBIERZ

Umowa wsparcia wraz z załącznikami

POBIERZ

Kalendarz
szkoleń

POBIERZ

Aktualności projektowe

Odkryj najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich.

FAQ

Poniżej kilka pytań wraz z odpowiedziami.

Jeśli chcesz zadać inne pytanie, po prostu skorzystaj z formularza kontaktowego.

Projekt skierowany jest do MŚP z województwa mazowieckiego i lubelskiego, chcących wejść na rynek zamówień publicznych w Polsce.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie wystarczy wysłać go na wskazany adres mailowy.

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Szkolenia i doradztwo odbywają według zaplanowanego harmonogramu, nie ma możliwości indywidualnej zmiany terminu szkolenia.

Ścieżka wsparcia to profesjonalny dobór konkretnych szkoleń i doradztw ukierunkowany na podniesienie kompetencji w obszarze zamówień publicznych.

Każde MŚP przystępujące do projektu może wziąć udział w jednej wybranej Ścieżce wsparcia.

Po podpisaniu Umowy wsparcia, nie ma możliwości zmiany wybranej Ścieżki wsparcia.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. Jeśli jednak Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), może być mu udzielona pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi doradcze.

Wniosek można złożyć w trakcie trwania naboru wysyłając go na adres mailowy: zamowienia.publiczne@hrp.com.pl.

Jedno Mikro, Małe, Średnie Przedsiębiorstwo może złożyć jeden wniosek.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani będą przedsiębiorcy, którzy spełnią oddelegowując Pracownika do udziału w Projekcie – spełnią preferencje.

Podpisanie Umowy wsparcia następuje w miejscu ustalonym z doradcą lokalnym w terminie wskazanym przez Organizatora, przypadającym nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Wniosku o Umowę przez Organizatora. Przedsiębiorca podpisuje Umowę z doradcą lokalnym i dostarcza wymagane do Umowy, załączniki  w wersji papierowej.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego Projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie www.hrp.com.pl.

Gdzie i jak nas znaleźć?

Im dłużej zwlekasz, tym więcej tracisz!

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

  Go to Top