Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto2021-08-05T13:47:23+02:00

Przepis na Rozwój –
rozpędzamy kompetencje w branży moto

Projekt: Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto

Poznaj
dokładny

Opis projektu

WIĘCEJ…

Pytania i odpowiedzi

FAQ

WIĘCEJ…

Odkryj
najbliższe

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz
pliki

Do pobrania

WIĘCEJ…

Kliknij i
zaloguj się

Do systemu

MOTO

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o projekcie Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18.

01.07.2020 – 30.06.2022

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 318 przedsiębiorstw z sektora przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% z 748 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do czerwca 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt skierowany do Przedsiębiorców  i pracowników Przedsiębiorstw z mikro, małych, średnich i 25% dużych (z wyłączeniem kodu PKD G.45) Przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w ramach sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności.

Wsparcie udzielane jest na określone obszary tematyczne wynikające z rekomendacji Rady ds. Kompetencji w Sektorze Motoryzacji z uwzględnieniem Elektromobilności zał. nr 3 do Regulaminu):

 • mentor w branży motoryzacyjnej,
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu,
 • Utrzymanie ruchu,
 • Operator CNC,
 • Lakiernictwo (lakiernik),
 • Operator linii montażowej/produkcyjnej,
 • Specjalista ds. Planowania gospodarki materiałowej,
 • Technologia produkcji/oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania),
 • Obsługa Projektów B+R,
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D,
 • Projektowanie i rozwój projektu,
 • Szlifierz narzędziowy.
Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych (szkolenie lub doradztwo) wybranych z Bazy Usług Rozwojowych, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, bądź też spoza BUR.

W projekcie ustalono limity w postaci maksymalnej liczby osobokursów w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa oraz limity w postaci maksymalnej liczby osobokursów na dany obszar tematyczny. Limity dostępne w regulaminie Projektu.

7 480 000,00 zł

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki:

Przedsiębiorca zobowiązany jest również do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR oraz utworzenie profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako pracownik oraz jako pracodawca i utworzyć profil dla firmy.

Ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, prowadzących działalność w następujących obszarach PKD: C 29- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, z wyłączeniem motocykli; G 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcja, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli, z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych zgodnie z polską Kwalifikacją Działalności PKD.

  

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy PARP. Wsparcie w ramach Projektu dotyczy refundacji usług rozwojowych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Tak. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji RS jest możliwość skorzystania z usług spoza BUR. Przedsiębiorca w tym celu, wykonuje następujące kroki:

 • W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych prowadzących do nabycia kompetencji/kwalifikacji wynikających z rekomendacji RS, Przedsiębiorca zamawia konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (giełda usług) i informuje Operatora o skutku powyższych działań przesyłając Oświadczenie o braku usługi w BUR stanowiące Załącznik nr 9 do Regulaminu.
 • Zlecenie usługi rozwojowej Podmiotowi spoza BUR może nastąpić najwcześniej po 21 dniach kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia na konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (tj. po wygaśnięciu terminu ważności ogłoszenia).
 • Jeżeli zamówienie usługi na giełdzie usług w BUR nie przyniosło skutku dla wyboru usługi rozwojowej poza Systemem BUR istnieje konieczność zastosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku zgodnie
  z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt. 6.5.
 • Operator może zlecić realizację usługi tylko Podmiotowi spełniającemu warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju
  i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru Podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678).

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR oraz utworzenia profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy zobowiązany jest zarejestrować się jako pracownik oraz utworzyć profil dla firmy jako pracodawca. Następnie powinien on znaleźć kartę usługi z odpowiednią usługą rozwojową (zgodną z rekomendacjami RS), a następnie wysłać ją Operatorowi do walidacji. Następnym krokiem jest zapis na wybraną usługę siebie lub/i swoich pracowników (tylko po pozytywnej walidacji karty) za pomocą nadanego ID wsparcia. Po zakończonym szkoleniu Przedsiębiorca wraz z Pracownikami jest zobligowany wypełnić ankietę oceniającą szkolenie/doradztwo. Jeżeli Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zobligowany jest wypełnić dwie ankiety – jako Przedsiębiorstwo i jako Uczestnik.

