Operator otrzymał wyjaśnienie z PARP dotyczące rozumienia walidacji usług rozwojowych.

Poniżej przedstawiamy Państwu treść informacji:

W związku z wątpliwościami dotyczącymi rozumienia walidacji usług rozwojowych wpisanych w rekomendacjach Rad Sektorowych, poniżej załączam informacje dotyczące walidacji przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych:

„Przez kwalifikację należy rozumieć opis efektów uczenia się, dla których można zidentyfikować proces potwierdzania, że osoba posiada opisane efekty uczenia się. Proces ten powinien być niezależny od procesu edukacji i obejmować identyfikację, weryfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się – jest to tzw. walidacja. Walidacja powinna być trafna (weryfikowane są te efekty uczenia się, które dotyczą kwalifikacji) oraz rzetelna (wynik walidacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację)”. Dlatego też na potrzeby rekomendacji należy uznać, iż proces walidacji powinien być prowadzony z zachowaniem standardów, w sposób obiektywny, zatem nie powinien być przeprowadzany przez osobę, która prowadziła szkolenie. Przykładowe metody walidacji: np. rozmowa końcowa, test, egzamin, itd. zostały opublikowane na stronie: http://walidacja.ibe.edu.pl/metody/pl/.”

 

Operator HRP Group Sp z o.o.