Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto2022-04-01T13:06:43+02:00

Przepis na Rozwój –
rozpędzamy kompetencje w branży moto

Projekt: Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto

Poznaj
dokładny

Opis projektu

WIĘCEJ…

Pytania i odpowiedzi

FAQ

WIĘCEJ…

Odkryj
najbliższe

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz
pliki

Do pobrania

WIĘCEJ…

Kliknij i
zaloguj się

Do systemu

MOTO

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o projekcie Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18.

01.07.2020 – 31.12.2022

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 318 przedsiębiorstw z sektora przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% z 748 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do czerwca 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt skierowany do Przedsiębiorców  i pracowników Przedsiębiorstw z mikro, małych, średnich i 25% dużych (z wyłączeniem kodu PKD G.45) Przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w ramach sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności.

Wsparcie udzielane jest na określone obszary tematyczne wynikające z rekomendacji Rady ds. Kompetencji w Sektorze Motoryzacji z uwzględnieniem Elektromobilności zał. nr 3 do Regulaminu):

 • Mentor w branży motoryzacyjnej,
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu,
 • Utrzymanie ruchu,
 • Operator CNC,
 • Lakiernictwo (lakiernik),
 • Operator linii montażowej/produkcyjnej,
 • Specjalista ds. Planowania gospodarki materiałowej,
 • Technologia produkcji/oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania),
 • Obsługa Projektów B+R,
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D,
 • Projektowanie i rozwój projektu,
 • Szlifierz narzędziowy
 • Utrzymanie ruchu – moduł 1 – Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7
 • Utrzymanie ruchu – moduł 2 – Budowa i obsługa elementów i układów hydrauliki siłowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 3 – Programowanie robotów przemysłowych – poziom podstawowy
 • Utrzymanie ruchu – moduł 4 – Wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania
 • Utrzymanie ruchu – moduł 5 – integracja robota przemysłowego ze sterownikiem PLC
 • Utrzymanie ruchu – moduł 6 – Sensoryka w aplikacjach przemysłowych
 • Utrzymanie ruchu – moduł 7 – Podstawy techniki napędowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 8 – Podstawy pneumatyki przemysłowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 9 – Elektropneumatyka przemysłowa
 • Kurs spawania metodą TIG 141 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania metodą MIG 131 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania metodą MMA 111 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT
 • Szkolenie z zakresu sieci przemysłowych Profinet, Profibus
 • Programowanie robotów przemysłowych – poziom zaawansowany
 • Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV
 • Budowa, naprawa, eksploatacja pojazdów hybrydowych
 • Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 • Blacharz samochodowy
 • Lakiernik samochodowy
 • Obsługa urządzeń diagnostycznych do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych
 • Elektromobilność – wykonywanie raportów, budowa i obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • Lean & Six Sigma – yellow belt – Standard ISO18404/ISO13053
 • Lean & Six Sigma – green belt – Standard ISO18404/13053
 • Projektowanie procesów wytwórczych – Programista CAM
 • Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych (szkolenie lub doradztwo) wybranych z Bazy Usług Rozwojowych, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, bądź też spoza BUR.

W projekcie ustalono limity w postaci maksymalnej liczby osób (Pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu:

 • mikro Przedsiębiorstwo – 1 osoba,
 • małe Przedsiębiorstwo- 2osoby,
 • średnie Przedsiębiorstwo – 4 osoby
 • duże Przedsiębiorstwo- 8 osób.

1. Mentor w branży motoryzacyjnej
Absolwent szkolenia będzie wykwalifikowanym doradcą, będącym w stanie dokonać
trafnej analizy potrzeb rynkowych organizacji działających w branży motoryzacyjnej.
Nabyta wiedza pozwoli mu przeprowadzić diagnozę zapotrzebowania szkoleniowego,
opracować potrzebne materiały, dobrać metodykę, jak również ocenić efekty
końcowe w zakresie przyswojenia przez kursantów nowych informacji i umiejętności.
Mentor w branży motoryzacyjnej będzie w stanie pomóc organizacji w podniesieniu
poziomu motywacji jej członków poprzez optymalne rozplanowanie ich ścieżek
kariery. Z punktu widzenia organizacji posiadanie takiej osoby w swoich strukturach
jest niezwykle pożądane, ponieważ obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że
pozyskanie, wyszkolenie oraz utrzymanie wykfalifikowanego pracownika jest jednym
z największych wyzwań z jakim mierzą się firmy w sektorze motoryzacyjnym.

2. Instruktor praktycznej nauki zawodu
Absolwenci szkolenia będą pełnić opiekę nad pracownikami rozpoczynającymi swoją
zawodową przygodę z branżą motoryzacyjną oraz uczniami odbywającymi
praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Poprzez nabyte kompetencje nie tylko
będą w stanie określić zasady organizacji praktycznej nauki zawodu, lecz także
wystąpić w roli instruktora realizującego zadania dydaktyczne i wychowawcze.
Poprzez umiejętność określania potrzeb, jak również poprawnego dobierania
perspektyw i ścieżek rozwojowych, absolwenci szkolenia będą wspomagać osoby
młode lub przekwalifikowujące się w skutecznej realizacji celów zawodowych. Rola
instruktora praktycznej nauki zawodu w organizacji jest niezwykle istotna ze względu
na duże zapotrzebowanie firm z branży motoryzacyjnej na nisko oraz wysoko
wykfalifikowanych pracowników, od stanowisk o charakterze czeladniczym do funkcji
specjalistycznych i kierowniczych. Klarowne wyznaczenie ścieżki rozwoju
zawodowego jest jednym z elementów pozwalających na zatrzymanie
utalentowanych i ambitnych pracowników w organizacji.

3. Utrzymanie ruchu (specjalista utrzymania ruchu)
Szkolenia skierowane są do operatorów maszyn oraz osób zatrudnionych w działach
produkcyjnych, jak również pracowników wykonujących podstawowe czynności z
zakresu naprawy i utrzymania urządzeń. Za sprawą uczestnictwa w programie
kursanci poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu montażu, instalacji,
programowania, obsługi oraz poprawnej konserwacji maszyn wykorzystywanych w
branży motoryzacyjnej. Szkolenie obejmuje zarówno zagadnienia związane z
przygotowaniem do pracy oraz bieżącą obsługą maszyn i ich diagnostyką, jak również
umiejętnością naprawy urządzeń zarówno w zakresie mechanicznym, jak i
elektronicznym. Kursanci nauczą się również efektywnej interpretacji danych oraz
dokumentacji inżynieryjnej, w celu poprawnej realizacji zadań w obrębie
wykorzystania dostępnej infrastruktury technicznej, w zakresie automatyzacji i
robotyki (w tym mikrobiotyki).