Nie, usługi muszą być zgodne z Rekomendacjami Rady ds. kompetencji sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności. Każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Udzielenie wsparcia  mikro-, małym, średnim i dużym (poza PKD G.45) Przedsiębiorcom należącym do sektora przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy.

Wsparcie polega na udzieleniu dofinansowania maksymalnie 80% na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo) w celu rozwijania kompetencji i kwalifikacji  zgodnych z rekomendacjami RS.

Tak, z wyłączeniem Przedsiębiorstw z PKD G.45

Wsparcie może być udzielone na realizację usług rozwojowych wynikających wyłącznie z Rekomendacji Rady Sektorowe. Rekomendacja stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i obejmuje 12 obszarów:

 • Mentor w branży motoryzacyjnej
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • Utrzymanie ruchu
 • Operator CNC
 • Lakiernictwo (lakiernik)
 • Operator linii montażowej / produkcyjnej
 • Specjalista ds. Planowania gospodarki materiałowej
 • Technologia produkcji/ oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania)
 • Obsługa projektów B+R
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Projektowanie i rozwój produktu
 • Szlifierz narzędziowy

Aby usługi mogły być zrefundowane muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Umowa wsparcia została podpisana przed rozpoczęciem realizacji usług rozwojowych,
 • Przedsiębiorca najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczył wszystkie wymagane Załączniki/dokumenty,
 • Przedsiębiorca najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia udziału w usłudze rozwojowej dostarczył doradcy: Formularz zgłoszeniowy uczestnika dla każdego uczestnika Projektu oraz oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych dla każdego uczestnika Projektu,
 • usługa rozwojowa została wybrana za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego Przedsiębiorcy numeru ID wsparcia,
 • Przedsiębiorca udokumentował brak możliwości zrealizowania usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, a usługa rozwojowa wybrana poza BUR świadczona była przez Podmiot spełniający warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych,
 • Przedsiębiorca skorzystał z usług pozytywnie zwalidowanych przez Eksperta, zgodnych
  z rekomendacjami Rady Sektorowej,
 • każdy z Uczestników Projektu biorący udział w usłudze rozwojowej jest zobowiązany do minimum 80% obecności w usłudze. Przedsiębiorca przy rozliczaniu usługi wgrywa do systemu Operatora oświadczenie o frekwencji i przechowywaniu list obecności stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • wydatek na zakup usługi rozwojowej został rzeczywiście poniesiony,
 • wydatek został prawidłowo udokumentowany,
 • usługi rozwojowe zostały zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami tj. Umową wsparcia, zgodnie z programem i rekomendacją RS, zgodnie z formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w Karcie Usługi dostępnej w BUR lub zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem i rekomendacją nadzwyczajną RS, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w zamówieniu na usługę rozwojową spoza BUR,
 • ceny usług rozwojowych w dokumentach rozliczeniowych są niższe lub równe cenie wskazanej w karcie usługi rozwojowej dostępnej w BUR lub wynikającej z zamówienia na usługę rozwojową u Podmiotu wybranego do realizacji działań spoza BUR,
 • Przedsiębiorca przedłożył potwierdzenie wykonania usług rozwojowych (wydane przez Podmiot świadczący usługę) tj. certyfikat, zaświadczenie,
 • usługa rozwojowa zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową,
 • raport z monitoringu/kontroli (o ile dotyczy) nie zawiera nieprawidłowości lub uchybień wpływających na realizację usług rozwojowych,

Po zalogowaniu się do Systemu Operatora:

 • przepisnamoto.pl

oraz uruchomieniu naborów Przedsiębiorca zobaczy przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora. Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Przedsiębiorca składając wniosek aplikuje  o osobokursy. Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek w danym naborze oraz dowolną ilość wniosków w całym projekcie,  z zastrzeżeniem zachowania limitów osobokursów określonych dla danej wielkości Przedsiębiorstwa.

