Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP2023-10-11T06:55:43+02:00

Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP

Projekt: Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Pytania?

FAQ

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Kliknij i…

Zaloguj się

Opis projektu

Poznaj założenia projektu Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP.

Operatorem w Projekcie jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz HRP Grants Sp. z o.o.

1.01.2022 do 30.09.2023 r.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z całej Polski.

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału adaptacyjnego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przez 660 MMŚP poprzez podniesienie przez min. 90% z 1320 ich pracowników objętych wsparciem,

kompetencji menedżerskich w zakresie cyfryzacji, do IX2023 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER poprzez rozwój kapitału ludzkiego niezbędnego do poprawy zarządzania i adaptacji.

Wsparciem w ramach projektu objęte będzie 1320 pracowników 660 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie cyfryzacji.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy wykonać trzy kroki:

 • Krok 1 – Zarejestruj swoją firmę w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Krok 2 – Zarejestruj się w Systemie Operatora Projektu www.cyfryzacja.przepisnarozwoj.pl.
 • Krok 3 – Zaloguj się w systemie Operatora i złóż Wniosek o umowę, po ogłoszeniu naboru.

Dopiero po wykonaniu wszystkich powyższych elementów, gdy nabór zostanie uruchomiony będzie możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o umowę składa się z trzech części:

 • Część I wymaga uzupełnienia informacji o wielkości przedsiębiorstwa, formie prawnej przedsiębiorstwa.
 • Część II zawiera oświadczenia nt preferencji w rozpatrywaniu wniosku, wnioskowaną kwotę dofinansowania oraz preferowaną formę pomocy.
 • Część III dotyczy informacji nt Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz oświadczenia związane ze składanym Wnioskiem o Umowę.

Projekt skierowany jest do MŚP z całej Polski, chcących rozwinąć potencjał kadr kierowniczych w zakresie cyfryzacji. Skierowany jest do właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze.

W ramach projektu, dofinansowanie można otrzymać na dwie możliwości.

Pierwsza, dla MMŚP, które nie posiada aktualnej analizy:

 • opracowanie analizy potrzeb rozwojowych,
 • realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Druga, dla MMŚP, które posiada aktualną analizę:

 • realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
 1. Analizy strategicznej przedsiębiorstwa
 2. Oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa
 3. Analizy kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, na podstawie której można:
 • stwierdzić kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego w ramach Projektu;
 • określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych  z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej

Analiza musi być aktualna, oznacza to, że nie może być starsza niż 3 lata. Pod uwagę bierze się taki sam okres jak przy określaniu wielkości pomocy de minimis – czyli bieżący rok i dwa lata poprzedzające. Minimalny zakres analizy, który określa jakie dokładnie obszary mają zostać zbadane stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Jest to dokument, który będzie obowiązywał podczas udzielania wsparcia, stanowiący zbiór kompetencji w zakresie transformacji cyfrowej, które powinny posiadać osoby na stanowiskach menadżerskich. Jest on załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Refundacja może dotyczyć jedynie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług rozwojowych, których zakres wynika z Opisu kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Maksymalna kwota wsparcia, czyli dofinansowanie wraz z wkładem własnym, przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) wynosi 16 831,25 zł.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – 3 600,00 zł – na Analizę, 16 831,25 zł na usługi, łącznie: 20 431,25 zł
 2. małe przedsiębiorstwo – 5 000,00 zł – na Analizę, 33 662,50 zł na usługi, łącznie: 38 662,50 zł
 3. średnie przedsiębiorstwo – 7 400,00 zł – na Analizę, 100 987,50 zł na usługi, łącznie: 108 387,50 zł

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.

W przypadku pomocy publicznej na doradztwo Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 50% kwoty wsparcia, natomiast w przypadku pomocy publicznej na szkolenia w wysokości nie większej niż 70% kwoty wsparcia.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. Jeśli jednak Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), może być mu udzielona pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi doradcze.

Po uruchomieniu naboru, w systemie Operatora pojawi się przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora.

Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Pierwszy Wniosek o umowę Przedsiębiorca składa na maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na Przedsiębiorstwo. W kolejnym naborze MMŚP może złożyć kolejny wniosek, wyłącznie po rozliczeniu wsparcia otrzymanego z poprzednio złożonego wniosku.

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia (dotyczy analizy i usług rozwojowych).

Jeżeli analiza przygotowywana została w ramach projektu, pierwsza usługa rozwojowa z niej wynikająca musi rozpocząć się w ciągu 30 dni od zaakceptowania analizy.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wnioski rozpatrywane będą po zamknięciu naborów zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Punkty premiujące (kryteria preferencyjne) Operator przyzna Przedsiębiorstwom, które:

  • wydelegują do Projektu pracowników, którzy nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będą uczestniczyć w usługach rozwojowych (np.: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Akademia Menedżera MMŚP kompetencje cyfrowe” przez innych Operatorów lub w ramach konkursu „Akademia Menadżera MŚP” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18) oraz „Akademia Menadżera MŚP2” (nr02.21.00-IP.09-00-001/20) (+10 punktów). Aby spełnić to kryterium wszystkie wydelegowane osoby, na wszystkie usługi, z których skorzysta przedsiębiorca w ramach umowy wsparcia muszą spełnić to kryterium.
  • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego kobietą (+10 punktów).
  • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością (+10 punktów).
  • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika powyżej 50 r.ż. (+10 punktów).

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa. MMŚP opłaca ją w całości przelewem, a do systemu Operatora wgrywa jedynie jej kopię w celu rozliczenia. MMŚP ma obowiązek wgrać do systemu Operatora skan faktury razem z innymi dokumentami rozliczeniowymi wymaganymi przez Regulamin. Operator dokonuje refundacji na konto MŚP na podstawie przekazanych dokumentów.

Uzupełnienie ankiet po zakończonej usłudze jest obowiązkowe, ocena ta dokonywana jest przez uczestnika usługi i jego pracodawcę. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej.

Refundacja zostanie przyznana po zakończeniu usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania poprawnych i kompletnych dokumentów oraz po dokonaniu przez pracownika i MŚP oceny usługi rozwojowej w BUR.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załączniki do Umowy Wsparcia

harmonogram Naborów