W związku z koniecznością potwierdzenia dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestnika (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) niezbędnym jest na etapie procesu rekrutacyjnego przesłanie lub osobiste dostarczenie:

 1. Dokumentem jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby jako bezrobotnej lub biernej zawodowo w dniu jego wydania.
 2. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.”
 3. Wydanie zaświadczenia jest możliwe na jeden z poniższych sposobów:
  • Należy wypełnić wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia. Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) stanowi załącznik do niniejszego materiału;
  • Uczestnik może również samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika;
 1. Właściwy Oddział ZUS, do którego uczestnik złożył wniosek na druku US-7 wydaje odpowiednie zaświadczenie. Wzór zaświadczenia uzgodniony z ZUS, przykładowo wypełniony, stanowi załącznik do niniejszego materiału. Inne zaświadczenia ZUS, które w swej treści potwierdzają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, również są akceptowalne.
 2. Uczestnik przedstawia beneficjentowi zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej na etapie rekrutacji do projektu lub później, jednak nie dalej niż przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie.
 3. Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania.
 4. Oznacza to, że uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaświadczenie.

Dokumenty do pobrania w zakładce materiały do pobrania / dokumenty rekrutacyjne na stronie projektu Przepis na Pracę.