Wysokość udzielanego wsparcia (kwota na jaką zawierana jest Umowa wsparcia) jest iloczynem liczby osobokursów o jakie aplikuje Przedsiębiorca i maksymalnego, szacowanego kosztu dostarczenia usług rozwojowych (zgodnego z rekomendacją Rady Sektorowej).

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w Projekcie.

W projekcie jest określona max. ilość osobokursów zależna od wielkości Przedsiębiorstwa o jaką może aplikować Przedsiębiorca:

 • mikro Przedsiębiorstwo – limit 4 osobokursów,
 • małe Przedsiębiorstwo- limit 4 osobokursów,
 • średnie Przedsiębiorstwo – limit 4 osobokursów,
 • duże Przedsiębiorstwo- limit 8 osobokursów.

Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Kwota wsparcia to kwota na jaką zawierana jest Umowa wsparcia. Jest ona iloczynem liczby osobokursów o jakie aplikuje Przedsiębiorca i maksymalnego, szacowanego kosztu dostarczenia usług rozwojowych (zgodnego z rekomendacją Rady Sektorowej). Kwota wsparcia to dofinansowanie (część refundowana) i wkład własny Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR (60 dni od podpisania Umowy – usługi spoza BUR), czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia (dotyczy analizy i usług rozwojowych). Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek w danym naborze oraz dowolną ilość wniosków w całym projekcie, z zastrzeżeniem zachowania limitów osobokursów przypadających na Przedsiębiorstwo.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są Przedsiębiorcy, którzy mają PKD wiodące z branży przemysłu motoryzacja, uczestnikiem będzie osoba niepełnosprawna lub do udziału w usłudze oddelegowana zostanie kobieta.

Złożony wniosek zostaje zweryfikowany przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia, pod względem jego prawidłowości oraz kompletności. Jeśli wniosek jest nieprawidłowy lub niekompletny zostaje odrzucony. Operator dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku. Weryfikacji zostaje poddana prawidłowość podanych we wniosku danych, wielkość przedsiębiorstwa, wielkość otrzymanej przez przedsiębiorstwo pomocy de minimis oraz czy przedsiębiorca spełnia warunki do priorytetowego rozpatrywania wniosku.

Przedsiębiorca dokonuje wyboru usług rozwojowych, z których chce skorzystać z BUR lub spoza BUR. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wgrania do Systemu karty usługi z BUR lub karty usługi spoza BUR (wzór karty usługi spoza BUR zawiera Załącznik nr 6 do Regulaminu) z której chce skorzystać oraz podania Operatorowi nazwy usługi i jej ID, jeśli dotyczy usługi z BUR. Po wyborze usług następuje etap oceny karty usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacjami Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Podczas walidacji Operator zatwierdza lub nie zatwierdza określone usługi oraz uczestników przypisanych do danej usługi. Po zakończeniu walidacji Przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie od Operatora o wyniku weryfikacji.

Nie, taka usługa nie będzie kwalifikowana i nie zostanie zrefundowana.

Podpisanie Umowy wsparcia następuje w miejscu ustalonym ze Specjalistą ds Rekrutacji w terminie wskazanym przez Operatora, przypadającym nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Wniosku o Umowę przez Operatora.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie www.przepisnamoto.eu w zakładce „Aktualności”.

ID wsparcia to indywidualny numer identyfikacyjny wsparcia. Zostaje on nadany w BUR przez Operatora po zatwierdzeniu Umowy wsparcia. Za pomocą tego numeru Przedsiębiorca dokonuje zapisu (każdego z pracowników) na pozytywnie zwalidowane usługi rozwojowe.

