Szanowni Państwo!

Otrzymaliśmy informacje od Rady Sektorowej ds. motoryzacji i elektromobilności dotyczące realizacji usług wynikających z Rekomendacji RS dla projektu: Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto.

Poniżej przedstawiamy pytania skierowane do Rady Sektorowej i otrzymane odpowiedzi

Pytania dot. szkoleń numer 3 (Utrzymanie Ruchu), 4 (Operator CNC) oraz 5 (Lakiernictwo), które kończą się egzaminem zewnętrznym.

  • Jak ma wyglądać egzamin zewnętrzny i kto jest uprawniony do jego przeprowadzania?

Wskazanie na egzamin zewnętrzny oznacza, że jest prowadzona forma weryfikacji przez podmiot inny niż prowadzący szkolenie/kurs w zakresie danej kompetencji. Uregulowana przepisami forma egzaminów zewnętrznych ma miejsce w systemie polskiej oświaty, tzn. szkoły prowadzą kształcenia, natomiast organem powołanym do przeprowadzenia walidacji kwalifikacji są Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W przełożeniu na zaproponowane umiejętności w ramach rekomendacji, wskazuje się za zasadne wykorzystanie podmiotu, który realizuje (w ramach własnych lub obcych standardów) proces walidacji umiejętności.

Dla przykładu

Obszar 4 – Operator CNC: Producent obrabiarek np. Haas posiada swoje własne Centra Edukacji Technicznej (HTEC – Haas Technical Education Center) https://www.haascnc.com/pl/htec.html, w ramach tej działalności prowadzi egzaminy za operatorów obrabiarek skrawających. Podobny standard posiadają inni producenci np. Siemens.

Centra partnerskie można znaleźć pod linkiem: https://new.siemens.com/global/en/markets/machinebuilding/machine-tools/cnc4you/cnc-training-partners.html.

Jest wiele firm, które świadczą podobne usługi. Powyższe wskazane są jedynie dla przykładu. Są również podmioty, które organizują egzaminy zewnętrzne dostosowane do umiejętności oczekiwanych. Sugeruję się zatem skorzystać z istniejących na rynku, opracowanych przez pracodawców standardów lub wesprzeć się podmiotami, które oferują usługi egzaminu zewnętrznego.

  • Jak ma wyglądać część pisemna oraz część praktyczna dla obszarów numer 3 oraz 4 z Rekomendacji?

Z istoty walidacji i procesu weryfikacji część pisemna z założenia weryfikuje wiedzę uczestników, natomiast części praktyczna weryfikuje umiejętności i kompetencje. Rada Sektorowa opracowała rekomendacje w sposób wskazujący na zapisy efektów uczenia się, które winny zostać podane procesowi walidacji. Dobór narzędzi i metod oceny pozostawia się wykonawcy (instytucji realizującej egzamin zewnętrzny).

  • Jak ma wyglądać część praktyczna oraz część pisemna dla szkolenia zakończonego egzaminem zewnętrznym? Czy można uznać np. część teoretyczną w formie testu 30 pytań, natomiast część praktyczną np. prace na urządzeniu?

Wskazane wyżej metody: test, wykonanie zadania praktycznego na urządzeniu, mogą służyć weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wskazuje się jednak, aby narzędzia dobrane zostały na postawie wskazanych w rekomendacji efektów kształcenia i dobranych do nich kryteriów weryfikacji. Ważne, aby proces weryfikacji był transparentny, rzetelny i uczciwy dla uczestników.

Pytania dotyczące szkoleń numer 6 (Operator Linii Montażowej), 7 (Specjalista ds. Planowania gospodarki materiałowej), 8 (Technologia produkcji, oprzyrządowania), 9 (Obsługa projektów B+R), 11 (Projektowanie i rozwój produktu) oraz 12 (Szlifierz narzędziowy), które kończą się egzaminem wewnętrznym.

  • W jakiej formie ma się odbyć egzamin wewnętrzny dla obszarów numer 6, 7 oraz 12?

Egzamin wewnętrzny (realizowany jest przez instytucje realizującą szkolenie/kurs) metody i formy dobierane są do wskazanych efektów uczenia się. Przykładowe metody walidacji efektów można znaleźć w publikacji: https://bip.ibe.edu.pl/attachments/article/1059/Walidacja_nowe_mozliwosci_zdobywania_kwalifikacji%20-%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207.pdf.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie jakości procesu walidacji. Wskazówki można również znaleźć w powyższej publikacji.

  • Jak ma wyglądać egzamin wewnętrzny w formie wykonania projektu dla obszarów numer 8, 9 oraz 11? Prosimy o szersze wyjaśnienie w tym zakresie co to oznacza.

Zgodnie z wyżej wskazanymi odpowiedziami, dobór metod pozostawia się w dowolności podmiotów prowadzących walidację. W przypadku wykonania projektu metodami oceny mogą być m.in. prezentacje, obserwacja bieżąca, analiza dowodów, symulacja itp. Zakłada się, że w ramach „wykonania projektu” przez wyżej wskazane metody, sprawdzane będą wskazane w rekomendacji efekty uczenia się.