Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego2024-07-18T11:35:09+02:00

„Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego”

Projekt: Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego

Poznaj…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Zobacz pliki…

dla Podmiotów Realizujących Usługi Rozwojowe

Po prostu…

Napisz do nas

Kliknij i…

Zaloguj się

Opis projektu

Poznaj założenia projektu Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego.

Operatorem w Projekcie jest HRP Grants Sp. z o.o.

Partnerem Projektu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Projekt jest realizowany od 01.04.2024 do 30.09.2026

Osoby dorosłe, które pracują, lub zamieszkują na Obszarze Transformacji w subregionie Centralnym województwa śląskiego i z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje.

Grupa docelowa składa się z 1145 osób dorosłych (596 kobiet, 549 mężczyzn).

Osoby dorosłe, które są zatrudnione i jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą nie mogą zostać objęte wsparciem w Projekcie.

Obszar Transformacji – jest nim Subregion Centralny województwa śląskiego obejmujący podregiony: bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki i tyski.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności/kompetencji lub zmiana/nabycie nowych kwalifikacji przez min. 90% z 1145 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy wezmą udział w projekcie, zamieszkujących lub pracujących w subregionie centralnym, w skład którego wchodzą podregiony górnicze województwa śląskiego, kwalifikujące się do wsparcia z FST, tj. bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki i tyski, poprzez ich udział w usługach rozwojowych, realizowanych w ramach BUR, w oparciu o system popytowy (PSF), w obszarze kompetencji niezbędnych w sektorze zielonej i cyfrowej gospodarki, z punktu widzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego , Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego, funkcjonujących w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w okresie IV.24-IX.26

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować dofinansowanie kosztów na:

 1. szkolenie/walidację/certyfikację;
 2. studia podyplomowe

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej typu szkolenie/walidacja/certyfikacja to 5 000,00 zł brutto na osobę.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej typu studiów podyplomowych to 10 000,00 zł brutto na osobę.

• Rekrutacja
• Doradztwo zawodowe
• Realizacja usług rozwojowych
• Monitoring usług rozwojowych

 • Liczba osób które uzyskają kwalifikacje cyfrowe: 207
 • Liczba osób, które uzyskają zielone kwalifikacje: 1031
 • Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach projektu: 1031
 • Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania ZSK: 252

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego.

Harmonogram dla uczestników Projektu „Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego”

18 lipca 2024|Aktualności projektowe, Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego|

Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie https://funduszeue.slaskie.pl/media/files/cms/WUP%20BUR/Harmonogram%20nabor%C3%B3w%20-%20wszystkie%20subregiony.pdf jest udostępniony harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla 10.17. Szkolenia i studia [...]

Informacja dla uczestników Projektu „Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego”

18 lipca 2024|Aktualności projektowe, Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego|

Szanowni Państwo, Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem IP FESL, aby uzyskać dodatkowe 5 punktów w rekrutacji za usługę prowadzącą do [...]

Przewodnik uczestnictwa w Projekcie „Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego”

18 lipca 2024|Aktualności projektowe, Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego|

Szanowni Państwo, Przedstawiamy, przewodnik uczestnictwa w projekcie, który pomoże z łatwością przejść cały proces udziału w projekcie „PRZEPIS NA ROZWÓJ [...]

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wykonać następujące kroki (szkolenia poza studiami podyplomowymi):

 1. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowychhttp://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 2. Zarejestruj się w Systemie Operatorahttp://www.10.17slask.przepisnarozwoj.pl.
 3. Po uruchomieniu naboru wypełnij fiszkę zgłoszeniową w Systemie Operatora, wygeneruj pdf, podpisz i wyślij mailem na adres katowice.fst@hrp.com.pl.
 4. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany, przekaż dokumenty potwierdzające zadeklarowane kryteria wraz z formularzem zgłoszeniowym.
 5. Podpisz Umowę Uczestnictwa z Doradcą Biura Obsługi Klienta.
 6. W razie potrzeby przejdź proces doradztwa zawodowego z Doradcą Zawodowym i otrzymaj Bilans Kompetencji (nie jest to obowiązkowe).
 7. Wybierz usługę rozwojową, po czym dostarcz do Biura Obsługi Klienta deklarację wyboru usług rozwojowych wraz z kartą usługi.
 8. Podpisz Umowę Wsparcia Rozwojowego na realizację wybranej usługi rozwojowej.
 9. Zapisz się w Bazie Usług Rozwojowych na wybraną usługęhttp://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 10. Wpłać na konto Operatora wkład własny w wysokości 5% wartości usługi.
 11. Zrealizuj wybraną usługę rozwojową, a po jej zakończeniu wypełnij ankietę w BUR.
 12. Dostarcz wymagane dokumenty rozliczeniowe do BOK.
 13. Operator dokonuje płatności na rzecz podmiotu realizującego usługę rozwojową.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wykonać następujące kroki (studia podyplomowe):

