Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały określone terminy najbliższych naborów w Projekcie „Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych”

Będą to nabory dedykowane w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa.

Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski:

  • firm posiadających PKD P.85.5 jako główne lub,
  • w których Przedsiębiorcy delegować na usługi szkoleniowe będą kobiety lub,
  • osoby niepełnosprawne lub,
  • wydelegują do projektu pracowników niekorzystających do tej pory z pomocy w ramach szkoleń lub doradztwa rekomendowanego przez RS realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Kompetencje dla sektorów” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20) oraz w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji (nr POWR.02.21.00-IP.O9-00-004/18)” realizowanych w ramach działania 2.21 typ 4 PO WR.

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o umowę zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa skutkować będzie uznaniem usług za niekwalifikowane i brakiem refundacji.

Przypominamy, że, przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww. Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

W projekcie ustalono limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) w kwocie  7 447,00 zł, przy czym jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednej usłudze rozwojowej.

W projekcie wprowadzono również limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu:

Mikro Przedsiębiorstwo – 2 osoby

Małe Przedsiębiorstwo – 5 osób

Średnie Przedsiębiorstwo – 8 osób

W projekcie obowiązuje maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika – określona przez PARP w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu „Proces udzielania wsparcia w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów”. Na podstawie załącznika nr 11 oraz limitu w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wskazany w ust.5 Operator wskazał limit maksymalnego kwalifikowanego kosztu usług rozwojowych z rekomendacji, realizowanych w ramach projektu stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu.

 

 

Termin naborów: 7-9.12.2022r.

Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naborów i złożenie wniosku we właściwym naborze dla Przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości.

 

NABÓR NR 10 W DNIU 7.12.2022r.

 Nabór dla mikro Przedsiębiorstw. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacja Nr 01/2021 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Usług Rozwojowych z dnia 11.01.2021r.

Data naboru: 7.12.2022r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 417 032,00 zł

Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 56

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

NABÓR NR 11 W DNIU 8.12.2022r.

 Nabór dla małych Przedsiębiorstw. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacja Nr 01/2021 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Usług Rozwojowych z dnia 11.01.2021r.

Data naboru: 8.12.2022r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 297 880,00 zł

Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 40

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

NABÓR NR 12 W DNIU 9.12.2022r.

Nabór dla średnich Przedsiębiorstw. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacja Nr 01/2021 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Usług Rozwojowych z dnia 11.01.2021r.

Data naboru: 9.12.2022r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 238 304,00 zł

Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 32 osoby

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 

Zespół Projektowy.