4. Operator CNC (w zakresie tworzenia narzędzi i matryc)
Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności z zakresu
obróbki materiałów (tokarze, frezerzy, ślusarze) w działach produkcyjnych. W ramach
szkolenia nabywają oni kompetencje w zakresie obsługi i konserwacji maszyn oraz
projektowania i wykonywania systemów bazowania elementów do obróbki. Program
szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z wykształceniem zdolności
stawiania trafnych ocen i diagnoz pod kątem optymalizacji obróbki CNC, a także
wykorzystania umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
(ICT) w procesach produkcyjnych. Wszystko to w celu planowania produkcji
odpowiadającej wymaganym specyfikacjom, parametrom i terminom w kontekście
poprawy efektywności i rentowności całego procesu. Absolwent kursu będzie więc w
stanie zidentyfikować potrzeby produkcyjne w organizacji, a dalej poprawnie
skalkulować koszty pracy, by optymalnie wykorzystać dostępne zasoby w celu
poprawy funkcjonowania cyklów produkcyjnych.

5. Lakiernictwo (lakiernik)
Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności związane z
przygotowaniem detali do procesu lakierowania, a także osób chcących znaleźć
zatrudnienie w zakładach naprawczych pojazdów samochodowych. W ramach zajęć
uczestnicy nabywają kompetencje w zakresie przygotowania powierzchni
materiałów, które mają być poddane obróbce oraz opracowania powłok lakierniczych
pod kątem doboru koloru, lepkości oraz wykonania stosownych pomiarów.
Absolwenci kursu będą w stanie dokonać diagnozy ustawień urządzeń
wykańczających, nanieść powłoki zgodnie z przewidzianą techniką oraz
zdefiniowanymi procedurami operacyjnymi, a następnie zweryfikować zgodność
obrabianych elementów z wymaganymi właściwościami i specyfikacją części.
Szkolenie obejmuje także procedury usuwania odpadów i nadmiaru materiałów
zgodnie z wytycznymi organizacyjnymi i prawnymi, a także a zasady bezpiecznej
pracy zgodnie z przepisami.

6. Operator linii montażowej/produkcyjnej
Szkolenia skierowane są do osób zatrudnionych na stanowiskach niewymagających
kwalifikacji technicznych i zostały opracowane w celu podniesienia umiejętności
zawodowych tej grupy pracowników. Absolwenci szkolenia zdobędą wiedzę
praktyczną z zakresu: różnorodnych technologii stosowanych w procesach
produkcyjnych, prawidłowego posługiwania się dokumentacją technologiczną oraz
odpowiedniego doboru narzędzi, metod i technik montażu w zależności od
wykonywanej pracy operatorskiej. Osoba, która zakończyła kurs, będzie więc w stanie
stosować odpowiednie metody i techniki montażu różnych części składowych w ich
prawidłowych położeniach, sprawdzać gotowe jednostki montażowe w celu
upewnienia się, że wszystkie operacje zostały zakończone oraz że produkt końcowy
spełnia wymagane specyfikacje, a także poprawnie wykorzystywać dostępne w
zakładzie urządzenia i narzędzia, w tym dbać o ich odpowiedni stan techniczny.

7. Specjalista ds. planowania gospodarki materiałowej
Absolwent szkolenia zdobędzie umiejętności związane z opracowaniem i koordynacją
planów zarządzania oraz prognozowaniem zapotrzebowania na materiały do celów
produkcyjnych. Nabyta wiedza pozwoli mu prawidłowo określać wskaźniki
przedstawiające efektywność przepływu materiałów, a także optymalnie zarządzać
łańcuchami dostaw w celu zminimalizowania kosztów magazynowania, przeładunku
i logistyki (w tym także identyfikować tzw. wąskie gardła lub miejsca nieefektywnego
gospodarowania zasobami). Osoba obejmująca stanowisko specjalisty ds. planowania
gospodarki materiałowej jest w stanie efektywnie określać zasady rachunkowości
finansowej w celu poprawy kluczowych wskaźników realizacji projektu. Umiejętności
z zakresu opracowywania strategii komunikacji w łańcuchach dostaw, jak również
skutecznego zarządzania relacjami z dostawcami w celu pozyskania zasobów
zgodnie z przewidywanym cyklem produkcyjnym, nabierają szczególnej wartości w
dobie zachwiania przepływów strategicznych na rynkach światowych.

8. Technolog produkcji/oprzyrządowania
Szkolenia skierowane są do osób wykonujących lub nadzorujących pracę w zakresie
obsługi maszyn i urządzeń oraz posiadających wykształcenie wyższe techniczne, a
także znajomość rysunku technicznego, podstaw technologii obróbczych, technik
pomiarowych oraz obsługujących komputer na poziomie dobrym. W ramach zajęć
dydaktycznych kursanci nabędą kompetencje między innymi w zakresie
projektowania wielomateriałowego, tworzenia dokumentacji 2D oraz modeli
3D wyrobów, a także oprzyrządowania produkcyjnego. Absolwenci szkolenia będą
również w stanie projektować: narzędzia do optymalizacji procesów produkcyjnych,
układy mechaniczne i mechatroniczne stosowane w oprzyrządowaniu i narzędziach
produkcyjnych, jak również obudowy, mocowania, konstrukcje powierzchowne,
nośne oraz detale z materiałów o różnych właściwościach. Optymalizacja procesów
technologicznych będzie przez nich dokonywana z wykorzystaniem
zaawansowanego oprogramowania komputerowego.

9. Obsługa projektów B+R
Szkolenia skierowane są do osób obsługujących narzędzie CAD w stopniu
zaawansowanym, posiadających wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe, jak
również doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia dokumentacji
technologicznej/produkcyjnej oraz minimum 3-letni staż pracy. Absolwent szkolenia
nabędzie kompetencje w zakresie organizacji, koordynacji oraz nadzoru
procesów projektowania i wytwarzania wyrobów/usług z wykorzystaniem znajomości
zaawansowanych procesów wytwarzania stosowanych w branży motoryzacyjnej.
Kursant zdobędzie wiedzę z zakresu organizacji, koordynacji i nadzoru procesu
projektowania i wytwarzania, dzięki czemu będzie w stanie rozwijać produkty od fazy
koncepcyjnej, do ich uruchomienia w tzw. serii, a także skutecznie monitorować
koszty, terminy oraz jakość rozwijanych projektów. Szkolenie obejmuje także
przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej oraz technologicznej niezbędnej do
sporządzania ofert, jak również planowanie łańcuchów dostaw i prac koncepcyjnych
w oparciu o trendy rynkowe i potrzeby konsumentów.

10. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
Absolwent szkolenia uzyska kwalifikacje zawodowe pozwalające mu na dobieranie
technologii i parametrów dla druku 3D, a także przygotowanie modeli CAD 3D na
potrzeby wytwarzanych obiektów. Kursant zdobędzie umiejętności techniczne z
zakresu przygotowania drukarki 3D do druku, poprawnej obsługi urządzenia, a także
weryfikacji efektywności całego procesu drukowania. Po zakończeniu szkolenia
będzie on w stanie właściwie wykorzystać oprogramowanie i sprzęt komputerowy do
przygotowania oraz wykonywania druku 3D, wykorzystując do tego wiedzę z zakresu
materiałoznawstwa, a także postępując zgodnie z instrukcjami i procedurami, jak
również stosując odpowiednie techniki drukowania różnych składników.
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D to kompetencja, która nabiera na
wartości wraz z rosnącym rozwojem technologicznym i dostępnością tego rodzaju
usług na rynku.

