Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 02.04.2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przepis na rozwój – Akademia HR”:

  1. 10 ust. 9

O treści:

„W przypadku objęcia wsparciem kandydata/ki na menadżera, Przedsiębiorca na wniosek Operatora zobowiązuje się udzielić informacji na temat jego statusu w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w Projekcie.”

Zmieniono się na treść:

„W przypadku objęcia wsparciem kandydata/ki na menadżera, Przedsiębiorca zobowiązuje się udzielić informacji na temat jego/jej statusu wraz z dokumentami rozliczeniowymi do usługi, w której uczestniczył/a kandydat/kandydatka na menadżera.”

  1. 10 ust. 10

O treści:

„Kandydat/ka na menadżera jest szkolony/a w celu nabycia umiejętności potrzebnych na stanowisku menedżerskim. Jeśli kandydat/ka na menadżera nie objął/objęła stanowiska kierowniczego po zakończeniu udziału w projekcie, Przedsiębiorca zobligowany jest do przedstawienia wyjaśnień. Jeśli z uzasadnienia będzie wynikał brak możliwości uznania Uczestnika/Uczestniczki za kwalifikowanego/ej, konsekwencją będą niekwalifikowalne koszty wsparcia.”

Zmieniono na treść:

„Kandydat/ka na menadżera jest szkolony/a w celu nabycia umiejętności potrzebnych na stanowisku menedżerskim. Jeśli kandydat/ka na menadżera nie objął/objęła stanowiska kierowniczego po zakończeniu udziału w usłudze, Przedsiębiorca zobligowany jest do przedstawienia wyjaśnień. Jeśli z uzasadnienia będzie wynikał brak możliwości uznania Uczestnika/Uczestniczki za kwalifikowanego/ej, konsekwencją będą niekwalifikowalne koszty wsparcia.”

  1. Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUG ROZWOJOWYCH:

Pkt. 4

O treści:

„Jedna godzina trwania usługi o charakterze szkoleniowym rozumiana jest jako godzina dydaktyczna (45 minut), a jedna godzina trwania usługi o charakterze doradczym rozumiana jest jako godzina zegarowa (60 minut).”

Zmieniono na:

„Jedna godzina trwania usługi o zarówno o charakterze szkoleniowym jak

i o charakterze doradczym rozumiana jest jako godzina zegarowa (60 minut).”

Dodano pkt. 17 o treści:

Dostawca Usług zobowiązany jest do realizacji usług rozwojowych spełniających Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.”

 

  1. Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – wzór formularza wykonania usługi.

Dodano treść poświadczenia Dostawcy Usługi o zrealizowaniu usługi zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

  1. Załącznik nr 3 do Umowy wsparcia w Projekcie –

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI (WŁAŚCICIELA/PRACOWNIKA)

W wierszu 1 dodano:

Pracownik zespołu HR

  1. Załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie – ZASADY KONTROLI W PROJEKCIE
  • 2, pkt. 3 dodano ppkt. h) o treści:

„liczebność grupy uczestników usługi”

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę Planu naborów w projekcie.

Opis zmian:
https://hrp.com.pl/wp-content/uploads/Opis-zmian-w-Regulaminie-rekrutacji-02.04.2024.pdf