Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego

Projekt: Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego

Poznaj
dokładny…

Opis projektu

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Zobacz
pliki…

Do pobrania

Masz
pytanie?

Napisz do nas

Kliknij i zaloguj się…

Do systemu

Opis projektu

Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego.

Zadania anty-covidowe są realizowane w ramach projektu pn. „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego” realizowanego przez Operatora HRP Group Sp z o.o. na podstawie aneksu z dnia 29.09.2020 r. do umowy nr UDA-POWR.02.21.00-00-3028 /18.

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

01.10.2020- 31.08.21

Celem zadań antycovidowych jest rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw z sektora chemicznego, usług rozwojowych, motoryzacyjnego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% pracowników objętych wsparciem, zgodnie z nadzwyczajnymi rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do marca 2021 r. Wdrażanie rekomendacji ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid -19. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt jest realizowany w ramach sektorów:

 • Sektor Motoryzacyjny z uwzględnieniem elektromobilności
 • Sektor Chemiczny
 • Sektor Usług Rozwojowych

Wsparcie szkoleniowe lub doradcze skierowane jest do pracowników Przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą we wskazanych sektorach, w przypadku których SR zidentyfikowały potrzeby kompetencyjne wymagające wdrożenia w trybie pilnym. Prosimy o zapoznanie się z Nadzwyczajną Rekomendacją Rady Sektorowej  ds. Kompetencji sektora usług rozwojowych, sektora chemicznego i sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności (zakładka do pobrania).

W przypadku sektora Motoryzacyjnego i Chemicznego, uczestnikami usług rozwojowych mogą być pracownicy Dużych przedsiębiorstw, jednak nie mogą oni stanowić więcej niż 25% Uczestników dla danego sektora.

 • Sektor motoryzacyjny z uwzględnieniem elektromobilności (w szczególności: PKD C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e- busów i samochodów elektrycznych). Z możliwości udziału w projekcie wykluczone są Duże przedsiębiorstwa z PKD G.45,
 • Sektor chemiczny (PKD 21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych). Duże przedsiębiorstwa tylko z C.21,
 • Sektor usług rozwojowych prowadzący działalność w następujących obszarach PKD: P 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji. Duże Przedsiębiorstwa
  z Sektora usług rozwojowych są wyłączone z udziału w Projekcie
  .

Łącznie w Projekcie wsparciem zostanie objętych 1258 pracowników ( 520 z branży chemicznej, 650 z branży usług rozwojowych, 88 z branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności) z min. 63 Przedsiębiorstw.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia. Usługi rozwojowe muszą być zgodne z nadzwyczajnymi Rekomendacjami Rad Sektorowych oraz być realizowane zgodnie z  Regulaminem rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

Kwota: 33 291 978,36 zł , w tym na zadania covidowe: 22 155 978,76 zł

Kwota: 27 560 450,32 zł, w tym na zadania covidowe: 18 371 536,20 zł

FAQ

…czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki:

antycovid-chemia.przepisnarozwoj.pl

antycovid-uslugi.przepisnarozwoj.pl

antycovid-moto.przepisnarozwoj.pl

Po wykonaniu wszystkich powyższych elementów należy złożyć wniosek w Systemie Operatora po uruchomieniu naboru

To dokument zawierający analizę stanu sektora z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych wynikających z wpływu COVID-19 na analizowany sektor. W rekomendacji zostały określone obszary tematyczne, rozumiane jako kompetencje/kwalifikacje (zgodnie z ZSK), w której powinno odbywać się kształcenie z uwagi na zidentyfikowane, aktualne potrzeby przedsiębiorców z sektora, dla którego wykonalne jest określenie efektów uczenia się możliwych do osiągnięcia poprzez szkolenia lub doradztwo, a w przypadku kwalifikacji – dodatkowo potwierdzonych przez uprawnioną instytucję certyfikującą. Opisano oczekiwany przez przedstawicieli sektora efekt uczenia się tj. wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dla danego obszaru. Opisano także rekomendowaną grupę docelową podnoszącą/ zdobywającą kwalifikacje/kompetencje wraz z rekomendowanymi formami wsparcia oraz szacowany łączny koszt dostarczanej kompetencji/kwalifikacji.

W projekcie możemy dofinansować jedynie usługi rozwojowe wynikające z nadzwyczajnych rekomendacji RS, osobno dla sektora: chemicznego, usług rozwojowych, motoryzacyjnego.