11. Projektowanie i rozwój produktu
Szkolenia skierowane są do osób posiadających minimum średnie techniczne
wykształcenie kierunkowe, co najmniej 3-letni staż pracy, a także doświadczenie
zawodowe w zakresie tworzenia dokumentacji technologicznej i produkcyjnej.
Wymagana jest także znajomość narzędzia CAD. Absolwent szkolenia uzyska
kwalifikacje zawodowe pozwalające na budowę modeli lub prototypów przyszłych
produktów, przeprowadzanie niezbędnych prac doświadczalno-laboratoryjnych, a
także opracowanie dokumentacji do produkcji seryjnej wraz z harmonogramem prac
z zakresu TPP (techniczne przygotowanie produkcji) nowego produktu. Będzie też w
stanie wytworzyć serię próbną, przeprowadzić badania prototypu oraz wspomóc
nadzorczo rozruch produkcji.

12. Szlifierz narzędziowy
Szkolenia skierowane do osób pracujących w branży motoryzacyjnej, które są
zatrudnione na stanowiskach niewymagających kwalifikacji technicznych. Absolwent
szkolenia uzyska wiedzę i umiejętności pozwalające mu na: wykonywanie pracy na
szlifierkach ogólnego przeznaczenia oraz specjalnych – w tym m.in. do wałków
kłowych uniwersalnych, produkcyjnych i bezkłowych, do otworów uniwersalnych,
produkcyjnych, obiegowych i bezuchwytowych, a także do płaszczyzn oraz gwintów.
Będzie też w stanie podjąć się wykonywania czynności na innych obrabiarkach
uniwersalnych skrawających, tj. tokarkach, frezarkach, wytaczarkach, co znacznie
poszerzy jego zakres umiejętności i kompetencji. Kursant nabędzie również wiedzę z
zakresu kontroli/korekty pracy urządzeń i maszyn, a także ostrzenia i regeneracji
narzędzi oraz wykonywania zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji
stanowiskowej.

Korzyści ze szkoleń w obszarach

Absolwent szkolenia będzie wykwalifikowanym doradcą, będącym w stanie dokonać trafnej analizy potrzeb rynkowych organizacji działających w branży motoryzacyjnej. Nabyta wiedza pozwoli mu przeprowadzić diagnozę zapotrzebowania szkoleniowego, opracować potrzebne materiały, dobrać metodykę, jak również ocenić efekty końcowe w zakresie przyswojenia przez kursantów nowych informacji i umiejętności. Mentor w branży motoryzacyjnej będzie w stanie pomóc organizacji w podniesieniu poziomu motywacji jej członków poprzez optymalne rozplanowanie ich ścieżek kariery. Z punktu widzenia organizacji posiadanie takiej osoby w swoich strukturach jest niezwykle pożądane, ponieważ obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że pozyskanie, wyszkolenie oraz utrzymanie wykfalifikowanego pracownika jest jednym z największych wyzwań z jakim mierzą się firmy w sektorze motoryzacyjnym.

Absolwenci szkolenia będą pełnić opiekę nad pracownikami rozpoczynającymi swoją zawodową przygodę z branżą motoryzacyjną oraz uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Poprzez nabyte kompetencje nie tylko będą w stanie określić zasady organizacji praktycznej nauki zawodu, lecz także wystąpić w roli instruktora realizującego zadania dydaktyczne i wychowawcze. Poprzez umiejętność określania potrzeb, jak również poprawnego dobierania perspektyw i ścieżek rozwojowych, absolwenci szkolenia będą wspomagać osoby młode lub przekwalifikowujące się w skutecznej realizacji celów zawodowych. Rola instruktora praktycznej nauki zawodu w organizacji jest niezwykle istotna ze względu na duże zapotrzebowanie firm z branży motoryzacyjnej na nisko oraz wysoko wykfalifikowanych pracowników, od stanowisk o charakterze czeladniczym do funkcji specjalistycznych i kierowniczych. Klarowne wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego jest jednym z elementów pozwalających na zatrzymanie utalentowanych i ambitnych pracowników w organizacji.

Szkolenia skierowane są do operatorów maszyn oraz osób zatrudnionych w działach produkcyjnych, jak również pracowników wykonujących podstawowe czynności z zakresu naprawy i utrzymania urządzeń. Za sprawą uczestnictwa w programie kursanci poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu montażu, instalacji, programowania, obsługi oraz poprawnej konserwacji maszyn wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej. Szkolenie obejmuje zarówno zagadnienia związane z przygotowaniem do pracy oraz bieżącą obsługą maszyn i ich diagnostyką, jak również umiejętnością naprawy urządzeń zarówno w zakresie mechanicznym, jak i elektronicznym. Kursanci nauczą się również efektywnej interpretacji danych oraz dokumentacji inżynieryjnej, w celu poprawnej realizacji zadań w obrębie wykorzystania dostępnej infrastruktury technicznej, w zakresie automatyzacji i robotyki (w tym mikrobiotyki).

Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności z zakresu obróbki materiałów (tokarze, frezerzy, ślusarze) w działach produkcyjnych. W ramach szkolenia nabywają oni kompetencje w zakresie obsługi i konserwacji maszyn oraz projektowania i wykonywania systemów bazowania elementów do obróbki. Program szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z wykształceniem zdolności stawiania trafnych ocen i diagnoz pod kątem optymalizacji obróbki CNC, a także wykorzystania umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w procesach produkcyjnych. Wszystko to w celu planowania produkcji odpowiadającej wymaganym specyfikacjom, parametrom i terminom w kontekście poprawy efektywności i rentowności całego procesu. Absolwent kursu będzie więc w stanie zidentyfikować potrzeby produkcyjne w organizacji, a dalej poprawnie skalkulować koszty pracy, by optymalnie wykorzystać dostępne zasoby w celu poprawy funkcjonowania cyklów produkcyjnych.

Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności związane z przygotowaniem detali do procesu lakierowania, a także osób chcących znaleźć zatrudnienie w zakładach naprawczych pojazdów samochodowych. W ramach zajęć uczestnicy nabywają kompetencje w zakresie przygotowania powierzchni materiałów, które mają być poddane obróbce oraz opracowania powłok lakierniczych pod kątem doboru koloru, lepkości oraz wykonania stosownych pomiarów. Absolwenci kursu będą w stanie dokonać diagnozy ustawień urządzeń wykańczających, nanieść powłoki zgodnie z przewidzianą techniką oraz zdefiniowanymi procedurami operacyjnymi, a następnie zweryfikować zgodność obrabianych elementów z wymaganymi właściwościami i specyfikacją części. Szkolenie obejmuje także procedury usuwania odpadów i nadmiaru materiałów zgodnie z wytycznymi organizacyjnymi i prawnymi, a także a zasady bezpiecznej pracy zgodnie z przepisami.
Szkolenia skierowane są do osób zatrudnionych na stanowiskach niewymagających kwalifikacji technicznych i zostały opracowane w celu podniesienia umiejętności zawodowych tej grupy pracowników. Absolwenci szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną z zakresu: różnorodnych technologii stosowanych w procesach produkcyjnych, prawidłowego posługiwania się dokumentacją technologiczną oraz odpowiedniego doboru narzędzi, metod i technik montażu w
zależności od wykonywanej pracy operatorskiej. Osoba, która zakończyła kurs, będzie więc w stanie stosować odpowiednie metody i techniki montażu różnych części składowych w ich prawidłowych położeniach, sprawdzać gotowe jednostki montażowe w celu upewnienia się, że wszystkie operacje zostały zakończone oraz że produkt końcowy spełnia wymagane specyfikacje, a także poprawnie wykorzystywać dostępne w zakładzie urządzenia i narzędzia, w tym dbać o ich odpowiedni stan techniczny.