 1. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowychhttp://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 2. Zarejestruj się w Systemie Operatorahttp://www.10.17slask.przepisnarozwoj.pl.
 3. Po uruchomieniu naboru wypełnij fiszkę zgłoszeniową w Systemie Operatora, wygeneruj pdf, podpisz i wyślij mailem na adres katowice.fst@hrp.com.pl.
 4. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany, przekaż dokumenty potwierdzające zadeklarowane kryteria wraz z formularzem zgłoszeniowym.
 5. Podpisz Umowę Uczestnictwa z Doradcą Biura Obsługi Klienta.
 6. W razie potrzeby przejdź proces doradztwa zawodowego z Doradcą Zawodowym i otrzymaj Bilans Kompetencji (nie jest to obowiązkowe).
 7. Wybierz usługę rozwojową, po czym dostarcz do Biura Obsługi Klienta deklarację wyboru usług rozwojowych wraz z kartą usługi.
 8. Podpisz Umowę Wsparcia Rozwojowego na realizację wybranej usługi rozwojowej.
 9. Zapisz się w Bazie Usług Rozwojowych na wybraną usługę – http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 10. Opłać studia podyplomowe w całości.
 11. Zrealizuj wybrane studia podyplomowe, a po ich zakończeniu wypełnij ankietę w BUR.
 12. Dostarcz wymagane dokumenty rozliczeniowe do BOK.
 13. Otrzymaj zwrot środków od Operatora – poza wymaganym wkładem własnym.

Osoby dorosłe zamieszkujące lub pracujące na Obszarze Transformacji subregionu Centralnego województwa śląskiego i z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje.

Projekt nie obejmuje wsparcia dla przedsiębiorstw. Osoby dorosłe, które są zatrudnione i jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą nie mogą zostać objęte wsparciem w Projekcie.

Osoba uczestnicząca w projekcie nie może być zarejestrowana w CEIDG, dotyczy to osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej (w tym osób z zawieszoną działalnością).

Kryteria osobowe:

Osoby w niekorzystnej sytuacji (punkty sumują się): 

 • pracujące w górnictwie lub branży okołogórniczej (10 pkt),
 • wiek co najmniej 55 lat (5 pkt),
 • osoby z niepełnosprawnościami (5 pkt),
 • osoby bezrobotne (5 pkt),
 • osoby w kryzysie bezdomności lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań (1 pkt),
 • osoby o niskich kwalifikacjach – z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym ukończona zasadnicza szkoła zawodowa, liceum, technikum, technikum uzupełniające (1 pkt),
 • osoby należące do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych (1 pkt)

Kryteria premiujące usługi:

 • Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, deklarujące udział w usłudze rozwojowej, której zakres tematyczny powiązany jest z obszarami technologicznymi wskazanymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030 oraz Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (5 pkt);

Link do pobrania dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Link do pobrania dokumentu Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego

 • Usługi prowadzące do nabycia kwalifikacji potwierdzonych przez instytucję uprawnioną do certyfikowania ZSK (5 pkt).

O kolejności zakwalifikowania do projektu decydować będzie liczba uzyskanych punktów (od największej do najmniejszej), a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kliku Uczestników/Uczestniczek kryterium rozstrzygającym będzie wiek(pierwszeństwo będą mieć osoby najstarsze według PESEL).

Rodzaje wymaganych dokumentów na potwierdzenie kwalifikowalności:

 1. formularz zgłoszeniowy (załącznik 2),
 1. zaświadczenie potwierdzające stałe zamieszkanie osoby zainteresowanej uczestnictwem w projekcie na obszarze realizacji projektu lub zaświadczenie z zakładu pracy poświadczające, że osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie pracuje na obszarze realizacji projektu.

Praca na obszarze realizacji – pod uwagę brana jest miejscowość, w której znajduje się główna siedziba/oddział pracodawcy.