Uzupełnienie ankiet po zakończonym kursie jest obowiązkowe, ocena ta dokonywana jest przez każdego Uczestnika usługi osobno oraz przez Przedsiębiorstwo. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem refundacji kosztów usługi rozwojowej. Ankieta dla usług z BUR, po każdej, zakończonej usłudze wysyłana jest drogą mailową z BUR oraz jest dostępna na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, po zalogowaniu do swojego konta (indywidualnego i instytucjonalnego). Natomiast wzór ankiety do usług spoza BUR stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Należy wgrać do systemu Operatora  fakturę VAT, dokument potwierdzający dokonanie płatności przelewem za usługę rozwojową tj. potwierdzenie dokonania przelewu kwoty brutto (opłata za usługi rozwojowe musi zostać dokonana w całości), dokument potwierdzający zakończenie usługi rozwojowej (szczegóły w regulaminie), oświadczenie o frekwencji oraz miejscu przechowywania oryginałów list obecności wystawione przez Przedsiębiorcę oraz ankietę oceniająca usługę spoza BUR (jeśli taka usługa została świadczona).

Refundacja zostanie przyznana po zakończeniu usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania poprawnych i kompletnych dokumentów oraz po dokonaniu przez pracownika i MŚP oceny usługi rozwojowej w BUR.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Tak, Przedsiębiorca zobowiązuje się poddać kontroli lub audytowi dokonywanej przez Operatora, IP oraz inne uprawnione podmioty oraz zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Operatora wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z korzystaniem z usług rozwojowych, w terminie określonym w wezwaniu.

Przedsiębiorca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia wizyty monitoringowej na każdym etapie trwania usługi rozwojowej, zgodnie z informacjami zawartymi w zwalidowanej Karcie usługi.

W przypadku kontroli w siedzibie Przedsiębiorcy jest on powiadamiany o kontroli minimum 5 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrola w siedzibie Przedsiębiorcy obejmuje weryfikację wskazanych dokumentów związanych z realizacją Usługi rozwojowej oraz dokumentów osób biorących w niej udział zgodnie z Regulaminem Projektu. Szczegółowy zakres kontroli wskazany zostanie w zawiadomieniu o kontroli.

Wizyty monitoringowe są niezapowiedziane i odbywają się w godzinach i w miejscu realizacji Usługi rozwojowej. Celem wizyt monitoringowych jest stwierdzenie faktycznego dostarczania usług rozwojowych i ich zgodności ze standardami określonymi w zwalidowanych kartach usług, w tym zgodność uczestników usług rozwojowych ze zgłoszeniem Przedsiębiorcy, a także zgodność lokalizacji, tytułu oraz osób prowadzących usługę.

 • kopia faktury/rachunku za usługi rozwojowe wystawiona przez Podmiot świadczący usługę rozwojową na Przedsiębiorcę jako nabywcę,
 • dokument potwierdzający dokonanie płatności przelewem za usługę rozwojową, tj. potwierdzenie dokonania przelewu kwoty brutto (opłata za usługi rozwojowe musi zostać dokonana w całości),
 • dokument potwierdzający zakończenie usługi rozwojowej, tj. certyfikat, zaświadczenie zawierające następujące informacje: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w Systemie informatycznym (ID wsparcia), dane Przedsiębiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 stycznia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w sposób określony w tej ustawie), podpisany przez Podmiot świadczący usługę rozwojową. Dla usługi podlegającej przepisom prawa dokument powinien być wydany zgodnie z przepisami,
 • oświadczenie o frekwencji oraz miejscu przechowywania oryginałów list obecności wystawione przez Przedsiębiorcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie potwierdza obecność pracowników na minimum 80% godzin usług rozwojowych oraz zobowiązuje Przedsiębiorstwo do przechowywania oryginałów list obecności,
 • ankieta oceniająca usługę z BUR
 • dla usługi spoza BUR: ankietę oceniająca usługę spoza BUR wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu,

Pracownik Przedsiębiorstwa –osoba w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.) tj.:

 • pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2018r. 917, z późn. zm.),
 • pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608),
 • osoba wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • właściciel pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnik w tym partner prowadzący regularną działalność w Przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. Jeśli jednak Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), może być mu udzielona pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi doradcze.