Absolwent szkolenia będzie wykwalifikowanym doradcą, będącym w stanie dokonać trafnej analizy potrzeb rynkowych organizacji działających w branży motoryzacyjnej. Nabyta wiedza pozwoli mu przeprowadzić diagnozę zapotrzebowania szkoleniowego, opracować potrzebne materiały, dobrać metodykę, jak również ocenić efekty końcowe w zakresie przyswojenia przez kursantów nowych informacji i umiejętności. Mentor w branży motoryzacyjnej będzie w stanie pomóc organizacji w podniesieniu poziomu motywacji jej członków poprzez optymalne rozplanowanie ich ścieżek kariery. Z punktu widzenia organizacji posiadanie takiej osoby w swoich strukturach jest niezwykle pożądane, ponieważ obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że pozyskanie, wyszkolenie oraz utrzymanie wykfalifikowanego pracownika jest jednym z największych wyzwań z jakim mierzą się firmy w sektorze motoryzacyjnym.

Absolwenci szkolenia będą pełnić opiekę nad pracownikami rozpoczynającymi swoją zawodową przygodę z branżą motoryzacyjną oraz uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Poprzez nabyte kompetencje nie tylko będą w stanie określić zasady organizacji praktycznej nauki zawodu, lecz także wystąpić w roli instruktora realizującego zadania dydaktyczne i wychowawcze. Poprzez umiejętność określania potrzeb, jak również poprawnego dobierania perspektyw i ścieżek rozwojowych, absolwenci szkolenia będą wspomagać osoby młode lub przekwalifikowujące się w skutecznej realizacji celów zawodowych. Rola instruktora praktycznej nauki zawodu w organizacji jest niezwykle istotna ze względu na duże zapotrzebowanie firm z branży motoryzacyjnej na nisko oraz wysoko wykfalifikowanych pracowników, od stanowisk o charakterze czeladniczym do funkcji specjalistycznych i kierowniczych. Klarowne wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego jest jednym z elementów pozwalających na zatrzymanie utalentowanych i ambitnych pracowników w organizacji.

Szkolenia skierowane są do operatorów maszyn oraz osób zatrudnionych w działach produkcyjnych, jak również pracowników wykonujących podstawowe czynności z zakresu naprawy i utrzymania urządzeń. Za sprawą uczestnictwa w programie kursanci poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu montażu, instalacji, programowania, obsługi oraz poprawnej konserwacji maszyn wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej. Szkolenie obejmuje zarówno zagadnienia związane z przygotowaniem do pracy oraz bieżącą obsługą maszyn i ich diagnostyką, jak również umiejętnością naprawy urządzeń zarówno w zakresie mechanicznym, jak i elektronicznym. Kursanci nauczą się również efektywnej interpretacji danych oraz dokumentacji inżynieryjnej, w celu poprawnej realizacji zadań w obrębie wykorzystania dostępnej infrastruktury technicznej, w zakresie automatyzacji i robotyki (w tym mikrobiotyki).

Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności z zakresu obróbki materiałów (tokarze, frezerzy, ślusarze) w działach produkcyjnych. W ramach szkolenia nabywają oni kompetencje w zakresie obsługi i konserwacji maszyn oraz projektowania i wykonywania systemów bazowania elementów do obróbki. Program szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z wykształceniem zdolności stawiania trafnych ocen i diagnoz pod kątem optymalizacji obróbki CNC, a także wykorzystania umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w procesach produkcyjnych. Wszystko to w celu planowania produkcji odpowiadającej wymaganym specyfikacjom, parametrom i terminom w kontekście poprawy efektywności i rentowności całego procesu. Absolwent kursu będzie więc w stanie zidentyfikować potrzeby produkcyjne w organizacji, a dalej poprawnie skalkulować koszty pracy, by optymalnie wykorzystać dostępne zasoby w celu poprawy funkcjonowania cyklów produkcyjnych.

Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności związane z przygotowaniem detali do procesu lakierowania, a także osób chcących znaleźć zatrudnienie w zakładach naprawczych pojazdów samochodowych. W ramach zajęć uczestnicy nabywają kompetencje w zakresie przygotowania powierzchni materiałów, które mają być poddane obróbce oraz opracowania powłok lakierniczych pod kątem doboru koloru, lepkości oraz wykonania stosownych pomiarów. Absolwenci kursu będą w stanie dokonać diagnozy ustawień urządzeń wykańczających, nanieść powłoki zgodnie z przewidzianą techniką oraz zdefiniowanymi procedurami operacyjnymi, a następnie zweryfikować zgodność obrabianych elementów z wymaganymi właściwościami i specyfikacją części. Szkolenie obejmuje także procedury usuwania odpadów i nadmiaru materiałów zgodnie z wytycznymi organizacyjnymi i prawnymi, a także a zasady bezpiecznej pracy zgodnie z przepisami.
Szkolenia skierowane są do osób zatrudnionych na stanowiskach niewymagających kwalifikacji technicznych i zostały opracowane w celu podniesienia umiejętności zawodowych tej grupy pracowników. Absolwenci szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną z zakresu: różnorodnych technologii stosowanych w procesach produkcyjnych, prawidłowego posługiwania się dokumentacją technologiczną oraz odpowiedniego doboru narzędzi, metod i technik montażu w
zależności od wykonywanej pracy operatorskiej. Osoba, która zakończyła kurs, będzie więc w stanie stosować odpowiednie metody i techniki montażu różnych części składowych w ich prawidłowych położeniach, sprawdzać gotowe jednostki montażowe w celu upewnienia się, że wszystkie operacje zostały zakończone oraz że produkt końcowy spełnia wymagane specyfikacje, a także poprawnie wykorzystywać dostępne w zakładzie urządzenia i narzędzia, w tym dbać o ich odpowiedni stan techniczny.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki:

Przedsiębiorca zobowiązany jest również do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR oraz utworzenie profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako pracownik oraz jako pracodawca i utworzyć profil dla firmy.

Ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, prowadzących działalność w następujących obszarach PKD: C 29- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, z wyłączeniem motocykli; G 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcja, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli, z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych zgodnie z polską Kwalifikacją Działalności PKD.

