Szanowni Państwo!

Po konsultacji z PARP przedstawiamy ważne komunikaty dla uczestników projektu „Przepis na Menedżera” dt. diagnozy przedsiębiorstwa.

  1. Zapis w BUR na usługę przygotowania diagnozy w ramach Projektu – przy zgłaszaniu przedsiębiorstwa do usługi należy przypisać co najmniej jedną osobę ze strony przedsiębiorstwa odpowiedzialną za koordynację procesu powstawania diagnozy. Limit kwoty wydanej na wykonanie usługi diagnozy nie będzie pomniejszał limitu dostępnego na tę osobę, jednak prosimy pamiętać, że usługa przygotowania diagnozy jest także usługą rozwojową, a więc osoba wskazana w BUR powinna dostarczyć co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem usługi załączniki 2b i 3 do umowy, tj. formularz zgłoszeniowy uczestnika oraz oświadczenie uczestnika projektu.
  2. Diagnoza przedsiębiorstwa powinna być przede wszystkim spójna z Minimalnym zakresem diagnozy, który jest załącznikiem nr 3 do Regulaminu projektu. Diagnozy, które były wykonane wcześniej ramach działania 2.2 POWER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, a nie są starsze niż 3 lata muszą także być spójne z ww. dokumentem. Jeżeli diagnoza musi zostać uzupełniona aktualnym aneksem czy suplementem to ma on wynikać z dokumentu źródłowego i musi być z nim spójny. Jak podkreślił PARP suplementy nie mogą mieć na celu jedynie opisania potrzeb kadry menadżerskiej w taki sposób, aby uzyskać wsparcie w ramach projektu Akademia Menadżera MSP. Zawarte w suplemencie treści muszą potwierdzać rzeczywiste potrzeby kadry zarządzającej. Suplement powinien opisywać kompetencje zgodne z wcześniejszą analizą i zawierać konkretne dane nt. nowej analizy. Diagnoza musi wskazywać konkretne osoby (z imienia i nazwiska) które powinny być objęte usługami rozwojowymi z zakresu kompetencji menadżerskich, a nie odnosić się do całości kadry menadżerskiej jako grupy docelowej.

 Diagnoza musi być podpisana przez podmiot wykonujący diagnozę (doradcę/konsultanta) oraz przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy. W przypadku przesłanych diagnoz bez podpisów będziemy prosić Państwa o uzupełnienie dokumentacji o oświadczenie, że zgadzają się Państwo z zapisami diagnozy, akceptują ją i potwierdzają, że diagnoza obowiązuje w Państwa firmie.

Jednocześnie informujemy, że zobligowani jesteśmy przez PARP do odrzucenia nieprawidłowych diagnoz  z uwagi na braki, uchybienia, nieadekwatne opisy w nich się pojawiające.

Zespół Projektu Przepis na Menedżera