Stałe zamieszkanie oznacza min. 3 miesiące przed przystąpieniem do projektu, we wskazanym miejscu. Takim dokumentem jest na przykład:

 • zaświadczenie o miejscu zameldowania,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy dla adresu zamieszkania Urząd Skarbowy, że osoba zarejestrowana jest w urzędzie jako podatnik podatku dochodowego,
 • inne zaświadczenie np. kserokopia decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, akt własności lub umowa najmu mieszkania; umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon), w której są dane osoby zainteresowanej uczestnictwem w projekcie;
 • zaświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym potwierdzi on stałe przebywanie osoby zainteresowanej uczestnictwem w projekcie w lokalu ( w tym dokument potwierdzający, że osoba zaświadczająca jest jego właścicielem lub najemcą).
 1. wydruk z ZUS PUE wskazujący czy osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie posiada status płatnika składek (nie dotyczy osoby zainteresowanej uczestnictwem, która podała w formularz zgłoszeniowym NIP).
 1. dokument zaświadczający o przynależności lub uprawdopodobniającym przynależność do grupy w niekorzystnej sytuacji, odnoszącym się do właściwej sytuacji osoby zainteresowanej uczestnictwem w projekcie (Dotyczy, jeśli osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie chce uzyskać dodatkowe punkty):
 • zaświadczenie z zakładu pracy poświadczającym zatrudnienie w górnictwie lub branży okołogórniczej lub kopią świadectwa pracy potwierdzoną za zgodność z oryginałem w przypadku osoby, która opuściła którąś z tych branż nie wcześniej niż 01.01.2021 r. (jeśli dotyczy), wzór załącznik nr 11 do regulaminu naboru;
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub potwierdzeniem wygenerowanym z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, potwierdzającym status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo w dniu jego wydania (o zaświadczenie z ZUS można ubiegać się składając np. wniosek na druku US-7 lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS). W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy (PUP), dokumentem tym może być zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania (jeśli dotyczy);
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy);
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) potwierdzającym status osoby bezdomnej (jeśli dotyczy);
 • kopię dyplomu, certyfikatu lub innego dokumentu określającego najwyższy posiadany poziom wykształcenia (w rozumieniu Międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji) (jeśli dotyczy);
 • oświadczenie o przynależności do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych, takich jak np. Romowie (jeśli dotyczy).

Zaświadczenia uznaje się za ważne przez okres 30 dni roboczych od dnia ich wydania. Zaświadczenie musi być ważne na dzień złożenia dokumentów oraz na dzień przystąpienia do projektu, tj. podpisania umowy uczestnictwa.

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście  lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub podmiotu prowadzącego działalność kurierską.

 • Szkolenie/Walidacja/Certyfikacja
 • Studia podyplomowe

Usługi, które nie będą prowadzić do nabycia umiejętności zielonych, nie kwalifikują się do dofinansowania.

Nie można otrzymać dofinansowania na tą samą usługę uprzednio finansowaną z EFS+ w ramach FESL.06.06 Kształcenie os. Dorosłych.

Decyzję co do wyboru usługi zawsze podejmuje samodzielnie Uczestnik/Uczestniczka projektu.

Usługi prowadzące do nabycia kompetencji/kwalifikacji niezbędnych w sektorze zielonej i cyfrowej gospodarki.

Operator zapewnia każdemu zainteresowanemu uczestnikowi projektu wsparcie w analizie potrzeb rozwojowych z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji. Uczestnik określa cele, dla których robiony jest Bilans, które planuje zrealizować na późniejszym etapie udziału w projekcie.

Usługi rozwojowe muszą odbywać się poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy osoby biorącej udział w usłudze.

Zielone kwalifikacje/kompetencje –  to takie, które umożliwiają rozwój w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki, oraz niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji – na podstawie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego.

Zielona gospodarka jest oparta na odnawialnych źródłach energii, nowoczesnych technologiach ukierunkowanych na niskoemisyjność i zasobooszczędność, a także na zarządzaniu środowiskowym w przedsiębiorstwach.

To harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, tj. społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. Standard kompetencji cyfrowych określają Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli „DigComp”.

Jest nim obszar Subregionu Centralnego województwa śląskiego:

 • Miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze,
 • Powiaty: Będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski oraz zawierciański.

Do branży górniczej zalicza się podmioty działające w obszarze o kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z Sekcji B – górnictwo i wydobywanie.

Do branży okołogórniczej zalicza się przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza jest uzależniona od sektora górnictwa:

 • dostarcza produkty oraz usługi dla sektora górniczego (w tym m.in. produkcja maszyn i urządzeń górniczych, dostawcy specjalistycznych materiałów, usługi napraw i konserwacji urządzeń górniczych, dostawa wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych) i usługi wspomagające górnictwo;
 • albo prowadzi działalność w sektorze metalowym bądź jest wytwórcą energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o dostawy węgla.

Zintegrowany System Kwalifikacji – oznacza wyodrębnioną część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – oznacza rejestr publiczny, prowadzony w systemie teleinformatycznym, który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), niezależnie od innych istniejących w Polsce rejestrów i spisów tworzonych na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji.