Realizator Projektu uprzejmie przypomina o obowiązku sprawozdawczości i rozliczenia z zatrudnienia po okresie 6miesięcznej refundacji.

W celu badania efektywności zatrudnieniowej pracodawca przedstawia po 6 miesiącach zatrudnienia pracownika niżej wymienione załączniki (potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1. lista płac obejmującą zatrudnionego Uczestnika Projektu,
2. potwierdzenie dokonania przelewu wynagrodzenia,
3. deklaracja ZUS DRA, imiennych raportów RCA/RSA oraz dokumentów potwierdzających regulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
4. przelewu z tytułu płatności podatków od wynagrodzeń zatrudnionych uczestników projektu (na kserokopii przelewu/ wyciągu bankowego oświadczenie Pracodawcy, że kwota przelewu zawiera opłaty za osobę/osoby zatrudnione w ramach Projektu),
5. lista obecności zatrudnionego Uczestnika Projektu,

6. kopia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej zawartej z Uczestnikiem projektu (jeżeli pierwsza była zawarta tylko na 6 miesięcy).