  

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy PARP. Wsparcie w ramach Projektu dotyczy refundacji usług rozwojowych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Tak. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji RS jest możliwość skorzystania z usług spoza BUR. Przedsiębiorca w tym celu, wykonuje następujące kroki:

 • Informuje Operatora o braku usługi w BUR przez 14 dni – poprzez wysłanie mailowej informacji o braku konkretnej usługi do Operatora (Oświadczenie o braku usługi w BUR – stanowiące Załącznik nr 11 do Regulaminu) na adres: antycovid-przepisnarozwoj@hrp.com.pl
 • Operator weryfikuje dostępność usługi w BUR i potwierdza brak dostępności takiej usługi w BUR lub informuje o jej dostępności w BUR.
 • Przedsiębiorca zamawia konkretną usługę rozwojową u firmy szkoleniowej/doradczej na rynku komercyjnym. W przypadku realizacji usługi spoza BUR Przedsiębiorca jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy spełniającej wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu BUR w celu zapewnienia prawidłowej jakości realizowanych usług (w tym ich monitorowania i oceny).
 • W przypadku realizacji usługi spoza BUR Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usługi rozwojowej z Podmiotem świadczącym usługę rozwojową oraz dostarczenia jej skanu wraz z dokumentami rozliczeniowymi Operatorowi (Wzór umowy stanowi Załącznik nr 15 do Regulaminu).
 • W przypadku realizacji usługi spoza BUR Przedsiębiorca jest zobowiązany do pozyskania od firmy szkoleniowej i podpisania karty usługi rozwojowej, stanowiącej Załącznik nr 6 do Regulaminu oraz do wgrania do Systemu karty usługi spoza BUR z której chce skorzystać wraz ze wskazaniem osoby/osób, które będą szkolone.
 • Po wyborze usług następuje etap oceny karty usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacjami Rady Sektorowej (zakresem wsparcia, obszarem tematyczny, grupy docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.)
 • Podczas walidacji Operator zatwierdza lub nie zatwierdza określone usługi oraz uczestników przypisanych do danej usługi.
 • Po zakończeniu walidacji Przedsiębiorca otrzyma powiadomienie od Operatora o wyniku weryfikacji i w przypadku pozytywnej walidacji, po otrzymaniu nr ID może zapisać się na usługę.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR oraz utworzenia profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy zobowiązany jest zarejestrować się jako pracownik oraz utworzyć profil dla firmy jako pracodawca. Następnie powinien on znaleźć kartę usługi z odpowiednią usługą rozwojową (zgodną z rekomendacjami RS), a następnie wysłać ją Operatorowi do walidacji. Następnym krokiem jest zapis na wybraną usługę siebie lub/i swoich pracowników (tylko po pozytywnej walidacji karty) za pomocą nadanego ID wsparcia. Po zakończonym szkoleniu Przedsiębiorca wraz z Pracownikami jest zobligowany wypełnić ankietę oceniającą szkolenie/doradztwo. Jeżeli Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zobligowany jest wypełnić dwie ankiety – jako Przedsiębiorstwo i jako Uczestnik.

Nie, usługi muszą być zgodne z Rekomendacjami nadzwyczajnymi Rady ds. kompetencji sektora chemicznego, motoryzacyjnego i usług rozwojowych. Każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia  mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektorów: chemicznego, usług rozwojowych, motoryzacyjnego (zakłada się, że maksymalnie 25% uczestników stanowić będą pracownicy dużych firm- dla sektora motoryzacyjnego oraz chemicznego, zgodnie z definicją § 1, ust.6 Regulaminu) poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji nadzwyczajnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danych sektorach wynikających z sytuacji tych przedsiębiorstw w związku z wystąpieniem skutków pandemii Covid-19.

Wsparcie polega na udzieleniu dofinansowania Przedsiębiorcy wysokości maksymalnie 80% na usługi rozwojowe (wynikające z nadzwyczajnych rekomendacji RS na podstawie Umowy wsparcia. Umowa dotyczy zaliczkowania i refundacji kosztów usług rozwojowych w ramach zadań COVID-19 i jest zawierana pomiędzy Operatorem a Przedsiębiorcą oraz określa warunki przekazywania zaliczki, refundacji, realizacji i rozliczania usług rozwojowych).

Tak, wyłącznie z następujących sektorów:

 • Sektor Motoryzacyjny – wszystkie PKD z wyłączeniem PKD G.45
 • Sektor Chemiczny – tylko PKD C21

Wsparcie może być udzielone na realizację usług rozwojowych wynikających wyłącznie z nadzwyczajnych Rekomendacji Rad Sektorowych: sektora chemicznego, motoryzacyjnego i usług rozwojowych. Rekomendacje stanowią Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Aby usługi mogły być zrefundowane muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Umowa wsparcia została podpisana przed rozpoczęciem realizacji usług rozwojowych,
 • Przedsiębiorca najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczył wszystkie wymagane Załączniki/dokumenty,
 • Przedsiębiorca najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia udziału w usłudze rozwojowej dostarczył doradcy: Formularz zgłoszeniowy uczestnika dla każdego uczestnika Projektu oraz oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych dla każdego uczestnika Projektu,
 • usługa rozwojowa została wybrana za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego Przedsiębiorcy numeru ID wsparcia,
 • Przedsiębiorca udokumentował brak możliwości zrealizowania usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, a usługa rozwojowa wybrana poza BUR świadczona była przez Podmiot spełniający warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych,
 • Przedsiębiorca skorzystał z usług pozytywnie zwalidowanych przez Eksperta, zgodnych
  z rekomendacjami nadzwyczajnymi Rady Sektorowej,
 • każdy z Uczestników Projektu biorący udział w usłudze rozwojowej jest zobowiązany do minimum 80% obecności w usłudze. Przedsiębiorca przy rozliczaniu usługi wgrywa do systemu Operatora oświadczenie o frekwencji i przechowywaniu list obecności stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • wydatek na zakup usługi rozwojowej został rzeczywiście poniesiony,
 • wydatek został prawidłowo udokumentowany,
 • usługi rozwojowe zostały zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami tj. Umową wsparcia, zgodnie z programem i rekomendacją nadzwyczajną RS, zgodnie z formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w Karcie Usługi dostępnej w BUR lub zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem i rekomendacją nadzwyczajną RS, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w zamówieniu na usługę rozwojową spoza BUR,
 • ceny usług rozwojowych w dokumentach rozliczeniowych są niższe lub równe cenie wskazanej w karcie usługi rozwojowej dostępnej w BUR lub wynikającej z zamówienia na usługę rozwojową u Podmiotu wybranego do realizacji działań spoza BUR,
 • Przedsiębiorca przedłożył potwierdzenie wykonania usług rozwojowych (wydane przez Podmiot świadczący usługę) tj. certyfikat, zaświadczenie,
 • usługa rozwojowa zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową,
 • raport z monitoringu/kontroli (o ile dotyczy) nie zawiera nieprawidłowości lub uchybień wpływających na realizację usług rozwojowych,

Po zalogowaniu się do Systemu Operatora:

 • antycovid-chemia.przepisnarozwoj.pl
 • antycovid-uslugi.przepisnarozwoj.pl
 • antycovid-moto.przepisnarozwoj.pl

oraz uruchomieniu naborów Przedsiębiorca zobaczy przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora. Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 13 do Regulaminu.

Przedsiębiorca składając wniosek o wsparcie podaje ilość pracowników, których chce przeszkolić. System generuje maksymalną kwotę wsparcia możliwą do uzyskania (iloczyn ilości osób i maksymalnej kwoty wsparcia na osobę). Przedsiębiorca może ręcznie zmienić kwotę wsparcia na niższą – uwzględniając cenę usług, z których chce skorzystać. Kwota wpisana we Wniosku o umowę jest kwotą wsparcia, o którą aplikuje Przedsiębiorca.

Przedsiębiorca składając Wniosek o umowę powinien uwzględnić wszystkie limity obowiązujące w Projekcie.

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w Projekcie.

W projekcie ustalono limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) w zależności od sektora. Limit ten wynosi:

 • dla sektora chemicznego: 10 770 zł na osobę,
 • dla sektora usług rozwojowych: 8 500 zł na osobę,
 • dla sektora motoryzacyjnego: 8 500 zł na osobę.

W projekcie wprowadzono również limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu, w zależności od jego wielkości:

 • Mikro przedsiębiorstwo: 5 osób,
 • Małe Przedsiębiorstwo: 20 osób,
 • Średnie Przedsiębiorstwo: 50 osób,
 • Duże Przedsiębiorstwo: 50 osób.

W projekcie obowiązuje limit maksymalnego kosztu usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu – Załącznik nr 9 do Regulaminu.

Jeśli koszt usługi przekracza maksymalny limit kwoty wsparcia na osobę określony w § 4 ust. 5 to maksymalną kwotą wsparcia na osobę jest limit na osobę. Jeżeli koszt usługi jest niższy niż limit na osobę określony w § 4 ust. 5 to maksymalna kwota wsparcia jest równa maksymalnemu kosztowi usługi określonemu w Załączniku nr 9 do Regulaminu.

Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Kwota wsparcia to suma środków poniesionych na zakup usług rozwojowych z BUR lub spoza BUR, zgodnych z nadzwyczajnymi rekomendacjami rad Sektorowych w sektorze motoryzacyjnym, chemicznym, usług rozwojowych mającymi na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii, w ramach Projektu, stanowiących podstawę do wyliczenia zaliczki i refundacji (dofinasowania). Na kwotę wsparcia składa się dofinansowanie, które stanowić będzie maksymalnie 80% wartości usługi/usług rozwojowych oraz wkład własny wnoszony przez Przedsiębiorcę, stanowiący minimalnie 20% wartości usługi/usług rozwojowych.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia usług rozwojowych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy wsparcia, nadaniu ID wsparcia przez Operatora oraz po pozytywnej walidacji karty usługi.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.  Po tym terminie umowa wsparcia wygasa i zostaje zamknięta przez Operatora.

Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek w danym naborze oraz dowolną ilość wniosków w całym projekcie, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich limitów obowiązujących w projekcie.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są przedsiębiorcy, którzy mają:

 • w CEIDG kod głównej działalności (przeważającej u danego Przedsiębiorcy) mają wpisany kod PKD z danego sektora,
 • jako przedmiot przeważającej działalności mają wpisany w KRS kod PKD wpisujący się w dany sektor.

Złożony wniosek zostaje zweryfikowany przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia, pod względem jego prawidłowości oraz kompletności. Jeśli wniosek jest nieprawidłowy lub niekompletny zostaje odrzucony. Operator dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku. Weryfikacji zostaje poddana prawidłowość podanych we wniosku danych, wielkość przedsiębiorstwa, wielkość otrzymanej przez przedsiębiorstwo pomocy de minimis oraz czy przedsiębiorca spełnia warunki do priorytetowego rozpatrywania wniosku.

Przedsiębiorca dokonuje wyboru usług rozwojowych, z których chce skorzystać z BUR lub spoza BUR. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wgrania do Systemu karty usługi z BUR lub karty usługi spoza BUR (wzór karty usługi spoza BUR zawiera Załącznik nr 6 do Regulaminu) z której chce skorzystać oraz podania Operatorowi nazwy usługi i jej ID, jeśli dotyczy usługi z BUR. Po wyborze usług następuje etap oceny karty usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacjami nadzwyczajnymi Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Podczas walidacji Operator zatwierdza lub nie zatwierdza określone usługi oraz uczestników przypisanych do danej usługi. Po zakończeniu walidacji Przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie od Operatora o wyniku weryfikacji.

Nie, taka usługa nie będzie kwalifikowana i nie zostanie zrefundowana.

Podpisanie Umowy wsparcia następuje w miejscu ustalonym z Doradcą w terminie wskazanym przez Operatora, przypadającym nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Wniosku o Umowę przez Operatora.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie www.antycovid.przepisnarozwoj.eu w zakładce „Aktualności”.

ID wsparcia to indywidualny numer identyfikacyjny wsparcia. Zostaje on nadany w BUR przez Operatora po zatwierdzeniu Umowy wsparcia. Za pomocą tego numeru Przedsiębiorca dokonuje zapisu (każdego z pracowników) na pozytywnie zwalidowane usługi rozwojowe.

Uzupełnienie ankiet po zakończonym kursie jest obowiązkowe, ocena ta dokonywana jest przez każdego Uczestnika usługi osobno oraz przez Przedsiębiorstwo. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem refundacji kosztów usługi rozwojowej. Ankieta dla usług z BUR, po każdej, zakończonej usłudze wysyłana jest drogą mailową z BUR oraz jest dostępna na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, po zalogowaniu do swojego konta (indywidualnego i instytucjonalnego). Natomiast wzór ankiety do usług spoza BUR stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

 1. Po realizacji usługi rozwojowej wykonawca (Podmiot świadczący usługę rozwojową) wystawi fakturę VAT na Przedsiębiorcę.
 2. Przedsiębiorca wgrywa do systemu Operatora Wniosek o zaliczkę (którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do Regulaminu) wraz z fakturą VAT (stanowiącą załącznik do wniosku o zaliczkę).
 3. Operator przelewa na rachunek bankowy Przedsiębiorcy podany w Oświadczeniu (stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu) kwotę zaliczki stanowiącą maksymalnie 50 % wartości usługi netto.
 4. Przedsiębiorca dokonuje przelewem płatności za usługę rozwojową do Podmiotu świadczącego usługę rozwojową w wysokości 100% wartości usługi (ze środków własnych oraz ze środków zaliczki).
 5. Przedsiębiorca wgrywa do systemu Operatora dokumenty rozliczeniowe.
 6. Operator dokonuje weryfikacji pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym dokumentów rozliczeniowych.
 7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
 8. Operator dokonuje refundacji pozostałej kwoty dofinansowania.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora w ciągu 10 dni r