Z uwagi na wejście w życie w dniu 31.08.2021 r. nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 Beneficjent dokonał aktualizacji zapisów Regulaminu- zgodnie z ww. Wytycznymi.
Zaktualizowany Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.09.2021 r., niemniej zapisy ww. wytycznych obowiązują od dnia wejścia ich w życie.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

1.§ 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Baza Usług Rozwojowych (BUR) –internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr Dostawców Usług zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:
-publikację ofert usług rozwojowych świadczonych przez Dostawców Usług wpisanych do BUR,
-dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
-zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
-dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
-zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług.

2.§ 1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
3.ID wsparcia -unikatowy identyfikator przydzielany do umowy wsparcia przez Administratora Regionalnego BUR, którego Przedsiębiorca używa podczas zapisywania się na usługi w ramach BUR ujęte w umowie wsparcia.

3.§ 1 pkt. 12 otrzymuje następujące brzmienie
12.Podmiot świadczący usługi rozwojowe – (dalej zwany Dostawcą Usług) – przedsiębiorca lub instytucja, którzy świadczą usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w BUR za pomocą Karty Dostawcy Usług w trybie określonym w regulaminie BUR

4.§ 1 pkt. 13 otrzymują następujące brzmienie
13.Pracownik Przedsiębiorstwa – osoba w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.) tj.:
13.1. pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2019r. poz. 1320, z późn. zm.),
13.2. pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563)
13.3. osoba wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
13.4. właściciel pełniący funkcje kierownicze,
13.5. wspólnik w tym partner prowadzący regularną działalność w Przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

5. § 1 pkt. 24 otrzymuje następujące brzmienie
24. Usługa rozwojowa – usługa mającą na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych Przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mającą na celu zdobycie kwalifikacji,
o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
( Dz. U. z 2020 r. poz. 226.) lub pozwalającą na ich rozwój. W ramach usługi rozwojowej mieszczą się usługi szkoleniowe, doradcze i studia podyplomowe.

6. § 5 pkt. 17 uszczegółowiono informację o dodatkowych dokumentach
17. Przedsiębiorca na wezwanie Operatora zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego kwalifikowalność do Projektu, w szczególności dokumentów źródłowych dotyczących sumy bilansowej, obrotów, liczby pracowników.

7. § 6 pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie
7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pracowników w Usłudze rozwojowej na poziomie frekwencji nie mniejszym niż 80%. Operator weryfikując frekwencję uczestnika sprawdza czas zapisu na usługę w BUR. W przypadku obecności pracownika w wymiarze mniejszym niż 80%, Przedsiębiorca w całości finansuje koszty usługi rozwojowej przypisane do pracownika (nie będzie refundacji tej części kosztów przez Operatora). Przedsiębiorca przy rozliczaniu usługi wysyła do Operatora potwierdzenie zapłaty za całość usługi, w tym za pracownika z frekwencją niższą niż 80 %. Operator po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty dokonuje refundacji na rzecz Przedsiębiorcy wyłącznie kwoty za kwalifikowanych uczestników.

8. § 8 pkt. 8 otrzymuje następujące brzmienie
8.W ramach Projektu nie jest możliwe refundowanie kosztów usługi rozwojowej, która:
8.1jest świadczona przez Operatora lub Partnerów (wskazanych w § 1 pkt.6) albo przez podmioty powiązane z Operatorem lub Partnerami kapitałowo lub osobowo zgodnie z definicja w §8 pkt.8.3
8.2obejmuje wzajemne świadczenie usług o zbliżonej tematyce przez Dostawców usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli Dostawcy tych usług;
8.3jest świadczona przez Podmiot, z którym Przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
8.3.1 udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
8.3.2 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
8.3.3 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
8.3.4 pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8.4 nie dotyczy kompetencji rekomendowanych przez RS,
8.5 świadczona została poza BUR, w sytuacji gdy taka sama usługa rozwojowa znajduje się w BUR.

9. W całym dokumencie zostały zastąpione pojęcia „podmiot świadczący usługi rozwojowe” na „dostawcę usług”
10. W całym dokumencie zaktualizowano publikatory aktów prawnych oraz dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Projektu.