Tele opieka – opaski

Projekt zakłada objęcie Teleopieką 2000 Łodzian. Teleopieka obejmować będzie zapewnienie każdej osobie opaski bezpieczeństwa z funkcją ratunkową, pozwalającej weryfikować jej podstawowe czynności życiowe (tętno), weryfikować zdarzenia alarmowe (sygnał SOS, upadek, zdjęcie opaski, opuszczenie bezpiecznej lokalizacji) oraz komunikować się z numerem alarmowym i Centrum Teleopieki.

Kto może skorzystać z Teleopieki ? Osoba, która spełnia poniższe warunki:

osoba w wieku 60+,
mieszkaniec miasta Łodzi ,
osoba niesamodzielna minimum w jednej czynności według skali Barthel (oświadczenie),
osoba, która nigdy nie skorzystała ze wsparcia podobnego typu,
Sposób wypełnienia dokumentów :

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji udziału w teleopiece
Prosimy o wypełnienie przez kandydata załączników 2,3,4,5,7,10 i 11 (jesli zachodzi taka konieczność)

Załącznik nr 8 to Umowa o świadczenie usług, która jest podpisana po spełnieniu przez kandydata wszystkich warunków formalnych.

Wypełnione dokumenty prosimy złożyć w pokoju 132 w Oddziale ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47.

Dokumenty do pobrania:

WAŻNE !!!

Odbioru oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie musi dokonywać osoba zainteresowana korzystaniem z teleopieki.

Odbioru opaski lub podpisania umowy o świadczenie teleopieki osoba zakwalifikowana do projektu musi dokonać osobiście.W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności gdy osoba zakwalifikowana formalnie do projektu nie może dotrzeć do miejsca podpisania umowy oraz odbioru opaski bezpieczeństwa dopuszcza się podpisanie umowy oraz odebranie opaski przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie umowy lub osobisty odbiór urządzenia, a nie ma ona opiekuna prawnego. Opiekun faktyczny musi w tym celu przedłożyć upoważnienie do reprezentowania osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie.
Jedna osoba może skorzystać z jednej z form opieki w ramach projektu Łódź – Miasto (Tele) Opieki
Lider projektu jest firma HRP Care Sp. z o.o.

Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi

Fundacja Wiosna – Jesień

Fenix PolandSp. z o.o.

Urząd Miasta Łodzi zobowiązuje się do zrekrutowania mieszkańców Łodzi do ww. działań w projekcie. UMŁ nie ponosi w związku z realizacją projektu żadnych kosztów. finansowych.

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne dla uczestników!