Szanowni Państwo,

W związku z najnowszymi rekomendacjami PARP informujemy, że do każdego złożonego wniosku w ramach Projektu będziemy wymagać dostarczenia do Operatora, w formie skanów, dokumentów źródłowych potwierdzających przedstawiane we wniosku informacje dotyczące wielkości zatrudnienia, obrotów ze sprzedaży netto oraz sumy aktywów bilansu. W związku z tym prosimy o przygotowanie odpowiednich dokumentów (w zależności od obowiązków danego MŚP – roczne zestawienia finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, a także dokumentów potwierdzających wielkość zatrudnienia – w postaci oświadczenia dotyczącego metodologii wyliczenia RJP za trzy ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe) oraz przesłanie ich na wezwanie Operatora.

Zwracamy także uwagę, że analizując status przedsiębiorcy, należy brać pod uwagę trzy ostatnie, zakończone okresy obrachunkowe.