Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług zdalnych z dnia 31.07.2020 roku wszystkie usługi świadczone zdalnie powinny zawierać w sobie zaplanowane i opisane sposoby walidowania efektów uczenia się.

Dlatego w harmonogramie lub programie usługi powinny znaleźć się informacje uwzględniające walidację wiedzy i umiejętności uczestników po zakończonej usłudze.

Dla obszaru wiedzy sposobami walidacji może być na przykład test wiedzy czy quiz, jednak nie będą one odpowiednie dla obszaru umiejętności. W tym obszarze można zwalidować efekty poprzez case study, analizę i wypracowanie rozwiązań,  symulację i inne formy sprawdzenia umiejętności.

Interpretacja ta jest niezależna od zapisów w rekomendacjach nadzwyczajnych Rad Sektorowych, gdzie dla niektórych usług rozwojowych walidacja jest integralną częścią programu szkolenia.