Wiesz, czego brakuje Twojej firmie, by osiągnęła pełny rozwój?

Tworzysz analizę strategiczną przedsiębiorstwa lub analizujesz kompetencje kadry zarządzającej?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

Rozpoczynamy realizację projektu Akademia Menadżera MŚP. Jako Operator w Makroregionie 2, obejmującym województwa mazowieckie i lubelskie, promujemy ten projekt pod nazwą „Przepis na Menedżera”.

Jego głównym celem jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MŚP, poprzez podniesienie kompetencji menedżerów objętych wsparciem, poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym administrowania zasobami ludzkim.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

 • należą do sektora MŚP;
 • posiadają siedzibę główną na terenie Makroregionu 2;
 • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • posiadają „Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
 • nie zostali objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”.

W ramach Projektu wsparciem może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, czyli:

 • właściciele MŚP;
 • pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych;
 • pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych;
 • usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi:

 • Dla mikroprzedsiębiorstwa – do 12 500 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 2 500 zł).
 • Dla małego przedsiębiorstwa – do 25 000 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 5 000 zł).
 • Dla średniego przedsiębiorstwa – do 88 400 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 19 400 zł).

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu wynosi 10 000 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej PARP „Akademia Menadżera MSP” https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz Dane z formularza są przekazywane do Operatora – drogą mailową otrzymasz od nas informacje o dalszych krokach w celu zgłoszenia się do Projektu.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na FB oraz informacji pojawiających się na stronie internetowej projektu.