Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie w dniu 31.08.2021 r. nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 Beneficjent dokonał aktualizacji zapisów Regulaminu- zgodnie z ww. Wytycznymi.

Zaktualizowany Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.09.2021 r., niemniej zapisy ww. wytycznych obowiązują od dnia wejścia ich w życie.

 

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr Dostawców Usług zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:
– publikację ofert usług rozwojowych świadczonych przez Dostawców Usług wpisanych do BUR,
– dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
– zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
– dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
– zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług;

2. § 1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
ID wsparcia – unikatowy identyfikator przydzielany do umowy wsparcia przez Administratora Regionalnego BUR, którego Przedsiębiorca używa podczas zapisywania się na usługi w ramach BUR ujęte w umowie wsparcia.

3. § 1 pkt. 12 otrzymuje następujące brzmienie
Podmiot świadczący usługi rozwojowe (dalej zwany Dostawcą Usług) – przedsiębiorca lub instytucja, którzy świadczą usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w BUR za pomocą Karty Dostawcy Usług w trybie określonym w regulaminie BUR w trybie określonym w regulaminie BUR.

4. § 5 pkt. 8 został dodany i uszczegółowiono informację o dodatkowych dokumentach
Przedsiębiorca na wezwanie Operatora zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego kwalifikowalność do Projektu, w szczególności dokumentów źródłowych dotyczących sumy bilansowej, obrotów, liczby pracowników.

5. § 7 pkt. 9 został dodany i uszczegółowiono informację o zapisie przy użyciu nr ID Wsparcia
Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zapisu na usługę w BUR z wykorzystaniem nadanego numeru ID wsparcia przed rozpoczęciem usługi.

6. § 7 pkt. 17 dodano nowy zapis mówiący o weryfikacji czasu zapisu w BUR
Operator weryfikując frekwencję uczestnika sprawdza czas zapisu na usługę w BUR.

7. § 9 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie
W ramach Projektu nie jest możliwe refundowanie kosztów usługi rozwojowej, która jest świadczona przez Podmiot, z którym Przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się powiązania między Przedsiębiorcą ubiegającym się o udzielenie wsparcia lub członkami organów tego Przedsiębiorcy, a Podmiotem realizującym usługi rozwojowe lub członkami organów tego podmiotu polegające w szczególności na:
a. udziale w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy Usług, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. § 9 pkt. 3 dodano nowy zapis mówiący o wykluczeniu refundacji usług świadczonych przez Operatora, Partnerów Projektu i podmiotów z nimi powiązanych.
W ramach Projektu nie jest możliwe refundowanie kosztów usługi rozwojowej, która jest świadczona przez Operatora lub Partnerów (wskazanych w § 1 ust. 8) albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub partnerem kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć powiązania, o których mowa w § 9 ust. 2.

9. § 9 pkt. 4 dodano nowy zapis mówiący o wykluczeniu refundacji usług świadczonych wzajemnie przez Dostawców usług i MMŚP.
W ramach projektu nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która obejmuje wzajemne świadczenie usług o zbliżonej tematyce przez Dostawców usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli Dostawcy tych usług.

10. W całym dokumencie zostały zastąpione pojęcia „podmiot świadczący usługi rozwojowe” na „dostawcę usług”.

11. W całym dokumencie zaktualizowano publikatory aktów prawnych oraz dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

 

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Projektu.

Zespół Projektowy Akademii Menedżera MMŚP 2