  

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy PARP. Wsparcie w ramach Projektu dotyczy refundacji usług rozwojowych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Tak. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji RS jest możliwość skorzystania z usług spoza BUR. Przedsiębiorca w tym celu, wykonuje następujące kroki:

 • W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi rozwojowe w obszarach tematycznych prowadzących do nabycia kompetencji/kwalifikacji wynikających z rekomendacji RS, Przedsiębiorca zamawia konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (giełda usług) i informuje Operatora o skutku powyższych działań przesyłając Oświadczenie o braku usługi w BUR stanowiące Załącznik nr 9 do Regulaminu.
 • Zlecenie usługi rozwojowej Podmiotowi spoza BUR może nastąpić najwcześniej po 21 dniach kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia na konkretną usługę rozwojową przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR (tj. po wygaśnięciu terminu ważności ogłoszenia).
 • Jeżeli zamówienie usługi na giełdzie usług w BUR nie przyniosło skutku dla wyboru usługi rozwojowej poza Systemem BUR istnieje konieczność zastosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku zgodnie
  z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt. 6.5.
 • Operator może zlecić realizację usługi tylko Podmiotowi spełniającemu warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju
  i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru Podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678).

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR oraz utworzenia profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy zobowiązany jest zarejestrować się jako pracownik oraz utworzyć profil dla firmy jako pracodawca. Następnie powinien on znaleźć kartę usługi z odpowiednią usługą rozwojową (zgodną z rekomendacjami RS), a następnie wysłać ją Operatorowi do walidacji. Następnym krokiem jest zapis na wybraną usługę siebie lub/i swoich pracowników (tylko po pozytywnej walidacji karty) za pomocą nadanego ID wsparcia. Po zakończonym szkoleniu Przedsiębiorca wraz z Pracownikami jest zobligowany wypełnić ankietę oceniającą szkolenie/doradztwo. Jeżeli Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zobligowany jest wypełnić dwie ankiety – jako Przedsiębiorstwo i jako Uczestnik.

Nie, usługi muszą być zgodne z Rekomendacjami Rady ds. kompetencji sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności. Każda z wybranych przez Przedsiębiorcę usług musi być pozytywnie zwalidowana przez Operatora.

Udzielenie wsparcia  mikro-, małym, średnim i dużym (poza PKD G.45) Przedsiębiorcom należącym do sektora przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy.

Wsparcie polega na udzieleniu dofinansowania maksymalnie 80% na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo) w celu rozwijania kompetencji i kwalifikacji  zgodnych z rekomendacjami RS.

Tak, z wyłączeniem Przedsiębiorstw z PKD G.45

Wsparcie może być udzielone na realizację usług rozwojowych wynikających wyłącznie z Rekomendacji Rady Sektorowe. Rekomendacja stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i obejmuje 38 obszarów tematycznych:

 • Mentor w branży motoryzacyjnej
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • Utrzymanie ruchu
 • Operator CNC
 • Lakiernictwo (lakiernik)
 • Operator linii montażowej / produkcyjnej
 • Specjalista ds. Planowania gospodarki materiałowej
 • Technologia produkcji/ oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania)
 • Obsługa projektów B+R
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Projektowanie i rozwój produktu
 • Szlifierz narzędziowy
 • Utrzymanie ruchu – moduł 1 – Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7
 • Utrzymanie ruchu – moduł 2 – Budowa i obsługa elementów i układów hydrauliki siłowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 3 – Programowanie robotów przemysłowych – poziom podstawowy
 • Utrzymanie ruchu – moduł 4 – Wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania
 • Utrzymanie ruchu – moduł 5 – integracja robota przemysłowego ze sterownikiem PLC
 • Utrzymanie ruchu – moduł 6 – Sensoryka w aplikacjach przemysłowych
 • Utrzymanie ruchu – moduł 7 – Podstawy techniki napędowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 8 – Podstawy pneumatyki przemysłowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 9 – Elektropneumatyka przemysłowa
 • Kurs spawania metodą TIG 141 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania metodą MIG 131 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania metodą MMA 111 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT
 • Szkolenie z zakresu sieci przemysłowych Profinet, Profibus
 • Programowanie robotów przemysłowych – poziom zaawansowany
 • Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV
 • Budowa, naprawa, eksploatacja pojazdów hybrydowych
 • Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 • Blacharz samochodowy
 • Lakiernik samochodowy
 • Obsługa urządzeń diagnostycznych do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych
 • Elektromobilność – wykonywanie raportów, budowa i obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • Lean & Six Sigma – yellow belt – Standard ISO18404/ISO13053
 • Lean & Six Sigma – green belt – Standard ISO18404/13053
 • Projektowanie procesów wytwórczych – Programista CAM
 • Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa

Aby usługi mogły być zrefundowane muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Umowa wsparcia została podpisana przed rozpoczęciem realizacji usług rozwojowych,
 • Przedsiębiorca najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczył wszystkie wymagane Załączniki/dokumenty,
 • Przedsiębiorca najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia udziału w usłudze rozwojowej dostarczył doradcy: Formularz zgłoszeniowy uczestnika dla każdego uczestnika Projektu oraz oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych dla każdego uczestnika Projektu,
 • usługa rozwojowa została wybrana za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego Przedsiębiorcy numeru ID wsparcia,
 • Przedsiębiorca udokumentował brak możliwości zrealizowania usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, a usługa rozwojowa wybrana poza BUR świadczona była przez Podmiot spełniający warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych,
 • Przedsiębiorca skorzystał z usług pozytywnie zwalidowanych przez Eksperta, zgodnych
  z rekomendacjami Rady Sektorowej,
 • każdy z Uczestników Projektu biorący udział w usłudze rozwojowej jest zobowiązany do minimum 80% obecności w usłudze. Przedsiębiorca przy rozliczaniu usługi wgrywa do systemu Operatora oświadczenie o frekwencji i przechowywaniu list obecności stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • wydatek na zakup usługi rozwojowej został rzeczywiście poniesiony,
 • wydatek został prawidłowo udokumentowany,
 • usługi rozwojowe zostały zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami tj. Umową wsparcia, zgodnie z programem i rekomendacją RS, zgodnie z formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w Karcie Usługi dostępnej w BUR lub zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem i rekomendacją nadzwyczajną RS, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonymi w zamówieniu na usługę rozwojową spoza BUR,
 • ceny usług rozwojowych w dokumentach rozliczeniowych są niższe lub równe cenie wskazanej w karcie usługi rozwojowej dostępnej w BUR lub wynikającej z zamówienia na usługę rozwojową u Podmiotu wybranego do realizacji działań spoza BUR,
 • Przedsiębiorca przedłożył potwierdzenie wykonania usług rozwojowych (wydane przez Podmiot świadczący usługę) tj. certyfikat, zaświadczenie,
 • usługa rozwojowa zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników korzystających z usług rozwojowych ankiet oceniających usługę rozwojową,
 • raport z monitoringu/kontroli (o ile dotyczy) nie zawiera nieprawidłowości lub uchybień wpływających na realizację usług rozwojowych,

Po zalogowaniu się do Systemu Operatora:

 • przepisnamoto.pl

oraz uruchomieniu naborów Przedsiębiorca zobaczy przycisk „złóż wniosek” i będzie on aktywny przez cały okres trwania naboru. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej i tylko przez system Operatora. Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Przedsiębiorca chcący uzyskać wsparcie składa elektronicznie wniosek o Umowę i podaje liczbę osób, które chce przeszkolić. System zaś generuje maksymalną kwotę wsparcia (będącą iloczynem liczby osób przewidzianych do wsparcia oraz limitu wsparcia na osobę), którą Przedsiębiorca może edytować ręcznie na niższą w zależności od potrzeb rozwojowych.

