Szanowni Państwo,

W dniu 02.03.2022 nastąpiła aktualizacja obowiązującego Regulaminu Rekrutacji wraz z załącznikami. Zmiany wynikają z uproszczenia zasad dokonywania rozliczenia usług rozwojowych przy wkładzie wnoszonym w formie niepieniężnej.

  1. Zmianie uległy następujące punkty Regulaminu Rekrutacji oraz przyjmują one brzmienie:
  • 9 pkt 11.7: w przypadku wkładu własnego wnoszonego w postaci kosztów wynagrodzeń Przedsiębiorca przedłoży Operatorowi Załącznik nr 5 do Regulaminu: Rozliczenie kosztów wynagrodzeń uczestników jako wkład w wynagrodzeniu. Przedsiębiorca akceptuje, że w przypadku kontroli w Projekcie, przeprowadzanej przez Operatora lub Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą POWER lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnienia wyżej wymienionych instytucji zgodnie z §10 ust. 5 może on zostać zobowiązany dodatkowo do przedstawienia w zakresie wkładu własnego następujących dokumentów: lista płac z numerem księgowym za miesiąc, w którym odbywało się szkolenie, potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia netto, składek ZUS oraz PIT z podanymi wartościami kwoty ZUS i PIT dla danego pracownika, ewidencja czasu pracy/listą obecności za dany miesiąc, w którym pracownik był na szkoleniu, pod rygorem uznania nie kwalifikowalności kosztu usługi rozwojowej i obowiązku zwrotu jego refundacji lub odmowy wypłaty refundacji.
  • 9 pkt 18: Operator może nie dokonać refundacji kosztów udziału Przedsiębiorcy lub jego pracownika/ków w usłudze rozwojowej w przypadku niezłożenia przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych w terminie wskazanym w ust. 11 lub odmowy poddania się kontroli/monitoringowi, w tym odmowy przedstawienia w trakcie kontroli dokumentów wymaganych przez instytucję kontrolującą lub niedokonania przez Przedsiębiorcę oceny usługi rozwojowej w BUR.
  • 10 pkt 5: dodano zapis: 5.5 udostępnić na potrzeby kontroli upoważnionych Instytucji dokumenty źródłowe, potwierdzające zawarte w Załączniku nr 5 informacje dotyczące wkładu własnego, w postaci: listy płac z numerem księgowym za miesiąc, w którym odbywało się szkolenie, potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia netto, składek ZUS oraz PIT z podanymi wartościami kwoty ZUS i PIT dla danego pracownika, ewidencji czasu pracy/listy obecności za dany miesiąc, w którym pracownik był na szkoleniu,
  • 10 pkt 6: Jeżeli kontrola lub monitoring wykażą nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji usługi rozwojowej Operator może odstąpić od refundacji kosztów lub żądać zwrotu refundacji kosztu uznanego za niekwalifikowalny.
  1. Zmianie uległ następujący punkt Umowy Wsparcia oraz przyjmuje on brzmienie:
  • 9 pkt 1.4: odmawia poddania się kontroli/monitoringu, w tym odmawia lub nie przedstawia w trakcie kontroli dokumentacji wymaganej przez instytucję kontrolującą na podstawie zapisów Regulaminu,
  1. W wyniku powyższych korekt zmianie uległ także załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji.
  2. Ponadto dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.