Z uwagi na wejście w życie w dniu 31.08.2021 r. nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 Beneficjent dokonał aktualizacji zapisów Regulaminu- zgodnie z ww. Wytycznymi.
Zaktualizowany Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.09.2021 r., niemniej zapisy ww. wytycznych obowiązują od dnia wejścia ich w życie.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

1.§ 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1.Baza Usług Rozwojowych (BUR) –internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr Dostawców Usług zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:
-publikację ofert usług rozwojowych świadczonych przez Dostawców Usług wpisanych do BUR,
-dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
-zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
-dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
-zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług.

2.§ 1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
3.ID wsparcia -unikatowy identyfikator przydzielany do umowy wsparcia przez Administratora Regionalnego BUR, którego Przedsiębiorca używa podczas zapisywania się na usługi w ramach BUR ujęte w umowie wsparcia.

3.§ 1 pkt. 12 otrzymuje następujące brzmienie
12.Podmiot świadczący usługi rozwojowe – (dalej zwany Dostawcą Usług) – przedsiębiorca lub instytucja, którzy świadczą usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w BUR za pomocą Karty Dostawcy Usług w trybie określonym w regulaminie BUR

4.§ 1 pkt. 13 otrzymują następujące brzmienie
13.Pracownik Przedsiębiorstwa – osoba w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.) tj.:
−pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2019r. poz. 1320, z późn. zm.),
−pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563)
−osoba wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy,
z którym pozostaje w stosunku pracy,
−właściciel pełniący funkcje kierownicze,
−wspólnik w tym partner prowadzący regularną działalność w Przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

5. § 1 pkt. 23 otrzymuje następujące brzmienie
23. Usługa rozwojowa – usługa mającą na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych Przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mającą na celu zdobycie kwalifikacji,
o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
( Dz. U. z 2020 r. poz. 226.) lub pozwalającą na ich rozwój. W ramach usługi rozwojowej mieszczą się usługi szkoleniowe, doradcze i studia podyplomowe.

6. § 5 pkt. 12 uszczegółowiono informację o dodatkowych dokumentach
12. Przedsiębiorca na wezwanie Operatora zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego kwalifikowalność do Projektu, w szczególności dokumentów źródłowych dotyczących sumy bilansowej, obrotów, liczby pracowników.

7. § 6 pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie
7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pracowników w Usłudze rozwojowej na poziomie frekwencji nie mniejszym niż 80%. Operator weryfikując frekwencję uczestnika sprawdza czas zapisu na usługę w BUR. W przypadku obecności pracownika w wymiarze mniejszym niż 80%, Przedsiębiorca w całości finansuje koszty usługi rozwojowej przypisane do pracownika (nie będzie refundacji tej części kosztów przez Operatora). Przedsiębiorca przy rozliczaniu usługi wysyła do Operatora potwierdzenie zapłaty za całość usługi, w tym za pracownika z frekwencją niższą niż 80 %. Operator po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty dokonuje refundacji na rzecz Przedsiębiorcy wyłącznie kwoty za kwalifikowanych uczestników.

8. § 7 pkt. 9 otrzymuje następujące brzmienie
9. W przypadku zapisania się za pośrednictwem BUR na usługę rozwojową, która nie została pozytywnie zwalidowana lub bez wykorzystania przydzielonego numeru ID wsparcia lub gdy zapis przy użyciu ID wsparcia nie został dokonany przed rozpoczęciem usługi, Operator uzna koszty usług rozwojowych za niekwalifikowane.

9. § 9 pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie
5.W ramach Projektu nie jest możliwe refundowanie kosztów usługi rozwojowej, która:
5.1jest świadczona przez Operatora lub Partnerów (wskazanych w § 1 pkt.6) albo przez podmioty powiązane z Operatorem lub Partnerami kapitałowo lub osobowo zgodnie z definicja w §9 pkt.
5.2.obejmuje wzajemne świadczenie usług o zbliżonej tematyce przez Dostawców usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli Dostawcy tych usług;
5.3. jest świadczona przez Podmiot, z którym Przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
5.3.1. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
5.3.2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
5.3.3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
5.3.4. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.4. nie dotyczy kompetencji rekomendowanych przez RS,
5.5. świadczona została poza BUR, w sytuacji gdy taka sama usługa rozwojowa znajduje się w BUR.

10. W całym dokumencie zostały zastąpione pojęcia „podmiot świadczący usługi rozwojowe” na „dostawcę usług”
11. W całym dokumencie zaktualizowano publikatory aktów prawnych oraz dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Projektu.