Liczba osób i kwota wsparcia powinny być zgodne z zapotrzebowaniem na usługi szkoleniowe dla danej liczby Pracowników oraz z ceną usług rozwojowych z jakich Przedsiębiorca chce skorzystać.

Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w Projekcie.

W projekcie ustalono limity w postaci maksymalnej liczby osób (Pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu:

 • mikro Przedsiębiorstwo – 1 osoba,
 • małe Przedsiębiorstwo- 2 osoby,
 • średnie Przedsiębiorstwo – 4 osoby
 • duże Przedsiębiorstwo- 8 osób.

oraz

 • limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) w kwocie 8 678,40 zł, przy czym jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednej usłudze rozwojowej.

Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Kwota wsparcia to kwota na jaką zawierana jest Umowa wsparcia. Jest ona iloczynem liczby osób o jakie aplikuje Przedsiębiorca oraz limitu wsparcia na osobę.

Kwota wsparcia to dofinansowanie (część refundowana) i wkład własny Przedsiębiorcy.

Usługi rozwojowe Przedsiębiorca zrealizuje w terminach określonych dla danego naboru, w którym zawarł Umowę wsparcia, tj.: pierwsza usługa musi się rozpocząć w ciągu 30 dni od podpisania Umowy (dla usług z BUR), pierwsza usługa musi się rozpocząć w ciągu 60 dni od podpisania Umowy (dla usług spoza BUR), wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od podpisania Umowy.

Zapis uczestników na usługę w BUR z użyciem ID wsparcia musi zostać dokonany co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku usług zdalnych w czasie rzeczywistym i mieszanych, zaś co najmniej 3 dni w przypadku usług stacjonarnych. Termin ten może zostać skrócony za zgodą Operatora. Jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg i/lub przedsiębiorca nie otrzyma zgody Operatora na skrócony termin zapisu usługa może zostać uznana za niekwalifikowalną.

Przedsiębiorca może złożyć dowolną ilość wniosków, z zastrzeżeniem zachowania limitu w postaci maksymalnej liczby osób (Pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu. Jedna osoba może wziąć udział w kilku usługach do limitu kwoty wsparcia na osobę (PESEL), określonego w § 4 ust.4 Regulaminu projektu.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są Przedsiębiorcy, którzy mają PKD wiodące z branży przemysłu motoryzacja, uczestnikiem będzie osoba niepełnosprawna lub do udziału w usłudze oddelegowana zostanie kobieta.

Złożony wniosek zostaje zweryfikowany przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia, pod względem jego prawidłowości oraz kompletności. Jeśli wniosek jest nieprawidłowy lub niekompletny zostaje odrzucony. Operator dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku. Weryfikacji zostaje poddana prawidłowość podanych we wniosku danych, wielkość przedsiębiorstwa, wielkość otrzymanej przez przedsiębiorstwo pomocy de minimis oraz czy przedsiębiorca spełnia warunki do priorytetowego rozpatrywania wniosku.

Przedsiębiorca dokonuje wyboru usług rozwojowych, z których chce skorzystać z BUR lub spoza BUR. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wgrania do Systemu karty usługi z BUR lub karty usługi spoza BUR (wzór karty usługi spoza BUR zawiera Załącznik nr 6 do Regulaminu) z której chce skorzystać oraz podania Operatorowi nazwy usługi i jej ID, jeśli dotyczy usługi z BUR. Po wyborze usług następuje etap oceny karty usług (walidacja usług) przez Eksperta Operatora pod kątem zgodności usług rozwojowych z rekomendacjami Rady Sektorowej (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, cele, efekty, forma, liczba godzin usługi, liczba godzin zajęć praktycznych, cena, itd.). Podczas walidacji Operator zatwierdza lub nie zatwierdza określone usługi oraz uczestników przypisanych do danej usługi. Po zakończeniu walidacji Przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie od Operatora o wyniku weryfikacji.

Nie, taka usługa nie będzie kwalifikowana i nie zostanie zrefundowana.

Podpisanie Umowy wsparcia następuje w miejscu ustalonym ze Specjalistą ds Rekrutacji w terminie wskazanym przez Operatora, przypadającym nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Wniosku o Umowę przez Operatora.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące całego projektu oraz terminów naborów można znaleźć na stronie www.przepisnamoto.eu w zakładce „Aktualności”.

ID wsparcia to indywidualny numer identyfikacyjny wsparcia. Zostaje on nadany w BUR przez Operatora po zatwierdzeniu Umowy wsparcia. Za pomocą tego numeru Przedsiębiorca dokonuje zapisu (każdego z pracowników) na pozytywnie zwalidowane usługi rozwojowe.

Uzupełnienie ankiet po zakończonym kursie jest obowiązkowe, ocena ta dokonywana jest przez każdego Uczestnika usługi osobno oraz przez Przedsiębiorstwo. W przypadku jednoosobowych działalności właściciel firmy jest zobowiązany wypełnić ankietę dwukrotnie jako pracodawca i jako pracownik. Brak oceny skutkuje brakiem refundacji kosztów usługi rozwojowej. Ankieta dla usług z BUR, po każdej, zakończonej usłudze wysyłana jest drogą mailową z BUR oraz jest dostępna na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, po zalogowaniu do swojego konta (indywidualnego i instytucjonalnego). Natomiast wzór ankiety do usług spoza BUR stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Należy wgrać do systemu Operatora  fakturę VAT, dokument potwierdzający dokonanie płatności przelewem za usługę rozwojową tj. potwierdzenie dokonania przelewu kwoty brutto (opłata za usługi rozwojowe musi zostać dokonana w całości), dokument potwierdzający zakończenie usługi rozwojowej (szczegóły w regulaminie), oświadczenie o frekwencji oraz miejscu przechowywania oryginałów list obecności wystawione przez Przedsiębiorcę oraz ankietę oceniająca usługę spoza BUR (jeśli taka usługa została świadczona).

Refundacja zostanie przyznana po zakończeniu usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania poprawnych i kompletnych dokumentów oraz po dokonaniu przez pracownika i MŚP oceny usługi rozwojowej w BUR.

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Tak, Przedsiębiorca zobowiązuje się poddać kontroli lub audytowi dokonywanej przez Operatora, IP oraz inne uprawnione podmioty oraz zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Operatora wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z korzystaniem z usług rozwojowych, w terminie określonym w wezwaniu.

Przedsiębiorca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia wizyty monitoringowej na każdym etapie trwania usługi rozwojowej, zgodnie z informacjami zawartymi w zwalidowanej Karcie usługi.

W przypadku kontroli w siedzibie Przedsiębiorcy jest on powiadamiany o kontroli minimum 5 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrola w siedzibie Przedsiębiorcy obejmuje weryfikację wskazanych dokumentów związanych z realizacją Usługi rozwojowej oraz dokumentów osób biorących w niej udział zgodnie z Regulaminem Projektu. Szczegółowy zakres kontroli wskazany zostanie w zawiadomieniu o kontroli.