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia Podmiot świadczący usługi Rozwojowe.

Kwalifikowane usługi

Wytyczne z rekomendacji.

Lp. Obszar tematyczny Rekomendowana grupa docelowa
1 Mentor w branży motoryzacyjnej Pracownicy podnoszący kwalifikacje i umiejętności nauczycieli zgodnie z potrzebami branży motoryzacyjnej, grupę docelową stanowić będą osoby posiadające kwalifikacje wymienione w § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391).
2 Instruktor praktycznej nauki zawodu Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy mają pełnić opiekę nad młodocianymi pracownikami oraz uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.
3 Utrzymanie ruchu Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
4 Operator CNC Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu obróbki materiału (tokarze, frezerzy, ślusarze).
5 Lakiernictwo (lakiernik) Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu przygotowania detali do procesu lakierowania, a także osoby z branży motoryzacyjnej chcące znaleźć zatrudnienie w zakładach naprawczych pojazdów samochodowych.
6 Operator linii montażowej/produkcyjnej Pracownicy z branży motoryzacyjnej, którzy są obecnie zatrudnieni są na stanowiskach niewymagających kwalifikacji technicznych.
7 Specjalista ds. planowania gospodarki materiałowej Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, chcące przekwalifikować się na powyższe stanowisko.
8 Technologia produkcji/oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania) Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, wykonujące pracę w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, nadzoru nad maszynami i urządzeniami posiadające wykształcenie wyższe techniczne, znajomość rysunku technicznego, podstaw technologii obróbczych, technik pomiarowych oraz obsługujące komputer na poziomie dobrym.
9 Obsługa projektów B+R Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, posiadające min:

 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe;
 • minimum 3-letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia dokumentacji technologicznej, dokumentacji produkcyjnej oraz wykonywania wycen wyrobu;
 • zaawansowaną znajomość CAD
10 Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej.
11 Projektowanie i rozwój produktu Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, posiadające min.:

 • średnie techniczne kierunkowe – minimum 3-letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia dokumentacji technologicznej, dokumentacji produkcyjnej;
 • znajomość CAD.
12 Szlifierz narzędziowy Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na stanowiskach niewymagających kwalifikacji technicznych.

Limity osobokursów w poszczególnych obszarach

Obszar wsparcia Duże przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Mikroprzedsiębiorstwo
Obszar 1 8 4 4 4
Obszar 2 8 4 4 4
Obszar 3 6 3 3 3
Obszar 4 4 2 2 2
Obszar 5 2 1 1 1
Obszar 6 8 4 4 4
Obszar 7 2 1 1 1
Obszar 8 2 1 1 1
Obszar 9 2 1 1 1
Obszar 10 2 1 1 1
Obszar 11 2 1 1 1
Obszar 12 2 1 1 1

Terminy rekrutacji

UWAGA! Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.
Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

25, 27 stycznia 2021 r.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

POBIERZ

Regulamin rekrutacji – załączniki

POBIERZ

Umowa wsparcia – załączniki

POBIERZ

Interpretacja wyłączenia dużych Przedsiębiorstw z kodem PKD G.45

POBIERZ

Oświadczenie Przedsiębiorcy o braku zaangażowania w działania w ramach kodu PKD G.45

POBIERZ

Instrukcja zapisu Przedsiębiorstwa i Pracownika na usługi poprzez BUR

POBIERZ

Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w Sektorze Motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności

POBIERZ

Wzór wniosku o dofinansowanie

POBIERZ

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto.

Komunikat w sprawie usług zakończonych egzaminem zewnętrznym i wewnętrznym w projekcie Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto

27 lipca 2021|Aktualności projektowe, Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto, Wyróżnione wpisy|

Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy informacje od Rady Sektorowej ds. motoryzacji i elektromobilności dotyczące realizacji usług wynikających z Rekomendacji RS dla projektu: [...]

Dane kontaktowe

Na potrzeby realizacji Projektu Operator uruchomił Punkty doradczo-informacyjne:

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

  Go to Top