Strona główna/Projekty/Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi
Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi2020-09-18T11:14:19+02:00

Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

Projekt: Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

Poznaj dokładnie…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Znajdź nas…

Kontakt

WIĘCEJ…

Poznaj dokładnie…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Znajdź nas…

Kontakt

WIĘCEJ…

Założenia projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi.

Cele projektu:

Celem projektu „Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi” jest zwiększenie do czerwca ’23, liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego o 192 firmy, utworzone przez osoby 30+ pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenie obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi, bądź relokowanych ze względu na procesy rewitalizacyjne.

Projekt realizowany jest w okresie od 2020-08-01 do 2023-09-30.

11 233 101,44 zł.

Doradztwo/szkolenia

Doradztwo zawodowe

1 godzina doradztwa zawodowego na osobę – w celu oceny predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia

Szkolenia realizowane będą w formule 6 spotkań po 8 godzin średnio 2 razy w tygodniu, szkolenia będą odbywać się w formie zdalnej.

Tematy szkoleń:

 • zarządzanie i organizacja pracy
 • budowanie relacji i obsługa klienta
 • marketing i PR w małej firmie
 • obowiązki formalno-prawne
 • rachunkowość małej firmy
 • planowanie biznesu- biznesplan

Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. Na zakończenie szkoleń przewiduje się testy i zaświadczenia Uczestnictwa. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów oraz doradców ds. biznesplanów. Za udział w szkoleniu przewidziane zostało stypendium szkoleniowe.

Doradztwo – pisanie biznes planów

W ramach projektu zaplanowano 4 godziny doradcze na osobę  w ramach indywidualnych konsultacji dla osób, które ukończyły szkolenia i przygotowują biznes plan. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu) w godzinach indywidualnie ustalanych, istnieje możliwość organizacji doradztwa w formie zdalnej.

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje jednorazową dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
(w maksymalnej wysokości 23 050 zł)
opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (co oznacza, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 stycznia 2021 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 stycznia 2022 r. włącznie, począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny
z biznesplanem.

Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej. Może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczo dotacja nie powinna służyć pokryciu bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Uczestnik ma obowiązek wydatkować środki w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak, w uzasadnionych przypadkach, można założyć dłuższy termin do wydatkowania środków

Jak już wspomniano wyżej wsparcie finansowe może być wydatkowane wyłącznie w sposób zgodny z zaakceptowanym przez Realizatora projektu (HRP Group) biznesplanem.

W wymaganym okresie prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnikowi nie wolno zbyć przedsiębiorstwa ani dokonać przekształcenia, o którym mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Wsparcie pomostowe

Projekt zakłada przyznanie uczestnikom finansowego wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy
w wysokości 2250 zł/mies./os.

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Sposób wydatkowania wsparcia pomostowego powinien być zgodny z biznesplanem. W związku z tym elementem biznesplanu powinno być określenie sposobu wydatkowania środków wsparcia pomostowego obejmujący przynajmniej określenie kategorii wydatków.

Wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 12 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

Kontrola

Prowadzenie działalności gospodarczej podlega minimum 2 kontrolom na miejscu prowadzenia działalności. Podczas kontroli nie są weryfikowane dokumenty księgowe oraz zgodność wysokości poniesionych wydatków z szacunkowym budżetem biznesplanu.

Przedmiotem kontroli jest ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiści prowadzona. W tym celu kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności lub w oparciu
o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od charakteru prowadzonej działalności). Sprawdzeniu podlega np. czy są odprowadzane składki ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalność, czy jest prowadzona strona internetowa działalności itp.

W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej wsparcie finansowe podlega zwrotowi.

Terminy rekrutacji

UWAGA! Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej. Tutaj także pojawią się konkretne dane dotyczące rekrutacji.

I edycja

11.08-30.09.2020 lub do 30 szt. formularzy

II edycja

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2020

III edycja

GRUDZIEŃ 2020-STYCZEŃ 2021

IV edycja

LUTY-MARZEC 2021

V edycja

KWIECIEŃ-MAJ 2021

VI edycja

CZERWIEC-LIPIEC 2021

VII edycja

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2021

VIII edycja

GRUDZIEŃ 2021-STYCZEŃ 2022

IX edycja

LUTY-MARZEC 2022

Kryteria rekrutacji

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 240 osób (160 kobiet i 80 mężczyzn) w tym co najmniej połowa należąca do obszaru objętego programem rewitalizacji.

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia poniższe kryteria formalne:

a. pozostaje bez zatrudnienia,

b. jest w wieku 30 lat i więcej,

c. zamieszkanie (w rozumieniu KC) na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi Łódź, bądź relokacja w wyniku procesów rewitalizacji,

d. należąca do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie IESCD3 i niższym),
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (zakłada się ich udział na poziomie nie wyższym niż 20% ogółu uczestników).

Osoba niekwalifikująca się do udziału w projekcie w tym:

 1. posiadała wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 2. osoba, która w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu miała zawieszoną działalność gospodarczą,
 3. jest rolnikiem lub domownikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznych rolników,
 4. jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
 5. zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
 6. korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 7. otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, powyższy okres należy liczyć od dnia przekazania wsparcia finansowego,
 8. ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o których mowa w art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U. z 2012r., poz. 769),
 9. została ukarana karą dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 10. posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja,
 11. była karana za przestępstwo skarbowe,
 12. stanowi personel projektu bądź jest w sposób bezpośredni lub pośredni zaangażowana w realizację projektu,
 13. nie korzysta z pełni praw publicznych,
 14. nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 15. z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, w linii bocznej do 2 stopnia) lub w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we wspólnym pożyciu.
 1. Opis planowanej działalności gospodarczej (max. 40 pkt).
 2. Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności (max. 20 pkt).
 1. Niepełnosprawność (orzeczenie, 10 pkt).
 2. Długotrwałe bezrobocie (oświadczenie, 10 pkt).
 3. Dochód na osobę max. 700,00 zł (oświadczenie, 10 pkt).
 4. Wiek 50+ (oświadczenie, 10 pkt).
 5. Wykształcenie do IESCD 3 włącznie (oświadczenie, 10 pkt).

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Wykaz ulic strefy rewitalizowanej

POBIERZ

Regulamin
rekrutacji

POBIERZ

Zał. 1 – Formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Zał. 2A – Ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2B – Ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2C – Karta oceny/Opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2D – Karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – Formularz odwołania

POBIERZ

LISTA SEKTORÓW CO DO KTÓRYCH POMOC DE MINIMIS JEST OGRANICZONA LUB WYKLUCZONA

POBIERZ

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Wykaz ulic strefy rewitalizowanej

POBIERZ

Regulamin rekrutacji

POBIERZ

Zał. 1 – Formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Zał. 2A – Ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2B – Ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2C – Karta oceny/Opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2D – Karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – Formularz odwołania

POBIERZ

LISTA SEKTORÓW CO DO KTÓRYCH POMOC DE MINIMIS JEST OGRANICZONA LUB WYKLUCZONA

POBIERZ

Aktualności projektowe

Odkryj najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi.

Pokaż więcej...

Gdzie i jak nas znaleźć?

Im dużej zwlekasz, tym więcej tracisz!

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

Go to Top