Wizyty monitoringowe są niezapowiedziane i odbywają się w godzinach i w miejscu realizacji Usługi rozwojowej. Celem wizyt monitoringowych jest stwierdzenie faktycznego dostarczania usług rozwojowych i ich zgodności ze standardami określonymi w zwalidowanych kartach usług, w tym zgodność uczestników usług rozwojowych ze zgłoszeniem Przedsiębiorcy, a także zgodność lokalizacji, tytułu oraz osób prowadzących usługę.

 • kopia faktury/rachunku za usługi rozwojowe wystawiona przez Podmiot świadczący usługę rozwojową na Przedsiębiorcę jako nabywcę,
 • dokument potwierdzający dokonanie płatności przelewem za usługę rozwojową, tj. potwierdzenie dokonania przelewu kwoty brutto (opłata za usługi rozwojowe musi zostać dokonana w całości),
 • dokument potwierdzający zakończenie usługi rozwojowej, tj. certyfikat, zaświadczenie zawierające następujące informacje: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w Systemie informatycznym (ID wsparcia), dane Przedsiębiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 stycznia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w sposób określony w tej ustawie), podpisany przez Podmiot świadczący usługę rozwojową. Dla usługi podlegającej przepisom prawa dokument powinien być wydany zgodnie z przepisami,
 • oświadczenie o frekwencji oraz miejscu przechowywania oryginałów list obecności wystawione przez Przedsiębiorcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie potwierdza obecność pracowników na minimum 80% godzin usług rozwojowych oraz zobowiązuje Przedsiębiorstwo do przechowywania oryginałów list obecności,
 • ankieta oceniająca usługę z BUR
 • dla usługi spoza BUR: ankietę oceniająca usługę spoza BUR wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu,

Pracownik Przedsiębiorstwa –osoba w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.) tj.:

 • pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2018r. 917, z późn. zm.),
 • pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608),
 • osoba wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • właściciel pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnik w tym partner prowadzący regularną działalność w Przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. Jeśli jednak Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), może być mu udzielona pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi doradcze.

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia Dostawca usługi.

Nazwa obszaru Maksymalny koszt usługi rozwojowej (maksymalna kwota wsparcia)
Obszar 1 8 500,00 zł
Obszar 2 1 500,00 zł
Obszar 3 6 000,00 zł
Obszar 4 6 000,00 zł
Obszar 5 4 000,00 zł
Obszar 6 3 000,00 zł
Obszar 7 4 500,00 zł
Obszar 8 8 000,00 zł
Obszar 9 8 500,00 zł*
Obszar 10 3 500,00 zł
Obszar 11 5 000,00 zł
Obszar 12 8 000,00 zł
Obszar 13 2 850,00 zł
Obszar 14 2 800,00 zł
Obszar 15 4 300,00 zł
Obszar 16 3 200,00 zł
Obszar 17 3 000,00 zł
Obszar 18 2 500,00 zł
Obszar 19 2 700,00 zł
Obszar 20 2 700,00 zł
Obszar 21 2 700,00 zł
Obszar 22 2 300,00 zł
Obszar 23 2 800,00 zł
Obszar 24 2 600,00 zł
Obszar 25 2 400,00 zł
Obszar 26 3 700,00 zł
Obszar 27 4 500,00 zł
Obszar 28 1 500,00 zł
Obszar 29 5 000,00 zł
Obszar 30 3 000,00 zł
Obszar 31 3 000,00 zł
Obszar 32 3 000,00 zł
Obszar 33 8 640,00 zł
Obszar 34 2 600,00 zł
Obszar 35 3 000,00 zł
Obszar 36 8 250,00 zł
Obszar 37 3 000,00 zł
Obszar 38 2 600,00 zł

* w związku z określonym w ust 4 limitem na PESEL kwota wsparcia w obszarze 9 jest równa limitowi na PESEL.

Kwalifikowane usługi

Wytyczne z rekomendacji.

Lp. Obszar tematyczny Rekomendowana grupa docelowa
1 Mentor w branży motoryzacyjnej Grupę docelową stanowić będą pracownicy podnoszący kwalifikacje i umiejętności z zakresu doskonalenia kadr w zakładach pracy, czyli pracownicy działów personalnych/kadrowych/HR, a także inni pracownicy zainteresowani rozwojem kompetencji i umiejętności w branży motoryzacyjnej.
2 Instruktor praktycznej nauki zawodu Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy mają pełnić opiekę nad młodocianymi pracownikami oraz uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.
3 Utrzymanie ruchu (specjalista utrzymania ruchu) Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
4 Operator CNC Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu obróbki materiału (tokarze, frezerzy, ślusarze).
5 Lakiernictwo Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu przygotowania detali do procesu lakierowania, a także osoby z branży motoryzacyjnej chcące znaleźć zatrudnienie w zakładach naprawczych pojazdów samochodowych.
6 Operator linii montażowej/produkcyjnej Pracownicy z branży motoryzacyjnej, którzy są obecnie zatrudnieni są na stanowiskach niewymagających kwalifikacji technicznych.
7 Specjalista ds. planowania gospodarki materiałowej Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, chcące przekwalifikować się na powyższe stanowisko.
8 Technologia produkcji/oprzyrządowania Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, wykonujące pracę w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, nadzoru nad maszynami i urządzeniami posiadające wykształcenie wyższe techniczne, znajomość rysunku technicznego, podstaw technologii obróbczych, technik pomiarowych oraz obsługujące komputer na poziomie dobrym.
9 Obsługa projektów B+R Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, posiadające min:

 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe;
 • minimum 3-letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia dokumentacji technologicznej, dokumentacji produkcyjnej oraz wykonywania wycen wyrobu;
 • zaawansowaną znajomość CAD.
10 Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej.
11 Projektowanie i rozwój produktu Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, posiadające min.:

