Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami od Podmiotów realizujących usługi rozwojowe, które wpływają do Operatora, pragniemy wyjaśnić kilka kluczowych kwestii związanych z procesem walidacji nabycia kompetencji w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania.

1. Podmiot świadczący usługę rozwojową w Karcie Usługi (publikowanej w Bazie Usług Rozwojowych), w kontekście walidacji definiuje:

  • efekty uczenia się oraz kryteria ich weryfikacji oraz
  • metody walidacji.

Wymaganie to ma umożliwić potencjalnym uczestnikom zapoznanie się z korzyściami wynikającymi z udziału w usłudze (efektami uczenia się) oraz z metodami weryfikacji efektów uczenia się.

Należy podkreślić, że walidacja jest integralną częścią usługi rozwojowej, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami – jej czas powinien być uwzględniony w czasie trwania usługi, a koszt powinien być uwzględniony w koszcie usługi.

Walidacja, tak samo jak realizacja innych elementów usługi rozwojowej, może przyjmować różnorakie formy – w zależności od potrzeb Uczestników lub Uczestniczek, zakresu wsparcia, a także zaplanowanych efektów uczenia się i metod ich oceny. Dlatego też, na poziomie krajowym określone zostały podstawowe zasady tego procesu (zdefiniowane w załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027), pozostawiając Dostawcom Usług rozwojowych elastyczność w jego kształtowaniu.

2. Operator ocenia, czy walidacja została zaplanowana prawidłowo, opierając się wyłącznie na zapisach w Karcie Usługi (podobnie jak w przypadku oceny pozostałych elementów Usługi rozwojowej).

Opis walidacji powinien jednoznacznie rozstrzygać o metodach walidacji, czasie jej przeprowadzenia i osobie lub osobach odpowiedzialnych za jej realizację.

3. Termin przeprowadzenia walidacji powinien być adekwatny do zaplanowanych metod oceny efektów uczenia się.

Co do zasady, weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się powinna się odbywać po zakończeniu komponentu edukacyjnego usługi. Niemniej jednak, jeżeli metoda walidacji tego wymaga, kompletowanie dokumentacji służącej weryfikacji (np. przygotowane prace graficzne, efekty wykonanych ćwiczeń praktycznych) może następować także w trakcie komponentu edukacyjnego. Jeżeli usługa jest długoterminowa i podzielona na etapy, weryfikacja efektów uczenia się może być przeprowadzona na koniec każdego z etapów. Należy jednak pamiętać, że musi to jasno wynikać z Karty Usługi. Jednocześnie, jak wspomniano powyżej, walidacja jest integralną częścią usługi rozwojowej. Dlatego też dopiero po jej przeprowadzeniu (bez względu na wynik) można uznać usługę za zakończoną.

4. Dokumentami potwierdzającymi nabycie kompetencji są: zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz Karta Usługi, której zaświadczenie dotyczy.

Zaświadczenie zawiera wykaz zadeklarowanych w Karcie Usługi efektów uczenia się, których osiągnięcie zostało zweryfikowane i potwierdzone przez Podmiot świadczący usługę rozwojową. Natomiast, Karta Usługi:

  • zawiera opis wszystkich efektów uczenia się,
  • przedstawia przebieg procesu walidacji w zakresie zidentyfikowanych efektów uczenia się i kryteriów ich weryfikacji oraz
  • potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Zaświadczenie wydawane jest przez Podmiot świadczący usługę rozwojową, a Karta Usługi jest dostępna w BUR.

5. Rozdzielność szkolenia od walidacji oznacza co najmniej rozdzielność osobową.

Osoby, które prowadziły szkolenie, nie mogą dokonywać walidacji efektów uczenia się uczestników usługi (w praktyce chodzi o to, aby zapewnić, że osoba, która szkoliła, nie dokonuje oceny efektów własnej pracy). Nie należy więc mylić procesu tworzenia i kompletowania dokumentacji służącej walidacji osiągniętych efektów uczenia się z etapem ich oceny (walidacją osiągnięcia efektów uczenia się). Tworzenie i kompletowanie dokumentacji oznacza całość działań służących uzyskaniu danych (dowodów) używanych do oceny i potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się zgodnie z przyjętymi kryteriami ich weryfikacji. Trener lub trenerka może zaprojektować i opracować opis efektów uczenia się, kryteria weryfikacji oraz  metody ich oceny, które będą zawarte w Karcie Usługi. Może również przygotować całą walidację, np. zestawy pytań testowych, jeżeli walidacja uwzględnia test, rozdać testy uczestnikom lub włączyć test, jeżeli jest on w formie elektronicznej, a także zebrać przygotowane przez uczestników prace. Trener lub trenerka nie powinien jednak ingerować w jakiejkolwiek formie w ocenę wyników testu ani ingerować w jakiejkolwiek formie w proces jego wypełniania. Z kolei osoba walidująca może być włączona w przygotowanie procesu walidacji, ale może też zostać zaangażowana dopiero na ostatnim etapie – oceny i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Nie musi zatem bezpośrednio prowadzić działań związanych z tworzeniem i kompletowaniem dokumentacji walidacyjnej. W przypadku, gdy ocena efektów uczenia się prowadzona jest za pośrednictwem testu dostępnego online a wynik jest generowany automatycznie, bez udziału człowieka (odnosi się to także do usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej)  należy uznać, że zachowano warunek rozdzielności procesów szkolenia i walidacji.

6. Osoba walidująca powinna posiadać kompetencje, o których mowa w § 6 Rozporządzenia w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe z dnia 28 lipca 2023 r.

§ 6 Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają odpowiednie co do rodzaju i zakresu świadczonych usług:

1) doświadczenie zawodowe zdobyte nie wcześniej niż 5 lat lub

2) kwalifikacje nabyte nie wcześniej niż 5 lat

– przed datą wprowadzenia przez podmiot świadczący usługi rozwojowe szczegółowych danych dotyczących oferowanej usługi do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 6aa ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”.

Ważne!

Uruchomione zostały pigułki wiedzy dotyczące procesu walidacji, dostępne przez portal BUR (linki poniżej).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLynE-SBIVdGoFzjczA2GE1xqhVruHyHug

Z poważaniem

Zespół Projektowy