Ogromne zainteresowanie bonami szkoleniowymi, sprawnie realizowane wcześniejsze edycje projektu „Przepis na Rozwój”, w połączeniu z naszym piętnastoletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dofinansowania w obszarze zasobów ludzkich, infrastruktury i R&D, zaowocowało zdobyciem kolejnych środków przeznaczonych na usługi rozwojowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/19 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałania X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nasz projekt „Przepis na Rozwój 3” uzyskał 131,5 pkt – a tym samym zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Całkowita wartość projektu to 33 mln złotych, a wnioskowana wielkość dofinansowania – ponad 27,5 mln zł.

Dla właścicieli firm z sektora MŚP z terenu województwa łódzkiego oznacza to kolejne środki finansowe, przeznaczone na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Pozyskane środki. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji projektu, trafiają do przedsiębiorców w postaci bonów rozwojowych. Za ich pomocą będzie można sfinansować znaczna część kosztów kursów, szkoleń, studiów podyplomowych bądź doradztwa, coachingu czy mentoringu dla  pracowników.

Pierwszy nabór w ramach projektu „Przepis na Rozwój 3” prawdopodobnie zostanie ogłoszony w listopadzie 2019 roku.