 • średnie techniczne kierunkowe;
 • minimum 3-letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia dokumentacji technologicznej, dokumentacji produkcyjnej;
 • znajomość CAD.
12 Szlifierz narzędziowy Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na stanowiskach niewymagających kwalifikacji technicznych.
13 Utrzymanie ruchu – moduł 1. Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
14 Utrzymanie ruchu – moduł 2. Budowa i obsługa elementów i układów hydrauliki siłowej Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
15 Utrzymanie ruchu – moduł 3. Programowanie robotów przemysłowych – poziom podstawowy Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
16 Utrzymanie ruchu – moduł 4. Wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
17 Utrzymanie ruchu – moduł 5. Integracja robota przemysłowego ze sterownikiem PLC Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
18 Utrzymanie ruchu – moduł 6. Sensoryka w aplikacjach przemysłowych Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
19 Utrzymanie ruchu – moduł 7. Podstawy techniki napędowej Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
20 Utrzymanie ruchu – moduł 8. Podstawy pneumatyki przemysłowej Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
21 Utrzymanie ruchu – moduł 9. Elektropneumatyka przemysłowa Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
22 Kurs spawanie metodą TIG 141 blach i rur spoinami pachwinowymi Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są w działach produkcyjnych, jak również w zakładach naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów blacharskich.
23 Kurs spawanie metodą MIG 131 blach i rur spoinami pachwinowymi  Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są w działach produkcyjnych, jak również w zakładach naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów blacharskich.
24 Kurs spawania metodą MMA 111 blach i rur spoinami pachwinowymi Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są w działach produkcyjnych, jak również w zakładach naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów blacharskich.
25 Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są w działach produkcyjnych, jak również w zakładach naprawczych.
26 Szkolenie z zakresu sieci przemysłowych Profinet, Profibus Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn.
27 Programowanie robotów przemysłowych – poziom zaawansowany Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej, którzy obecnie zatrudnieni są na działach produkcyjnych i wykonują zaawansowane czynności z zakresu obsługi i programowania robotów przemysłowych.
28 Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń i instalacji powyżej 1 kV.
29 Budowa, naprawa, eksploatacja pojazdów hybrydowych Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy, eksploatacji pojazdów hybrydowych.
30 Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia procesu diagnozowania pojazdów.
31 Blacharz samochodowy Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu napraw blacharskich.
32 Lakiernik samochodowy Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu napraw lakierniczych.
33 Obsługa urządzeń diagnostycznych do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki pojazdów samochodowych: osobowych i ciężarowych z wykorzystaniem testera diagnostycznego.
34 Elektromobilność: wykonywanie raportów, budowa i obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu montażu i obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
35 Lean & Six Sigma – yellow belt Standard ISO18404/ISO13053 Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania metod zarządzania jakością Lean i Six Sigma.
36 Lean & Six Sigma – green belt – Standard ISO18404/ISO13053 Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania metod zarządzania jakością Lean i Six Sigma.
37 Projektowanie procesów wytwórczych – Programista CAM Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu programowania oraz wykorzystania oprogramowania CAM do obsługi maszyn.
38 Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa Osoby zatrudnione w zakładach pracy w branży motoryzacyjnej w sektorze produkcyjnym oraz usługach, których czynności zawodowe wymagają posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przed cyberatakami.

Terminy rekrutacji

Ogłaszamy nabory dla mikro, małych, średnich i dużych Przedsiębiorstw.

Nabór nr 25

Nabór dla MIKRO Przedsiębiorstw

Data naboru: 10.01.2022 r., godz. 8:00

Kwota naboru (alokacja): 1 136 870,40 zł

Minimalna ilość osób do przeszkolenia: 131

Wnioski składamy w systemie Operatora: www.przepisnamoto.pl. Nabory zostaną uruchomione 10.01.2022 godz. 8:00 i będą otwarte aż do zapełnienia się listy rezerwowej.

Przedsiębiorcy wnioskują o ilość osób do przeszkolenia w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa:

 • mikro Przedsiębiorstwo – 1 osoba,
 • małe Przedsiębiorstwo- 2 osoby,
 • średnie Przedsiębiorstwo – 4 osoby,
 • duże Przedsiębiorstwo- 8 osób.

W projekcie obowiązuje limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wynosi 8 678,40 zł. Kwota umowy jest iloczynem liczby osób i limitu na PESEL.

Nabór nr 26

Nabór dla MAŁYCH Przedsiębiorstw

Data naboru: 10.01.2022 r., godz. 8:00

Kwota naboru (alokacja): 1 718 323,20 zł

Łączna ilość osób do przeszkolenia: 198

Wnioski składamy w systemie Operatora: www.przepisnamoto.pl. Nabory zostaną uruchomione 10.01.2022 godz. 8:00 i będą otwarte aż do zapełnienia się listy rezerwowej.

Przedsiębiorcy wnioskują o ilość osób do przeszkolenia w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa:

 • mikro Przedsiębiorstwo – 1 osoba,
 • małe Przedsiębiorstwo- 2 osoby,
 • średnie Przedsiębiorstwo – 4 osoby,
 • duże Przedsiębiorstwo- 8 osób.

W projekcie obowiązuje limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wynosi 8 678,40 zł. Kwota umowy jest iloczynem liczby osób i limitu na PESEL.

Nabór nr 27

Nabór dla ŚREDNICH Przedsiębiorstw

Data naboru: 10.01.2022 r., godz. 8:00

Kwota naboru (alokacja): 2 221 670,40 zł

Łączna ilość osób do przeszkolenia: 256

Wnioski składamy w systemie Operatora: www.przepisnamoto.pl. Nabory zostaną uruchomione 10.01.2022 godz. 8:00 i będą otwarte aż do zapełnienia się listy rezerwowej.

Przedsiębiorcy wnioskują o ilość osób do przeszkolenia w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa:

 • mikro Przedsiębiorstwo – 1 osoba,
 • małe Przedsiębiorstwo- 2 osoby,
 • średnie Przedsiębiorstwo – 4 osoby,
 • duże Przedsiębiorstwo- 8 osób.

W projekcie obowiązuje limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wynosi 8 678,40 zł. Kwota umowy jest iloczynem liczby osób i limitu na PESEL.

Nabór nr 28

Nabór dla Dużych Przedsiębiorstw

Data naboru: 10.01.2022 r., godz. 8:00

Kwota naboru (alokacja): 277 708,80 zł

Łączna ilość osób do przeszkolenia: 32

Wnioski składamy w systemie Operatora: www.przepisnamoto.pl. Nabory zostaną uruchomione 10.01.2022 godz. 8:00 i będą otwarte aż do zapełnienia się listy rezerwowej.

Przedsiębiorcy wnioskują o ilość osób do przeszkolenia w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa:

 • mikro Przedsiębiorstwo – 1 osoba,
 • małe Przedsiębiorstwo- 2 osoby,
 • średnie Przedsiębiorstwo – 4 osoby,
 • duże Przedsiębiorstwo- 8 osób.

W projekcie obowiązuje limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wynosi 8 678,40 zł. Kwota umowy jest iloczynem liczby osób i limitu na PESEL.

Materiały do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne
01.07.2020-20.12.2021

POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne
od 21.12.2021

POBIERZ

Interpretacja wyłączenia dużych Przedsiębiorstw z kodem PKD G.45

POBIERZ

Oświadczenie Przedsiębiorcy o braku zaangażowania w działania w ramach kodu PKD G.45

POBIERZ

Instrukcja zapisu Przedsiębiorstwa i Pracownika na usługi poprzez BUR

POBIERZ

Zaktualizowana Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w Sektorze Motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności

POBIERZ

Wzór wniosku o dofinansowanie

POBIERZ

Korzyści wynikające ze szkoleń w obszarach

POBIERZ

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto.

Zmiany w Regulaminie BUR od 01.01.2022 r.

12 stycznia 2022|Akademia Menedżera MMŚP 2, Aktualności projektowe, Nowoczesne kompetencje w sektorze chemicznym, Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę, Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2, Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto, Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych|

Szanowni Państwo, przypominamy, że od 01.01.2022 r. obowiązuje nowy Regulamin BUR. 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostaną  zmiany w Regulaminie [...]

Dane kontaktowe

Na potrzeby realizacji Projektu Operator uruchomił Punkty doradczo-informacyjne:

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

  Go to Top